Jurnista

depottabletter 16 mg og 32 mg

Janssen-Cilag

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Jurnista 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg og 64 mg depottabletter  

hydromorphonhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Jurnista til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Jurnista
 3. Sådan skal du bruge Jurnista
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Jurnista indeholder det aktive stof hydromorphonhydrochlorid. Det tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes opioide analgetika (morfin-beslægtede smertestillende midler).  

 

Jurnista bruges til at behandle stærke smerter hos voksne.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Jurnista

Brug ikke Jurnista

 • hvis du er allergisk over for hydromorphonhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Jurnista (angivet i punkt 6)
 • hvis du er blevet opereret og/eller har en sygdom der kan medføre forsnævring af tarmen eller tarmslyng
 • til at behandle akutte smerter, eller smerter efter operation
 • hvis du har stærkt nedsat leverfunktion
 • hvis du har alvorlige åndedrætsproblemer med langsom eller overfladisk vejrtrækning
 • hvis du har alvorlig akut astma
 • hvis du oplever pludselige stærke mavesmerter uden nogen diagnosticeret årsag
 • hvis du tager den type af antidepressive midler, der kaldes monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), eller har taget dem inden for de sidste 14 dage
 • hvis du tager buprenorfin, nalbufin eller pentazocin.

Fortæl det til din læge, hvis noget af dette gælder for dig.  

Jurnista må ikke gives til fødende kvinder eller patienter, der er i koma.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Jurnista. Nogle mennesker er nødt til at være særligt forsigtige, når de bruger dette lægemiddel. 

 

Alvorlige bivirkninger 

Jurnista kan forårsage alvorlige bivirkninger inklusive vejrtrækningsbesvær og allergiske reaktioner. Du skal være opmærksom på disse bivirkninger, eller holde øje med særlige tegn på sygdom samtidig med, at du bruger Jurnista. Se punkt 4 ” Hold øje med alvorlige bivirkninger”. 

 

Tal med din læge, hvis du har eller for nylig har haft noget af følgende:  

 • besvær med at trække vejret eller problemer med lungerne, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • søvnapnø, eller hvis andre har bemærket, at du nogle gange holder op med at trække vejret, mens du sover; Jurnista kan medføre lavt iltindhold i blodet og et problem, der kaldes søvnapnø (at man af og til holder op med at trække vejret, mens man sover)
 • behandling med andre morfin-beslægtede smertestillende midler
 • hovedpine eller hovedskade
 • kronisk forstoppelse
 • pludselig opstået alvorlig diarre
 • enhver tarmlidelse, herunder tilstopning eller inflammatorisk tarmsygdom
 • betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) eller sygdom i galdevejene
 • problemer med dine nyrer, lever, hjerte eller binyrerne
 • nedsat stofskifte (hypothyroidisme)
 • forstørret prostata
 • vandladningsproblemer
 • du eller nogen i din familie nogensinde har misbrugt eller været afhængige af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotiske stoffer (”afhængighed”)
 • du eller nogen i din familie har eller har haft psykiske problemer (f.eks. depression)
 • en alvorlig reaktion på ophør med indtagelse af alkohol (kaldes undertiden delirium tremens)
 • centralnervesystem (CNS) depression - tegn på dette omfatter stærk døsighed, lav legemstemperatur og undertiden koma
 • krampeanfald (epilepsi eller kramper)
 • toksisk psykose (ekstrem konfusion)
 • unormal rygradskrumning (kyphoscoliosis).

 

Fortæl det altid til lægen:  

 • hvis du skal have en chordotomi eller lignende operation for at lindre dine smerter. Du må ikke tage Jurnista kort før eller kort tid efter din operation, så din læge vil fortælle dig, hvornår du skal stoppe med at tage Jurnista, og hvornår du kan tage det igen, eller hvis din dosis skal ændres •
 • hvis du er ældre end 60 år. Du vil være mere tilbøjelig til at opleve bivirkninger, så din læge kan give dig en lav startdosis.

Samtidig brug med lægemidler der hæmmer centralnervesystemet, herunder alkohol og visse narkotiske lægemidler

Fortæl det til din læge, hvis du tager andre lægemidler, der hæmmer dit centralnervesystem (for eksempel lægemidler, der gør dig træt, reducerer angst eller mindsker bevidstheden). Hvis du tager lægemidler af den type, der hæmmer centralnervesystemet (CNS) herunder beroligende medicin, alkohol og visse narkotiske lægemidler, sammen med Jurnista, kan det føre til alvorlig døsighed, nedsat opmærksomhed, vejrtrækningsbesvær med langsom eller svag vejrtrækning, koma og død. 

 

Forstoppelse  

Forstoppelse (ikke tilstrækkelig tarmaktivitet) er en almindelig bivirkning for lægemidler som Jurnista, og det er ikke sandsynligt, at det vil forsvinde uden behandling. Tal med din læge eller apotekspersonalet om at bruge afføringsmidler (lægemidler til behandling af forstoppelse) og afføringsblødgørere til at forebygge eller behandle forstoppelse, mens du tager Jurnista. 

 

Når du går på toilettet 

Du vil måske bemærke noget, der ligner din Jurnista tablet i din afføring. Bare rolig - det er ganske enkelt tabletskallen, der passerer gennem din krop uændret. Det betyder ikke, at tabletten ikke virker. 

 

Dopingtest indenfor sport  

Det aktive stof i Jurnista vil kunne påvises i en dopingtest for sportsudøvere. Hvis du bliver testet, mens du tager Jurnista, kan du blive diskvalificeret fra den pågældende sportsudøvelse. 

Børn og unge

Jurnista anbefales ikke til børn og unge under 18 år. Sikkerhed og virkning i denne aldersgruppe er ikke kendt. 

Brug af andre lægemidler sammen med Jurnista

Nogle lægemidler kan påvirke den måde, hvorpå Jurnista virker, eller øge risikoen for at du får bivirkninger. 

Du skal ikke tage Jurnista, hvis du tager:

 • antidepressive midler kaldet monoaminoxidase (MAO) hæmmere, eller har taget disse indenfor de sidste 14 dage
 • andre morfinrelaterede smertestillende midler (buprenorfin, nalbufin eller pentazocin).

Fortæl det altid til lægen, hvis noget af dette gælder for dig.  

 

 

Du skal konsultere din læge, inden du tager Jurnista, hvis du tager:  

 • ethvert lægemiddel, som hæmmer dit centralnervesystem (CNS hæmmere), der gør dig søvnig eller døsig (såsom beroligende medicin, sovepiller, lægemidler til kirurgi (bedøvelsesmidler eller sløvende medicin), nogle lægemidler til psykiske lidelser (antipsykotika), alkohol og nogle narkotiske lægemidler)
 • muskelafslappende lægemidler (disse kan være ordineret til rygsmerter).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.  

Brug af Jurnista sammen med alkohol

Hvis du drikker alkohol, mens du tager Jurnista, kan du føle dig mere søvnig eller øge risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk vejrtrækning med risiko, for at åndedrættet ophører, eller bevidstløshed. Det anbefales ikke at drikke alkohol, mens du tager Jurnista. 

Graviditet og amning

Jurnista anbefales ikke til brug under graviditet. Nyfødte børn kan få abstinenssymptomer, (såsom skingert gråd, sitring, anfald, nedsat madindtagelse eller diarré), hvis deres mødre har taget hydromorphon i længere tid under graviditeten. Disse abstinenssymptomer kan være livstruende, hvis de ikke opdages og behandles. Spørg din læge til råds hvis du er gravid, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. 


Jurnista bør ikke bruges under fødslen, da lægemidlet kan hæmme den nyfødtes vejrtrækning.  

 

Hvis du ammer, må du ikke tage Jurnista, da det aktive stof kan blive udskilt i modermælken.  

 

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Jurnista især i begyndelsen af behandlingen og ved stigning i dosis virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken 

Jurnista depottabletter indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Jurnista depottabletter indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. depottablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Jurnista

Tag altid Jurnista nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. Den laveste effektive dosis skal bruges i den kortest mulige periode. 

 

Hvis du ikke er vant til at tage morfinrelateret smertestillende medicin, bør den normale startdosis for Jurnista ikke være mere end 8 mg hver dag. Hvis du skifter fra et andet morfinlignende smertestillende lægemiddel, kan din læge ordinere en anden startdosis for Jurnista. Din læge kan forhøje dosis, indtil dine smerter er kontrolleret. Der skal gå mindst tre dage mellem dosisforhøjelser (for eksempel, hvis din første dosis er på en mandag, kan dosis tidligst øges torsdag). 

 

Indtagelse af daglig tablet  

 

Du skal sluge Jurnista-tabletten hel med et glas vand. Du må ikke dele, knuse eller tygge tabletten, da der i så fald vil være risiko for, at du får en overdosis, da medicinen frigives for hurtigt i kroppen. 

Du må ikke knuse tabletten og tage den som indsprøjtning, da nogle at indholdsstofferne kan medføre døden, hvis de indtages på denne måde. 

 

Du skal forsøge at tage Jurnista-tabletten på samme tidspunkt hver dag. Du kan tage denne medicin med eller uden mad. 

Hvis du har taget for meget Jurnista

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere af Jurnista, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Hvis det er muligt, skal du fortælle, hvilke tabletter og hvor mange, du har taget. 

 

Hvis du har taget en overdosis, kan du føle dig døsig og have åndedrætsbesvær. Virkningerne ved en overdosis kan forværres - de omfatter psykomotorisk hæmning og koma (bevidstløshed), muskelslaphed, klam hud, små pupiller og til tider hurtig puls og lavt blodtryk. En person, som har taget en stor overdosis, kan holde op med at trække vejret, få kredsløbskollaps, få et hjertestop og dø. 

Hvis du har glemt at tage Jurnista

Tag den næste dosis så snart du husker det, og derefter på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage en ekstra tablet eller en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre. 

Hvis du holder op med at tage Jurnista

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Jurnista. Når det er tid til at stoppe behandlingen med Jurnista, vil din læge gradvist nedsætte dosis - som regel ved at halvere dosis hver 2. dag. Når du er nede på den lavest mulige dosis, vil din læge drøfte med dig, hvornår du helt kan ophøre med at tage Jurnista. 

 

Nogle mennesker får abstinenssymptomer, når deres Jurnista-dosis pludselig nedsættes eller hvis behandling pludselig stoppes.  

 

Du skal informere din læge, hvis du oplever et eller flere af disse symptomer:  

 • angst eller irritabilitet
 • store (udvidede) pupiller
 • rødmen eller svedafsondring
 • gråd uden årsag
 • kvalme, opkastning, eller diarré
 • mavesmerter eller ledsmerter.

Spørg lægen, apotekspersonalet, eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hold øje med alvorlige bivirkninger

Åndedrætsbesvær - langsom eller overfladisk vejrtrækning (respirationsdepression), er ikke almindelig hos patienter, der tager Jurnista (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter). Visse grupper af patienter, såsom ældre eller meget svage patienter, er mere tilbøjelige til at blive påvirket. Hvis din vejrtrækning bliver meget langsom eller overfladisk, og du føler dig meget søvnig: • 

 • bliv ved med at bevæge dig og tal så meget som muligt
 • kontakt straks din læge eller få akut lægehjælp med det samme.

Tal med din læge om medicin, der kan bruges til at behandle respirationsdepression. 

 

Allergiske reaktioner - disse er ikke almindelige i patienter, der tager Jurnista (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter).  

Symptomerne omfatter: 

 • hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller hals, som kan medføre synkebesvær eller besvær med vejrtrækning
 • kløende udslæt.

Kontakt staks din læge eller få akut læge hjælp med det samme, hvis du bemærker nogen af disse symptomer.
Din læge kan beslutte, at Jurnista ikke er egnet for dig. 

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) •  

 • forstoppelse, kvalme, opkastning
 • følelse af træthed, svaghed eller svimmelhed, hovedpine.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) •  

 • åndenød
 • diarré, mavesmerter, betændelse i mave og tarme
 • fordøjelsesbesvær, forværring af refluks af mad (halsbrand), mundtørhed
 • dehydrering, nedsat appetit, vægttab
 • ser eller hører ting, som ikke er der (hallucinationer)
 • forvirring, angst, nervøsitet eller rastløshed
 • ny eller forværret depression, humørsvingninger
 • døsighed, søvnbesvær (insomni), abnorme drømme
 • glemsomhed
 • muskelrystelser eller kramper, snurren eller følelsesløshed i huden, nedsat følesans eller fornemmelse, især i huden
 • sløret syn, snurrende svimmelhedsfølelse (vertigo)
 • højt blodtryk
 • øget svedtendens, kløe, udslæt eller rødmende hud
 • smerter, såsom i led, muskler, ryg eller smerter i ekstremiteterne
 • smerter ved vandladning
 • afhængighedssymptomer efter ophør med medicin
 • hævelse på grund af væskeophobning
 • feber eller kulderystelser, følelse af ubehag i brystet
 • fald, blå mærker.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • vejrtrækningsbesvær (hiven efter vejret), som kan skyldes forsnævring af luftvejene i lungerne
 • løbende næse
 • betændelse eller blokering af tarmen, lommer i den indre væg af tyktarmen, hæmorider
 • ændret afføring, såsom skiftevis forstoppelse og diarré, unormal afføring, såsom blod i afføringen, oppustethed, passage af luft, opstød eller bøvsen
 • synkebesvær
 • væskeretention
 • øget appetit
 • panikanfald, paranoid følelse, sløvhed, urolighed eller anspændthed, gråd
 • følelse af ekstrem lykke (eufori)
 • lav sexlyst
 • søvnproblemer
 • hjernesygdomme (encephalopati)
 • nedsat opmærksomhed eller bevidsthed, koncentrationsbesvær, svært ved at danne eller udtale ord
 • svaghedsfølelse eller besvimelse, mangel på koordinering, balanceproblemer
 • ukontrollerede bevægelser, spjættende eller vridende bevægelser, pludselige ryk i muskler, øget følesans eller følsomhed, især i huden
 • ændring i smagsoplevelse
 • dobbeltsyn, tørre øjne
 • ringen for ørerne (tinnitus)
 • ændringer i pulsen, såsom manglende, hurtig eller uregelmæssig puls (palpitationer)
 • lavt blodtryk
 • rødme af huden
 • vandladningsproblemer, såsom manglende evne til vandladning, igangsætningsbesvær ved vandladning, hyppig vandladning
 • problemer med sex eller impotens
 • influenzalignende symptomer, såsom følelse af varme eller kulde
 • problemer med at gå
 • nervøsitet, følelse af at være unormal eller general utilpashed
 • overdosis af medicin
 • nedsat niveau af ilt i blodet, nedsat niveau af kalium i blodet, øget niveau af leverenzymer i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

 • hurtig eller dyb vejrtrækning (hyperventilation), nysen
 • perforering af tarmen, manglende sammentrækninger i tarmvæggen, betændelse i tolvfingertarmen, rifter i anus
 • forringet mavetømning, tilbageholdelse af tabletskallen i maven, så den ikke passerer gennem tarmen, smerter ved afføring
 • aggression
 • krampeanfald
 • rastløshed eller hyperaktivitet, overdrevne eller øgede reflekser
 • besvær med at tænke, huske information eller løse problemer
 • små pupiller
 • langsom puls
 • brændende fornemmelse i huden
 • følelse af at være beruset eller at have tømmermænd
 • nedsat kropstemperatur
 • øget niveau af enzymet ”amylase” i blodet
 • forhøjet urinsyre i blodet, som kan forårsage gigt
 • nedsatte niveauer af kønshormoner, såsom nedsat testosteron-niveau i blodet.

Andre bivirkninger er rapporteret men deres præcise frekvens er ukendt: 

 • respirationssvigt, alvorlig forvirring, ændringer i menstruationscyklus eller at man af og til holder op med at trække vejret, mens man sover (søvnapnøsyndrom).

Andre bivirkninger er forekommet med andre lægemidler, der indeholder hydromorphonhydrochlorid: 

 • at blive afhængig af medicinen (afhængighed) eller ikke at reagere på medicinen (tolerance), galdestensanfald.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke Jurnista efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares over 25 oC. 

 

Brug ikke Jurnista, hvis tabletterne ikke er intakte. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

Jurnista indeholder

Aktivt stof: hydromorphonhydrochlorid 

Hver Jurnista 4 mg depottablet indeholder 4,36 mg og frigiver 4 mg hydromorphonhydrochlorid, svarende til 3,56 mg hydromorphon. 

Hver Jurnista 8 mg depottablet indeholder 8,72 mg og frigiver 8 mg hydromorphonhydrochlorid, svarende til 7,12 mg hydromorphon. 

Hver Jurnista 16 mg depottablet indeholder 16,35 mg og frigiver 16 mg hydromorphonhydrochlorid, svarende til 14,24 mg hydromorphon. 

Hver Jurnista 32 mg depottablet indeholder og frigiver 32,00 mg hydromorphonhydrochlorid, svarende til 28,48 mg hydromorphon. 

Hver Jurnista 64 mg depottablet indeholder og frigiver 64,00 mg hydromorphonhydrochlorid, svarende til 56,96 mg hydromorphon. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Overtrukken tabletkerne: 

polyethylenoxid 200K & 2000K, povidon K29-32, magnesiumstearat, jernoxid gul (E172) (kun 4 mg og 32 mg), butylhydroxytoluen (E321), natriumklorid, hypromellose, jernoxid sort (E172), vandfri lactose, celluloseacetat, macrogol 3350. 

 

Farveovertræk: 

4 mg: hypromellose; titandioxid (E171); macrogol 400; jernoxid, gul (E172); jernoxid, rød (E172); jernoxid, sort (E172). 

8 mg, 16 mg, 32 mg og 64 mg: lactosemonohydrat; hypromellose; titandioxid (E171); glyceroltriacetat; jernoxid, rød (E172) (8 mg)/jernoxid, gul (E172) (16 mg)/indigokarmin (E132) (64 mg). 

 

Klart overtræk: hypromellose, macrogol 400. 

Trykblæk: jernoxid sort (E172), propylenglycol, hypromellose. 

Udseende og pakningsstørrelser

Jurnista-tabletter er depottabletter. Det betyder, at det aktive stof frigives gradvist over tid i din krop efter indtagelse. 

Jurnista 4 mg depottablet: på hver runde, svagt beige tablet er der på den ene side trykt "HM 4" med sort blæk.  

 

Jurnista 8 mg depottablet: på hver runde, røde tablet er der på den ene side trykt "HM 8" med sort blæk.  

 

Jurnista 16 mg depottablet: på hver runde, gule tablet er der på den ene side trykt "HM 16" med sort blæk.  

 

Jurnista 32 mg depottablet: på hver runde, hvide tablet er der på den ene side trykt "HM 32" med sort blæk.  

 

Jurnista 64 mg depottablet: på hver runde, blå tablet er der på den ene side trykt "HM 64" med sort blæk.  

 

Jurnista leveres i blisterpakninger i en æske. Hver æske indeholder enten 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 40, 50, 56, 60 eller 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag A/S, Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød  

jacdk@its.jnj.com 

Fremstiller

Janssen-Cilag S.p.A, Via C. Janssen, Borgo S. Michele, 04100 Latina (LT), Italien. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA medlemslande under følgende navne:

Danmark: Jurnista 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, 64 mg depottabletter 

Tyskland: JURNISTA 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, 64 mg Retardtabletten 

Ungarn: Jurnista 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, 64 mg retard tabletta 

Italien: JURNISTA 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, 64 mg compresse a rilascio prolungato 

Portugal: JURNISTA® 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, 64 mg comprimidos de libertação prolongada 

Spanien: JURNISTA 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg comprimidos de liberación prolongada 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...