Bricanyl® Turbuhaler®

inhalationspulver 0,5 mg/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

BRICANYL® TURBOHALER® 

0,5 mg/dosis inhalationspulver  

Terbutalinsulfat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bricanyl Turbohaler.
3. Sådan skal du bruge Bricanyl Turbohaler.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Bricanyl Turbohaler indeholder et bronkieud‑ vidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver herved den pludse‑ lige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Bricanyl Turbohaler virker i løbet af få minutter, og virkningen holder sig i ca. 6 timer.
 • Du kan bruge Bricanyl Turbohaler til behand‑ ling af astmaanfald og andre former for vejr‑ trækningsbesvær. Du skal kun bruge Bricanyl Turbohaler, når du har behov for det i forbin‑ delse med et astmaanfald. Brug ikke Bricanyl Tur‑ bohaler som vedligeholdelsesbehandling.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bricanyl Turbohaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Bricanyl Turbohaler

 • hvis du er allergisk over for terbutalinsulfat.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Bricanyl Turbohaler, hvis: 

 • du har hjerte/karsygdomme. Kontakt lægen hvis du under brug af Bricanyl Turbohaler oplever brystsmerter eller andre symptomer på forværring af din hjertesygdom.
 • du har for højt blodtryk eller høj uregelmæs‑ sig puls, og du er i behandling med digoxin eller anden hjerte medicin.
 • du har sukkersyge.
 • du har for højt stofskifte.
 • medicinen ikke har samme virkning som den plejer, og du får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød eller dit forbrug af Bricanyl Turbohaler stiger.

Lægen bør regelmæssigt kontrollere din inha‑ lationsteknik samt justere til den mest optimale dosis. 


Hvis du oplever, at din astma forværres, skal du straks kontakte lægen. 


Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at niveauet kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner. 


Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”. 


Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behand‑ ling med Bricanyl Turbohaler. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer. 

Brug af anden medicin sammen med Bri- canyl Turbohaler

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta‑ blokkere, spørg din læge).
 • Forstyrrelser i hjerterytmen (digitalis).
 • Grøn stær (visse øjendråber, spørg lægen).
 • Svær inflamation (binyrebarkhormon)
 • Væske i kroppen (vanddrivende medicin)
 • Svær astma eller KOL (xanthinderivat, spørg lægen).

 

Visse typer narkose bør undgås, når du tager Bricanyl Turbohaler, da samtidig brug kan påvirke hjerterytmen. Du skal oplyse til narko‑ selægen, hvis du tager Bricanyl Turbohaler. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersona‑ let, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Du kan bruge Bricanyl Turbohaler under gra‑ viditet, men rådfør dig med din læge.
 • Bricanyl Turbohaler kan hæmme veerne under fødslen.

 

Amning: 

 • Du kan bruge Bricanyl Turbohaler, selvom du ammer, men rådfør dig med din læge.
 • Terbutalinsulfat bliver udskilt i modermælken, og kan påvirke dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl Turbohaler påvirker ikke arbejdssik‑ kerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Bricanyl Turbohaler

Brug altid Bricanyl Turbohaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Dosis er individuel. Du skal bruge Bricanyl Turbo‑ haler i forbindelse med et astmaanfald og ikke som vedligeholdelsesbehandling. 

 

Voksne, børn over 12 år og ældre: 

Sædvanligvis 1 sug (0,5 mg) efter behov. I svære tilfælde kan du tage op til 3 sug (1,5 mg) under samme anfald. Du bør ikke tage mere end 12 sug (6 mg) i døgnet. 

 

Børn (3-11 år): 

1 sug (0,25 ‑ 0,5 mg) efter behov. I svære til‑ fælde kan et barn tage op til 2 sug (1 mg) under samme anfald. Et barn bør ikke tage mere end 8 sug (4 mg) i døgnet. 

 

Når mindre børn får ordineret Bricanyl Turbu‑ haler er det nødvendigt at sikre, at de kan følge brugsanvisningen. 

 

Anbring inhalatoren et sikkert sted, da der er risiko for at der løbende kan sætte sig tørt pulver i mundstykket. Det tørre pulver kan blive frigjort, hvis inhalatoren tabes eller falder ned, f.eks. på gulvet. 

 

Ved hver inhalation kan noget af medicinen sætte sig inde i din mund og svælg. Det anbefales, at du så vidt muligt skyller din mund med vand efter hver brug af Bricanyl Turbohaler, for at mindske risikoen for unødig medicinpåvirkning. 

 

Brugsanvisning 

Klargøring af din nye Bricanyl Turbohaler-inhala- tor 

Før du bruger din nye Bricanyl Turbohaler‑inhalator for første gang, skal du forberede den til brug på følgende måde: 

 • Skru beskyttelseshætten af og tag den af. Du kan måske høre en raslende lyd.
 • Hold Bricanyl Turbohaler‑inhalator lodret med det blå greb nederst.
 • Drej det blå greb så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter tilbage i den mod‑ satte retning så langt, som det kan komme (det er ligegyldigt, hvilken vej, du drejer det først).
 • Du skal høre en klik‑lyd.
 • Drej igen det blå greb i begge retninger.
 • Din Bricanyl Turbohaler‑inhalator er nu klar til brug.

 

Sådan tages en inhalation
Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation.
Bricanyl® Turbuhaler® Orifarm A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

 1. Skru beskyttelseshætten af og tag den af. Du kan måske høre en raslende lyd.
 2. Hold din Turbohaler lodret med det blå greb nederst.
 3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbohaler. For at påfylde din Turbohaler med en dosis, drej det blå greb, så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter så langt som det kan komme i den anden retning (det er underordnet, hvilken vej, det drejes først). Du vil høre en klikkende lyd. Din Turbohaler er nu påfyldt og klar til brug. Påfyld kun din Turboha‑ ler, når du har brug for den.
  Bricanyl® Turbuhaler® Orifarm A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis
 4. Hold din Turbohaler væk fra munden. Pust roligt ud (så længe, det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Turbohaler.
 5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvend ikke Bricanyl Turbohaler hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst.
  Bricanyl® Turbuhaler® Orifarm A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis
 6. Tag Turbohaler væk fra munden. Ånd derefter langsomt ud. Den mængde medicin, som inha‑ leres, er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger.
 7. Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6.
 8. Skru beskyttelseshætten ordentligt på efter brug.
 9. Skyl munden om muligt grundigt med vand efter hver gang, du har taget en inhalation og spyt udfor at fjerne eventuel medicin, som stadig er i munden.

 

Som for andre inhalatorer, bør omsorgspersoner sikre, at børn, der har fået ordineret Bricanyl Tur‑ bohaler, anvender den korrekte inhalationsteknik, som beskrevet ovenfor. 


Forsøg ikke at fjerne mundstykket, da det er fast‑ gjort til din Turbohaler og ikke må tages af.
Mundstykket kan drejes, men vrid det ikke unø‑ digt. Brug ikke din Turbohaler, hvis den er blevet beskadiget, eller hvis mundstykket har løsnet sig fra din Turbohaler. 

Sådan rengører du din Turbohaler
Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker. 


Hvornår tages en ny Turbohaler i brug  

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser, der er tilbage i din Turbohaler. Når den er fuld indeholder den 120 doser. 

Bricanyl® Turbuhaler® Orifarm A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis
Dosisindikatoren er markeret i intervaller på 10 doser. Det betyder, at den ikke viser hver
dosis. Når du ser et rødt mærke i kanten af indi‑ katorvinduet, er der ca. 20 doser tilbage. For de sidste 10 doser er baggrunden af dosisindikatoren rød. Når tallet "0" på den røde baggrund har nået midten af vinduet, skal du begynde at bruge en ny Turbohaler. 


Bricanyl® Turbuhaler® Orifarm A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis 


OBS: 

 • Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Turbohaler er tom.
 • Den lyd, der kan høres, når du ryster din Tur‑ bohaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Lyden fortæller derfor intet om, hvor meget medi‑ cin, der er tilbage i Turbohaler.
 • Hvis du ved en fejl påfylder din Bricanyl Tur‑ bohaler mere end én gang, før du tager din dosis, vil du stadig kun få én dosis. Imidlertid vil dosisindikatoren registrere alle de påfyldte doser.

Hvis du har brugt for meget Bricanyl Turbohaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Bricanyl Turbohaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer: 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Længerevarende muskelkramper.
 • Hovedpine, kvalme, angst, rysten.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvor‑ ligt. Tal med lægen.
 • Hjertebanken.
 • Blodtryksfald.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige til‑ fælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hur‑ tig vejrtrækning.

Hvis du har glemt at bruge Bricanyl Turbohaler

Bricanyl Turbohaler anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling. 

Hvis du holder op med at bruge Bricanyl Turbohaler

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Hovedpine, rysten.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Langvarige muskelkramper.
 • Hjertebanken.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, hyperaktivitet og rastløshed.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag.
 • Kvalme.
 • Nældefeber, hududslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring.

 • Opbevar Bricanyl Turbohaler utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Bricanyl Turbohaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar Bricanyl Turbohaler tørt og med beskyttelseshætten skruet tæt til.
 • Opbevar ikke Bricanyl Turbohaler ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Bricanyl Turbohaler, 0,5 mg/dosis, inhalationspulver indeholder:

Terbutalinsulfat.
Øvrige indholdsstoffer:
Lactosemonohydrat. 

Pakningsstørrelser:

Bricanyl Turbohaler inhalationspulver fås i:
Bricanyl Turbohaler inhalationspulver 0,5 mg/dosis i pakninger med 240 (2x120) doser. 


Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com
Tlf.: +45 6395 2700  

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01
Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...