Buprefarm

depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buprefarm 5 mikrogram/t depotplaster  

Buprefarm 10 mikrogram/t depotplaster  

Buprefarm 15 mikrogram/t depotplaster  

Buprefarm 20 mikrogram/t depotplaster  

Buprefarm 25 mikrogram/t depotplaster  

Buprefarm 30 mikrogram/t depotplaster  

Buprefarm 40 mikrogram/t depotplaster 

buprenorphin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buprefarm
 3. Sådan skal du bruge Buprefarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Buprefarm indeholder det aktive indholdsstof, buprenorphin, der tilhører gruppen af stærkt smertestillende lægemidler (opioider). Lægen har ordineret dette til dig for at lindre moderate, længerevarende smerter, hvor et opioid er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig smertedækning.  

 

Buprefarm bør ikke anvendes til behandling af akutte smerter. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buprefarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Buprefarm:

 • hvis du er allergisk over for buprenorphin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buprefarm (angivet i punkt 6)
 • hvis du har problemer med at trække vejret
 • hvis du er afhængig af stoffer
 • hvis du tager en type medicin kendt som MAO-hæmmere (for eksempel tranylcypromid, phenelzin, isocarboxazid, moclobamid eller linezolid), eller hvis du har taget denne type medicin inden for de seneste to uger
 • hvis du lider af myasthenia gravis (en tilstand hvor musklerne bliver svage)
 • hvis du tidligere har haft abstinenssymptomer som uro, angst, rysten eller sveden efter stop med at drikke alkohol.

 

Buprefarm må ikke anvendes til behandling af abstinenssymptomer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Buprefarm: 

 • hvis du lider af krampeanfald eller kramper
 • hvis du har alvorlig hovedpine eller føler dig syg på grund af skader i hovedet eller øget tryk i kraniet (for eksempel på grund af hjernesygdom). Dette skyldes, at plastrene kan forværre symptomerne eller skjule omfanget af en skade i hovedet
 • hvis du føler dig ør og svimmel eller er ved at besvime
 • hvis du har stærkt nedsat leverfunktion
 • hvis du på noget tidspunkt har været afhængig af stoffer eller alkohol
 • hvis du har høj temperatur, da dette kan medføre, at større mængder af det aktive stof end normalt går ind i blodet.

 

Kontakt din læge, før du bruger disse plastre, hvis du lige har fået foretaget en operation. 

Børn og unge

Må ikke anvendes af børn og unge under 18 år. 

Brug af andre lægemidler sammen med Buprefarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 

 • Buprefarm må ikke anvendes sammen med en type medicin kendt som MAO-hæmmere (for eksempel tranylcypromid, phenelzin, isocarboxazid, moclobamid eller linezolid), eller hvis du har taget denne type medicin inden for de seneste to uger.
 • Virkningen af Buprefarm kan blive nedsat, hvis du tager medicin så som phenobarbital eller phenytoin (medicin som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller kramper), carbamazepin (medicin som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller kramper og visse former for smerte) eller rifampicin (en medicin mod tuberkulose).
 • Buprefarm kan få nogle mennesker til at føle sig døsige, syge eller dårlige eller få dem til at trække vejret langsommere eller svagere. Disse bivirkninger kan blive værre, hvis der samtidig tages anden medicin med de samme virkninger. Det drejer sig om visse midler til behandling af smerte, depression, angst, psykiatriske eller mentale lidelser, medicin til at hjælpe dig med at sove, medicin mod højt blodtryk så som clonidin, andre opioider (som kan findes i stærkt smertestillende medicin eller i visse hostemiksturer, f.eks. morphin, dextropropoxyphen, codein, dextromethorphan, noscapin), antihistaminer som kan gøre dig døsig eller bedøvelsesmidler som halothan.
 • Samtidig brug af Buprefarm og beroligende lægemidler som benzodiazepiner (medicin mod angst eller til at hjælpe med at sove) eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression), koma og kan være livstruende. På grund af dette, bør samtidig brug kun overvejes, når andre behandlingsmuligheder ikke er mulige.
  Hvis din læge ordinerer Buprefarm sammen med beroligende lægemidler, bør dosis og varighed af den samtidige behandling begrænses af din læge.
  Fortæl din læge om alle de beroligende lægemidler du tager, og følg nøje din læges dosisanbefaling. Det kan være nyttigt at informere venner eller familie om, at være opmærksomme på de ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du oplever sådanne symptomer.

Brug af Buprefarm sammen med alkohol

Alkohol kan forværre eventuelle bivirkninger og du kan føle dig utilpas, hvis du drikker alkohol, mens du bruger Buprefarm. Indtagelse af alkohol samtidig med brug af Buprefarm kan også nedsætte din reaktionstid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Der er ikke tilstrækkelig erfaring vedrørende brug af buprenorphin hos gravide kvinder. Derfor bør du ikke bruge Buprefarm hvis du er gravid eller hvis du kunne blive gravid under behandlingen. 

 

Amning
Buprenorphin, det aktive stof i depotplastret, kan hæmme mælkedannelse og passerer ind i modermælken. Derfor bør du ikke bruge Buprefarm, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Buprefarm virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Buprefarm kan påvirke din reaktionsevne i en sådan grad, at du ikke reagerer hensigtsmæssigt eller hurtigt nok i tilfælde af uforudsete eller pludselige hændelser. Dette gælder især: 

 • i begyndelsen af behandlingen
 • hvis du også tager medicin mod angst eller til at hjælpe dig med at sove
 • hvis din dosis øges.

 

Kør ikke bil, motorcykel eller cykel og betjen ikke værktøj eller maskiner, hvis du er påvirket (f.eks. føler dig svimmel, døsig eller har sløret syn) og heller ikke i op til 24 timer efter at plastret er fjernet. 

3. Sådan skal du bruge Buprefarm

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Buprefarm findes i forskellige styrker. Lægen bestemmer hvilken dosis, der passer bedst til dig. 

 

I løbet af behandlingen kan lægen ændre det plaster du bruger til et mindre eller et større (svarende til en mindre eller større dosis), hvis det er nødvendigt. Du må ikke klippe i plasteret, dele det eller anvende en højere dosis end anbefalet. Du bør ikke anvende mere end to plastre på samme tid. 

 

Hvis du føler, at effekten af Buprefarm er for svag eller for stærk, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet. 

 

Voksne og ældre patienter 

Medmindre lægen har sagt andet, skal du påsætte ét Buprefarm depotplaster (som beskrevet i detaljer nedenfor) og skifte det hver 7. døgn, helst på samme tid af døgnet. Lægen kan ønske at justere dosis efter 3-7 døgn, indtil den rette dosis er fundet. Hvis lægen anbefaler dig at tage anden smertestillende medicin foruden plastret, skal du nøje følge lægens anvisning, ellers vil du ikke få fuld nytte af behandlingen med Buprefarm. Plastret bør bæres i 3 hele døgn, før dosis øges, da den maksimale effekt af en given dosis først opnås efter den tid. 

 

Patienter med nyresygdom/dialysepatienter 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til patienter med nyresygdom. 

 

Patienter med leversygdom 

Virkningen af Buprefarm og den tid det virker kan påvirkes hos patienter med leversygdom, og din læge vil derfor undersøge dig nærmere. 

 

Patienter under 18 år 

Buprefarm bør ikke anvendes til patienter under 18 år. 

Anvendelsesmåde

Buprefarm depotplaster er til anvendelse på huden. Buprefarm virker gennem huden. Efter påsætning passerer buprenorphin gennem huden ind i blodet. 

 

Før påsætning af Buprefarm depotplaster 

 • Vælg et område af ikke-irriteret, intakt hud udvendigt på overarmen, på den øverste del af brystet, på den øverste del af ryggen eller på siden af brystet (se billedet nedenfor). Bed om hjælp, hvis du ikke selv kan påsætte plastret.

Buprefarm Orifarm Generics A/S, depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time 

 • Buprefarm plaster skal sættes på steder med lidt eller ingen hår. Hvis ingen sådanne steder findes, bør hårene klippes af med en saks, ikke barberes.
 • Undgå hud som er rød, irriteret eller har andre skavanker som for eksempel store ar.
 • Det hudområde du vælger skal være tørt og rent. Om nødvendigt kan det vaskes med koldt eller lunkent vand. Der må ikke anvendes sæbe, sprit, olie, lotion eller slibemidler. Efter et varmt bad, vent indtil huden er fuldstændig tør og kølig. Smør ikke lotion, creme eller salve på det valgte hudområde. Det kan forhindre, at plastret sidder ordentligt fast.

 

Påsætning af plaster 

Trin 1: Hvert plaster er forseglet i en pose. Umiddelbart før brug åbnes posen ved at klippe posen op langs den forseglede kant med saks. Plastret tages ud. Brug ikke plastret, hvis posens forsegling er brudt. 

Buprefarm Orifarm Generics A/S, depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time 


Trin 2: Den klæbende side af plastret er beklædt med en gennemsigtig beskyttelsesfolie. Træk forsigtigt den ene halvdel af folien af. Undgå at røre ved den klæbende del af plastret. 

Buprefarm Orifarm Generics A/S, depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time 


Trin 3: Klæb plastret på det hudområde, som du har valgt og fjern resten af folien. 

Buprefarm Orifarm Generics A/S, depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time 


Trin 4: Pres plastret fast på huden med håndfladen og tæl langsomt til 30. Sørg for, at hele plastret er i kontakt med huden, specielt i hjørnerne. 

Buprefarm Orifarm Generics A/S, depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time 

Når du har plastret på

Du skal bære plastret uafbrudt i 7 døgn. Forudsat at plastret er påsat korrekt, er der kun en lille risiko for, at det falder af. Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med en egnet hudtape. Du kan bade og svømme, mens du har plastret på.
Plastret må ikke udsættes for ekstrem varme (f.eks. fra varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, karbad, opvarmede vandsenge, varmedunke osv.), da det kan medføre, at en større mængde aktivt stof end normalt afgives til blodet. Ekstern varme kan også forhindre plastret i at klæbe ordentligt. Hvis du har høj temperatur, kan det ændre virkningen af Buprefarm (se ”Advarsler og forsigtighedsregler” ovenfor). 

 

I det usædvanlige tilfælde at dit plaster falder af, før det skal skiftes, skal du ikke bruge det samme plaster igen, men påsæt straks et nyt plaster (se ”Skift af plaster” nedenfor). 

Skift af plaster

 • Tag det gamle plaster af.
 • Fold det på midten med klæbesiden indad.
 • Åben og tag et nyt plaster ud. Brug den tomme pose til at bortskaffe det brugte plaster på forsvarlig vis.
 • Påsæt et nyt plaster på et andet passende hudområde (som beskrevet ovenfor). Du bør ikke påsætte et nyt plaster på det samme sted i 3-4 uger.
 • Husk at skifte plastret på samme tid af døgnet. Det er vigtigt, at du noterer tidspunktet.

Behandlingens varighed

Lægen vil fortælle dig, hvor længe du forventes at være i behandling med Buprefarm. Stop ikke med behandlingen uden at rådføre dig hos lægen, fordi din smerte kan komme tilbage, og du kan føle dig utilpas (se også ”Hvis du holder op med at bruge Buprefarm” nedenfor). 

Hvis du har brugt for mange Buprefarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Buprefarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag emballagen med. 

 

Fjern alle plastre, så snart du opdager, at du har påsat flere plastre, end du skulle, og kontakt din læge eller hospital. Personer, der har taget en overdosis, kan føle sig søvnige og syge. De kan også have åndedrætsbesvær eller miste bevidstheden og kan have behov for akutbehandling på hospitalet. Når du kontakter lægen, skal du medbringe denne indlægsseddel og de resterende plastre, så du kan vise dem til lægen. 

Hvis du har glemt at bruge Buprefarm

Påsæt et nyt plaster, så snart du kommer i tanke om det. Notér datoen, da din sædvanlige dag for skift af plaster nu kan være forskellig. Hvis du skifter dit plaster meget for sent, kan din smerte komme tilbage. I det tilfælde skal du kontakte din læge. 

 

Påsæt ikke ekstra plastre som erstatning for det glemte plaster. 

Hvis du holder op med at bruge Buprefarm

Hvis du stopper med brugen af Buprefarm depotplastre for tidligt, eller hvis du afbryder behandlingen, kan din smerte komme tilbage. Rådfør dig med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen. Lægen vil fortælle dig, hvad der kan gøres, og om du bør behandles med anden medicin. 

 

Nogle personer kan få bivirkninger, når de stopper med at bruge stærkt smertestillende medicin efter lang tids brug. Risikoen for at få bivirkninger efter ophør med behandling med Buprefarm depotplastre er meget lille. Fortæl din læge, hvis du føler dig urolig, angst, nervøs, hvis du ryster, hvis du er overaktiv, har svært ved at sove eller har problemer med fordøjelsen. 

 

Den smertestillende effekt af Buprefarm varer i nogen tid efter fjernelse af plastret. Du bør ikke starte med et andet opioid analgetika (stærkt smertestillende medicin) inden for 24 timer efter fjernelse af plastret. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger som kan sættes i forbindelse med Buprefarm svarer til dem, der ses ved andre stærkt smertestillende midler og inkluderer besvær med at trække vejret og lavt blodtryk. 

 

Denne medicin kan give allergiske reaktioner, men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Fjern plastret og kontakt straks lægen, hvis du får pludselig pibende eller hvæsende vejrtrækning, besvær med at trække vejret, opsvulmede øjenlåg, ansigt eller læber, udslæt eller kløe, specielt hvis det dækker hele kroppen. 

 

Der er risiko for, at du kan blive afhængig af Buprefarm. 

 

Følgende bivirkninger er rapporteret hos patienter behandlet med buprenorphin: 

 

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter 

 • Hovedpine, svimmelhed, sløvhed
 • Forstoppelse, kvalme eller opkastning
 • Kløende hud
 • Udslæt, rødme, kløe, reaktioner på påsætningsstedet i form af betændelse eller hævelse.

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter 

 • Tab af appetit
 • Omtumlethed, depression, ængstelse, besvær med at sove, nervøsitet, rysten
 • Åndenød
 • Mavesmerter eller mavebesvær, diarré, besvær med fordøjelsen, mundtørhed
 • Svedtendens, hududslæt
 • Træthed, følelse af unormal svaghed, muskel svaghed, opsvulmede hænder, ankler eller fødder.

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter 

 • Humørsvingninger, rastløshed, uro, ekstrem lykkefølelse, hallucinationer, mareridt, nedsat seksualdrift, aggression
 • Smagsforstyrrelser, talebesvær, nedsat følsomhed for smerte eller berøring, prikken eller følelsesløshed
 • Nedsat hukommelse, migræne, besvimelse, problemer med koncentration og koordination
 • Tørre øjne, sløret syn
 • Ringen eller susen for ørerne, følelse af svimmelhed eller rundtossethed
 • Højt eller lavt blodtryk, smerter i brystet, hurtig eller uregelmæssig hjertebanken
 • Hoste, hikke, hiven efter vejret
 • Luft i tarmene
 • Vægttab
 • Tør hud
 • Muskelsammentrækninger, muskelsmerter
 • Besvær med at lade vandet
 • Manglende evne til at tømme blæren helt
 • Ufrivillig vandladning
 • Feber
 • Øgning af tilfældige skader (for eksempel fald)
 • Abstinenssymptomer som for eksempel uro, ængstelse, svedtendens eller rystelser ved ophør med behandling med Buprefarm.

 

Fortæl lægen, at du bruger Buprefarm, hvis du skal have taget blodprøver. Dette er vigtigt, da Buprefarm kan ændre den måde, din lever arbejder på, og derved påvirke resultaterne af nogle blodprøver. 

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter 

 • Angina (smerter i brystet i forbindelse med hjertesygdom)
 • Mentale lidelser
 • Besvær med balancen
 • Opsvulmede øjenlåg eller ansigt, formindskede pupiller
 • Åndedrætsbesvær, forværring af astma, hyperventilation
 • En følelse af svaghed, specielt når man rejser sig
 • Besvær med at synke
 • Lokale, allergiske reaktioner med tydelige tegn på opsvulmen (i sådanne tilfælde bør behandlingen stoppes)
 • Hævelse og irritation i næsen
 • Nedsat erektion, svækket seksualfunktion
 • Influenzalignende symptomer
 • Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet
 • Væsketab.

 

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter 

 • Muskeltrækninger
 • Ørepine
 • Blister.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndsværende data) 

 • Kramper eller krampeanfald
 • Betændelse i tarmvæggen. Symptomer kan være feber, opkast og mavesmerter eller ubehag
 • Koliklignende mavesmerter eller ubehag
 • Følelse af at være fremmed over for sig selv
 • Abstinenssymptomer hos nyfødte hvis mødre har brugt Buprefarm under graviditeten (symptomer kan være skinger gråd, irritabilitet og uro, rystelser (tremor), problemer med at spise, svedtendens og problemer med at tage på i vægt).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Buprefarm utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Buprefarm efter den udløbsdato, der er angivet på kartonen og på posen (efter EXP).  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

5, 10, 15 mikrogram/t: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
20, 25, 30, 40 mikrogram/t: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Brug ikke plastret, hvis posens forsegling er brudt. 


Brugte plastre skal foldes på midten med den klæbende side indad og kasseres på forsvarlig vis. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buprefarm indeholder:

 • Det aktive indholdsstof er buprenorphin.
  Buprefarm 5 mikrogram/t depotplaster indeholder 5 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på 6,25 cm2 og afgiver 5 mikrogram buprenorphin pr. time (over et tidsrum på 7 dage).
  Buprefarm 10 mikrogram/t depotplaster indeholder 10 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på 12,5 cm2 og afgiver 10 mikrogram buprenorphin pr. time (over et tidsrum på 7 dage). Buprefarm 15 mikrogram/t depotplaster indeholder 15 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på 18,75 cm2 og afgiver 15 mikrogram buprenorphin pr. time (over et tidsrum på 7 dage).
  Buprefarm 20 mikrogram/t depotplaster indeholder 20 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på 25 cm2 og afgiver 20 mikrogram buprenorphin pr. time (over et tidsrum på 7 dage).
  Buprefarm 25 mikrogram/t depotplaster indeholder 25 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på 31,25 cm2 og afgiver 25 mikrogram buprenorphin pr. time (over et tidsrum på 7 dage).
  Buprefarm 30 mikrogram/t depotplaster indeholder 30 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på 37,5 cm2 og afgiver 30 mikrogram buprenorphin pr. time (over et tidsrum på 7 dage).
  Buprefarm 40 mikrogram/t depotplaster indeholder 40 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på 50 cm2 og afgiver 40 mikrogram buprenorphin pr. time (over et tidsrum på 7 dage).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Klæbende matrix (med buprenorphin): Povidon, levulinsyre, oleyloleat, Poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat]

  Klæbende matrix (uden buprenorphin):
  Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-glycidylmethacrylat-co-(2-hydroxyethyl)acrylat-co-vinylacetat].

  Adskillende folie mellem de klæbende matricer med og uden buprenorphin:
  Polyethylenterephthalat film.

  Bagbeklædningslag:
  Polyester.

  Dækpapir:
  Polyethylenterephthalat film (silikoniseret).

  Blå printblæk.

Udseende og pakningsstørrelser

Depotplaster. Findes i syv styrker.
5 mikrogram/t: Hvert depotplaster er beigefarvet med afrundede hjørner, mærket "Buprenorphin" og "5 μg/h".
10 mikrogram/t: Hvert depotplaster er beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket "Buprenorphin" og "10 μg/h".  

15 mikrogram/t: Hvert depotplaster er beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket "Buprenorphin" og "15 μg/h".
20 mikrogram/t: Hvert depotplaster er beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket "Buprenorphin" og "20 μg/h".
25 mikrogram/t: Hvert depotplaster er beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket "Buprenorphin" og "25 μg/h".
30 mikrogram/t: Hvert depotplaster er beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket "Buprenorphin" og "30 μg/h".
40 mikrogram/t: Hvert depotplaster er beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket "Buprenorphin" og "40 μg/h". 

 

Et depotplaster er forseglet i en børnesikret pose. Plastrene findes i kartoner indeholdende 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 eller 12 depotplastre. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige, Norge, Finland: Buprefarm 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...