Gefitinib "Teva"

filmovertrukne tabletter 250 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Gefitinib Teva 250 mg filmovertrukne tabletter  

gefitinib 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gefitinib Teva
 3. Sådan skal du tage Gefitinib Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Gefitinib Teva indeholder det aktive stof gefitinib. Gefitinib blokerer et protein, der kaldes epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR). Dette protein er involveret i vækst og spredning af kræftceller. 

 

Gefitinib Teva bruges til at behandle voksne med ikke-småcellet lungekræft. Ved denne form for kræftsygdom dannes der ondartede (kræft)celler i lungevævet. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gefitinib Teva

Tag ikke Gefitinib Teva:

 • hvis du er allergisk over for gefitinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Gefitinib Teva (angivet i punkt 6).
 • hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Gefitinib Teva, 

 • hvis du nogensinde har haft andre problemer med lungerne. Nogle lungeproblemer kan blive forværret under behandlingen med Gefitinib Teva.
 • hvis du nogensinde har haft problemer med leveren.

Børn og unge

Gefitinib Teva er ikke beregnet til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Gefitinib Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du tager nogen af disse lægemidler, skal du især huske at fortælle det til din læge eller apotekspersonalet: 

 • phenytoin eller carbamazepin (mod epilepsi)
 • rifampicin (mod tuberkulose)
 • itraconazol (mod svampeinfektion)
 • barbiturater (en type af medicin, der bruges mod søvnproblemer)
 • naturlægemidler, som indeholder perikon (Hypericum perforatum, mod depression og angst)
 • protonpumpehæmmere, H2-antagonister og antacida (mod mavesår, sure opstød, halsbrand og til at mindske syre i maven)

Disse lægemidler kan påvirke virkningen af Gefitinib Teva. 

 • warfarin (et såkaldt oralt antikoagulationsmiddel til forebyggelse af blodpropper). Hvis du tager et lægemiddel, der indeholder dette aktive stof, kan det være, at din læge vil tage blodprøver oftere end normalt.

 

Hvis et eller flere af ovennævnte punkter gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet, før du tager Gefitinib Teva. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Det anbefales, at du undgår at blive gravid, og/eller at du ammer, mens du er i behandling med Gefitinib Teva, fordi Gefitinib Teva kan skade dit barn.
Af hensyn til dit barn sikkerhed må du ikke tage Gefitinib Teva, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig svag, mens du tager denne medicin, skal du være forsigtig med at føre motorkøretøjer eller betjene værktøj og maskiner. 

Gefitinib Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Gefitinib indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Gefitinib Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Den anbefalede dosis er en 250 mg-tablet dagligt.
 • Tag tabletten på ca. samme tidspunkt hver dag.
 • Du kan tage tabletten med eller uden mad.
 • Tag ikke antacida (der mindsker syren i mavesækken) 2 timer før og 1 time efter, du tager Gefitinib Teva.

 

Hvis du har problemer med at sluge tabletten, kan du opløse den i et halvt glas vand (uden brus). Du må ikke bruge andre former for væske. Du må ikke knuse tabletten. Du skal forsigtigt svinge glasset rundt, indtil tabletten er opløst. Dette kan tage op til 20 minutter. Drik væsken med det samme. For at være sikker på at du har fået al medicinen, skal du skylle glasset omhyggeligt med et halvt glas vand, som drikkes. 

Hvis du har taget for meget Gefitinib Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Gefitinib Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Gefitinib Teva

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du gøre som beskrevet nedenfor (afhængigt af hvor længe, der er til næste dosis): 

 • Hvis der er 12 timer eller mere til din næste dosis: Tag den glemte tablet, så snart du kommer i tanke om det. Tag den næste dosis på samme tid, som du plejer.
 • Hvis der er mindre end 12 timer til din næste dosis: Spring den glemte tablet over, og tag den næste tablet på samme tid, som du plejer.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to tabletter på samme tid) som erstatning for den glemte tablet.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever en af følgende bivirkninger - det kan være, at du behøver akut medicinsk behandling:

 • Allergisk reaktion (almindelig), specielt hvis du får hævelse i ansigt, læber, tunge eller hals, du har svært ved at synke, du får nældefeber og har svært ved at trække vejret.
 • Svær åndenød eller pludselig forværring af åndenød, muligvis med hoste og feber. Dette kan betyde, at du har en form for betændelse i lungerne, som kaldes interstitiel lungesygdom. Dette kan ramme cirka 1 ud af 100 patienter, som tager Gefitinib Teva, og det kan være livstruende.
 • Alvorlige hudreaktioner (sjældne) på store dele af kroppen. Dette kan også omfatte rødme, smerter, sår, blistre og afskalning af huden. Læber, næse, øjne og kønsorganer kan også være påvirkede.
 • Dehydrering (almindeligt) som følge af længerevarende diarré, opkastning, kvalme eller appetitløshed.
 • Øjenproblemer (ikke almindelige), såsom smerte, røde øjne, øjne der løber i vand, lysfølsomhed, forandret syn eller indgroede øjenvipper. Dette kan betyde, at du har et sår på overfladen af øjet (hornhinden).

Fortæl det hurtigst muligt til din læge, hvis du bemærker en af følgende bivirkninger:

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer  

 • diarré
 • opkastning
 • kvalme
 • hudreaktioner såsom akne-lignende udslæt, som til tider er kløende og med tør og/eller sprukken hud
 • manglende appetit
 • svaghed
 • rød eller øm mund
 • forøget antal leverenzymer, som kaldes alaninaminotransferase. Dette ses i en blodprøve. Hvis antallet er for højt, vil din læge muligvis fortælle dig, at du skal stoppe med at tage Gefitinib Teva.

 

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer  

 • tør mund.
 • tørre, røde og kløende øjne.
 • røde og ømme øjenlåg.
 • negleproblemer.
 • hårtab.
 • feber.
 • blødning (såsom næseblod eller blod i urinen).
 • protein i urinen (ses ved en urintest).
 • forhøjet niveau af bilirubin og det andet leverenzym, som kaldes aspartataminotransferase.
  Dette ses i en blodprøve. Hvis antallet er for højt, vil din læge muligvis fortælle dig, at du skal stoppe med at tage Gefitinib Teva.
 • forhøjet mængde af stoffet kreatinin i en blodprøve (hænger sammen med nyrefunktionen)
 • blærebetændelse (hyppig, sviende vandladning og pludselig vandladningstrang).

 

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer  

 • betændelse (inflammation) i bugspytkirtlen. Tegn på dette er blandt andet meget stærke smerter i området ved den øverste del af maven, stærk kvalme og opkastning.
 • betændelse (inflammation) i leveren. Symptomer på dette kan blandt andet være generel utilpashed med eller uden mulig gulsot (gullig hud og øjne). Denne bivirkning er ikke almindelig, men nogle patienter er døde af den.
 • perforering i tarmene.

 

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer  

 • betændelse (inflammation) i hudens blodkar. Det kan fremtræde som blå mærker eller plettet hududslæt, der ikke forsvinder ved fingertryk.
 • blærebetændelse med blod i urinen (brændende fornemmelse ved vandladning og hyppig og pludselig vandladningstrang).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gefitinib Teva indeholder:

 • Aktivt stof: gefitinib. Hver filmovertrukket tablet indeholder 250 mg gefitinib.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, natriumlaurilsulfat, povidon og magnesiumstearat.
  Tabletovertræk: polyvinylalkohol, macrogol 3350, talcum, gul jernoxid, rød jernoxid og titandioxid.

Udseende og pakningstørrelser

Brun, rund, konveks filmovertrukket tablet med en diameter på ca. 11 mm og mærket med ”250” på den ene side og uden mærkning på den anden side. 

 

Pakninger med 30 filmovertrukne tabletter i blisterpakning eller 30x1 filmovertrukne tabletter i perforeret enkeltdosisblister. 

 

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.  

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Telefon: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)  

Prilaz baruna Filipovića 25 

10000 Zagreb  

Kroatien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Belgien 

Gefitinib Teva 250 mg filmomhulde tabletten, comprimés pelliculés, Filmtabletten 

Bulgarien 

Гефитиниб Тева 250 mg филмирани таблетки 

Gefitinib Teva 250 mg film-coated tablets 

Danmark 

Gefitinib Teva 

Estland 

Gefitinib Teva 

Finland 

Gefitinib ratiopharm 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Frankrig 

Géfitinib Teva 250 mg comprimé pelliculé 

Holland 

Gefitinib Teva 250 mg, filmomhulde tabletten 

Italien 

Gefitinib Teva 

Kroatien 

Gefitinib Pliva 250 mg filmom obložene tablete 

Litauen 

Gefitinib Teva 250 mg plėvele dengtos tabletės 

Luxemburg 

Gefitinib Teva 250 mg comprimés pelliculés 

Portugal 

Gefitinib Teva 

Slovakiet 

Gefitinib Teva 250 mg filmom obalené tablety 

Spanien 

Gefitinib Teva 250 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Storbritannien 

Gefitinib 250 mg Film-coated Tablets 

Tyskland 

Gefitinib-ratiopharm 250 mg Filmtabletten 

Ungarn 

Gefitinib Teva 250 mg filmtabletta 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...