Bactroban®

creme 2%

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bactroban 2 % creme
mupirocincalcium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban
 3. Sådan skal du bruge Bactroban
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bactroban creme (kaldet ”Bactroban” i denne indlægsseddel) indeholder mupirocincalcium. Bactroban er en antibakteriel creme. 


Det bruges til: 

 • Behandling af infektioner i huden, i små rifter, rifter, sår eller på afskrabet hud, ved at dræbe bakterier, der forårsager infektioner i din hud. Disse bakterier hedder ”Staphylococcus aureus” og ”Streptococcus pyogenes”.


Behandling bør ikke overskride 10 dage.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre under behandlingen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Bactroban

 • hvis du er allergisk over for mupirocincalcium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bactroban (angivet i punkt 6)
 • hvis patienten er under 1 år.


Hvis du er usikker på, om dette gælder for dig,
skal du ikke bruge lægemidlet. Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Bactroban.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Bactroban. 


Bactroban kan give alvorlige hudreaktioner eller allergier. Se ”Tilstande du skal være opmærksom på” under punkt 4.

Trøske (en gærinfektion) kan opstå, hvis Bactroban bruges i længere tid. På huden ligner det klare røde pletter, som kan klø meget. Nogle gange kan der være små bylder i midten. Hvis du oplever dette, så tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Brug ikke Bactroban i øjnene.
→ Hvis du ved et uheld får creme i øjnene, skal de skylles grundigt med vand. 

Brug af andre lægemidler sammen med Bactroban

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler eller for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Hvis en sprækket brystvorte behandles med Bactroban, skal den afvaskes omhyggeligt inden amning. 

Bactroban indeholder cetylalkohol og stearylalkohol

Cetylalkohol og stearylalkohol kan give lokale hududslæt på de hudområder, hvor du påsmører cremen (f.eks. kontakteksem). Benzylalkohol kan give mild lokal irritation. Se også punkt 4

3. Sådan skal du bruge Bactroban

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 


Brug af dette lægemiddel

Bland ikke Bactroban med andre cremer eller salver på det inficerede hudområde, da dette kan nedsætte virkningen af Bactroban. 


Bactroban påsmøres sædvanligvis på huden op til 3 gange daglig. 

 1. Vask og tør hænderne.
 2. Påfør en lille mængde Bactroban på et stykke rent bomuldsstof eller gaze.
 3. Påfør cremen det inficerede hudområde.
 4. Det behandlede område kan dækkes med et plaster eller en forbinding, medmindre lægen har sagt, at huden ikke må dækkes til.
 5. Skru låget på tuben og vask hænderne.


Hvor lang tid skal Bactroban bruges?

Brug Bactroban i så lang tid som lægen har anvist. Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er tvivl om. Bakterierne er normalt fjernet fra huden indenfor 10 dage efter start af behandling. Brug ikke Bactroban i mere end 10 dage. Kassér creme, som er tilovers. 

Tal med lægen, hvis der ikke er bedring af symptomerne efter 3 - 5 dage. 

Hvis du er kommet til at sluge eller har brugt for meget Bactroban

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken til råds, hvis du har brugt mere af Bactroban end du skulle.
 • Hvis du har slugt noget af cremen, så kontakt straks lægen og fortæl hvad og hvor meget du har slugt.

Hvis du har glemt at bruge Bactroban

 • Hvis du har glemt at påsmøre Bactroban, så smør cremen på, så snart du kommer i tanke om det.
 • Hvis den næste dosis er inden for en time, så spring dosen over.
 • Du må ikke bruge dobbelt mængde, som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den samme dosis.

Hvis du holder op med at bruge Bactroban

Hvis du holder op med at bruge Bactroban for tidligt, kan det være, at ikke alle bakterier er blevet dræbt eller de kan fortsætte med at vokse. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken om, hvornår du kan holde op med at bruge cremen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Tilstande du skal være opmærksom på

Alvorlige hudreaktioner eller allergier

Disse bivirkninger er meget sjældne hos personer, der bruger Bactroban. Symptomer kan være: 

 • hævet og kløende udslæt
 • hævelser, nogle gange i ansigtet eller i munden, hvilket kan gøre det svært at trække vejret
 • kollaps eller besvimelse.

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer. Stop med at bruge Bactroban.

→ Hvis du får en alvorlig hudreaktion eller allergi: 

 • vask cremen af
 • stop med at bruge cremen og
 • kontakt straks lægen.


Lægemidler som Bactroban kan i sjældne tilfælde give betændelse i tyktarmen, hvilket giver diarré, ofte med blod og slim, mavesmerter og feber (pseudomembranøs colitis).
Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer.

Følgende bivirkninger kan opstå med dette lægemiddel: 


Almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • kløe, rødmen af huden, brændende fornemmelse, hududslæt, hævelse, smerte på huden, hvor Bactroban er påsmurt.


Tør hud og rødmen af huden kan også forekomme på andre dele af kroppen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25C. Må ikke nedfryses.
 • Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker at den ser anderledes ud, end den plejer.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bactroban indeholder:

 • Aktivt indholdsstof: Hvert gram creme indeholder 21,5 mg mupirocincalcium, svarende til 20 mg mupirocin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Xanthangummi, flydende paraffin, cetomakrogol 1000, stearylalkohol, cetylalkohol, phenoxyethanol, benzylalkohol, renset vand. Se også punkt 2.

Udseende og pakningsstørrelse

 • Bactroban er en hvid creme.
 • Bactroban fås i en tube indeholdende 15 g. Hver tube ligger i en karton.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Postboks 3
2610 Rødovre
Danmark

Telefon: 36 35 91 00
E-mail: dk-info@gsk.com 

Fremstiller

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189 

60-322 Poznan
Polen 


Eller 


GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk 

Citywest Business Campus
Dublin 24 

Irland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig - Bactroban cream
Cypern - Bactroban
Danmark - Bactroban cream
Italien - Bactroban cream 

Storbritannien - Bactroban cream 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...