Avamys®

næsespray, suspension 27,5 mikrogram

GSK Ireland

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Avamys 27,5 mikrogram/pust, næsespray, suspension
Fluticasonfuroat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Avamys
 3. Sådan skal du bruge Avamys
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
  Brugervejledning

1. Virkning og anvendelse

Avamys (fluticasonfuroat) tilhører en gruppe af lægemidler, som hedder binyrebarkhormoner. Avamys virker ved at nedsætte inflammation (en betændelsesagtig tilstand) i næsen og irritation i øjnene forårsaget af allergi (rhinitis) og reducerer derfor symptomerne på allergi. 

 

Avamys næsespray anvendes til behandling af symptomer på allergi (sæson- og helårsbetinget), herunder tilstoppet, løbende eller kløende næse, nysen og rindende, kløende eller røde øjne hos voksne og børn fra 6 år. 

 

Allergiske symptomer kan opstå på bestemte tidspunkter af året. De forårsages af allergier over for pollen fra græs eller træer (høfeber). De kan også opstå året rundt på grund af allergi over for dyr, husstøvmider eller skimmelsvamp, for at nævne nogle af de mest almindelige. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Avamys

Brug ikke Avamys

 • Hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Børn og unge 

Må ikke anvendes til børn under 6 år. 

 

Behandling med Avamys: 

 • kan være årsag til langsommere vækst hos børn, hvis de får det i lang tid. Lægen vil jævnligt måle højden på dit barn og sørge for, at han eller hun får den mindste dosis, der holder allergien under kontrol.
 • kan være årsag til glaukom (grøn stær - øget tryk i øjet) eller katarakt (grå stær - sløret syn). Du skal fortælle lægen, hvis du tidligere har haft en af disse øjenlidelser, eller hvis du bemærker sløret syn eller andre synsforstyrrelser, mens du er i behandling med Avamys.

Brug af anden medicin sammen med Avamys

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Det er særligt vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager eller lige har taget et af følgende lægemidler: 

 • steroider (som tabletter eller injektioner)
 • steroidcreme
 • astmamedicin
 • ritonavir eller cobicistat (medicin mod hiv)
 • ketoconazol (medicin mod svampeinfektioner)

 

Lægen vil vurdere, om du kan bruge Avamys sammen med disse lægemidler. Lægen kan vælge at følge dig tæt, hvis du tager et af disse lægemidler, da de kan øge bivirkningerne af Avamys. 

 

Avamys må ikke anvendes på samme tid med andre næsespray der indeholder steroider. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Du må ikke bruge Avamys, hvis du er gravid eller har planer om at blive det, medmindre lægen eller apotekspersonalet siger, at du må. 

 

Hvis du ammer, må du ikke bruge Avamys, medmindre lægen eller apotekspersonalet siger, at du må. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Avamys påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Avamys indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 8,25 mikrogram benzalkoniumchlorid pr. pust (27,5 mikrogram)
Benzalkoniumchlorid kan forårsage irritation eller hævelse i næsen, særligt hvis anvendt i en længere periode. Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis det føles ubehageligt at bruge sprayen. 

3. Sådan skal du bruge Avamys

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Du må ikke bruge mere end den anbefalede dosis. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Hvornår skal Avamys bruges

 • én gang daglig
 • på samme tidspunkt hver dag.

På denne måde bliver dine symptomer behandlet døgnet rundt. 

Hvor hurtigt virker Avamys

Nogle mennesker får først maksimal virkning efter flere dages brug, men normalt begynder Avamys at virke i løbet af 8-24 timer. 

Hvor meget Avamys skal der bruges

Voksne og børn fra 12 år 

 • Den sædvanlige startdosis er 2 pust i hvert næsebor 1 gang daglig.
 • Når symptomerne er under kontrol, kan dosis muligvis nedsættes til 1 pust i hvert næsebor 1 gang daglig.


Børn 6-11 år
 

 • Den sædvanlige startdosis er 1 pust i hvert næsebor 1 gang daglig.
 • Hvis symptomerne er meget voldsomme, kan lægen øge dosis til 2 pust i hvert næsebor 1 gang daglig, indtil symptomerne igen er under kontrol. Dosis kan derefter måske nedsættes til 1 pust i hvert næsebor 1 gang daglig.

Sådan bruges næsesprayen

Avamys har stort set ingen smag og ingen lugt. Det sprøjtes ind i næsen som en fint forstøvet væske. Undgå at få medicinen i øjnene. Skyl øjnene med vand, hvis det skulle ske. 

 

Der er en brugervejledning efter punkt 6 i denne indlægsseddel. Følg nøje vejledningen for at få fuldt udbytte af Avamys. 

Se brugervejledningen efter punkt 6. 

Hvis du har brugt for meget Avamys

Kontakt lægen eller apotekspersonalet. 

Hvis du har glemt at bruge Avamys

Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den, når du kommer i tanke om det.
Hvis det er tæt på næste dosis, skal du vente og tage den. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis det er ubehageligt at bruge næsesprayen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ved allergiske reaktioner: Søg straks lægehjælp

Allergiske reaktioner over for Avamys er sjældne og kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 personer. Hos nogle få personer kan allergiske reaktioner udvikle sig til en alvorlig, endog livstruende situation, hvis de ikke behandles. Symptomerne kan være: 

 • meget hvæsende vejrtrækning, hoste eller vejrtrækningsbesvær
 • pludselig fornemmelse af svaghed eller svimmelhed (der kan føre til kollaps eller bevidstløshed)
 • hævelse i ansigtet
 • udslæt eller rødme


Disse symptomer er i mange tilfælde tegn på mindre alvorlige bivirkninger. Men du skal være opmærksom på, at de muligvis kan blive alvorlige. Derfor hvis de opstår: 

Søg lægehjælp hurtigst muligt

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Næseblod (som regel let), især hvis du bruger Avamys i mere end 6 uger.


Almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Sår i næsen - hvilket kan give irritation og ubehag i næsen. Du kan måske også opleve en smule blod, når du pudser næse.
 • Hovedpine.
 • Åndenød.


Ikke almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Smerte, en brændende fornemmelse, irritation, ømhed eller tørhed i næsen.


Meget sjældne bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)  

 • Små huller (perforeringer) i næsens skillevæg.


Ikke kendt
(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data) 

 • Langsommere vækst hos børn.
 • Sløret syn eller midlertidige ændringer i synet ved længerevarende brug.
 • Trykken for brystet, der resulterer i vejrtrækningsbesvær.


Brug af binyrebarkhormoner i næsen kan påvirke den naturlige hormonproduktion i kroppen, især hvis du bruger høje doser i lang tid. Hos børn kan denne bivirkning medføre langsommere vækst.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares bedst opretstående og altid med hætten på. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Avamys næsespray skal bruges senest to måneder efter flasken blev åbnet første gang. 

 

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Avamys indeholder:

 • Aktivt stof: fluticasonfuroat. Hvert pust afgiver 27,5 mikrogram fluticasonfuroat.
 • Øvrige indholdsstoffer: vandfrit glucose, dispergibel cellulose, polysorbat 80, benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, renset vand (se punkt 2).

Udseende og pakningsstørrelser

Medicinen er en hvid suspension i brun glasflaske med pumpefunktion. Flasken er i en råhvid plastickappe med lyseblå hætte og dosisknap på siden. Man kan se indholdet gennem et vindue. Avamys fås i pakninger med 30, 60 og 120 pust.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  

12 Riverwalk, Citywest Business Campus  

Dublin 24, Irland 

Fremstiller

Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations)  

Harmire Road  

Barnard Castle  

County Durham,  

DL12 8DT  

Storbritannien 

 

Glaxo Wellcome S.A.
Avenida de Extremadura 3,  

09400 Aranda de Duero  

Burgos,  

Spanien 


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 


България
 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД  

Teл.: + 359 2 953 10 34 


Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 222 001 111.  

cz.info@gsk.com 


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00.  

dk-info@gsk.com 


Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG  

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701  

produkt.info@gsk.com 


Eesti
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Tel: + 372 6676 900.  

estonia@gsk.com 


Ελλάδα
GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.
Τηλ: + 30 210 68 82 100 


España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 900 202 700.  

es-ci@gsk.com 


France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44.  

diam@gsk.com 


Hrvatska
 

GlaxoSmithKline d.o.o.  

Tel: + 385 1 6051 999 


Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 353 (0)1 4955000 


Ísland  

Vistor hf.  

Sími: + 354 535 7000 

 

Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel: + 39 (0)45 9218 111 


Κύπρος
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd  

Τηλ: + 357 22 39 70 00  

gskcyprus@gsk.com 


Latvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA
Tel: + 371 67312687.  

lv-epasts@gsk.com 


Lietuva
GlaxoSmithKline Lietuva UAB
Tel: + 370 5 264 90 00.  

info.lt@gsk.com 


Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  

Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00 


Magyarország
 

GlaxoSmithKline Kft.  

Tel.: + 36 1 225 5300 


Malta
GlaxoSmithKline Malta
Tel: + 356 21 238131 


Nederland

GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)33 2081100 

nlinfo@gsk.com 


Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00.  

firmapost@gsk.no 


Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Tel: + 43 (0)1 97075 0.  

at.info@gsk.com 


Polska

GSK Services Sp. z o.o.  

Tel.: + 48 (0)22 576 9000 


Portugal
GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00.  

FI.PT@gsk.com 


România
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.
Tel: + 4021 3028 208 


Slovenija
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0)1 280 25 00.  

medical.x.si@gsk.com 


Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11.  

recepcia.sk@gsk.com 


Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com 


Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0)8 638 93 00.  

info.produkt@gsk.com 


United Kingdom
GlaxoSmithKline UK Ltd
Tel: + 44 (0)800 221441.  

customercontactuk@gsk.com

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Brugervejledning

Næsesprayens udseende

Medicinen er i en brun glasflaske i en kappe af plastik - se billede a. Den indeholder enten 30, 60 eller 120 pust, alt efter hvilken pakningsstørrelse der er blevet ordineret. 


Avamys GlaxoSmithKline (Ireland)Limited næsespray, suspension 27,5 mikrogram 

 

I vinduet på siden af næsesprayen kan du se, hvor meget medicin der er tilbage. Det er muligt at se væskestanden i en ny spray med 30 eller 60 doser, men ikke i en ny flaske med 120 doser, fordi væsken står over vinduet. 

Seks vigtige ting, du har behov for at vide om brug af næsesprayen

 • Avamys er i en brun glasflaske. Hvis du har brug for at vide, hvor meget der er tilbage, hold da flasken lodret op imod lyset. Du kan på den måde se væskestanden i vinduet.
 • Første gang du bruger næsesprayen, skal den rystes omhyggeligt i ca. 10 sekunder med hætten på. Dette er vigtigt, fordi Avamys er en tyk suspension, som bliver flydende, når du ryster den grundigt - se billede b. Den kan kun afgive et pust, når den er flydende.

Avamys® Glaxo Group Ltd, næsespray, suspension 27,5 mikrogram 

 • Dosisknappen skal presses hårdt ind for at afgive et pust - se billede c.

Avamys® Glaxo Group Ltd, næsespray, suspension 27,5 mikrogram 

 • Hvis du har problemer med at presse dosisknappen ind med tommelfingeren, kan du bruge begge hænder - se billede d.

Avamys® Glaxo Group Ltd, næsespray, suspension 27,5 mikrogram 

 • Næsesprayen skal altid have hætten på, når du ikke bruger den. Hætten holder støv ude, holder på trykket og forhindrer næsestudsen i at blive tilstoppet. Når hætten er på, kan der ikke udløses en dosis ved en fejltagelse.
 • Brug aldrig en nål eller et skarpt instrument til at for- søge at få hul igennem næsestudsen. Det ødelægger næsesprayen.

Klargøring af næsesprayen

Du skal klargøre næsesprayen: 

 • Før næsesprayen anvendes første gang
 • Hvis hætten ikke har været på i 5 dage, eller hvis næsesprayen ikke har været anvendt i 30 dage eller mere.


Når du klargør næsesprayen før brug, er det med til at sikre, at du får en fuld dosis hver gang. Følg vejledningen herunder:

1. Ryst næsesprayen grundigt i ca. 10 sekunder med hætten på.

2. Fjern hætten ved at klemme hårdt om siderne på den med tommel- og pegefinger - se billede e.
Avamys® Glaxo Group Ltd, næsespray, suspension 27,5 mikrogram

3. Hold næsesprayen lodret; hæld den derefter let, så næsestudsen peger væk fra dig. 

4. Tryk dosisknappen på siden hårdt ind. Gør det mindst 6 gange, til der kommer fint forstøvet væske ud i luften - se billede f.
Avamys® Glaxo Group Ltd, næsespray, suspension 27,5 mikrogram 

Næsesprayen er nu klar til brug. 

Sådan skal du bruge næsesprayen

1. Ryst næsesprayen grundigt.
2. Tag hætten af.
3. Puds næse, så der er fri passage i næsen, og bøj hovedet lidt forover.
4. Før næsestudsen ind i det ene næsebor - se billede g. Hold næsestudsen, så den peger lidt ud mod næsens yderside, væk fra næseskillevæggen. På den måde fordeles medicinen bedst i næsen. 

5. Tryk dosisknappen hårdt ind, mens du trækker vejret ind gennem næsen - se billede h.
Avamys® Glaxo Group Ltd, næsespray, suspension 27,5 mikrogram
6. Fjern næsesprayen fra næsen og pust ud gennem munden.
7. Gentag punkt 4-6, hvis du skal have 2 pust i hvert næsebor.
8. Gentag punkt 4-7 i det andet næsebor.
9. Sæt hætten på næsesprayen. 

Sådan skal du rengøre næsesprayen

Hver gang du har brugt den:
1. Tør næsestudsen og indersiden af hætten med en tør, ren klud - se billede i og j.
Avamys® Glaxo Group Ltd, næsespray, suspension 27,5 mikrogram 

2. Brug ikke vand til rengøringen.
3. Brug aldrig en nål eller noget skarpt i næsestudsen.
4. Sæt altid hætten på efter brug. 

Hvis næsesprayen ikke fungerer korrekt:

 • Se efter at flasken ikke er tom. Kig på væskestanden gennem vinduet. Hvis væsken står meget lavt, er der muligvis ikke nok tilbage til at få et pust ud.
 • Undersøg om næsesprayen er ødelagt.
 • Hvis du tror, næsestudsen kan være tilstoppet, må du ikke bruge en nål eller noget skarpt for at få hul igennem.
 • Prøv at få den til at virke ved at følge vejledningen under ”Klargøring af næsesprayen”.
 • Hvis den stadig ikke virker, eller hvis væsken kommer ud som en stråle, så tal med apoteket om det.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...