Tavegil

tabletter 1 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tavegil 1 mg, tabletter 

Clemastin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tavegil
 3. Sådan skal du tage Tavegil
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tavegil tilhører gruppen af antihistaminer. Antihistaminer er medvirkende til at mindste allergiske symptomer, ved at forhindre virkningen af de histaminer som produceres i kroppen. 


Tavegil anvendes til behandling af allergiske sygdomme, især nældefeber, høfeber og allergiske reaktioner fra næsen slimhinde (allergisk rhinit). 


Hvis din læge har sagt, at du skal tage Tavegil for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tavegil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Tag ikke Tavegil:

 • hvis du er allergisk over for clemastin, andre antihistaminer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tavegil (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har porfyri (en forstyrrelse i stofskiftet).
 • hos børn under et år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Tavegil hvis du: 

 • har epilepsi eller krampeanfald
 • har grøn stær (snævervinklet glaukom)
 • har mavesår (stenoserende ulcus)
 • lider af tilstopning i tarmene (polyroduodenal obstruktion)
 • har forstørret blærehalskirtel (prostatahypertrofi)
 • lider af vejrtrækningsbesvær under søvn (søvnapnø, myastenia gravis)
 • ikke tåler visse sukkerarter (lactose)
 • er ældre.

Børn og unge

Bør ikke anvendes til børn under 6 år. 

Brug af anden medicin sammen med Tavegil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tavegil forstærker den sløvende virkning af alkohol samt beroligende og muskelafslappende midler (f.eks. midler mod depression, nervemedicin, sovemedicin). 


Tavegil forstærker virkningen af antidepressionsmidlers virkning (antidepressiva). 


Hvis du tager medicin, der gør dig døsig eller giver dig tør mund (undertiden kaldet antikolinergika for eksempel atropin), kan risikoen for bivirkninger øges. 


Tavegil kan øge visse antidepressionsmidlers påvirkning af hjertet (monoaminoxidase (MAO)-hæmmere). 

Brug af Tavegil sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Tavegil i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Ligesom andre antihistaminer øger Tavegil den sløvende virkning af alkohol. Undgå derfor at drikke alkohol når du tager Tavegil. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Tavegil. Tal med lægen. 


Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Tavegil efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. 

Lad være med at arbejde med værktøj og betjene maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tavegil virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tavegil indeholder lactose

Tavegil indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tavegil

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller 

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn over 12 år: 

1 tablet morgen og aften. Medmindre din læge har givet en anden anvisning, bør du ikke tage mere end 4 tabletter i løbet af 24 timer. Tag ikke mere end 2 tabletter ad gangen. 


Brug til børn og unge 

Børn 6-12 år: 

½ tablet morgen og aften. 


Maximal behandlingsvarighed: Tavegil bør ikke bruges i mere end 14 dage uden lægens anvisning. 


Tabletterne skal synkes. 

Hvis du har taget for mange Tavegil tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Tavegil tabletter, end der 

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tag pakningen med. 


Symptomer på overdosering er mundtørhed, fikserede udvidede pupiller, varme og rødmen, mavebesvær. 

Hvis du har glemt at tage Tavegil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tavegil

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Stop med at tage produktet og fortæl det straks til lægen, hvis du oplever: Alvorlig allergisk reaktion, åndenød, hurtig puls. Disse reaktioner er sjældne.  

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Allergiske reaktioner, inklusiv anafylaktisk shock. Åndenød. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Træthed, døsighed. 


Ikke almindelig
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): Stimulering af centralnervesystemet f.eks.: uro, søvnløshed, nervøsitet (især hos børn), svimmelhed. 


Sjældne bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Hovedpine, mundtørhed (kan ved længere tids brug medføre risiko for karies og skader i mundslimhinden). Kvalme, smerter i mellemgulvet, udslæt. 


Meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Hurtig hjertebanken, forstoppelse 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tavegil utilgængeligt for børn.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Tag ikke Tavegil efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tavegil indeholder:

Aktivt stof: 1,34 mg clemastinfumarat svarende til 1 mg clemastin. 

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, povidon, talcum, majsstivelse, lactosemonohydrat. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Tavegil er en rund, hvid tablet med delekærv og præget ”OT” på den ene side. 


Pakningsstørrelse
 

Tavegil fås i en pakningsstørrelse á 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4 

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 


Tavegil svarer til Tavegyl®. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...