Creon®

enterokapsler Lipase 25.000 EP-e

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Creon® 25.000 hårde enterokapsler  

pankreatin 

 

Creon® er et registreret varemærke, der tilhører BGP Products Operations GmbH. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Tag altid Creon 25.000 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 25.000
 3. Sådan skal du tage Creon 25.000
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Creon 25.000 indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler. Du kan tage Creon 25.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 25.000

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Creon 25.000:

 • hvis du er allergisk over for pankreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Creon 25.000 (angivet i punkt 6).

 

Tag ikke Creon 25.000, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager medicinen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Creon 25.000:
En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje pankreatindoser. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 25.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Creon 25.000

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Creon 25.000 efter aftale med lægen. 


Amning
Du kan tage Creon 25.000, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Creon 25.000 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Creon 25.000 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Creon 25.000

Tag altid Creon 25.000 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Dosis angives i lipase enheder. Lipase er et af enzymerne i pankreatin. De forskellige Creon styrker indeholder forskellige mængder lipase.
 • Tag altid den mængde Creon 25.000, som din læge har angivet.
 • Lægen vil justere dosis, så den passer til dig. Den vil afhænge af:
  • din sygdom
  • din vægt
  • din kost
  • hvor meget fedt din afføring indeholder.

Hvis du stadig har fedtet afføring eller andre mave- eller tarmsymptomer, skal du tale med lægen. Din dosis skal måske justeres. 


Cystisk fibrose:
 

 • Den sædvanlige startdosis til børn under 4 år er 1.000 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.
 • Den sædvanlige startdosis til børn over 4 år, unge og voksne er 500 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.

 

Andre bugspytkirtelsygdomme: 

 • Den sædvanlige dosis pr. måltid er mellem 25.000 og 80.000 lipase enheder.
 • Den sædvanlige dosis pr. mellemmåltid er det halve af dosis pr. måltid.

Hvornår skal du tage Creon 25.000

Tag altid Creon 25.000 sammen med eller umiddelbart efter et måltid eller et mellemmåltid. Det vil sikre, at enzymerne blandes effektivt med maden, så de kan fordøje den, mens den passerer gennem tarmen. 

Hvordan skal du tage Creon 25.000

 • Synk kapslerne hele.
 • Knus eller tyg ikke kapslerne.
 • Hvis du har svært ved at synke kapslerne hele, kan de åbnes forsigtigt, og indholdet kan tilsættes en mindre mængde blød, syrlig mad eller drikke, f.eks. yoghurt, appelsin-, æble- eller ananasjuice.
 • Indtag blandingen af Creon 25.000 og mad eller væske STRAKS, den må IKKE opbevares, og den må IKKE tygges. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. Skyl eventuelt efter med sur væske.
 • Drik rigeligt med væske hver dag.

Hvis du har taget for mange Creon 25.000

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon 25.000, end der står i denne information eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Det gælder især for børn. 

Hvis du har glemt at tage Creon 25.000

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Creon 25.000

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

Stop behandling med Creon 25.000 og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger: 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, blodtryksfald og besvimelse (anafylaksi). Det kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati). Viser sig ved usædvanlige eller ændrede mavesymptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Udslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Kløe, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Creon 25.000 utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Brug ikke Creon 25.000 efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Brug ikke kapslerne, hvis de viser tydelige tegn på nedbrydning.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Creon 25.000 indeholder:

 • Aktivt stof: Pankreatin 300 mg svarende til amylase 18.000 EP-e, lipase 25.000 EP-e og protease 1.000 EP-e.
 • Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000, hypromellosephtalat, cetylalkohol, triethylcitrat, dimeticon, gelatine, jernoxid gul (E172), jernoxid rød (E172), titandioxid (E171) og natriumlaurylsulfat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Creon 25.000 hårde enterokapsler er rødbrune og gennemsigtige kapsler, med beigefarvet granulat indeni. 


Creon 25.000 findes i pakningsstørrelsen 100 (2×50) hårde enterokapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...