Symbicort®

inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Symbicort® 160/4,5 mikrog pr. pust, inhalationsspray, suspension  

budesonid/formoterolfumaratdihydrat 

 

Symbicort® er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca AB. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Symbicort til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort
 3. Sådan skal du bruge Symbicort
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Symbicort er en inhalator, som anvendes til behandling af symptomer på kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) hos voksne fra 18 år og derover. KOL er en langvarig sygdom i luftvejene i lungerne, som ofte skyldes rygning af cigaretter. Symbicort indeholder to forskellige lægemidler: Budesonid og formoterolfumaratdihydrat.  

 • Budesonid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes “kortikosteroider”. Det virker ved at formindske og forebygge hævelse og betændelse i lungerne.
 • Formoterolfumaratdihydrat tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes “langtidsvirkende beta2-adrenoceptoragonister” eller “bronkodilatorer”. Det virker ved at få musklerne i luftvejene til at slappe af, så du kan trække vejret lettere.

 

Du må ikke bruge denne medicin som anfaldsmedicin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Symbicort:

 • hvis du er allergisk over for budesonid, formoterolfumaratdihydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Symbicort (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Symbicort: 

 • Hvis du har sukkersyge.
 • Hvis du har en lungeinfektion.
 • Hvis du har forhøjet blodtryk, eller hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer (herunder uregelmæssigt hjerteslag, meget hurtig puls, forsnævring af blodårer eller hjertesvigt).
 • Hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen eller binyrerne.
 • Hvis du har lavt indhold af kalium i blodet.
 • Hvis du har svære leverproblemer.

 

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Børn og unge

Symbicort anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Symbicort

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Du skal især fortælle lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger noget af følgende medicin: 

 • Betablokkere (f.eks. atenolol eller propranolol mod forhøjet blodtryk), herunder øjendråber (f.eks. timolol mod grøn stær).
 • Medicin mod hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag (f.eks. kinidin).
 • Medicin såsom digoxin, der ofte anvendes til behandling af hjertesvigt.
 • Vanddrivende medicin, der også kaldes diuretika (f.eks. furosemid). Det bruges til behandling af forhøjet blodtryk.
 • Steroidmedicin, som tages via munden (f.eks. prednisolon).
 • Xanthinmedicin (f.eks. theophyllin eller aminophyllin). Denne medicin bruges ofte til at behandle KOL eller astma.
 • Andre bronkodilatorer (f.eks. salbutamol).
 • Tricykliske antidepressive midler (f.eks. amitriptylin) og det antidepressive middel nefazodon.
 • Phenothiazinmedicin (f.eks. chlorpromazin og prochlorperazin).
 • Medicin, som kaldes “hiv-proteasehæmmere” (f.eks. ritonavir) til behandling af hiv-infektion.
 • Medicin til behandling af infektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin og telithromycin).
 • Medicin mod Parkinsons sygdom (f.eks. levodopa).
 • Medicin mod problemer med skjoldbruskkirtlen (f.eks. levothyroxine).

 

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet, inden du bruger Symbicort.  

 

Du skal også fortælle din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal i narkose i forbindelse med en operation eller tandlægearbejde. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Du må ikke bruge Symbicort, medmindre din læge har sagt, at du skal. 


Graviditet
Hvis du bliver gravid, mens du bruger Symbicort, skal du ikke stoppe med at bruge Symbicort, men du skal straks tale med lægen. 

 

Amning
Hvis du ammer, skal du tale med lægen, inden du bruger Symbicort. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symbicort påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Symbicort

Brug altid Symbicort nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Det er vigtigt, at du bruger Symbicort hver dag, selvom du måske ikke har KOL-symptomer hele tiden. 


Den sædvanlige dosis er 2 inhalationer to gange dagligt. Symbicort anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 


Hvis du hidtil har taget steroidtabletter mod KOL, kan lægen vælge at nedsætte det antal tabletter, som du skal tage, når du begynder på Symbicort. Hvis du har taget steroid i tabletform i længere tid, kan lægen foreslå løbende blodprøvekontrol. Når du begynder at tage færre steroidtabletter, vil du måske få generel utilpashed, også selvom dine luftvejssymptomer er i bedring. Du kan få symptomer såsom tilstoppet eller løbende næse, svækkelse eller led- eller muskelsmerter og udslæt (eksem). Kontakt straks lægen, hvis et af disse symptomer bliver generende, eller hvis du får symptomer såsom hovedpine, træthed, kvalme eller opkastning. Du skal måske have anden medicin, hvis du får symptomer på allergi eller gigt. Tal med lægen, hvis du er usikker på, om du bør fortsætte med at bruge Symbicort. 


Din læge vil måske overveje at give dig steroidtabletter ud over din sædvanlige behandling i perioder med stress (f.eks. hvis du har en luftvejsinfektion eller før en operation). 

Vigtig information vedrørende dine KOL-symptomer

Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæsende vejrtrækning, når du bruger Symbicort, skal du fortsætte med at bruge Symbicort, men kontakte din læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling. 


Kontakt straks lægen, hvis: 

 • Din vejrtrækning bliver forværret eller du ofte vågner op om natten med stakåndethed.
 • Dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis denne følelse varer længere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din KOL ikke er kontrolleret godt nok, og du kan have behov for en anden eller yderligere behandling med det samme. 

 

Lægen kan også ordinere andre bronkodilatorer, såsom antikolinergika (f.eks. tiotropium- eller ipratropiumbromid) til din KOL-sygdom. 

Information om din Symbicort

 • Før du begynder at bruge din Symbicort, skal du pakke den ud af sin folieindpakning. Kassér papiret og tørremidlet, som er pakket med i indpakningen. Hvis tørremidlet er lækket fra sin emballage, må du ikke bruge inhalatoren.
 • Når du har taget inhalatoren ud af folieindpakningen, skal den bruges inden for 3 måneder. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på etiket og æske.
 • Der er vedlagt stickers til påsætning på inhalatoren efter åbning af folieposen. Stickeren skal påsættes ovenpå eksisterende etiket på inhalatoren.
 • Inhalatorens dele er vist på billedet. Inhalatoren er allerede samlet, når du får den. Du må ikke skille den ad. Hvis beholderen går løs, skal du putte den tilbage i inhalatoren og fortsætte med at bruge inhalatoren.
  Symbicort Paranova Danmark A/S inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis

Klargøring af din Symbicort

Du skal gøre din inhalator klar til brug i følgende situationer: 

 • Hvis du bruger din nye Symbicort for første gang.
 • Hvis du ikke har brugt den i mere end 7 dage.
 • Hvis du har tabt den.

 

Følg disse instruktioner for at gøre din inhalator klar til brug: 

 1. Ryst inhalatoren godt i mindst 5 sekunder for at blande aerosolbeholderens indhold.
 2. Tag mundstykkets hætte af ved at trykke let på bulerne på siden. Remmen på mundstykkets hætte vil forblive fastgjort til inhalatoren.
 3. Hold inhalatoren lodret. Tryk derefter på tælleren (øverst på inhalatoren), så der frigives et pust ud i luften.
  Du kan bruge den ene hånd eller begge hænder som vist på billederne.
  Symbicort Paranova Danmark A/S inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis
 4. Tag fingeren/fingrene væk fra tælleren igen.
 5. Vent 10 sekunder, ryst godt og gentag derefter trin 3 og 4.
 6. Din inhalator er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Hver gang du skal tage en inhalation, skal du følge disse instruktioner: 

 1. Ryst inhalatoren godt i mindst 5 sekunder for at blande aerosolbeholderens indhold.
 2. Tag mundstykkets låg af ved at trykke let på bulerne på siden. Undersøg, at mundstykket ikke er blokeret.
  Symbicort Paranova Danmark A/S inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis
 3. Hold inhalatoren lodret (ved brug af den ene hånd eller begge hænder).
  Ånd stille og roligt ud.
 4. Sæt forsigtigt mundstykket ind mellem dine tænder. Luk læberne.
 5. Start med at trække vejret langsomt og dybt ind gennem munden. Tryk hårdt på tælleren (øverst på inhalatoren) for at frigive et pust. Fortsæt med at trække vejret indad et kort stykke tid efter at have trykket på tælleren. Du kan sikre, at medicinen når dine lunger, hvis du trækker vejret ind samtidig med, at du trykker på tælleren.
 6. Hold vejret i 10 sekunder eller så længe, det føles behageligt.
 7. Før du puster ud, skal du slippe med fingeren fra tælleren og tage inhalatoren ud af munden. Hold inhalatoren lodret.
 8. Pust derefter langsomt ud. For at tage endnu en inhalation skal du ryste inhalatoren godt i mindst 5 sekunder og gentage trin 3 til 7.
 9. Sæt mundstykkets låg på igen.
 10. Skyl munden med vand efter dine daglige doser morgen og aften og spyt vandet ud.

Brug af spacerenhed

Din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet kan foreslå, at du bruger en spacerenhed (f.eks. AeroChamber Plus Flow Vu eller AeroChamber Plus). Følg brugsanvisningen, der følger med spacerenheden. 

Rengøring af din Symbicort

 • Tør indersiden og ydersiden af mundstykket af med en tør klud mindst en gang om ugen.
 • Du må ikke bruge vand eller andre væsker, og du må ikke tage beholderen ud af inhalatoren.

Hvordan ved jeg, hvornår min Symbicort skal udskiftes?

 • Tælleren øverst på inhalatoren fortæller dig, hvor mange pust (tryk), der er tilbage i din Symbicort. Den starter ved 120 pust, når den er fuld.
  Symbicort Paranova Danmark A/S inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis
 • Hver gang du tager en inhalation eller afgiver et pust ud i luften, går pilen nedad mod nul (‘0’).
 • Når pilen går ind i det gule område, betyder det, at der er omkring 20 pust tilbage.
  Symbicort Paranova Danmark A/S inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis
  Når pilen når ‘0’, skal du stoppe med at bruge din Symbicort. Din inhalator føles måske ikke tom, og det kan føles som om, den stadig virker.
  Men du vil ikke få den korrekte mængde medicin, hvis du bliver ved med at bruge den.

Hvis du har brugt for meget Symbicort

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Symbicort, end der står i denne information.
Du kan opleve følgende reaktioner: rysten, hovedpine eller hurtigt hjerteslag. 

Hvis du har glemt at bruge Symbicort

 • Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du husker det. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis

Hvis du holder op med at bruge Symbicort

Du skal tale med lægen eller apotekspersonalet, inden du stopper med at bruge Symbicort. Hvis du stopper med at bruge Symbicort, kan dine tegn og symptomer på KOL forværres. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis noget af følgende sker for dig, skal du straks stoppe med at bruge Symbicort og kontakte lægen omgående:

 • Hævelse af ansigtet, særligt omkring munden (tunge og/eller svælg og/eller synkebesvær), udslæt eller nældefeber sammen med vejrtrækningsbesvær (angioødem) og/eller en pludselig fornemmelse af svaghed. Dette kan betyde, at du har fået en allergisk reaktion. Dette sker sjældent og forekommer hos under 1 ud af 1.000 personer.
 • Pludselig akut hvæsende vejrtrækning eller åndenød umiddelbart efter brug af inhalatoren. Hold straks op med at bruge Symbicort, hvis du får et af disse symptomer, og brug i stedet din anfaldsmedicin.
  Kontakt straks lægen, da du måske skal have din behandling ændret. Dette sker meget sjældent og forekommer hos under 1 ud af 10.000 personer.

Andre mulige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Hjertebanken (du kan høre/mærke dit hjerteslag), skælven eller rysten. Hvis dette forekommer, er det sædvanligvis mildt og forsvinder almindeligvis, når du fortsætter med at bruge Symbicort.
 • Trøske (en svampeinfektion) i munden. Dette er mindre sandsynligt, hvis du skyller munden med vand efter brug af Symbicort.
 • Let ondt i halsen, hoste og en hæs stemme.
 • Hovedpine.
 • Lungebetændelse (pneumoni) hos KOL-patienter.

Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du bruger Symbicort. Det kan være tegn på lungebetændelse: 

 • Feber eller kulderystelser.
 • Øget slimproduktion, ændring i slimens farve.
 • Tiltagende hoste eller tiltagende vejrtrækningsproblemer.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Rastløshed, nervøsitet og ophidselse.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Kvalme.
 • Hurtigt hjerteslag.
 • Blå mærker.
 • Muskelkramper.
 • Sløret syn.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Udslæt, kløe.
 • Bronkospasme (sammentrækning af musklerne i luftvejene, som medfører hvæsende vejrtrækning). Hvis der pludselig opstår hvæsende vejrtrækning efter brug af Symbicort, så stop med at bruge Symbicort, og kontakt straks lægen.
 • Lavt indhold af kalium i blodet.
 • Uregelmæssigt hjerteslag.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Depression.
 • Ændret adfærd, særligt hos børn.
 • Brystsmerter eller tæthedsfølelse i brystet (angina pectoris).
 • Forøget sukkerindhold (glucose) i blodet.
 • Smagsforstyrrelser, såsom en ubehagelig smag i munden.
 • Ændringer i dit blodtryk.

 

Inhalerede kortikosteroider kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i din krop, specielt hvis du bruger høje doser i lang tid.  

Disse påvirkninger omfatter: 

 • Ændringer i knoglemineraltætheden (knoglerne bliver tyndere).
 • Grå stær (sløring af øjets linse).
 • Grøn stær (øget tryk i øjet).
 • Langsom vækst hos børn og unge.
 • Påvirkning af binyrerne (en lille kirtel ved siden af nyrerne).

 

Disse bivirkninger sker mere sjældent med inhalerede kortikosteroider end med kortikosteroidtabletter. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Symbicort utilgængeligt for børn.
 • Som det er tilfældet med de fleste inhalationslægemidler i beholdere under tryk, reduceres den terapeutiske effekt af dette lægemiddel, hvis beholderen er kold.
 • Denne medicin skal opbevares ved stuetemperatur inden anvendelse for de bedste resultater.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses
 • Beskyttes mod frost og direkte sollys.
 • Holdbarhed efter anbrud af folieposen: 3 måneder.
 • Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på etiket og æske.
 • Sæt mundstykkets låg godt på og klik det på plads efter brug.
 • Brug ikke Symbicort efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

 

Advarsel: Beholderen indeholder en væske under tryk. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Beholderen må ikke perforeres. Beholderen må ikke ødelægges, punkteres eller brændes, heller ikke når den føles tom. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Symbicort indeholder:

 • Aktive stoffer: Budesonid 160 mikrog og formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog.
  Dette svarer til en afmålt dosis indeholdende 200 mikrog budesonid pr. tryk og 6 mikrog formoterolfumaratdihydrat pr. tryk.
 • Øvrige indholdsstoffer: Apafluran (HFA 227), povidon og macrogol 1000.

Dette er en CFC-fri inhalator. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Symbicort er en inhalator, der indeholder din medicin. Beholderen under tryk med den påsatte dosisindikator indeholder en hvid suspension til inhalation. Beholderen har en rød aktivator af plastik med et hvidt plastikmundstykke og en integreret grå støvhætte af plastik. Hver inhalator indeholder 120 pust (tryk), efter den er gjort klar til brug. Hver inhalator er pakket individuelt ind i en folieindpakning, der indeholder et tørremiddel. 

 

Symbicort 160/4,5 mikrog pr. pust, inhalationsspray, suspension (budesonid/formoterolfumaratdihydrat) findes i pakningsstørrelsen 1 inhalator. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...