Lercanidipinhydrochlorid "Paranova"

filmovertrukne tabletter 20 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lercanidipinhydrochlorid Paranova  

20 mg filmovertrukne tabletter  

lercanidipinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lercanidipinhydrochlorid Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercanidipinhydrochlorid Paranova
 3. Sådan skal du tage Lercanidipinhydrochlorid Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lercanidipinhydrochlorid Paranova tilhører en type af medicin, der kaldes calciumkanalblokkere. De blokerer for calciums adgang til hjertets muskelceller og til blodkarrene, som fører blodet væk fra hjertet (arterierne). Det er calciums adgang til disse celler, der medfører, at hjertet trækker sig sammen, og at blodkarrene forsnævres. Ved at blokere for calciums adgang nedsætter calciumkanalblokkerne hjertets sammentrækning og udvider (dilaterer) arterierne, og blodtrykket sænkes. 

 

Lercanidipinhydrochlorid Paranova er blevet ordineret til dig for at behandle dit forhøjede blodtryk, også kendt som hypertension. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercanidipinhydrochlorid Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lercanidipinhydrochlorid Paranova:

 • hvis du er allergisk over for lercanidipin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har haft en allergisk reaktion over for medicin, der ligner Lercanidipinhydrochlorid Paranova (f.eks. amlodipin, nicardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lacidipin).
 • hvis du lider af visse hjertesygdomme:
  • ukontrolleret hjertesvigt
  • forhindring af udstrømning af blod fra hjertet
  • ustabil angina (brystsmerter i hvile eller som gradvis forværres)
  • hvis du har haft et hjertetilfælde inden for den sidste måned.
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer.
 • hvis du tager medicin, som hæmmer CYP3A4-isoenzymet:
  • medicin mod svamp (f.eks. ketoconazol eller itraconazol)
  • makrolidantibiotika (f.eks. erythromycin eller troleandomycin)
  • antivirale midler (f.eks. ritonavir).
 • samtidig med en anden medicin, som kaldes ciclosporin eller cyclosporin.
 • sammen med grapefrugt eller grapefrugtjuice.
 • hvis du er gravid, hvis du ønsker at blive gravid, eller hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention.
 • hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lercanidipinhydrochlorid Paranova: 

 • hvis du har en hjertelidelser kendt som syg sinus syndrom, og du ikke har en pacemaker.
 • hvis du lider af brystsmerter (angina pectoris). Lercandipin kan i meget sjældne tilfælde øge anfaldshyppigheden, og disse anfald kan vare længere og blive mere alvorlige. Der har i enkelte tilfælde været rapporteret om hjerteanfald.
 • hvis du har lever- eller nyreproblemer, eller hvis du er i dialysebehandling.

Brug af anden medicin sammen med Lercanidipinhydrochlorid Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 


Hvis du tager Lercanidipinhydrochlorid Paranova sammen med anden medicin (se nedenfor), kan virkningen af denne medicin eller af Lercanidipinhydrochlorid Paranova ændres. 

 

Det er især vigtigt, at din læge ved, om du allerede behandles med følgende typer af medicin:  

 • phenytoin eller carbamazepin (medicin mod epilepsi)
 • rifampicin (medicin mod tuberkulose)
 • midazolam (sovemedicin)
 • cimetidin, mere end 800 mg (medicin mod mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand)
 • digoxin (medicin mod hjerteproblemer)
 • terfenadin eller astemizol (medicin mod allergier)
 • amiodaron eller quinidin (medicin til behandling af hurtig hjerterytme)
 • metoprolol (medicin mod forhøjet blodtryk)
 • simvastatin (medicin mod forhøjet kolesterolindhold i blodet).

Brug af Lercanidipinhydrochlorid Paranova sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, da det kan øge virkningen af Lercanidipinhydrochlorid Paranova.
Hvis du drikker alkohol sammen med Lercanidipinhydrochlorid Paranova, kan du blive svimmel/besvime, føle træthed eller svaghed. Dette sker, fordi medicinen sammen med alkohol kan sænke dit blodtryk betydeligt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Lercanidipinhydrochlorid Paranova, hvis du er gravid, hvis du ønsker at blive gravid, eller hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention. 

 

Amning  

Du må ikke tage Lercanidipinhydrochlorid Paranova, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lercanidipinhydrochlorid Paranova kan give bivirkninger som svimmelhed, svaghed, træthed og sjældent søvnighed, der i større eller mindre grad
kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Lercanidipinhydrochlorid Paranova indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lercanidipinhydrochlorid Paranova

Tag altid Lercanidipinhydrochlorid Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge Lercanidipinhydrochlorid Paranova 20 mg filmovertrukne tabletter til alle de anførte doseringer. 

Den anbefalede dosis er

10 mg Lercanidipinhydrochlorid Paranova dagligt på samme tid hver dag, helst om morgenen mindst 15 minutter inden morgenmaden, fordi et måltid med et højt fedtindhold markant øger indholdet af denne medicin i dit blod.  

 

Hvis det er nødvendigt, kan din læge øge din dosis til 20 mg Lercanidipinhydrochlorid Paranova dagligt. 

 

Tabletterne skal helst sluges hele med ½ glas vand. Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

 

Brug til børn og unge  

Det frarådes at anvende Lercanidipinhydrochlorid Paranova til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for meget Lercanidipinhydrochlorid Paranova

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Lercanidipinhydrochlorid Paranova, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du tager for mange Lercanidipinhydrochlorid Paranova, kan det medføre, at blodtrykket bliver for lavt, og at hjertet slår uregelmæssigt eller hurtigere. Det kan også medføre bevidstløshed. 

Hvis du har glemt at tage Lercanidipinhydrochlorid Paranova

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Lercanidipinhydrochlorid Paranova

Hvis du holder op med at tage Lercanidipinhydrochlorid Paranova, kan dit blodtryk stige igen. Derfor skal du kontakte din læge, inden du stopper med behandlingen.' 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Hovedpine, svimmelhed, hurtigere hjerterytme, du kan mærke, at hjertet slår, rødmen (forbigående perioder med rødmen af ansigt og hals), hævede ankler.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Søvnighed, svaghed, træthed, kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, udslæt, muskelsmerter, stor produktion af urin, hjertekramper (angina pectoris).

 

Meget sjældne bivirkninger, ikke kendt (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Blodtryksfald, som kan medføre besvimelse, allergisk reaktion, hævet tandkød, forhøjede leverenzymer i blodprøver, blodtryksfald, som kan medføre svimmelhed, svimmelhed eller besvimelse, øgning i antallet af vandladninger, brystsmerter og hjerteanfald.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Lercanidipinhydrochlorid Paranova utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 °C.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke Lercanidipinhydrochlorid Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lercanidipinhydrochlorid Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Lercanidipinhydrochlorid 20 mg svarende til 18,8 mg lercanidipin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Magnesiumstearat, povidon (K-29/32), natriumstivelsesglycolat Type A, lactosemonohydrat og mikrokrystallinsk cellulose.
  Filmovertræk: Macrogol 3350, polyvinylalkohol (delvist hydrolyseret), talcum, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Lercanidipinhydrochlorid Paranova 20 mg tabletter er lyserøde, runde, hvælvede, 8,5 mm filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og 

mærket med ’L’ på den anden side. 

 

Delekærven er der kun for at lette delingen, så tabletten nemmere kan sluges og deler ikke tabletten i lige store doser. 

 

Lercanidipinhydrochlorid Paranova findes i pakningsstørrelsen 98 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...