Cyclophosphamid "2care4"

pulver til injektionsvæske, opl. 1 g, 200 mg og 500 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cyclophosphamid 2care4 200 mg, 500 mg, 1 g pulver til injektionsvæske, opløsning  

cyclophosphamid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt og det vil blive givet til dig af en læge eller sundhedspersonale.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Cyclophosphamid 2care4
 3. Sådan bliver du behandlet med Cyclophosphamid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cyclophosphamid 2care4 anvendes til behandling af visse former for kræft. Midlet virker desuden hæmmende på kroppens immunforsvar og anvendes f.eks. ved transplantation for at hindre kroppen i at afstøde det nye organ. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide om Cyclophosphamid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Cyclophosphamid 2care4

 • hvis du er allergisk over for cyclophosphamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cyclophosphamid 2care4 (angivet i afsnit 6)
 • hvis funktionen af din knoglemarv er meget nedsat
 • hvis du har en infektion
 • hvis du ammer, ellers skal du stoppe med at amme
 • hvis du har tilstoppede urinveje.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særligt forsigtige med at behandle dig med Cyclophosphamid 2care4. 

 • da behandlingen kan svække knoglemarven og give nedsat mængde af blodceller (myelosuppression). Du kan dermed få for lav mængde af hvide blodlegemer (leukopeni/neutropeni). I nogle tilfælde kan dette give feber, som skal behandles med medicin. Du kan få for lav mængde blodplader (trombocytopeni). Det kan give større risiko for blødninger og du kan få blodmangel (anæmi). Dine blodceller bliver gendannet, og er normale ca. 20 dage efter du er blevet behandlet. Din læge vil regelmæssigt tage blodprøver under din behandling.
 • da behandlingen kan undertrykke dit immunsystem, så du nemmere får alvorlige infektioner. Disse infektioner kan være dødelige. Det kan være blodforgiftning og shock, lungebetændelse, eller infektioner der kommer fra svamp, virus, dyr eller parasitter. Tidligere infektioner kan også opstå igen. Infektioner vil blive behandlet af din læge. Hvis infektionen er meget alvorlig, kan lægen vælge at stoppe behandling med Cyclophosphamid 2care4 eller nedsætte dosis.
 • hvis du samtidig er i behandling med kemoterapi eller stråling
 • hvis du har en lidelse i nyrerne. Dette kan give flere alvorlige bivirkninger. Din læge kan vælge at nedsætte dosis eller stoppe behandlingen. Ofte skal du drikke meget samt tage anden medicin kaldet mesna for at nedsætte den skadelige virkning på dine nyrer og urinveje.
 • da behandlingen kan give sygdomme i hjertet. Disse kan være alvorlige. Hvis du har eller tidligere har haft problemer med hjertet og hvis du er ældre eller tidligere har fået strålebehandling, skal du fortælle det til din læge. Dette kan give flere alvorlige bivirkninger. Din læge vil regelmæssigt kontrollere, om dit hjerte virker, som det skal.
 • hvis du får problemer med vejrtrækningen.
 • hvis du har en lidelse i leveren eller tidligere har fået stråling i eller omkring maven.
 • hvis du vil have børn. Både mænd og kvinder skal bruge effektiv prævention under samt 6 måneder efter behandling med Cyclophosphamid 2care4. Hvis du er en mand, bør du inden behandling få oplysning om mulighed for at opbevare sæd ved nedfrysning.
 • hvis du har sår, da heling af disse kan være påvirket.
 • hvis du har nedsat funktion af dine binyrer, kan du have brug for supplerende medicin.

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

Brug af anden medicin sammen med Cyclophosphamid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.
Når Cyclophosphamid 2care4 bruges sammen med andre lægemidler kan virkningen være påvirket eller virkningen af de andre lægemidler kan påvirkes. Dette kan øge risikoen for bivirkninger og andre uønskede virkninger. 

 

Eksempler på lægemidler som påvirker eller påvirkes af Cyclophosphamid 2care4: 

 • Lægemidler som bruges mod diabetes og som tages gennem munden, kaldet sulfonylurinstoffer. Disse kan sænke blodsukkeret mere end normalt, når de tages sammen med Cyclophosphamid 2care4.
 • Et lægemiddel mod gigt (kaldet allopurinol), som kan forstærke bivirkningerne af Cyclophosphamid 2care4.
 • Glyceraldehyd.
 • Et muskelafslappende lægemiddel (suxamethonium), som bruges under operationer, og som kan virke kraftigere.
 • Lægemidler som bruges i behandling af kræft f.eks. anthracyckliner, cytarabin, pentostatin, midler der kaldes G-CSF og GM-CSF, paclitaxel, thiotepa, trastuzumab.
 • Lægemidler mod betændelse og smerte (indometazin).
 • Lægemidler mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).
 • Lægemidler mod forhøjet blodtryk (tiaziddiuretika).
 • Lægemidler mod infektion (kloramfenikol, ciprofloxacin, sulfonamid).
 • Lægemidler mod infektioner, der skyldes svamp (fluconazol, itraconazol).
 • Lægemidler mod kvalme (ondansetron, aprepitant).
 • Lægemiddel mod mavesår (cimetidin).
 • Lægemidler, der nedsætter immunforsvaret (azatioprin, cyclosporin, natalizumab, etanercept).
 • Lægemidler mod tuberkulose (rifampicin).
 • Lægemidler der gives ved knoglemarvstransplantation (busulfan).
 • Lægemidler som bruges ved tobaksafvænning (bupropion).
 • Lægemidler som hæmmer størkning af blodet (warfarin, prasugrel).
 • Nogle slags antibiotika (amfotericin B, metronidazol).
 • Lægemidler mod virusinfektioner (zidovudin, proteasehæmmere).
 • Lægemidler, der bruges til alkoholmisbrug/antabus (disufiram).
 • Lægemidler som bruges til behandling af kræft, og som indeholder hormoner (tamoxifen).
 • Lægemidler som bruges ved uregelmæssig hjerterytme (amiodaron).
 • Lægemidler mod hjertesvigt (digoxin, β-acetyldigoxin).
 • Lægemidler mod for højt blodtryk (ACE-hæmmere).
 • Lægemidler som bruges mod angina pectoris (verapamil).
 • Lægemidler som omfatter gruppen kortikoider.
 • Lægemidler mod kramper (kloralhydrat).
 • Lægemidler som virker beroligende og sovemidler (benzodiazepiner, perikum (Johannes-urt)).
 • Strålebehandling af hjerteregionen.
 • Hvis du skal vaccineres, er det vigtigt du fortæller lægen, at du er i behandling med Cyclophosphamid 2care4. Det skyldes, at vaccinens virkning kan være nedsat eller du kan blive syg af vaccinen.

Brug af Cyclophosphamid 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol, når du behandles med Cyclophosphamid 2care4, får du nemmere kvalme og opkastninger. Du bør derfor ikke drikke alkohol.  

 

Du bør heller ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, da frugten indeholder et stof, der kan nedsætte virkningen af Cyclophosphamid 2care4. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke få Cyclophosphamid 2care4, hvis du er gravid, da det kan skade fosteret. Husk at informere lægen. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du får Cyclophosphamid 2care4 og 6 måneder derefter. Det gælder både mænd og kvinder. Tal med lægen. 

 

Amning
Du må ikke amme, hvis du får Cyclophosphamid 2care4, da Cyclophosphamid 2care4 går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cyclophosphamid 2care4 kan give bivirkninger som kvalme og opkast, som i sjældne tilfælde kan føre til kredsløbssvigt. Det kan i større eller mindre grad påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan bliver du behandlet med Cyclophosphamid 2care4

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

 

Cyclophosphamid 2care4 administreres kun af sundhedspersonale, der har erfaring i anvendelsen.  

 

Den sædvanlige dosis er individuel. Den bestemmes ud fra: 

 • hvilken type sygdom du har
 • din vægt og højde
 • din almene tilstand
 • om du får andre midler mod kræft eller får strålebehandling.

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Cyclophosphamid 2care4

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Cyclophosphamid 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Da Cyclophosphamid 2care4 er givet til dig af sundhedspersonale, er det usandsynligt, at du har fået for meget. Injektionen vil blive afbrudt med det samme, hvis der er givet for meget. 

Hvis en dosis af Cyclophosphamid 2care4 er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis er blevet glemt. 

Hvis behandligen med Cyclophosphamid 2care4 bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt lægen øjeblikkeligt hvis du ser blod i urinen, får pludselig og uforklarlig feber, udslæt på huden med kløe og feber, har uforklarlige smerter, hævede ben, brystsmerter og problemer med vejrtrækningen eller har en fornemmelse af smerte og tyngde i brystet. Nogle bivirkninger kan komme efter at behandlingen med Cyclophosphamid 2care4 er ophørt. Kontakt derfor også lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har fået mistanke om en bivirkning efter endt behandling. 

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektion især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer kaldet leukopeni og neutropeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte din læge.
 • Træthed. Hårtab. Feber.
 • Blødning fra slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet (der skyldes nedsat knoglemarvsfunktion). Nedsat immunforsvar.
 • Betændelse i blæren, blod i urinen (små og måske ubemærkede mængder).

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Infektioner.
 • Nedsat sædproduktion.
 • Kuldegysninger, træthed, svaghed og utilpashed, mundbetændelse med hvide belægninger.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • Lungebetændelse, høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning.
 • Sygdom i hjertets muskel, åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.Betændelse i hjertets muskel.
 • Forandringer i EKG, og unormale resultater for visse blodprøver.
 • Muskelsvækkelse i arme og ben pga. nervebetændelse. Føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, men vejrtrækning kan også rammes. Kontakt læge eller skadestue. Hvis du får åndenød, ring 112. Nervesmerter.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader), bleghed og træthed pga. blodmangel.
 • Pludseligt hududslæt og/eller åndedrætsbesvær pga. overfølsomhed.
 • Appetitmangel.
 • Døvhed.
 • Skaldethed.
 • Uregelmæssig ægløsning, nedsat mængde kvindelige kønshormoner.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Cyclophosphamid 2care4 kan give kræft, såkaldte sekundære kræftsygdomme, som kræft i urinblæren og urinvejene, akut leukæmi og andre blodsygdomme.
 • Tørst, almen svaghed og øget puls pga. væskemangel.
 • Svimmelhed. Sløret syn.
 • Uregelmæssig puls.
 • Blødning.
 • Påvirkning af leverens funktion, gulsot.
 • Udslæt, betændelse i huden.
 • Smerte i brystet.
 • Nedsat sædproduktion og mangel på sædceller, ophør af ægløsning, ophør af menstruation.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter 

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen.
 • For højt blodtryk, for lavt blodtryk.
 • Feber, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken.
 • Multiorganssvigt. Ring 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Reaktioner på administrationsstedet, f.eks. årebetændelse, blodprop, vævsdød, smerte, hæveæse og rødme.
 • Vejrtrækningsbesvær. Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne (lungeødem eller væske i lungehinden). Akut lungesvigt (shocklunge). Kramper. Kontakt straks læge eller skadestuen. Ring evt. 112.
 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv (intestitiel pneumoni). Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne (pulmonal fibrose).
 • Hoste. Betændelse af lungen. Lavt iltindhold i kroppen.
 • Leversvigt som kan give en meget alvorlig hjernelidelse og bevidstløshed (kaldet hepatisk encefalopati).
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen (pankreatit). Kontakt læge eller skadestuen.
 • Nyresvigt ledsaget af alvorlig blodmangel med gulsot og blødninger i huden (hæmolytisk uræmisk syndrom). Pludselige opståede blødninger i huden, besvimelse, meget dårlig almen tilstand, og evt. åndedrætsbesvær. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber, kaldet Steven-Johnson syndrom. Kraftig afskalning og afstødning af hud.
 • Kløe. Rødme på områder af huden, der er blevet bestrålet. Alvorlige hudreaktioner. Misfarvning af håndflader, fingernegle og fodsåler. Kraftig betændelse i huden.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt (rhabdomyolyse). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kramper.
 • Frigivelse af indhold fra kræftceller (tumor lysis-syndrom).
 • Højere udskillelse af et hormon, der giver nedsat urinproduktion (SIAHD) og dermed unormal væskebalance. Ophobning af vand i kroppen. Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, smagsforstyrrelser.
 • Synsforstyrrelser, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd, væskeansamling i øjnene pga. overfølsomhed.
 • Øget væskemængde i bughulen (ascites). Blod fra tarmkanalen pga. tarmbetændelse.
 • Sårdannelse i mave-tarmkanalen. Mundbetændelse. Diarré, opkastning, forstoppelse, kvalme.
 • Sammentrækning af venerne i leveren. Forstørret lever. Gulsot. Aktivering af hepatitis, der skyldes en virus. Kontakt læge eller skadestue.
 • Forhøjet kreatinin i blodet.
 • Blødning fra urinvejene. Hævelse af blærevæggen, nyresvigt, nedsat nyrefunktion. Forandringer af bindevæv og fortykning af urinblæren. Kontakt lægen.
 • Hovedpine. Smerte.
 • Vægtøgning.
 • Forvirring.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Udvikling af kræft i lymfen, i bindevævet, i nyren, i nyrebækkenet, i skjoldbruskkirtlen, hos foster, eller andre ondartede sygdomme.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader), kaldet pancytopeni. Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer), kaldet agranulocytose. Nedsat mængde granulocytter, lymfocytter og hæmoglobin.
 • Vandforgiftning.
 • Øget eller nedsat glucoseindhold i blodet.
 • Forstyrrelser i hjernen, hjernebetændelse, hvor især den hvide substans er angrebet (reversibelt posterior leukoencephalopatisk syndrom). Sygdom i rygmarven.
 • Brændende, stikkende fornemmelse ved berøring (dysæstesi). Nedsat følelse ved berøring (hypoæstesi). Rysten, nedsat smagssans, ændring i lugtesans.
 • Øget tåreflåd.
 • Nedsat hørelse, tinnitus.
 • Problemer med hjertet, som hurtigere eller langsommere puls, nedsat pumpefunktion (kardiogent shock), væske i hjertesækken (perikardiet), blødning i hjertet, hjertesvigt, hjertebanken, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (QT-forlængelse), nedsat mængde af blod, der pumpes ud fra hjertet.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop i lungerne eller venerne (kontakt straks læge eller skadestue), betændelse i blodårerne, nedsat blodtilførsel til hænder og fødder, rødmen.
 • Alvorlige sygdomme i lungerne, vejrtrækningsproblemer pga. tilstopning af bronkierne (obliterende bronkiolitis), betændelse i lungehinden, lungebetændelse, allergisk reaktion i luftvejene, stoppet næse, ubehag og smerte i næse og svælg, løbenæse, nysen.
 • Blødning fra mave-tarmkanalen, ubehag i maven, smerte i maveregionen pga. betændelse i mave, tarm eller blindtarm, betændelse i ørespytkirtlen med hævelse og ømhed foran øret.
 • Forskellige former for leverbetændelse, forstoppelse af galdevejene, leversvigt, unormal leverfunktion, øget bilirubin i blodet, forhøjede levertal.
 • Hånd- og fodsyndrom, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (eythema multiforme), nældefeber, blistere, rødmen af huden, hævelse i ansigt, kraftig sveden.
 • Forandringer i huden (sklerodermi), muskelkrampe, smerte i muskler og led.
 • Forstyrrelser og sygdomme i urinvejene og nyrerne, infektioner i urinvejene og blærebetændelse som kan give blod i urinen og svie og smerte ved vandladning, sammentrækning af blæren, diabetes insipidus, atypiske celler i urinblæren, øget urea (urinstof) i blodet.
 • For tidlig fødsel.
 • Sterilitet, nedsat funktion af æggestokkene, menstruationsforstyrrelser, nedsat testikelstørrelse, nedsat mængde østrogen i blodet, øget gonadotropin i blodet.
 • Fosterdød, misdannelser eller forsinket udvikling af foster, fostertoksicitet.
 • Feber, hævelser, influenzalignende sygdom.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Uåbnet: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale pakning. 

 

Efter rekonstitution: Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C), beskyttet mod lys. Kemisk og fysisk stabilitet efter rekonstitution er dokumenteret i 24 timer ved 

2 °C-8 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes med det samme, med mindre rekonstitution/fortynding udelukker risiko for mikrobiel kontaminering. Hvis det ikke bruges med det samme, er opbevaringstider og betingelser på brugerens eget ansvar. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cyclophosphamid 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: cyclophosphamid. 1 hætteglas indeholder cyclophosphamidmonohydrat svarende til 200 mg, 500 mg eller 1 g vandfrit cyclophosphamid.
 • Øvrige indholdsstoffer: ingen.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvidt pulver i ufarvet hætteglas indeholdende 200 mg, 500 mg eller 1 g.  

 

Hætteglassene er pakket med beskyttende plastnet. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

 

Cyclophosphamid 2care4 svarer til Sendoxan. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:  

 

Cytostatisk.
Læs vejledningen nedenfor omhyggeligt, før du bruger Cyclophosphamid 2care4. 

 

OBS! 

 • Pulveret opløses i isotonisk natriumchloridopløsning.

 

Håndtering, beskyttelsesinstruktioner 

 • Arbejdstilsynets gældende regler for håndtering af cytostatika bør følges.
 • Hvis midlet kommer i kontakt med huden - skyl rigeligt med vand.
 • Hvis midlet kommer i øjnene - skyl rigeligt med vand eller fysiologisk natriumchloridopløsning, og kontakt den ansvarlige læge. Hvis irritation stadig opstår efter 30 minutter - søg lægehjælp straks.
 • Affald, der har været i kontakt med cytostatisk koncentrat (ampuller osv.), skal behandles i overensstemmelse med de gældende regler for farligt affald.

 

Forberedelses- og fortyndingsforordninger  

Hvis Cyclophosphamid 2care4 pulver til injektionsvæske udsættes for temperaturer over 25 °C under transport eller opbevaring, kan det aktive stof cyclophosphamid smelte. Hætteglas med smeltet indhold kan let skelnes visuelt fra hætteglas med et intakt indhold. Hætteglas med smeltet cyclophosphamid indeholder også en klar eller gulfarvet tyktflydende opløsning (normalt ses dette i pulveret eller som små dråber på indersiden af hætteglasset). Hætteglas, der indeholder smeltet stof, bør ikke anvendes. 

Pulveret opløses i isotonisk natriumchloridopløsning (4-5 ml vand per 100 mg substans, hvilket giver en opløsning på 20-25 mg cyclophosphamid pr. ml).
Når vandet sprøjtes ned i hætteglasset, kommer der et overtryk som afhjælpes med en steril udluftningskanyle. Tilsæt al natriumchloridopløsning samtidigt og ryst til alt pulver er opløst, hvilket kan tage fra nogle få minutter op til ca. 15 minutter. Den opløste substans kan før infusion blandes i natriumchlorid glucose- eller fruktoseopløsninger samt i Ringers væske. Holdbarheden i aminosyreopløsninger kendes ikke. 

 

Injektionsteknik  

Injektionen bør ske hurtigt: 20 ml opløsning (400-500 mg) intravenøst indenfor 3-5 minutter. Højere doser gives enten intravenøst indenfor 15-30 minutter eller som infusion indenfor 2-3 timer. 


Ved utilsigtet paravenøs indgivelse af cyclophosphamidopløsning er der kun en beskeden risiko for beskadigelse af vævet, da den cytostatiske virkning af cyclophosphamid først indtræder, efter det er aktiveret, hvilket overvejende sker i leveren.
Hvis en cyclophosphamidopløsning utilsigtet bliver indsprøjtet paravenøst, bør infusionen straks stoppes, hvorefter paravasatet suges op med den isatte kanyle, området skylles med saltvand og ekstremiteten immobiliseres. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...