Brimonidintartrat "2care4"

øjendråber, opløsning 2 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Brimonidintartrat 2care4 2 mg/ml øjendråber, opløsning
brimonidintartrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

  • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
  • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
  • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
  • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brimonidintartrat 2care4
  3. Sådan skal du bruge Brimonidintartrat 2care4
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Brimonidintartrat 2care4 indeholder det aktive stof brimonidintartrat, der anvendes til at sænke trykket i øjet hos patienter med åbenvinklet glaukom eller ved forhøjet tryk i øjet. 


Brimonidintartrat 2care4 kan anvendes alene eller sammen med andre former for medicin til at sænke trykket i øjet. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brimonidintartrat 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Brimonidintartrat 2care4

  • hvis du er allergisk over for brimonidintartrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Brimonidintartrat 2care4 (angivet i afsnit 6).
  • hvis du er i behandling med en type medicin, der kaldes MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere), der anvendes til behandling af depression eller Parkinsons sygdom f.eks. selegilin.
  • hvis du er i behandling med visse typer medicin mod depression (såsom tricykliske antidepressiva f.eks. clomipramin, amitriptylin eller mianserin). Du skal fortælle det til lægen, hvis du tager nogen former for antidepressiva.
  • Brimonidintartrat 2care4 må ikke anvendes til nyfødte børn eller spædbørn (0-2 år).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Brimonidintartrat 2care4. 

  • hvis du har en alvorlig eller ustabil hjertesygdom, som ikke er velbehandlet.
  • hvis du har en depression.
  • hvis du lider af nedsat blodforsyning til hjernen eller til hjertet f.eks. angina eller blokade af blodårerne.
  • hvis du har for lavt blodtryk, der medfører svimmelhed, når du rejser dig op fra siddende eller liggende til stående stilling (ortostatisk hypotension).
  • hvis du har sammentrækning af blodårerne, især i hænder og arme (Raynauds syndrom) eller en kronisk betændelsesagtig lidelse i blodårerne, hvor blodårerne tillukkes (thrombangitis obliterans).
  • hvis du har lever- eller nyreproblemer.

Børn og unge

Brimonidintartrat 2care4 må ikke anvendes til nyfødte og spædbørn (fra fødsel til 2 år).
Brimonidintartrat 2care4 anbefales normalt ikke til børn (fra 2-12 år) på grund af en forhøjet risiko for bivirkninger (f.eks. søvnighed). 

Brug af anden medicin sammen med Brimonidintartrat 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Brug ikke Brimonidintartrat 2care4 hvis du er i behandling med MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere), et tricyklisk antidepressivum eller mianserin (se ”Brug ikke Brimonidintartrat 2care4”).

Midler der påvirker centralnervesystemet (CNS):
Virkningen af midler, der påvirker centralnervesystemet (CNS) (f.eks. alkohol, barbiturater bruges f.eks. mod epilepsi såsom phenobarbital, opiater der bruges til smertelindring f.eks. codein, beroligende midler der bruges til at få dig til at falde til ro, f.eks. diazepam eller bedøvelsesmidler) kan forstærkes af Brimonidintartrat 2care4.

Medicin til behandling af lidelser i nervesystemet (chlorpromazin, methylphenidat) og forhøjet blodtryk (reserpin):
Der bør udvises forsigtighed hos patienter, der behandles med medicin, der kan påvirke optagelsen og omsætningen af adrenalin, noradrenalin og andre såkaldte biogene aminer i blodet.

Blodtrykssænkende midler, hjertemedicin:
Der er observeret et mindre blodtryksfald hos nogle patienter efter administration af Brimonidintartrat 2care4. Der bør udvises forsigtighed, når Brimonidintartrat 2care4 anvendes sammen med blodtrykssænkende medicin (bruges til at sænke blodtrykket) og/eller hjertemedicin, der tilhører gruppen af digitalisglykosider.

Lægemidler som forstærker eller blokerer overførslen af nerveimpulser (såkaldte adrenoceptor agonister eller antagonister):
Der bør udvises forsigtighed, hvis du for eksempel bruger alfaadrenoreceptor agonister såsom phenylephrin (som f.eks. øjendråber, næsespray) eller antagonister (isoprenalin eller doxazosin) (som bruges til behandling af forhøjet blodtryk eller problemer med blodomløbet)). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Der er endnu ikke udført undersøgelser, der skal fastslå, om det er sikkert at anvende Brimonidintartrat 2care4 under graviditet. Derfor bør Brimonidintartrat 2care4 kun anvendes med forsigtighed under graviditet og kun hvis den potentielle fordel for moderen vejer tungere end den potentielle risiko for fosteret.

Amning
Det vides ikke, om brimonidintartrat udskilles i modermælk. Hvis du ammer, må du derfor ikke tage Brimonidintartrat 2care4. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brimonidintartrat 2care4 kan forårsage træthed og/eller døsighed, som kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
Brimonidintartrat 2care4 kan forårsage sløret syn og/eller unormalt syn. Dette kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner især i mørke og under dårlige lysforhold.

Du bør vente med at køre eller betjene maskiner, indtil disse symptomer har fortaget sig. 

Brimonidintartrat 2care4 indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid pr. ml.

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Brimonidintartrat 2care4

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Det er meget vigtigt, at du anvender Brimonidintartrat 2care4 i hele den periode du har fået anvist af lægen. 


Tal med lægen, hvis du synes, at virkningen af Brimonidintartrat 2care4 er for kraftig eller for lille. 

Den anbefalede dosis er

Voksne (herunder ældre) 

Medmindre lægen har anvist andet er den sædvanlige dosis 1 dråbe 2 gange daglig med ca. 12 timers mellemrum i det/de angrebne øje/øjne. 


Brugsanvisning
 

Brimonidintartrat 2care4 må kun anvendes som øjendråber og må ikke synkes. 


Vask altid hænderne, inden du bruger øjendråberne. 


Sådan anvendes øjendråberne: 

  1. Læg hovedet tilbage og se op i loftet.
  2. Træk forsigtigt det nederste øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.
  3. Tryk på flasken for at udløse en dråbe i øjet.


Straks efter inddrypning af hver dråbe bør du lukke øjet og presse med en finger ved den inderste øjenkrog i 1 minut. Derved mindskes optagelsen af brimonidintartrat i kroppen.

Hvis du anvender mere end en type øjenmedicin, bør der gå mindst 5-15 minutter mellem anvendelse af de forskellige typer øjenmedicin.

Sæt hætten på igen straks efter brug og hold den tæt tillukket. Undgå kontakt med dråbetælleren og øjet eller omgivelserne i øvrigt. 

Hvis du har brugt for meget Brimonidintartrat 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Brimonidintartrat 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Voksne
Under afsnit 4 i indlægssedlen er nævnt bivirkninger, som er rapporteret for voksne, der har brugt mere Brimonidintartrat 2care4 i øjet end anbefalet.

Der er rapporteret om tilfælde med lavt blodtryk, hvor voksne ved en fejltagelse havde indtaget Brimonidintartrat 2care4. Derefter sås en stigning i
blodtrykket hos nogle patienter. Kontakt straks lægen hvis du kommer til at indtage Brimonidintartrat 2care4 ved en fejltagelse. Følgende bivirkninger er rapporteret efter indtagelse af anden medicin, der virker på
samme måde som brimonidin, når det tages gennem munden: Usædvanlig afmatning, opkastning, træthed, svækket bevidsthed, langsom hjerterytme, ændring
i hjerterytmen, formindsket pupilstørrelse, slaphed i kroppen, vejrtrækningsproblemer, lav kropstemperatur, krampeanfald og lavt blodtryk.

Børn
Der er rapporteret om tilfælde af overdosering hos børn der ved en fejltagelse havde indtaget Brimonidintartrat 2care4. Symptomerne har været forbigående koma eller lavt bevidsthedsniveau, træthed, søvnighed, slaphed, langsom hjerterytme, lav kropstemperatur, bleghed og vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge, hvis nogle af disse symptomer forekommer.

Medbring medicinens emballage, så lægen kan se, hvilken type medicin, der er indtaget. 

Hvis du har glemt at bruge Brimonidintartrat 2care4

Hvis du har glemt at bruge Brimonidintartrat 2care4, skal du inddryppe den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det imidlertid snart er tid til
næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med den næste inddrypning som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Brimonidintartrat 2care4

Du må ikke afbryde eller stoppe behandlingen med Brimonidintartrat 2care4 uden at have talt med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hvis du får nogle af følgende bivirkninger eller de bliver alvorlige under behandling med Brimonidintartrat 2care4, skal du straks kontakte lægen eller skadestuen:
 


Meget almindelig: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

  • Øjenirritation herunder allergiske reaktioner (rødmen, smerte, svien, brænden, kløe, fornemmelse af fremmedlegeme i øjet).


Almindelig: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

  • Misfarvning/pletter på hornhinden (øjets overflade), blæredannelse, hævelse eller alvorlig skade (som kan ses af en øjenlæge eller kan forårsage ubehag eller smerter i øjet) på øjets overflade (sygdom i hornhinden og farvning).


Ikke almindelig: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

  • Allergiske reaktioner som kan forårsage åndedrætsbesvær, åndenød, hævelse i ansigt, hals eller tungen.


Meget sjælden: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede
 

  • Betændelse i øjets farvede del, som kan forårsage rødmen, sløret syn og ændring i pupillens form (den sorte del af øjet) og hovedpine (iritis).


Andre bivirkninger:
Meget almindelig: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede
 

  • Røde øjne, der løber i vand og kløe med et klæbende udflåd (øjenbetændelse som kan skyldes allergi eller betændelse), sløret syn, røde og hævede øjenlåg (som kan skyldes allergi (blefaritis)), hævelse på øjets overflade, som kan ses af en optiker (follikulær konjunktivit).
  • Hovedpine, mundtørhed, træthed/døsighed, udmattelse.


Almindelig: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

  • Tåreflåd, lysfølsomhed, beskadigelse af den forreste del af øjet (skade på overfladen af hornhinden), øjentørhed, synsforstyrrelser.
  • Symptomer i de øvre luftveje, svimmelhed, mave- og tarmsmerter, svaghedsfølelse, ændret smagsopfattelse.


Ikke almindelig: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

  • Hjertebanken/uregelmæssig hjerterytme (bl.a. langsom eller hurtig hjerterytme), depression, næsetørhed.


Sjælden: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede
 

  • Åndenød (dyspnø).


Meget sjælden: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede
 

  • Nedsat pupilstørrelse (miosis).
  • Besvimelse, forhøjet blodtryk (hypertension), nedsat blodtryk (hypotension), søvnløshed (insomni).


Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger 

  • Hudreaktioner herunder hævelse i ansigt, rødmen i huden (som kan skyldes, at blodårerne udvider sig), kløe i huden, udslæt, kløende øjenlåg.


Andre bivirkninger hos børn og unge
Meget almindelig: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 børn
 

  • Døsighed (somnolens). Dette kan forekomme hos flere end 1 ud af hvert andet barn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 


Holdbarhed efter åbning: 28 dage. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brimonidintartrat 2care4 indeholder:

  • Aktivt stof: brimonidintartrat. 1 ml øjendråber, opløsning indeholder 2 mg brimonidintartrat, svarende til 1,3 mg brimonidin.
  • Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (se afsnit 2 Brimonidintartrat 2care4 indeholder benzalkoniumchlorid), polyvinylalkohol, natriumchlorid, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, renset vand og natriumhydroxid og saltsyre til pH-justering.

Udseende og pakningsstørrelser

Brimonidintartrat 2care4 er en klar, grøngul til lys grøngul opløsning. Øjendråberne fås i en 5 ml flaske med dråbeindsats i pakninger med 1 eller 3 flasker. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 


Brimonidintartrat 2care4 svarer til Glaudin. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...