Efedrin "Unimedic"

injektionsvæske, opl. 5 mg/ml

Unimedic

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Efedrin Unimedic 5 mg/ml, injektionsvæske, opløsning  

ephedrinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du får Efedrin Unimedic
 3. Sådan gives Efedrin Unimedic
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Efedrin Unimedic anvendes til at behandle lavt blodtryk, der kan forekomme i forbindelse med forskellige typer anæstesi (bedøvelse). Dette lægemiddel må kun bruges af eller under tilsyn af en anæstesilæge (narkoselæge).  

2. Det skal du vide, før du får Efedrin Unimedic

Du bør ikke få Efedrin Unimedic

 • hvis du er allergisk over for ephedrin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du får Efedrin Unimedic, hvis du: 

 • har forhøjet blodtryk
 • lider af en hjertesygdom
 • har diabetes
 • har en overaktiv skjoldbruskkirtel
 • ved eller har formodning om, at du lider af glaukom (øget tryk i øjet/grøn stær)
 • du har forstørret prostata
 • har alvorligt nedsat nyrefunktion

Brug af anden medicin sammen med Efedrin Unimedic

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager følgende medicin: 

 • medicin med samme virkning som efedrin (f.eks. phenylephrin).
 • visse lægemidler mod tilstoppet næse (f.eks. phenylpropanolamin, pseudoephedrin)
 • medicin til behandling af ADHD (metylfenidat)
 • visse bedøvelsesmidler (flygtige halogenerede inhalationsanæstetika)
 • medicin mod depression, f.eks. tricykliske antidepressiva (f.eks. clomipramin, amitriptylin, nortriptylin) eller serotonin-og noradrenalinreuptake-hæmmere (SNRI) (f.eks. venlafaxin, reboxetin, duloxetin) eller monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. moclobemid).

 

Tal med lægen, hvis du tager, ellerindenfor de sidste 14 dage har taget MAO-hæmmere mod depression. 

 • medicin, der sænker blodtrykket (f.eks. clonidin, guanethidin eller lægemidler kaldet alfa- og betablokkere)
 • visse lægemidler mod hjertesvigt og/eller uregelmæssig puls (hjerteglykosider som f.eks. digitalis, quinidin)
 • et antibiotikum til behandling af svære infektioner (linezolid)
 • visse lægemidler mod Parkinsons sygdom (f.eks. rasagilin, safinamide, levodopa, bromocriptin, selegilin, entacapon, tolcapon)
 • medicin mod luftvejssygdomme såsom astma (theophyllin)
 • medicin, der reducerer inflammation (en form for betændelse) og andre følger af allergiske reaktioner (kortikosteroider som f.eks. dexamethason)
 • medicin, der anvendes under fødsel (oxytocin)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Efedrin Unimedic kan forårsage øget hjertefrekvens hos fosteret. Det bør ikke anvendes under graviditet, medmindre lægen beslutter, at det er nødvendigt. Det kan bruges i forbindelse med kejsersnit for at forebygge lavt blodtryk. 

 

Amning  

Tal med lægen, hvis du ammer. Du bør ikke amme i to dage, efter at du har fået denne medicin. 

Efedrin Unimedic indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 32 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr. 10 ml ampul. Dette svarer til 1,6 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 

3. Sådan gives Efedrin Unimedic

Sundhedspersonale med relevant uddannelse og erfaring vil give dig dette lægemiddel.  

Lægen vil bestemme, hvilken dosis der er den rigtige for dig. 

Hvis du har fået for meget Efedrin Unimedic

For meget Efedrin Unimedic kan give symptomer som kvalme, opkastning, feber, paranoid psykose, uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk, nedsat vejrtrækning, krampeanfald og koma. Hvis disse symptomer opstår, skal du underrette sundhedspersonalet. 

 

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 • forvirring, angst, depression
 • nervøsitet, irritabilitet, rastløshed, svaghed, søvnbesvær (søvnløshed), hovedpine, øget svedsekretion
 • forhøjet blodtryk, hjertebanken (palpitationer), hurtig puls (takykardi)
 • Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø)
 • kvalme, opkastning

 

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • uregelmæssig puls (hjertearytmier)
 • besvær med at lade vandet (akut urinretention).

 

Ikke kendte (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • overfølsomhed
 • psykotiske tilstande (som f.eks. vrangforestillinger og hallucinationer), angst
 • tremor (rysten - f.eks. på hænderne), øget spytdannelse
 • episoder af snævervinklet glaukom (forhøjet tryk i øjet/grøn stær)
 • smerter i brystet, langsom puls (refleks-bradykardi), hjertestop, lavt blodtryk
 • hjerneblødning
 • væskeansamling i lungerne (lungeødem)
 • nedsat appetit
 • lave niveauer af kalium i blodet (hypokaliæmi), ændringer i blodsukkerniveauerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og på kartonen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Efedrin Unimedic indeholder

 • Aktivt stof: Ephedrinhydrochlorid. 1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 5 mg ephedrinhydrochlorid. Hver 10 ml ampul indeholder 50 mg ephedrinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat, citronsyre, natriumchlorid, saltsyre, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Efedrin Unimedic er en klar opløsning. 

10 x 10 ml klare glas ampuller pakket i en karton. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Unimedic Pharma AB  

Box 6216  

102 34 Stockholm, Sverige 

Fremstiller

Unimedic AB  

Storjordenvägen 2  

864 31 Matfors  

Sverige 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www. dkma.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...