Dapson "Scanpharm"

tabletter 50 mg

Scanpharm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dapson ”Scanpharm” 50 mg og 100 mg tabletter
dapson 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dapson ”Scanpharm”.
 3. Sådan skal du tage Dapson ”Scanpharm”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dapson ”Scanpharm” anvendes ved dermatitis herpetiformis (kronisk tilbagevendende hudsygdom med stærkt kløende elementer). 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dapson ”Scanpharm”

Tag ikke Dapson ”Scanpharm”:

 • hvis du er allergisk over for dapson eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af mangel på glucose-6-phosphatdehydrogenase (G-6PD).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dapson ”Scanpharm: 

 • hvis du har en hjerte-, lunge-, lever-, eller nyresygdom.
 • hvis du lider af blodmangel.
 • hvis du samtidig tager sulfonamider (antibiotikum), da der kan forekomme krydsallergi.


Vær opmærksom på at:  

 • du bør have foretaget blodprøver hver uge i starten af behandlingen og senere hver 3. måned.
 • du bør have foretaget andre prøver som nyre- og leverprøver hver 3. uge i starten af behandlingen og senere hver 3. måned.
 • du bør have foretaget prøver for methæmoglobinniveau, inden du starter behandlingen.
 • du bør undersøges for glucose-6-phosphatdehydrogenasemangel inden behandlingen, hvis du er af anden etnisk herkomst end nordeuropæisk.
 • Dapson ”Scanpharm” kan have indflydelse på den test, som anvendes til at kontrollere niveauet af sukker i blodet hos sukkersygepatienter (dapson kan sænke HbA1c-niveauet). Fortæl derfor altid din læge, at du tager Dapson ”Scanpharm”, hvis du har sukkersyge, da en alternativ test bør overvejes.

Brug af anden medicin sammen med Dapson ”Scanpharm”

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tal med din læge, hvis du samtidig tager medicin, der indeholder: 

 • Probenecid (anvendes til langvarig penicillinbehandling og mod urinsyregigt)
 • Trimethoprim (anvendes til behandling af urinvejsinfektioner)
 • Pyrimethamin (anvendes mod malaria)
 • Rifampicin (antibiotika)
 • Zidovudin (anvendes til bekæmpelse af visse virus)

Brug af Dapson ”Scanpharm” sammen med mad og drikke

Du skal tage Dapson ”Scanpharm” med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Dapson ”Scanpharm” må kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er absolut nødvendigt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dapson ”Scanpharm” påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Dapson ”Scanpharm” 50 mg indeholder lactose og farvestoffet sunset yellow

Dapson ”Scanpharm” 50 mg indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dapson ”Scanpharm” 50 mg indeholder farvestoffet sunset yellow (E110), der kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Dapson ”Scanpharm”

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne: 

Startdosis: 100 mg daglig. Vedligeholdelsesdosis: 50 mg daglig. 

Hvis du har taget for mange Dapson ”Scanpharm”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dapson ”Scanpharm”, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Symptomer på overdosering: Blålig farvning af hud og slimhinder, kvalme og opkastning, hurtig puls, neurologiske forstyrrelser, åndenød, gulsot, nyresvigt, alvorlig blodmangel, ændringer i blodbilledet samt koma. 

Hvis du har glemt at tage Dapson ”Scanpharm”

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Kontakt lægen eller apoteket. 

Hvis du holder op med at tage Dapson ”Scanpharm”

Ophør af behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):
Ændringer i blodbilledet.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):
Alvorlig overfølsomhedsreaktion (hvilket bl.a. kan medføre kløende hududslæt samt leverbetændelse og nyresvigt), psykotiske tilstande, nervebetændelse samt leverpåvirkning. 


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):
Nedsat antal hvide blodlegemer (agranulocytose), knoglemarvspåvirkning, blodmangel (aplastisk anæmi, hvor de almindelige symptomer er bleghed, træthed og svimmelhed samt åndenød ved let anstrengelse), påvirkning af nyrefunktion, alvorlige hudreaktioner (toksisk epidermal nekrolyse, eksfoliativ dermatitis og erythema multiforme) samt lysfølsomhed. 


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):
Nedsat albuminkoncentration i blodet, nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, leverbetændelse, alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom, erythrodermi). 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):
Hududslæt

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):
Kvalme, opkastning og mavesmerter.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted:www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dapson Scanpharm 100 mg i plastbeholder: 

Må ikke opbevares over 25 oC. 


Opbevares i original emballage, da Dapson “Scanpharm” er lysfølsomt. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Brug ikke lægemidlet, hvis der er tydelige tegn på nedbrydning. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dapson ”Scanpharm” indeholder:

 • Aktivt stof: dapson
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Dapson Scanpharm 50 mg: Lactose, kolloid vandfri silica, kartoffelstivelse, povidon, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, sunset yellow (E110)
  Dapson Scanpharm 100 mg: Kolloid vandfri silica, kartoffelstivelse, povidon, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Dapson ”Scanpharm” 50 mg er svagt lyserøde tabletter uden delekærv
Dapson ”Scanpharm” 100 mg er hvide tabletter uden delekærv 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Scanpharm
Topstykket 12 

3460 Birkerød 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...