Arimidex®

filmovertrukne tabletter 1 mg

Laboratoires Juvisé

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arimidex 1 mg filmovertrukne tabletter
anastrozol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Arimidex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arimidex
 3. Sådan skal du tage Arimidex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Arimidex indeholder et stof, der hedder anastrozol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes ”aromatasehæmmere”. Arimidex anvendes til at behandle brystkræft hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. 


Arimidex fungerer ved at nedsætte mængden af hormonet østrogen, som din krop producerer. Det sker ved at blokere et naturligt stof (et enzym) i din krop, som hedder ”aromatase”. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arimidex

Tag ikke Arimidex

 • hvis du er allergisk over for anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Tag ikke Arimidex, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Spørg lægen eller på apoteket, inden du tager Arimidex, hvis du er i tvivl. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Arimidex 

 • hvis du har menstruation og ikke har overstået overgangsalderen.
 • hvis du tager et lægemiddel, som indeholder tamoxifen, eller lægemidler, der indeholder østrogen (se afsnittet ”Brug af anden medicin”).
 • hvis du nogensinde har haft en sygdom, der påvirker styrken af dine knogler (knogleskørhed, osteoporose).
 • hvis du har problemer med leveren eller nyrerne.


Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller spørge på apoteket, før du tager Arimidex.

Hvis du skal på hospitalet, skal du fortælle sundhedspersonalet, at du tager Arimidex. 

Brug af anden medicin sammen med Arimidex

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Det skyldes, at Arimidex kan påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse lægemidler kan påvirke Arimidex.

Tag ikke Arimidex, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler: 

 • Visse lægemidler, der anvendes til at behandle brystkræft (selektive østrogenreceptor- modulatorer), f.eks. lægemidler, som indeholder tamoxifen. Det skyldes, at disse lægemidler kan forhindre Arimidex i at virke optimalt.
 • Medicin, der indeholder østrogen, såsom hormonerstatningsterapi (HRT).

Hvis det er tilfældet for dig, skal du spørge din læge eller apoteket til råds. 


Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager følgende: 

 • Medicin, som kaldes ”LHRH-analoger”. Disse inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin og triptorelin. Disse lægemidler anvendes til at behandle brystkræft, visse gynækologiske sygdomme og infertilitet.

Graviditet og amning

Tag ikke Arimidex, hvis du er gravid eller ammer. Stop med at tage Arimidex, hvis du bliver gravid, og tal med din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Arimidex vil påvirke evnen til at føre motorkøretøjer, arbejde med værktøj eller betjene maskiner. Nogle mennesker vil dog af og til føle sig matte eller søvnige, når de tager Arimidex. Hvis det sker for dig, skal du spørge din læge eller apoteket til råds. 

Arimidex indeholder lactose

Arimidex indeholder lactose, der er en form for sukker. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Arimidex indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Arimidex

Tag altid Arimidex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Den sædvanlige dosis er en tablet dagligt.
 • Prøv at tage din tablet på samme tidspunkt hver dag.
 • Slug tabletten hel med et glas vand.
 • Det er lige meget, om du tager Arimidex før, under eller efter et måltid.

Fortsæt med at tage Arimidex, så længe din læge eller apotekspersonalet siger det. Det er en langvarig behandling, og du skal muligvis tage det i flere år. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl. 


Brug til børn og unge

Arimidex må ikke gives til børn og unge. 

Hvis du har taget for mange Arimidex

Hvis du har taget for mange Arimidex, skal du straks kontakte lægen. 

Hvis du har glemt at tage Arimidex

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare tage den næste dosis som normalt.
Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Arimidex

Hold ikke op med at tage dine tabletter, medmindre din læge beder dig om det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Stop med at tage Arimidex, og søg straks lægehjælp, hvis du får nogen af de følgende alvorlige, men meget sjældne, bivirkninger: 

 • En meget svær hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette kaldes "Stevens-Johnson syndrom".
 • Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med hævelse i halsen, der kan gøre det svært at synke eller trække vejret. Dette kaldes "angioødem".


Meget almindelige bivirkninger (påvirker flere end 1 ud af 10 personer)
 

 • Hovedpine.
 • Hedeture.
 • Kvalme.
 • Hududslæt.
 • Smerte eller stivhed i leddene.
 • Betændelse i leddene (artrit).
 • Mathed.
 • Knogleskørhed (osteoporose).


Almindelige bivirkninger (påvirker mellem 1 og 10 personer ud af 100)  

 • Appetitløshed.
 • For høje niveauer af kolesterol (fedt) i blodet. Dette ville fremgå af en blodprøve.
 • Døsighed.
 • Karpaltunnelsyndrom (prikken, smerte, kuldefornemmelse, svaghed i dele af hånden).
 • Kilden, summen eller følelsesløshed i huden, manglende smagssans.
 • Diarré.
 • Opkastning.
 • Ændringer i blodprøver, der viser, hvor godt din lever fungerer.
 • Udtynding af håret (hårtab).
 • Allergiske reaktioner (overfølsomhed), bl.a. i ansigtet, på læberne eller tungen.
 • Knoglesmerter.
 • Tørhed i skeden.
 • Blødning fra skeden (sædvanligvis kun under de første få ugers behandling - hvis blødningen fortsætter, skal du kontakte din læge).
 • Muskelsmerter.


Ikke almindelige bivirkninger (påvirker mellem 1 og 10 personer ud af 1.000)  

 • Ændringer i særlige blodprøver, der viser, hvordan din lever fungerer (gamma-GT og bilirubin).
 • Leverbetændelse (hepatitis)
 • Udslæt eller nældefeber.
 • Springfinger (en lidelse, hvor din finger fastlåses i en bøjet position).
 • Øget indhold af calcium i dit blod. Fortæl det til din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får kvalme, kaster op og er tørstig, da du måske skal have taget blodprøver.


Sjældne bivirkninger (påvirker mellem 1 og 10 personer ud af 10.000)
 

 • Betændelse i huden, der kan vise sig ved røde pletter eller blærer.
 • Hududslæt forårsaget af overfølsomhed (som kan skyldes en allergisk eller allergilignende reaktion).
 • Vævsirritation i de små blodårer, som fremkalder rødt eller rødviolet udslæt på huden. I meget sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer samt mave- og nyresmerter. Dette kaldes ‘Schönlein-Henoch purpura’.


Indvirkning på dine knogler knogleskørhed

Arimidex sænker mængden af hormonet østrogen i din krop. Dette kan sænke indholdet af mineraler i dine knogler. Dine knogler kan blive svagere, og du kan have større risiko for knoglebrud. Din læge vil afveje disse risici i henhold til retningslinjerne for behandling af knogleskørhed hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. Det anbefales, at du taler med din læge om risici og behandlings- muligheder. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 


Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Tabletterne skal opbevares på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Dine tabletter kan skade børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterpakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevar tabletterne i den pakning, som de leveres i. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arimidex indeholder:

 • Aktivt stof: anastrozol. Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 mg anastrozol.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, povidon, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 300, titandioxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter på omkring 6,1 mm mærket med ’A’ på en side og ’Adx1’ på den anden side. 


Pakningsstørrelser
 

Arimidex findes i pakning med 98 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals
149 boulevard Bataille de Stalingrad
69100 Villeurbanne
Frankrig 

Fremstiller

AstraZeneca UK Ltd
Silk Road Business Park
Macclesfield
Cheshire SK10 2NA
Storbritannien 


Batchfrigivelsessteder 

AstraZeneca AB
Gärtunavägen 

SE-151 85 Södertälje
Sverige 


AstraZeneca UK Ltd
Silk Road Business Park
Macclesfield 

Cheshire SK10 2NA
Storbritannien 


AstraZeneca GmbH  

Tinsdaler Weg 183
D-22880 Wedel
Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Arimidex

Du kan finde yderligere oplysninger om Arimidex på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...