filmovertrukne tabletter 5 mg, 30 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 5 mg, 100 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 10 mg, 30 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 10 mg, 100 stk. (blister)

Donepezil "Krka"

filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg

Krka AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Donepezil Krka 5 mg filmovertrukne tabletter  

Donepezil Krka 10 mg filmovertrukne tabletter  

donepezilhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Donepezil Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil Krka
 3. Sådan skal du tage Donepezil Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Donepezil Krka indeholder det aktive stof donepezilhydrochlorid. Donepezil Krka (donepezilhydrochlorid) tilhører en gruppe medicin, der kaldes acetylcholinesterase-hæmmere. Donepezil øger koncentrationen af et stof (acetylcholin) i hjernen, som er involveret i hukommelsesfunktionen, ved at forhale nedbrydningen af acetylcholin. 

 

Det anvendes til behandling af symptomer på demens hos personer, der har fået stillet diagnosen let til moderat Alzheimers demens. Symptomerne omfatter stigende hukommelsestab, forvirring og ændring i adfærd. Som følge heraf har personer med Alzheimers demens mere og mere svært ved udføre deres normale daglige aktiviteter. 

 

Donepezil Krka er kun beregnet til voksne patienter. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Donepezil Krka

 • hvis du er allergisk over for donepezilhydrochlorid eller over for piperidin-beslægtede stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Donepezil Krka angivet under punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apotekspersonalet før du tager Donepezil Krka, hvis du har eller nogensinde har haft: 

 • mavesår eller sår på tolvfingertarmen
 • krampeanfald eller kramper
 • en hjertesygdom (uregelmæssigt eller meget langsomt hjerteslag)
 • astma eller længerevarende lungesygdom
 • leverproblemer eller leverbetændelse
 • vandladningsbesvær eller let nyresygdom

Fortæl det også til lægen, hvis du er gravid, eller tror du er gravid. 

Børn og unge

Donepezil bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin, inklusiv medicin som ikke er købt på recept.
Dette gælder også medicin, som du evt. vil tage i nærmeste fremtid, hvis du fortsætter med at tage Donepezil Krka. Det er fordi denne medicin kan svække eller forstærke virkningen af Donepezil Krka.

Det er især vigtigt at du fortæller det til lægen, hvis du tager nogle af følgende typer medicin: 

 • anden medicin mod Alzheimers demens, f.eks. galantamin eller rivastigmin
 • smertestillende medicin eller medicin mod slidgigt f.eks. acetylsalicylsyre, ikke-steroide betændelseshæmmende medicin (NSAID) som f.eks. ibuprofen eller diclofenacnatrium
 • antikolinerg medicin f.eks. tolterodin
 • antibiotika f.eks. erythromycin, rifampicin
 • svampemidler f.eks. ketoconazol eller itraconazol
 • medicin mod depression f.eks. fluoxetin
 • krampestillende medicin f.eks. phenytoin, carbamazepin
 • hjertemedicin f.eks. quinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)
 • muskelafslappende medicin f.eks. diazepam, succinylcholin
 • bedøvelsesmidler til fuld narkose
 • medicin købt i håndkøb f.eks. naturlægemidler

Hvis du skal have foretaget en operation, der kræver, at du skal i fuld narkose, skal du fortælle det til lægen og til narkoselægen, at du tager Donepezil Krka. Det er fordi medicinen kan have indflydelse på hvor meget bedøvelsesmiddel, der skal anvendes. 


Donepezil Krka kan anvendes til patienter med nyresygdom eller let til moderat leversygdom. Fortæl det til lægen, hvis du har en nyre- eller leversygdom. Patienter med alvorlig leversygdom må ikke tage Donepezil Krka. 


Fortæl lægen eller apoteket navnet på din omsorgsperson. Din omsorgsperson vil sørge for, at du tager medicinen, som ordineret af lægen. 

Brug af Donepezil Krka sammen med mad, drikke og alkohol

Mad har ingen indflydelse på virkningen af Donepezil Krka. 


Donepezil Krka bør ikke tages sammen med alkohol, da alkohol kan ændre virkningen af medicinen. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Donepezil Krka må ikke anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alzheimers demens kan nedsætte dine evner til at føre motorkøretøj og til at betjene maskiner. Du må ikke udføre disse aktiviteter, medmindre lægen har sagt, at det er sikkert at gøre det. 


Endvidere kan medicinen medføre træthed, svimmelhed og muskelkramper. Hvis du oplever noget af dette, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Donepezil Krka indeholder lactose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Donepezil Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Hvor meget Donepezil Krka skal du tage

Den sædvanligvis startdosis er 5 mg (en hvid tablet) hver aften. Efter én måned kan din læge bede dig om at tage 10 mg (en gul tablet) hver aften. 

 

Hvilken styrke tablet du skal tage, kan blive ændret afhængigt af hvor længe, du har taget medicinen og hvad din læge anbefaler. Den højeste anbefalede dosis er 10 mg hver aften. 

 

Følg altid lægens eller apotekets anvisning om hvordan og hvornår, du skal tage din medicin. Du må ikke selv ændre din dosis uden at rådføre dig med lægen. 

Sådan skal du tage din medicin

Donepezil Krka skal sluges med lidt vand før du går i seng. 

 

Brug til børn og unge  

Donepezil Krka frarådes til børn og unge (under 18 år). 

Hvis du har taget for meget Donepezil Krka

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere Donepezil Krka, end du skulle. Tag altid denne indlægsseddel og resten af tabletterned med dig. 

Symptomer på en overdosis omfatter kvalme og opkastning, savlen, svedudbrud, lav puls, lavt blodtryk (omtågethed eller svimmelhed, når du står oprejst), vejrtrækningsbesvær, bevidsthedstab og krampeanfald eller kramper. 

Hvis du har glemt at tage Donepezil Krka

Hvis du har glemt at tage medicinen, skal du tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du glemmer at tage din medicin i mere end én uge, så kontakt din læge, før du tager mere medicin. 

Hvis du holder op med at tage Donepezil Krka

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne, medmindre din læge har sagt, at du skal. Hvis du stopper med at tage Donepezil Krka, så vil fordelene ved din behandling gradvis forsvinde. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvor længe skal du tage Donepezil Krka?

Din læge eller apotekspersonalet vil vejlede dig om, hvor længe du skal fortsætte med at tage tabletterne. Det vil være nødvendigt, at du konsulterer din læge en gang imellem for at lægen kan gennemgå din behandling og vurdere dine symptomer. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger er blevet indberettet af personer, der tager Donepezil Krka. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, mens du tager Donepezil Krka.  

Alvorlige bivirkninger:

Du skal omgående fortælle det til lægen, hvis du bemærker de alvorlige bivirkninger, der er nævnt her. Du kan får brug for omgående lægehjælp. 

 • leverskade f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er kvalme eller opkastning, appetitløshed, almen utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og øjnene, mørkfarvet urin (kan forekomme hos 1 ud af 1000 behandlede).
 • mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomerne på sår er mavesmerter og ubehag (fordøjelsesbesvær), som føles mellem navlen og brystbenet (kan forekomme hos 1 ud af 100 behandlede).
 • blødning i maven eller i tarmene. Dette kan medføre sort afføring eller synligt blod fra endetarmen (kan forekomme hos 1 ud af 100 behandlede).
 • krampeanfald eller kramper (kan forekomme hos 1 ud af 100 behandlede).
 • hvis du får feber med muskelstivhed, svedudbrud eller nedsat bevidsthed (en lidelse kaldet “malign neuroleptikasyndrom”), da akut behandling kan være nødvendig. (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).
 • muskelsvaghed, ømhed eller smerter, især hvis du samtidig føler dig utilpas eller har feber eller mørkfarvet urin. Dette kan skyldes en abnorm nedbrydning af muskelvæv, som kan vare livstruende og medføre nyreproblemer (en tilstand kaldes for rabdomyolyse) (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • diarré
 • kvalme
 • hovedpine

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • muskelkramper
 • træthed
 • søvnbesvær (insomni)
 • forkølelse
 • appetitløshed
 • hallucinationer (ser og hører ting, der ikke er der)
 • unormale drømme inklusiv mareridt
 • ophidselse
 • agressiv adfærd
 • besvimelse
 • svimmelhed
 • mavegener
 • udslæt
 • kløe
 • ukontrolleret vandladning
 • smerter
 • uheld (patienter kan være mere tilbøjelige til at falde og få skader)

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • langsom puls
 • øget spytdannelse

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • stivhed, rysten eller ukontrollerede bevægelser især af ansigt og tunge, men også arme og ben.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Donepezil Krka indeholder:

 • Aktivt stof: donepezilhydrochlorid.
  Donepezil Krka 5 mg: hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid (som monohydrat) svarende til 4,56 mg donepezil.
  Donepezil Krka 10 mg: hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid (som monohydrat) svarende til 9,12 mg donepezil.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, hydroxypropylcellulose og magnesiumstearat i tabletkernen og titandioxid (E171), hypromellose 5cp, macrogol 400 i filmovertrækket. 10 mg tabletter indeholder endvidere jernoxid, gul (E172) i filmovertrækket.
 • Se punkt 2 ”Donepezil Krka indeholder lactose”.

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg tabletter er hvide til næsten hvide, runde, diameter ca. 7 mm, hvælvede filmovertrukne tabletter.
10 mg tabletter er gul-brune, runde, diameter ca. 9 mm, hvælvede filmovertrukne tabletter.

Donepezil Krka er tilgængelig i æsker med:  

 • 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter i blisterpakninger.
 • 250 filmovertrukne tabletter i en tabletbeholder af plastic med et anbrudssikret skruelåg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige 

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien  

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße. 5, 27472, Cuxhaven, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...