Citalopram "Nordic Prime"

filmovertrukne tabletter 10 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Citalopram Nordic Prime 10 mg filmovertrukne tabletter  

Citalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Citalopram Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Citalopram Nordic Prime tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes selektive serotoningenoptagelses- hæmmere (SSRI). Denne gruppe lægemidler korrigerer den kemiske ubalance i hjernen, der forårsager symptomerne på din sygdom. Depression menes at skyldes mangel på signalstoffer i hjernen, bl.a. serotonin. Citalopram Nordic Prime øger mængden af serotonin.  

 

Citalopram Nordic Prime anvendes til behandling af depression (svære depressive episoder). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Citalopram Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram Nordic Prime (angivet i punkt 6).
 • hvis du anvender en type medicin kaldet monoaminooxidase (MAO)-hæmmere. Denne medicin bruges som oftest til behandling af depression eller Parkinsons sygdom. MAO-hæmmeren selegilin kan tages samtidig med citalopram, såfremt dosis af selegilin ikke overstiger 10 mg.
 • hvis du for nylig har taget MAO-hæmmere. Afhængig af typen af MAO-hæmmer, kan du være nødsaget til at vente i op til 14 dage efter du er stoppet med at tage MAO-hæmmeren før du starter med at tage citalopram. (Se også ’Brug af anden medicin sammen med Citalopram Nordic Prime”). Hvis du stopper med at tage citalopram, og du ønsker at starte med at tage en MAO-hæmmer, skal du vente i mindst 7 dage.
 • hvis du tager linezolid (til behandling af bakterielle infektioner), medmindre du bliver nøje observeret af din læge, og dit blodtryk bliver overvåget.
 • hvis du tager pimozid (medicin til behandling af skizofreni og kroniske psykoser).
 • hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer).
 • hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen. Se også afsnittet "Brug af anden medicin" nedenfor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Citalopram Nordic Prime. 

 

Øget angst  

Ved behandling af panikangst tager det som regel 2-4 uger, før der ses en bedring. I begyndelsen af behandlingen kan visse patienter opleve øget angst. Dette vil forsvinde ved fortsat behandling. Derfor er det meget vigtigt, at du følger lægens anvisning og ikke afbryder behandlingen eller ændrer dosis uden først at diskutere det med lægen. 

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram Nordic Prime  

 

Selvmordstanker og forværring af din depression  

Hvis du er deprimeret, kan du af og til tænke på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan blive værre, lige når du begynder at tage antidepressive, fordi det tager tid, før denne form for medicin begynder at virke. Der går normalt ca. to uger, men det kan også vare længere. 


Det er mere sandsynligt, at du tænker sådan, 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv,
 • hvis du er ung. Oplysninger fra kliniske forsøg har vist en større risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiske lidelser, og som blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på et eller andet tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte lægen eller tage på hospitalet. 

 

Det kan være en hjælp at fortælle et familiemedlem eller en nær ven, at du er deprimeret, og bede vedkommende læse denne indlægsseddel. Du kan også bede vedkommende om at fortælle dig det, hvis han eller hun synes, at din depression bliver værre, eller hvis han eller hun er bekymret for ændringer i din adfærd. 

Børn og unge under 18 år

Citalopram Nordic Prime bør normalt ikke bruges til børn og unge under 18 år. Du bør også vide, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger, f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (stærk aggressivitet, afvisende opførsel og vrede), når de tager denne type medicin. Din læge kan alligevel vælge at ordinere Citalopram Nordic Prime til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er til patientens bedste. Hvis lægen har ordineret Citalopram Nordic Prime til en patient under 18 år, og du vil tale om dette, skal du snakke med din læge. Du bør fortælle lægen, hvis et eller flere af ovenstående symptomer viser sig eller bliver værre, når patienter under 18 år tager Citalopram Nordic Prime. Der mangler desuden data om, hvor sikker langtidsbehandling med Citalopram Nordic Prime er for personer i denne aldersgruppe i forbindelse med vækst, modenhedsudvikling og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling. 


Fortæl det til din læge hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller medicinske tilstande. Din læge vil beslutte om du skal tage Citalopram Nordic Prime eller ej. 

Spørg din læge hvis:

 • Du udvikler det såkaldte serotininsyndrom, med følgende symptomer: voldsom uro, rysten, muskelsammentrækninger og feber. Hvis dette sker, vil din læge øjeblikkelig stoppe behandlingen med Citalopram.
 • Du lider af epilepsi som ikke er velkontrolleret.
 • Du oplever nogen form for krampeanfald enten for den første gang, eller hvis du har flere krampeanfald end normalt, bør du stoppe behandlingen med Citalopram Nordic Prime og snakke med din læge.
 • Du modtager elektrochokbehandling.
 • Du har oplevet episoder med mani (overaktiv opførsel og tanker).
 • Hvis du begynder at lide af mani igen, vil din læge stoppe behandlingen med Citalopram Nordic Prime.
 • Du lider af psykoser med depressive episoder. Citalopram Nordic Prime kan gøre dine psykotiske symptomer værre.
 • Du udvikler symptomer på en indre følelse af rastløshed og en manglende evne til at stå og sidde stille. Dette er normalt forbundet med en følelse af uro (akatisi). Der er størst sandsynlighed for at dette opstår i de første uger af behandlingen. Øget dosis af Citalopram kan forværre disse følelser (se afsnit ’Bivirkninger’).
 • Du tidligere har haft blødningssygdomme. Citalopram Nordic Prime kan øge risikoen for blødning.
 • Du lider af en alvorlig nyresygdom. Effekten af Citalopram Nordic Prime hos folk med nyresygdom er ikke kendt.
 • Du har leverskader eller lider af en leversygdom. Du vil have behov for en lavere dosis af Citalopram Nordic Prime og skal regelmæssigt have foretaget undersøgelser.
 • Du lider af diabetes. Din læge kan have behov for at justere din insulindosis eller dosis af anden medicin som bruges til at sænke dit blodsukker.
 • Du er disponeret for visse hjertesygdomme (forlængelse af QTc intervallet i EKG’et), eller hvis der er mistanke om at du lider af medfødt langt QT-syndrom, eller hvis du har et lavt niveau af kalium eller magnesium i dit blod (hypokaliæmi/hypomagnesiæmi).
 • Du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald.
 • Du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
 • Du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.
 • Du har problemer med dine øjne, såsom visse typer glaukom.

 

I starten af behandlingen kan du opleve søvnløshed og rastløshed. Dette kan i de fleste tilfælde afhjælpes ved at din læge justerer dosis. 

Du skal også informere din læge hvis du tager følgende:

 • En type medicin til behandling af migræne kaldet triptan (f.eks. sumatriptan), det stærkt smertestillende lægemiddel kaldet tramadol eller hvis du tager et supplement af oxitriptan eller tryptofan.
 • Enhver form for naturlægemidler der indeholder perikon. Der er større sandsynlighed for at du vil opleve bivirkninger. Du skal stoppe med at tage perikon og tale med din læge.
 • Lægemidler der påvirker blodets evne til at størkne eller øger risikoen for blødninger.

 

Lægemidler som Citalopram Nordic Prime (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

Brug af anden medicin sammen med Citalopram Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Samtidig brug af Citalopram Nordic Prime og andre lægemidler kan muligvis påvirke måden hvorpå de virker, eller øge deres bivirkninger og omvendt (der kan f.eks. opstå interaktioner). 


For Citalopram Nordic Prime skal du specielt være opmærksom ved samtidig anvendelse af følgende medicin: 

 • Lægemidler der tilhører gruppen MAO-hæmmere (medicin til behandling af depression eller Parkinsons sygdom fx moclobemid, selegilin eller antibiotikummet linezolid). Der kan opstå meget alvorlige bivirkninger inklusive en tilstand der kaldet serotininsyndrom (Se pkt. 2 under ’Tag ikke Citalopram Nordic Prime hvis:’) Med undtagelse af selegilin i doser, der ikke overskrider 10 mg dagligt, må du ikke bruge Citalopram Noedic Prime sammen med MAO-hæmmere, da det kan medvirke til alvorlige eller endog dødelige reaktioner (serotoninsyndrom). Der skal være en pause imellem behandlingerne. Spørg din læge.
 • Sumatriptan eller andre triptaner (medicin til behandling af migræne), oxitriptan eller tryptofan (et kosttilskud som påvirker serotoninniveauet). Brug af Citalopram Nordic Prime sammen med disse lægemidler anbefales ikke.
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin) og andre lægemidler der kan påvirke blodets evne til at størkne såsom non-steroide anti-inflammatoriske (NSAID) præparater, (anti-inflammatoriske lægemidler såsom naproxen og ibuprofen), acetylsalicylsyre, dipyridamol og ticlopidin (lægemidler der reducerer risikoen for tromboser (blodpropper)).
 • Lægemidler kendt som ’atypiske antipsykotika’, phenothiaziner eller tricykliske antidepressiva (mod sindslidelser). Disse kan også øge risikoen for blødninger.
 • Naturlægemidler der indeholder perikon. Disse bør ikke tages samtidig med Citalopram Nordic Prime da dette kan forværre bivirkningerne.
 • Cimetidin, omeprazol, esomeprazol eller lansoprazol (midler mod for meget mavesyre), fluconazol (til behandling af svampeinfektioner), fluvoxamin og ticlopidin kan øge niveauet af citalopram i blodet. Din læge vil muligvis reducere dosis af citalopram, hvis bivirkninger opstår ved samtidig brug af disse lægemidler og citalopram.
 • Lithium (et lægemiddel til behandling af mani og depression). Forsigtighed skal udvises ved kombination med citalopram. Som altid skal niveauet af lithium i blodet overvåges regelmæssigt.
 • Lægemidler der sænker krampetærsklen f.eks. andre antidepressiva (tricykliske SSRIer), neuroleptika (brugt til behandling af psykoser såsom skizofreni og mani, f.eks. phenothiaziner, butyrophenoner, thioxanthener), mefloquin (medicin til behandling af malaria), bupropion (medicin der kan bruges i forbindelse med rygestop, antidepressiva) og tramadol (smertestillende lægemiddel): samtidig brug kan forårsage krampeanfald.
 • Visse lægemidler kan fjernes fra kroppen langsommere når de samtidig anvendes med citalopram. Disse lægemidler inkluderer flecainid og propafenon (lægemidler der bruges til behandling af hjerterytmeforstyrrelser), metoprolol (når det anvendes til behandling af hjertesvigt), antidepressiva såsom desipramin, clomipramin og nortriptylin (lægemidler til behandling af depression), visse antipsykotika såsom risperidon, thioridazin og haloperidol. Din læge vil muligvis justere din medicin dosis.

 

Tilfælde af serotonin syndrom, er set med citalopram og buspiron (mod angst). 

 

Tag ikke Citalopram Nordic Prime med lægemidler  

 • der forårsager forlængelse af QT-intervallet i EKG’et.
 • der sænker niveauet af kalium eller magnesium i blodet (hvilket også kan forårsage QT-interval forlængelse).
 • mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen,
  • klasse IA og III antiarytmika
  • antipsykotika (f.eks. fentiazin derivater, pimozid, haloperidol)
  • tricykliske antidepressiva (mod depression)
  • visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malaria behandling, især halofantrin)
  • visse antihistaminer (astemizol, mizolastine).

Anvendelse af disse lægemidler med Citalopram forøger risikoen for problemer med hjerterytmen.  

 

Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge. 

Brug af Citalopram Nordic Prime sammen med mad, drikke og alkohol

Tabletterne kan tages med og uden mad. Selvom der ikke er blevet fundet nogle specielle problemer mellem Citalopram Nordic Prime og alkohol, bør brugen af alkohol undgås under behandlingen med Citalopram Nordic Prime. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Der er begrænset erfaring med brug af citalopram under graviditet. Du bør derfor ikke tage Citalopram Nordic Prime, hvis du er gravid eller planlægger at blive det, medmindre din læge finder det strengt nødvendigt. 


Sørg for, at din jordemoder og/eller læge ved at du tager Citalopram Nordic Prime. Når medicin som Citalopram Nordic Prime tages under graviditeten, og især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan risikoen øges for at nyfødte får en alvorlig lidelse, der hedder persistent pulmonal hypertension (PPHN), som får den nyfødte til at trække vejret hurtigere og synes blålig. Disse symptomer begynder oftest indenfor de første 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for din nyfødte kontakt da straks din jordemoder og/eller læge. 


Du bør dog ikke stoppe behandligen med Citalopram Nordic Prime brat. Hvis du tager Citalopram Nordic Prime i de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du informere din læge om dette, da dit barn kan have symptomer når det bliver født. Disse symptomer opstår sædvanligvis inden for de første 24 timer efter barnet er født. Disse inkluderer problemer med at sove og indtage mad ordentligt, vejrtrækningsbesvær, blålig hud eller være for varm eller for kold, være syg, græde meget, stive eller slappe muskler, sløvhed, rystelser, nervøsitet eller krampeanfald. Hvis dit barn har nogle af disse symptomer, når det bliver født skal du straks kontakte lægen som vil være i stand til at rådgive dig. 

 

Amning  

Citalopram udskilles i modermælken i små mængder, og der er derfor en risiko for en påvirkning hos barnet. Tal med din læge inden du begynder at amme, hvis du tager Citalopram Nordic Prime. 

 

Frugtbarhed  

Der er blevet vist ved hjælp af dyrestudier at Citalopram reducerer sædkvaliteten. Teoretisk ville dette kunne påvirke fertiliteten, men påvirkningen af human fertilitet er endnu ikke blevet observeret. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram Nordic Prime har i mindre eller moderat grad påvirkning på evnen til at føre motor-køretøjer eller betjene maskiner. Ethvert lægemiddel der påvirker hjernen, kan reducere evnen til at træffe valg og evnen til at reagere på nødstilfælde. Din evne til at køre bil eller betjene maskiner kan blive påvirket. Kør ikke bil og betjen ikke maskiner indtil du er sikker på, hvordan Citalopram Nordic Prime påvirker dig.
Kontakt lægen eller apoteket hvis du er usikker. 

3. Sådan skal du tage Citalopram Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne:  

Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt. 

 

Ældre (over 65 år):  

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt.  

Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt. 

 

Børn og unge  

Citalopram Nordic Prime bør ikke anvendes til behandlingen af børn og unge under 18 år. (se ”Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram Nordic Prime”). 

 

Risikopatienter  

Voksne med nyreproblemer 

Hvis du lider af en mild til moderat nyresygdom, kan du anvende den sædvanlige dosis af Citalopram Nordic Prime. Der er ingen information vedrørende behandling af personer med alvorlig nedsat nyrefunktion (creatinin clearance mindre end 30 ml/min) og derfor anbefales brugen af Citalopram Nordic Prime ikke. 

 

Voksne med leverproblemer 

For patienter med let til moderat nedsat leverfunktion bør startdosis være 10 mg pr. dag. Patienter med nedsat leverfunktion bør ikke få mere end 20 mg om dagen. Patienter med nedsat leverfunktion bør overvåges klinisk og der bør udvises ekstra forsigtighed i forbindelse med patienter med svært nedsat leverfunktion. 

Indgivelsesmåde

Tag de filmovertrukne tabletter én gang daglig om morgenen eller om aftenen med et glas vand. Tabletterne kan tages med eller uden mad. 

Varighed af behandlingen

Den antidepressive effekt af Citalopram Nordic Prime forventes at indtræffe efter mindst 2 uger. Behandlingen bør fortsætte indtil du har været symptomfri i 4-6 måneder. Din læge vil fastsætte dosis og varighed af behandlingen ud fra diagnosen og sværhedsgraden af din sygdom samt din personlige reaktion på medicinen. 

Hvis du har taget for meget Citalopram Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Kontakt din læge eller det nærmeste hospital for at få råd og vejledning hvis du er kommet til at tage for mange tabletter, eller hvis et barn tager Citalopram Nordic Prime. Symptomer på overdosering af citalopram vil afhænge af dosis og kan inkludere søvnighed/sløvhed, koma, sløvhed, uro/rastløshed, krampeanfald, hurtig hjerterytme, hjerterytmeforstyrrelser, svedtendens, kvalme, opkastning, rysten, blåfarvning af læber og hud, for højt eller lavt blodtryk, svimmelhed, store pupiller, uregelmæssig puls og hyperventilation (hurtig og tungere vejrtrækning), hjertestop. Symptomer på det såkaldte serotoninsyndrom kan også opstå. 

Hvis du har glemt at tage Citalopram Nordic Prime

Bekymre dig ikke, og undlad blot at tage denne dosis og fortsæt med at tage din normale dosis, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Citalopram Nordic Prime

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

Tal med din læge inden du afbryder, eller stopper behandlingen med Citalopram Nordic Prime, også selvom du får det bedre. Hvis Citalopram Nordic Prime afbrydes pludseligt, kan abstinenssymptomer opstå. Disse kan inkludere: svimmelhed, prikkende og stikkende følelse og følelse af at få stød, søvnforstyrrelser (inklusive søvnløshed og intense drømme), rastløs uro eller angst, kvalme, opkast, rysten, forvirring, svedtendens, hovedpine, diarré, hjertebanken, følelsesmæssig ustabilitet, irritation og synsforstyrrelser. 

Generelt er disse symptomer milde til moderate og vil forsvinde af sig selv indenfor 2 uger. Dog kan disse symptomer være mere alvorlige og vare længere hos nogle patienter. 

 

Citalopram Nordic Prime bør ved behandlingsafslutning trappes langsomt ned. Det anbefales at reducere dosen gradvist over en periode på mindst 1-2 uger. 

 

Kontakt din læge hvis du får svære abstinenser når du stopper med at tage Citalopram Nordic Prime. Han eller hun kan bede dig om at tage dine tabletter igen og nedtrappe endnu langsommere. Hvis du har andre spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, spørg da din læge eller apotekspersonalet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger er registreret ved de viste frekvenser. 

Hvis du oplever nogen af følgende symptomer, bør du stoppe med at tage Citalopram Nordic Prime og kontakte din læge omgående eller ringe 112:

 • Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner), der kan resultere i shock (hurtigt fald i blodtrykket, bleghed, ophidselse, svag og hurtig puls, kold og fugtig hud og nedsat bevidsthed) på grund af en pludselig udvidelse af blodkarrene. (Hyppighed ”Meget sjælden: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede”)
 • Smertefulde hævelser i hud og slimhinder på grund af ophobning af væske (f.eks. i svælg og tunge), vejrtrækningsbesvær og/eller kløe og udslæt (angioødem). (Hyppighed ”Meget sjælden: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede”)
 • Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelsesanfald som kunne være symptomer på en livstruende tilstand kendt som Torsades de Pointes. (Hyppighed ”Ikke kendt: frekvensen kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data”)
 • Tanker om at skade dig selv eller selvmordstanker. Tanker om at skade sig selv og selvmordstanker er rapporteret under behandling med citalopram eller lige efter behandlingens afslutning (se afsnit 2 ” Advarsler og forsigtighedsregler”). (Hyppighed ”Ikke kendt: frekvensen kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data”).
 • Høj feber, rysten, muskeltrækninger og angst. Dette kan være tegn på en tilstand, der kaldes serotonergt syndrom. (Hyppighed ”Sjælden: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede”)
 • Krampeanfald eller hvis du har epilepsi og bemærker dine anfald bliver hyppigere (Hyppighed ”Sjælden: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede”) Usædvanlige blødninger, herunder blødning i mave og tarm (blodigt opkast og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm) og blødning fra livmoderen (Hyppighed ”Sjælden: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede”).
 • Kvalme, opkastning, appetitmangel, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og øjnene, lys afføring, mørk urin (leverbetændelse) (Hyppighed ”Sjælden: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede”).
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis (Hyppighed ”Ikke kendt: frekvensen kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data”).
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (Hyppighed ”Ikke kendt: frekvensen kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data”).

 

Meget almindelige: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede  

 • sygelig søvnighed, søvnløshed, rastløs uro, nervøsitet
 • hovedpine, rysten, svimmelhed
 • besvær med at fokusere med øjnene
 • hjertebanken
 • kvalme, mundtørhed, forstoppelse, diarré
 • øget svedtendens
 • kraftesløshed.

 

Almindelige: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede  

 • vægttab eller vægtstigning
 • øget eller nedsat appetit, mistet appetit (anoreksi)
 • ændret smagsopfattelse
 • søvnforstyrrelser, nedsat koncentrationsevne, sære eller usædvanlige drømme, hukommelsestab, angst, nedsat seksualdrift, ligegyldighed, forvirringstilstand
 • migræne, følelse af stikken og prikken (paræstesi)
 • synsforstyrrelser
 • ringen for ørerne (tinnitus)
 • forhøjet puls
 • sænkning i blodtrykket (f.eks. når man rejser sig hurtigt), lavt blodtryk, højt blodtryk
 • snue, bihulebetændelse
 • sure opstød, opkast, mavesmerter, luft i maven, øget spytdannelse
 • hududslæt, kløe
 • vandladningsbesvær, øget vandladning
 • manglende ejakulation, ejakulationsproblemer, udebleven eller unormal orgasme hos kvinder, unormale eller smertefulde menstruationer, impotens
 • træthed, gaben, opmærksomhedsforstyrrelser
 • muskelsmerter, ledsmerter.

 

Ikke almindelige: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede  

 • glædesfølelse (eufori), øget seksuallyst
 • aggression
 • følelse af uvirkelighed/følelse af fremmedgjorthed fra én selv (depersonalisation), hallucinationer, opstemthed, der forårsager unormal opførsel (mani)
 • udspilning af pupillerne
 • bevægelsesforstyrrelser, så som unormal stilling og vridende bevægelser (ekstrapyramidale forstyrrelser), kramper
 • besvimelsesanfald
 • langsom puls
 • hoste
 • stigning i leverenzymer (ses i en blodprøve)
 • lysfølsomhed, nældefeber, hårtab, røde eller lilla misfarvninger på huden
 • besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop
 • ophobning af væske i kroppen
 • generel utilpashed
 • overfølsomhedsreaktioner.

 

Sjældne: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede  

 • Schwartz-Bartters (SIADH), et sjældent syndrom, som medfører hæmmet vandudskillelse og for lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen
 • blødninger
 • feber.

 

Meget sjældne: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • panikanfald (dette kan også skyldes den underliggende sygdom)
 • uregelmæssig puls på grund af ekstraslag/påvirkning af hjerterytmen
 • unormal mælkeproduktion i brystkirtlerne (galaktoré).

 

Ikke kendt: frekvensen kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data  

 • overdrevne, uønskede (ødelæggende, ubehagelige og i visse tilfælde dødelige) reaktioner fra immunsystemet (hypersensitivitet)
 • tænderskæren
 • rastløshed
 • svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet
 • unormalt EKG-diagram (QT-forlængelse)
 • næseblod
 • unormal leverfunktionstest
 • blå mærker
 • blødning fra livmoderen
 • bevægelsesforstyrrelser
 • ubehagelig følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille (akatisi, se afsnit 2 ” Advarsler og forsigtighedsregler”).

 

Andre mulige bivirkninger 

 • Øget risiko for knoglebrud er blevet observeret hos patienter, der tager denne type medicin.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citalopram Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: citalopram. 1 filmovertrukken tablet indeholder 10 mg citalopram svarende til 12,495 mg citalopramhydrobromid.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat.
  Filmovertræk: Hypromellose og macrogol 6000, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Citalopram Nordic Prime 10 mg filmovertrukne tabletter: 

Runde, hvide tabletter med en diameter på 6 mm. 

 

Pakningsstørrelser  

30, 100 og 250 filmovertrukne tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest maj 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...