Panodil® Zapp

filmovertrukne tabletter 500 mg

GlaxoSmithKline Consumer

Indledning (OTC - håndkøb)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Panodil Zapp 

500 mg filmovertrukne tabletter  

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Panodil Zapp nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Zapp
 3. Sådan skal du tage Panodil Zapp
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Panodil Zapp virker smertestillende og febernedsættende. 


Du kan tage Panodil Zapp mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter, samt for at nedsætte feber f.eks. ved forkølelse og influenza. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Zapp

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Panodil Zapp,

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har meget dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Panodil Zapp indeholder paracetamol. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Panodil Zapp, hvis  

 • du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. hvis du er undervægtig, fejlernæret eller på grund af et alkoholmisbrug. Du skal måske ikke tage Panodil Zapp eller evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
 • du har en alvorlig infektion.

 

Hvis du har en alvorlig infektion, er kraftigt fejlernæret, meget undervægtig eller er alkoholmisbruger øges risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer: 

 • dyb, hurtig og besværet vejrtrækning.
 • kvalme og opkast.
 • appetitløshed.

Kontakt din læge øjeblikkeligt såfremt du oplever en kombination af disse symptomer.  

 

Vær opmærksom på  

 • Tag ikke flere Panodil Zapp end anbefalet, da det kan medføre alvorlig leverskade.
 • Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
 • Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for overdosering.
 • Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis symptomerne varer længere end 3 dage, skal du kontakte din læge.
 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Panodil Zapp mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Brug af anden medicin sammen med Panodil Zapp

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Panodil Zapp regelmæssigt og gennem længere tid.

 

Vær opmærksom på  

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Panodil Zapp mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen. 

Brug af Panodil Zapp sammen med mad og drikke

Du kan tage Panodil Zapp i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Panodil Zapp med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Panodil Zapp kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. 


Panodil Zapp kan anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Panodil Zapp påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Panodil Zapp indeholder natrium

Denne medicin indeholder 176 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. tablet. Dette svarer til 8,8 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage 2 eller flere Panodil Zapp tabletter dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lav salt (natrium) indhold.
Forsigtighed ved hjertesygdom. 

3. Sådan skal du tage Panodil Zapp

Tag altid Panodil Zapp nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag aldrig mere Panodil Zapp end beskrevet i doseringsanvisningerne. Du bør tage den lavest mulige dosis, der er nødvendig, i kortest mulig tid. Den maksimale døgndosis må ikke overskrides. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min 40 kg):
2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 3-4 gange i døgnet. Dog aldrig mere end 8 tabletter (4000 mg) i døgnet.
I enkelte tilfælde kan 1 tablet på 500 mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt. 


Doseringsinterval
Der bør minimum gå 4 timer mellem hver dosering. 

 

Brug til børn  

Børn under 12 år
Du må ikke bruge Panodil Zapp til børn under 12 år uden lægens anvisning 

Hvis du har taget for mange Panodil Zapp

Kontakt lægen, skadestuen eller Giftlinjen (tlf: 82121212), hvis du har taget flere Panodil Zapp, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 


En større dosis Panodil Zapp end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader. Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.
Symptomerne kommer normalt ikke med det samme, men først efter 1-2 dage (og kan nogle gange være forsinket op til 4 til 6 dage efter indtagelse). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade, og det er meget vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). 


Symptomer på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastninger, appetitløshed, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald kan du miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

Hvis du har glemt at tage Panodil Zapp

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt lægen.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Nældefeber.
 • Forhøjede levertal.
 • Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser.) Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte lægen.

 

Der har været rapporter om meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Panodil Zapp utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Panodil Zapp efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Panodil Zapp 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder

 • Aktivt stof: Paracetamol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, pregelatineret stivelse, povidon, natriumhydrogencarbonat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglycolat (type A), carnaubavoks.
 • Filmovertræk: Titandioxid (E171), polydextrose, hypromellose, triacetin, macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Hvid til råhvid kapselformet filmovertrukken tablet med flade kanter. Tabletten er mærket "P" på den ene side og "--" på den anden side. Tabletten måler 19 x 9,02 mm.

Pakningsstørrelser
8, 10, 16 og 20 filmovertrukne tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS 

Postboks 61, Rødovre 

Telefon: 80 25 16 27 

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com 

Fremstiller

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Irland 

Indledning (Rx - recept)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Panodil Zapp  

500 mg filmovertrukne tabletter  

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Zapp
 3. Sådan skal du tage Panodil Zapp
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Panodil Zapp virker smertestillende og febernedsættende. 


Du kan tage Panodil Zapp mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter, samt for at nedsætte feber f.eks. ved forkølelse og influenza. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Zapp

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten. 

Tag ikke Panodil Zapp,

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har meget dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Panodil Zapp indeholder paracetamol. 


Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Panodil Zapp, hvis
 

 • du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. hvis du er undervægtig, fejlernæret eller på grund af et alkoholmisbrug. Du skal måske ikke tage Panodil Zapp eller evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
 • du har en alvorlig infektion.

 

Hvis du har en alvorlig infektion, er kraftigt fejlernæret, meget undervægtig eller er alkoholmisbruger øges risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer:  

 • dyb, hurtig og besværet vejrtrækning.
 • kvalme og opkast.
 • appetitløshed.

Kontakt din læge øjeblikkeligt såfremt du oplever en kombination af disse symptomer. 

Panodil Zapp GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS filmovertrukne tabletter 500 mg 


Vær opmærksom på  

 • Tag ikke flere Panodil Zapp end anbefalet, da det kan medføre alvorlig leverskade.
 • Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
 • Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for overdosering.
 • Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis symptomerne varer længere end 3 dage, skal du kontakte din læge.
 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Panodil Zapp mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Brug af anden medicin sammen med Panodil Zapp

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Panodil Zapp regelmæssigt og gennem længere tid.

 

Vær opmærksom på  

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Panodil Zapp mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen. 

Brug af Panodil Zapp sammen med mad og drikke

Du kan tage Panodil Zapp i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Du skal tage Panodil Zapp med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Panodil Zapp kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. 


Panodil Zapp kan anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Panodil Zapp påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Panodil Zapp indeholder natrium

Denne medicin indeholder 176 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. tablet. Dette svarer til 8,8 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage 2 eller flere Panodil Zapp tabletter dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lav salt (natrium) indhold.  

Forsigtighed ved hjertesygdom. 

3. Sådan skal du tage Panodil Zapp

Tag altid Panodil Zapp nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tag aldrig mere Panodil Zapp end beskrevet i doseringsanvisningerne. Du bør tage den lavest mulige dosis, der er nødvendig, i kortest mulig tid. Den maksimale døgndosis må ikke overskrides. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min. 40 kg):  

2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 3-4 gange i døgnet. Dog aldrig mere end 8 tabletter (4000 mg) i døgnet.
I enkelte tilfælde kan 1 tablet på 500 mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt. 


Doseringsinterval  

Der bør minimum gå 4 timer mellem hver dosering. 

Brug til børn

Børn under 12 år  

Du må ikke bruge Panodil Zapp til børn under 12 år uden lægens anvisning.  

Hvis du har taget for mange Panodil Zapp

Kontakt lægen, skadestuen eller Giftlinjen (tlf: 82121212), hvis du har taget flere Panodil Zapp, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

En større dosis Panodil Zapp end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.
Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.
Symptomerne kommer normalt ikke med det samme, men først efter 1-2 dage (og kan nogle gange være forsinket op til 4 til 6 dage efter indtagelse). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade, og det er meget vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). 


Symptomer på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastninger, appetitløshed, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald kan du miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

Hvis du har glemt at tage Panodil Zapp

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt lægen.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Nældefeber.
 • Forhøjede levertal.
 • Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser.) Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.

 

Der har været rapporter om meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Panodil Zapp utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Panodil Zapp efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Panodil Zapp 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Paracetamol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, pregelatineret stivelse, povidon, natriumhydrogencarbonat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglycolat (type A), carnaubavoks.
 • Filmovertræk: Titandioxid (E171), polydextrose, hypromellose, triacetin, macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Hvid til råhvid kapselformet filmovertrukken tablet med flade kanter. Tabletten er mærket "P" på den ene side og "--" på den anden side. Tabletten måler 19 x 9,02 mm.

Pakningsstørrelser
8, 10, 16, 20, 50, 60 og 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS  

Postboks 61, Rødovre  

Telefon: 80 25 16 27  

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com  

Fremstiller

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Irland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...