Bactroban®

næsesalve 20 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bactroban Nasal 20 mg/g (2%) næsesalve 

mupirocin 

 

Varemærker tilhører eller er licenseret til GSK-koncernen. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Bactroban Nasal til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban Nasal
 3. Sådan skal du bruge Bactroban Nasal
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bactroban Nasal er et antibiotikum, der virker bakteriedræbende. 

 

Bactroban Nasal anvendes til behandling af nogle særligt modstandsdygtige bakterier, som kan findes i næsen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban Nasal

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Bactroban Nasal:

 • hvis du er allergisk over for mupirocin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bactroban Nasal (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Bactroban Nasal.

Undgå at få Bactroban Nasal i øjnene. Får du ved et uheld Bactroban Nasal i øjnene, så skyl grundigt med vand. 


Hvis du får en overfølsomhedsreaktion, skal produktet tørres af og behandlingen ophøre. Tal med lægen om, hvilken behandling du skal have i stedet for. 


Hvis du får mavekramper eller vedvarende diarré skal du tale med lægen. Lægen vil undersøge om dette skyldes, at der er opstået en infektion i tarmen. 

Brug af anden medicin sammen med Bactroban Nasal

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nyligt har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Bactroban Nasal efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Erfaringer med Bactroban Nasal er begrænsede. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bactroban Nasal påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Bactroban Nasal

Brug altid Bactroban Nasal nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Bland ikke Bactroban Nasal med andre cremer eller salver, da dette kan nedsætte virkningen af Bactroban Nasal.  

 

Vask hænderne før og efter påsmøring af Bactroban Nasal.  

Den anbefalede dosis er

Voksne, børn og ældre: Smør Bactroban Nasal i hvert næsebor 2 gange daglig i mindst 5 dage. 

 

Behandlingsvarigheden bør ikke overstige 10 dage. 

 

En lille mængde næsesalve svarende til størrelsen af et tændstikhoved placeres med en vatpind i et tyndt lag i hvert næsebor. Efter påsmøring klemmes næseborene sammen et par gange. 

Hvis du har brugt for meget Bactroban Nasal

Fjern forsigtigt overskydende næsesalve. Der opstår sjældent problemer ved overdosering med dette lægemiddel. Hvis du ved et uheld sluger næsesalven skal du spørge lægen, apotekspersonalet eller Giftlinjen til råds. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Bactroban Nasal, end der står i denne information eller mere end lægen har fore- skrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Bactroban Nasal

Hvis du har glemt at påsmøre Bactroban Nasal, så smør næsesalven på, så snart du kommer i tanke om det. Hvis den næste dosis er inden for en time, så spring den glemte dosis over. 

Du må ikke bruge dobbelt mængde som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den samme dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Bactroban Nasal

Det er vigtigt at tage hele behandlingen med Bactroban Nasal. Hvis du holder op med at bruge Bactroban Nasal for tidligt, kan det være, at ikke alle bakterier er blevet dræbt eller de kan fortsætte med at vokse. Spørg lægen eller apotekspersonalet, om hvornår du kan holde op med at bruge næsesalven. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige allergiske reaktioner. 

Disse bivirkninger er meget sjældne hos personer, der bruger Bactroban Nasal. Symptomer du skal holde øje med: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hævet og kløende udslæt.

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer. Stop med at bruge Bactroban Nasal

Bactroban Nasal kan give irritation af huden og allergiske reaktioner.
Hvis du får en allergisk reaktion på huden, skal du stoppe med at bruge Bactroban Nasal. Fjern næsesalven og kontakt lægen så hurtigt som muligt

Medicin som Bactroban Nasal kan i sjældne tilfælde give betændelse i tyktarmen, hvilket giver diarré, ofte med blod og slim, mavesmerter og feber. Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Løbende næse.
 • Kløe, rødme, en brændende fornemmelse, prikken og/eller svie i næsen.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Kløe, rødme og svie på huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Bactroban Nasal utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Brug ikke Bactroban Nasal efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotek, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bactroban Nasal indeholder:

 • Aktivt stof: Mupirocin 20 mg/g (2%) (som mupirocincalcium).
 • Øvrige indholdsstoffer: Hvid blød paraffin og softisan 649.

Udseende

Bactroban Nasal er en hvidlig salve. 

Pakningsstørrelse

Bactroban Nasal findes i en tube indeholdende 

3 g salve. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 12/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...