Heparin "Leo"

injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Heparin LEO 5.000 IE/ml injektionsvæske, opløsning
Heparinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Heparin LEO
 3. Sådan bliver du behandlet med Heparin LEO
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Heparin forhindrer, at der dannes blodpropper i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at størkne. Heparin LEO kan også opløse nogle former for blodpropper. Blodpropper opstår især i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje. 


Du kan få Heparin LEO til forebyggelse og behandling af blodpropper. 


Du skal have Heparin LEO som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver dig indsprøjtningen. 


Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

2. Det skal du vide om Heparin LEO

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Heparin LEO:

 • hvis du er allergisk over for heparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Heparin LEO (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har eller har haft for få blodplader i blodet efter behandling med heparin
 • hvis du har aktuel blødning eller risiko for større blødning
 • hvis du har betændelse i hjerteklapperne
 • hvis du skal have rygmarvsbedøvelse (epidural) eller lokalbedøvelse.


Heparin LEO indeholder 10 mg/ml af konserveringsmidlet benzylalkohol. Det må ikke gives til for tidligt fødte og nyfødte børn på grund af risikoen for gispende syndrom. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særlig forsigtig med at behandle dig med Heparin LEO
Tal med lægen eller sundhedspersonalet inden du får Heparin LEO, hvis du 

 • har risiko for blødning
 • har diabetes
 • har for meget kalium i blodet eller tager kaliumbesparende, vanddrivende eller tager kaliumbesparende, vanddrivende medicin
 • tager eller skal tage blodfortyndende medicin og anden medicin mod blodpropper.


Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 


Du skal straks kontakte lægen
Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du har fået rygmarvsbedøvelse og får rygsmerter eller følelsesløshed, stivhed eller svaghed i benene og får problemer med tarm- og blærefunktion. 


Du skal være opmærksom på følgende
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Heparin LEO. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Så længe du er i behandling med Heparin LEO vil din læge rutinemæssigt tage blodprøver. 

Brug af anden medicin sammen med Heparin LEO

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin mod gigt eller smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, NSAID).
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
 • Anden medicin til forebyggelse og behandling af blodpropper.
 • Medicin mod alvorlig blodforgiftning (aktiveret protein C).
 • Medicin mod deporession (SSRI).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. 


Graviditet

Du må ikke få Heparin LEO, hvis du er gravid. Det indeholder benzylalkohol, der kan skade fostret. Husk at informere lægen. 


Amning
Du kan få Heparin LEO, selvom du ammer. 


Fertilitet
Erfaring med brug af Heparin LEO savnes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Heparin LEO påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Heparin LEO indeholder benzylalkohol, methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) og natrium

Dette lægemiddel indeholder 10 mg benzylalkohol pr. hætteglas, svarende til 2 mg/ml.

Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner.

Benzylalkohol er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger inklusive åndedrætsbesvær (kaldet ”gasping syndrome”) hos små børn.

Giv ikke til dit nyfødte barn (op til 4 uger), medmindre det anbefales af din læge.

Må ikke anvendes til børn (under 3 år) i mere end én uge uden lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du har en lever- eller nyresygdom. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet ”metabolisk acidose”).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær. 

3. Sådan bliver du behandlet med Heparin LEO

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 


En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Heparin LEO i en blodåre. 


Heparin LEO må aldrig sprøjtes ind i en muskel. 

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Heparin LEO

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Heparin LEO, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Du kan få blødninger, f.eks. fra slimhinder, sår på huden, fra mavetarmkanalen og underlivet, hvis du får for meget Heparin LEO. 

Hvis en dosis af Heparin LEO er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis er blevet glemt. 

Hvis behandligen med Heparin LEO bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Blødninger
 • Blodansamlinger.


Ikke almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). (Trombocytopeni, type I eller II). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Aktiveret, delvis forlænget størkningsstid af blodet, som er uden for behandlingsområdet
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis (priapisme). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Forhøjede levertal (ingen symptomer) (transaminaser/ aminotransferase). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Rødmen af huden (erythem).


Ikke almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktioner
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop) (hyperkaliæmi). Tal med lægen.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed (ostoporose). Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Irritation, smerter og blodansamling ved stedet for indsprøjtning.
 • Forandringer i huden med sår og vævsdød (hudnekrose).
 • Forskellige former for hududslæt
 • Nældefeber (urticaria)
 • Kløe (pruritus).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget 

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Holdbarhed efter anbrud: 

Kemisk og fysisk holdbarhed efter anbrud er påvist i 28 dage ved 30 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt kan lægemidlet opbevares i op til 28 dage ved 30 °C. Andre opbevaringstider og -betingelser efter anbrud er brugerens eget ansvar. 


Opbevar Heparin LEO utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C. 


Brug ikke Heparin LEO efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Brug ikke Heparin LEO, hvis der er uklarheder eller synlige partikler i hætteglasset. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Heparin LEO indeholder:

 • Aktivt stof: heparinnatrium. 1 ml injektionsvæske indeholder 5.000 IE heparinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriumcitrat, benzylalkohol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), saltsyre (til pH-justering) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Heparin LEO er en klar, farveløs eller gul væske, fri for uklarhed og synlige partikler, i hætteglas med 5 ml. 


Pakningsstørrelser

Heparin LEO er i pakninger med 5 hætteglas med 5 ml eller 10 hætteglas med 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...