Firmagon

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 80 mg

Ferring Pharmaceuticals

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

FIRMAGON 80 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Degarelix 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

– Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide. 

– Lægen har ordineret FIRMAGON til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

– Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

  

Oversigt over indlægssedlen:  

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge FIRMAGON  

3. Sådan skal du bruge FIRMAGON  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

FIRMAGON indeholder degarelix.  

 

Degarelix er en syntetisk hormonblokker, der anvendes til behandling af prostatakræft hos voksne mænd. Degarelix efterligner et naturligt hormon (gonadotropinfrigørende hormon, GnRH) og blokerer direkte for dets virkninger. Hermed nedsætter degarelix øjeblikkeligt niveauet af det mandlige hormon testosteron, som stimulerer prostatakræften. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge FIRMAGON

Brug ikke FIRMAGON 

 • hvis du er allergisk over for degarelix eller et af de øvrige indholdsstoffer i FIRMAGON, (angivet i punkt 6).

  

Advarsler og forsigtighedsregler 

Fortæl det til din læge hvis noget af det følgende gælder for dig:  

 • Du har hjertekarsygdomme eller hjerterytmeproblemer (arytmi) eller bliver behandlet med medicin mod dette. Risikoen for hjerterytmeproblemer kan øges ved brug af FIRMAGON. 
 • Du har sukkersyge (diabetes mellitus). Forværring eller udløsning af sukkersyge kan forekomme. Hvis du har sukkersyge, kan det være nødvendigt at måle blodglukose oftere. 
 • Du har en leversygdom. Det kan være nødvendigt at overvåge leverfunktionen.
 • Du har en nyresygdom. Brug af FIRMAGON er ikke undersøgt hos patienter med alvorlig nyresygdom. 
 • Du har knogleskørhed eller en tilstand, der påvirker styrken af dine knogler. Reduceret niveau af testosteron kan medføre en reduktion af calcium i knoglerne (udtynding af knoglerne). 
 • Alvorlig hypersensitivitet. Brug af FIRMAGON er ikke undersøgt hos patienter med alvorlige hypersensitivitetsreaktioner. 

  

Børn og teenagere  

Giv ikke denne medicin til børn eller teenagere.  

  

Brug af anden medicin sammen med FIRMAGON 

FIRMAGON kan interferere med nogle typer medicin, som anvendes til at behandle hjerterytmeproblemer (f.eks. quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol) eller anden medicin, som kan påvirke hjerterytmen (f.eks. metadon (bruges til smertelindring og som en del af stofmisbrug afgiftning), moxifloxacin (et antibiotika), antipsykotika).  

  

Fortæl altid lægen hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks naturlægemidler, vitaminer og mineraler. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Træthed og svimmelhed er almindelige bivirkninger, som kan svække din evne til at køre bil eller anvende maskiner. Disse bivirkninger kan skyldes behandlingen eller opstå på grund af din sygdom. 

3. Sådan skal du bruge FIRMAGON

Denne medicin injiceres normalt af en sygeplejerske eller en læge.  

 

Den anbefalede startdosis er to injektioner på 120 mg. Herefter skal du have en månedlig injektion på 80 mg. Den indsprøjtede væske danner en gel, hvorfra degarelix frigives over en tidsperiode på en måned.  

 

FIRMAGON må KUN injiceres under huden (subkutant). FIRMAGON må IKKE gives ind i en blodåre (intravenøst). Forsigtighedsregler skal tages for at undgå injektion ind i en blodåre ved en fejl.  

Injektionsstedet varierer sandsynligvis inden for maveregionen.  

 

 

Hvis du har glemt at bruge FIRMAGON  

Fortæl det til din læge, hvis du tror, at din månedlige dosis af FIRMAGON er blevet glemt. Spørg lægen, hvis du har yderligere spørgsmål om brug af dette lægemiddel. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

En meget alvorlig allergisk reaktion på denne medicin er sjælden. Søg lægehjælp straks, hvis du udvikler alvorligt udslæt, kløe eller åndenød eller åndedrætsbesvær. Det kan være symptomer på en alvorlig allergisk reaktion. 

  

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 brugere) 

Hedeture, smerter og rødme ved injektionsstedet. De bivirkninger, der er set ved injektionsstedet forekommer oftest ved den første dosis og er mindre almindelige ved vedligeholdelsesdosis. 

  

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere) 

 • hævelse, knuder og hårdhed på injektionsstedet
 • kuldegysninger, feber eller influenzalignende sygdom efter injektionen
 • søvnbesvær, træthed, svimmelhed, hovedpine
 • vægtøgning, kvalme, diarré, forhøjet niveauer af visse leverenzymer
 • øget svedtendens (inklusiv natlige svedeture), udslæt
 • blodmangel
 • muskuloskeletale smerter og ubehag (smerter og ubehag i muskler og skelet)
 • reduceret testikelstørrelse, hævede bryster, impotens

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere) 

 • manglende seksuallyst, smerte i testiklerne, bækkensmerte, forstyrrelser i sædafgang, irritation i kønsdelene, brystsmerter
 • depression, mental svækkelse
 • rødme af huden, hårtab, knuder i huden, følelsesløshed
 • allergiske reaktioner, nældefeber, kløe
 • nedsat appetit, forstoppelse, opkast, mundtørhed, smerter og ubehag i maven, øget blodsukker/diabetes mellitus, øget kolesterolniveau, ændringer i blodets indhold af calcium, vægttab
 • forhøjet blodtryk, ændringer i hjerterytme, ekg-ændringer (QT-forlængelse), følelse af unormale hjerteslag, stakåndethed, perifere ødemer (væskeophobning, specielt i hænder og fødder)
 • muskelsvaghed, muskelkramper, hævelser/stivhed i leddene, osteoporose/osteopeni, ledsmerter
 • hyppig vandladning, vandladningstrang (må skynde sig for at lade vandet), vanskelig eller smertefuld vandladning, natlig vandladning, nedsat nyrefunktion, inkontinens
 • sløret syn
 • ubehag ved injektion, inklusive fald i blodtryk og hjerterytme (vasovagal reaktion)
 • utilpashed

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere) 

 • febril neutropeni (meget lavt antal af hvide blodlegemer i kombination med feber), hjerteanfald, hjertesvigt

  

Indberetning af bivirkninger  

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:  

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på hætteglassene, sprøjter og yderpakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

 

Efter opløsning:  

Dette lægemiddel er stabilt i 2 timer ved 25 ºC. Dette lægemiddel skal anvendes straks på grund af risikoen for mikrobiologisk kontaminering. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er brugen af dette lægemiddel på brugerens ansvar.  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

FIRMAGON indeholder:

 • Aktivt stof er degarelix. Hvert hætteglas indeholder 80 mg degarelix (som acetat). Efter opløsning indeholder 1 ml af den færdigblandede injektionsvæske 20 mg degarelix. 
 • Øvrigt indholdsstof i pulveret er mannitol (E421).
 •  Solvensen er vand til injektionsvæsker.

  

Udseende og pakningsstørrelser 

  

FIRMAGON er et pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.  

Pulveret er hvidt til råhvidt. Solvensen er en klar, farveløs opløsning.  

  

FIRMAGON findes i 2 pakningsstørrelser.  

  

Pakningsstørrelse med 1 bakke indeholder: 

1 hætteglas med pulver indeholdende 80 mg degarelix og 1 fyldt injektionssprøjte med 4,2 ml solvens.  

1 stempelstang, 1 hætteglas-adapter og 1 injektionskanyle.  

  

Pakningsstørrelse med 3 bakker indeholder:  

3 hætteglas med pulver indeholdende 80 mg degarelix og 3 fyldte injektionssprøjter med 4,2 ml solvens.  

3 stempelstænger, 3 hætteglas-adaptere og 3 injektionskanyler.  

  

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Ferring Pharmaceuticals A/S  

Kay Fiskers Plads 11  

DK-2300 København S  

Danmark  

Tlf. +45 8833 8834  

  

Fremstiller 

Ferring GmbH  

Wittland 11  

D-24109 Kiel  

Tyskland  

  

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for  

indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Brugsanvisning for korrekt brug:

BEMÆRK: 

 • HÆTTEGLASSENE MÅ IKKE RYSTES

Pakningen indeholder et hætteglas med pulver og en fyldt injektionssprøjte med solvens, som skal klargøres til subkutan injektion. 

 

1. Pak hætteglas-adapteren ud. Fastgør adapteren på hætteglassene med pulver. Adapteren trykkes ned på hætteglasset, indtil spidsen skubbes igennem gummiproppen, og adapteren "klikker" på plads. 

Firmagon Ferring Pharmaceuticals A/S, pulv.&sol. t. konc. t. inf.væ. 80 mg 

2. Klargør den fyldte injektionssprøjte med påsætning af stempelstangen. 

 

3. Fjern beskyttelseshætten fra den fyldte injektionssprøjte. Fastgør sprøjten til hætteglasset med pulver. Sprøjten fastgøres ved at skrue den fast til adapteren. Overfør al væsken til hætteglasset med pulver. 

Firmagon Ferring Pharmaceuticals A/S, pulv.&sol. t. konc. t. inf.væ. 80 mg 

 

4. Med sprøjten stadig fastgjort til adapteren roteres hætteglasset varsomt, indtil opløsningen er klar og uden uopløst pulver eller partikler. Hvis pulver sætter sig fast til hætteglasset over væskeoverfladen, kan hætteglasset vippes lidt. Undgå omrystning for at hindre skumdannelse. 

 

En ring af små luftbobler på væskeoverfladen er acceptabel. Rekonstitutionsproceduren tager normalt få minutter, men kan i nogle tilfælde tage op til 15 minutter. 

Firmagon Ferring Pharmaceuticals A/S, pulv.&sol. t. konc. t. inf.væ. 80 mg 

5. Vend bunden i vejret på hætteglasset og træk op til linjemarkeringen på injektionssprøjten. 

Kontroller altid, at det rigtige volumen er trukket over i sprøjten. Fjern forsigtigt eventuelle luftbobler. 

Firmagon Ferring Pharmaceuticals A/S, pulv.&sol. t. konc. t. inf.væ. 80 mg 

6. Fjern sprøjten fra hætteglas adapteren og fastgør en kanyle beregnet til dyb subkutan injektion til sprøjten. 

 

7. Injicer dybt subkutant. Tag fat i maveskindet, løft op i det subkutane væv og indfør nålen dybt i en vinkel på mindst 45 grader.  

Injicér 4 ml FIRMAGON 80 mg langsomt, umiddelbart efter rekonstitution* 

Firmagon Ferring Pharmaceuticals A/S, pulv.&sol. t. konc. t. inf.væ. 80 mg 

8. Der må ikke injiceres i områder, der er udsat for tryk, f.eks. ved bæltested eller bukselinning eller tæt på ribbenene. Injicér ikke direkte ind i en vene. Træk sprøjtestemplet forsigtigt tilbage for at kontrollere, om der bliver suget blod med op. Hvis der kommer blod i sprøjten, kan lægemidlet ikke længere bruges. Afbryd proceduren og kassér sprøjten og kanylen (klargør en ny dosis til patienten). 

 

* I brug er der vist kemisk og fysisk stabilitet i 2 timer ved 25ºC. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes umiddelbart, med mindre metoden for rekonstituering kan udelukke risikoen for mikrobiologisk kontaminering. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og betingelser for brug, brugerens ansvar. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i september 2013. 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om FIRMAGON på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema. europa.eu/. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...