Galantamin "Stada"

hårde depotkapsler 8 mg, 16 mg og 24 mg

Stada

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

  

Galantamin STADA 8 mg hårde depotkapsler

Galantamin STADA 16 mg hårde depotkapsler

Galantamin STADA 24 mg hårde depotkapsler

  

galantamin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Galantamin Stada til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galantamin Stada
 3. Sådan skal du tage Galantamin Stada
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Galantamin Stada er et lægemiddel mod demens, som bruges til behandling af symptomer på let til moderat alvorlig demens af Alzheimer-typen, der er en sygdom, som forandrer hjernens funktion. 


Symptomerne på Alzheimers sygdom er bl.a. fremadskridende hukommelsestab, forvirring og adfærdsændringer. Som følge heraf bliver det vanskeligere og vanskeligere at udføre almindelige dagligdags aktiviteter. 


Disse symptomer skyldes sandsynligvis mangel på acetylcholin, som er et stof, der styrer overførslen af informationer (meddelelser) mellem hjernecellerne. Galantamin Stada øger mængden af acetylcholin i hjernen og kan derfor have en gavnlig virkning på symptomerne. 


Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galantamin Stada

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Galantamin Stada:

 • Hvis du er allergisk over for galantamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Galantamin Stada (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har en svær lever- og/eller nyresygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Galantamin Stada.
Galantamin Stada må kun tages ved Alzheimers sygdom og ikke ved andre former for hukommelsestab eller forvirring.
Alle lægemidler er ikke nødvendigvis egnede til alle mennesker. Før du tager Galantamin Stada, skal lægen vide, om du tidligere har haft eller på nuværende tidspunkt har en eller flere af følgende tilstande: 

 • lever- eller nyreproblemer
 • hjertesygdom (f.eks. angina pectoris (hjertekrampe), hjerteanfald, hjertesvigt, lav eller uregelmæssig puls)
 • forstyrrelser i saltbalancen (f.eks. nedsat eller forhøjet indhold af kalium i blodet)
 • mavesår
 • akutte mavesmerter
 • sygdom i nervesystemet (f.eks. epilepsi eller Parkinsons sygdom)
 • sygdom eller infektion i luftvejene, som påvirker åndedrættet (f.eks. astma, KOL (rygerlunger) eller lungebetændelse)
 • nylig overstået operation i mave-tarm-systemet eller blæren
 • vandladningsbesvær

Hvis du skal have foretaget en operation under fuld bedøvelse, skal du oplyse lægen om, at du tager Galantamin Stada. 


Lægen vil herefter afgøre, om behandlingen med Galantamin Stada er hensigtsmæssig for dig, eller om dosis skal justeres. 

 

Brug af anden medicin sammen med Galantamin Stada

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Galantamin Stada må ikke bruges sammen med andre lægemidler, som virker på samme måde, bl.a.: 

 • donepezil eller rivastigmin (midler mod Alzheimers sygdom)
 • ambenonium, neostigmin eller pyridostigmin (midler mod svær muskelsvaghed)
 • pilocarpin (middel mod mundtørhed eller tørre øjne), hvis det indtages gennem munden

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Galantamin Stada, og Galantamin Stada kan nedsætte virkningen af andre lægemidler, hvis de indtages samtidig. Det gælder bl.a.: 

 • paroxetin eller fluoxetin (midler mod depression)
 • kinidin (midler mod forstyrrelser i hjerterytmen)
 • ketoconazol (svampemiddel)
 • erythromycin (antibiotikum)
 • ritonavir (virusmiddel - HIV-proteasehæmmer)

Lægen vil muligvis ordinere en lavere dosis af Galantamin Stada, hvis du også tager et eller flere af de ovenfor nævnte lægemidler. 

 • Nogle lægemidler kan øge forekomsten af bivirkninger ved Galantamin Stada, bl.a.: smertestillende midler af typen NSAID (f.eks. ibuprofen), som kan øge risikoen for mavesår.
 • lægemidler mod hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk (f.eks. digoxin, amiodaron, atropin, betablokkere eller calciumkanalblokkere). Hvis du tager medicin mod uregelmæssig hjerterytme, vil lægen måske overveje at tage et EKG (elektrokardiogram).

Hvis du skal have foretaget en operation under fuld bedøvelse, skal du oplyse lægen om, at du tager Galantamin Stada. Din læge vil også jævnligt tjekke din vægt under behandlingen med Galantamin Stada. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

  

Brug af Galantamin Stada sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Galantamin Stada sammen med mad, hvis muligt. 

Se pkt. 3 i denne indlægsseddel for flere oplysninger om, hvordan du skal tage dette lægemiddel. 

 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Du må ikke amme, mens du tager Galantamin Stada. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Galantamin Stada kan forårsage svimmelhed eller døsighed, især i de første uger af behandlingen. Hvis du får disse symptomer, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykle og heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Galantamin Stada

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Galantamin Stada påbegyndes med en lav dosis. Lægen vil muligvis senere give dig besked om langsomt at øge dosis (styrken) af Galantamin Stada behandlingen, indtil du når den dosis, som er bedst egnet for dig. 

  

 1. Behandlingen startes med, at du tager en kapsel på 8 mg en gang daglig. Efter 4 ugers behandling øges dosis.
 2. Du skal herefter tage en kapsel på 16 mg en gang daglig. Tidligst efter yderligere 4 ugers behandling kan lægen beslutte, at din dosis skal øges igen.
 3. Du skal herefter tage en kapsel på 24 mg en gang daglig.

Din læge vil forklare dig hvilken dosis du skal starte med, og hvornår dosis skal sættes op. 

  

Lægen skal undersøge dig regelmæssigt for at kontrollere, at dette lægemiddel virker på dig og for at tale med dig om, hvordan du har det. 

Lever- eller nyresygdom

 • Hvis du har en let lever- eller nyresygdom, startes behandlingen med en kapsel på 8 mg en gang daglig om morgenen.
 • Hvis du har en moderat lever- eller nyresygdom, startes behandlingen med en kapsel på 8 mg hver anden dag om morgenen. Efter 1 uge skal du begynde at tage en kapsel på 8 mg en gang daglig om morgenen. Du må ikke tage mere end 16 mg en gang daglig.
 • Hvis du har en svær lever- og/eller nyresygdom, må du ikke tage Galantamin Stada.

Hvordan skifter jeg fra at tage Galantamin tabletter eller oral opløsning til Galantamin Stada depotkapsler?

  

Hvis du allerede er i behandling med Galantamin tabletter eller oral opløsning, er det muligt, at lægen beslutter, at du skal skifte til Galantamin Stada depotkapsler. 

 • Tag din sidste dosis af Galantamin tabletter eller oral opløsning om aftenen.
 • Tag din første dosis af Galantamin Stada depotkapsler den følgende morgen.

DU MÅ IKKE tage mere end en kapsel daglig. DU MÅ IKKE tage Galantamin tabletter eller oral opløsning, samtidig med at du tager Galantamin Stada kapsler en gang daglig. 

  

Brug til børn

Galantamin Stada anbefales ikke til børn. 

  

Sådan skal du tage Galantamin Stada kapsler

Galantamin Stada kapslerne skal synkes hele og må IKKE tygges eller knuses. Galantamin Stada skal tages om morgenen med vand eller anden væske og helst sammen med mad.
Drik rigeligt med væske, så du ikke bliver dehydreret, mens du er i behandling med Galantamin Stada. 

  

Hvis du har taget for mange Galantamin Stada kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Galantamin Stada end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag eventuelt resterende kapsler samt pakningen med.
Tegn på overdosering kan blandt andet være: Voldsom kvalme, opkastning, muskelsvaghed, langsom hjerterytme, krampeanfald eller bevidstløshed. 

  

Hvis du har glemt at tage Galantamin Stada

Hvis du har glemt at tage en dosis Galantamin Stada, skal du springe den dosis over og tage den næste dosis på det planlagte tidspunkt. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  

Kontakt lægen, hvis du har glemt at tage mere end en dosis. 

  

Hvis du holder op med at tage Galantamin Stada

Spørg lægen til råds, før du holder op med at tage Galantamin Stada. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage dette lægemiddel til behandling af din tilstand. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle af disse virkninger kan skyldes selve sygdommen. 

  

Stop med at tage lægemidlet, og søg straks læge, hvis du får: 

 • Hjerteproblemer, f.eks. ændringer i hjerterytmen (langsom eller uregelmæssig)
 • Hjertebanken (palpitationer)
 • Tilstande som kortvarigt bevidsthedstab (blackout)
 • En allergisk reaktion. Tegnene kan være udslæt, synke- eller åndedrætsbesvær eller hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge.

Bivirkninger omfatter: 


Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer). 

  

 • Kvalme og/eller opkastning. Hvis disse bivirkninger forekommer, sker det hovedsagelig i begyndelsen af behandlingen, eller når dosis øges. Bivirkningerne forsvinder som regel, efterhånden som kroppen vænnes til behandlingen, og de varer normalt ikke mere end et par dage. Hvis du får disse bivirkninger, vil lægen muligvis anbefale, at du drikker mere væske, og om nødvendigt, eventuelt ordinere et kvalmestillende præparat.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Vægttab
 • Manglende appetit
 • Nedsat appetit
 • Langsom hjerterytme
 • Svimmelhed
 • Rysten
 • Hovedpine
 • Døsighed
 • Unormal træthed
 • Mavesmerter eller ubehag
 • Diarré
 • Fordøjelsesbesvær
 • Øget svedtendens
 • Muskelkramper
 • Fald
 • Højt blodtryk
 • Følelse af svaghed
 • Generel utilpashed
 • Se, føle eller høre ting, der ikke findes i virkeligheden (hallucinationer)
 • Depression

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 

 • Forhøjede leverenzymer i blodet (laboratorietest resultat, som fortæller, hvor godt din lever fungerer)
 • Muligt oversprunget hjerteslag
 • Forstyrrelser i mekanismen, der styrer impulser i hjertet
 • Følelse af unormal hjerterytme (palpitationer)
 • Snurren, prikken eller følelsesløshed i huden
 • Ændring i smagssansen
 • Overdreven søvnighed
 • Sløret syn
 • Ringen eller summen for ørerne (tinnitus)
 • Opkastningsfornemmelse
 • Muskelsvaghed
 • Dehydrering (stort væsketab i kroppen)
 • Lavt blodtryk
 • Rødmen i ansigtet
 • Allergisk reaktion
 • Anfald (kramper)

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 

 • Leverbetændelse (hepatitis)

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

  

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Galantamin Stada indeholder:

Aktivt stof: galantamin 

 • Hver 8 mg hård depotkapsel indeholder 8 mg galantamin (som hydrobromid).
 • Hver 16 mg hård depot kapsel indeholder 16 mg galantamin (som hydrobromid).
 • Hver 24 mg hård depotkapsel indeholder 24 mg galantamin (som hydrobromid).

Øvrige indholdsstoffer: 

Kapselindhold 

Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, ethylcellulose, magnesiumstearat. 

 

Kapselskal 

8 mg: gelatine, titandioxid (E171).
16 mg: gelatine, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172).
24 mg: gelatine, titandioxid (E171), indigocarmin (E132), erythrosin (E127), rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172). 

 

Udseende og pakningsstørrelser 

Galantamin Stada depotkapsler, hårde, findes i tre styrker, som skelnes fra hinanden ved farve:
8 mg: Hvide depotkapsler
16 mg: Svagt lyserøde depotkapsler
24 mg: Orange depotkapsler 


Kapslerne er fremstillet som depotkapsler. Det betyder, at de frigiver det aktive stof langsomt.  

 

Kapslerne er tilgængelige i følgende blisterpakninger: 


8 mg: 10, 28, 30, 56, 90, 100, 300 depotkapsler.
16 mg: 10, 28, 30, 84, 90, 100, 300 depotkapsler.
24 mg: 10, 28, 30, 84, 90, 100, 300 depotkapsler. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

 

STADA Arzneimittel AG Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Tyskland 

 

Fremstiller

Pharmathen S.A. 

6, dervenakion 

Pallini Attiki 

Grækenland 

  

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS 

Marielundvej 46A 

2730 Herlev 

 

Dette lægemiddel er godkendt i medlemsstaterne i EØS under følgende navne:

Tyskland Galantamin STADA 8mg, 16mg, 24mg Hartkapseln, retardiert
Østrig Galantamin STADA 8mg, 16mg, 24mg Retardkapseln
Danmark Galantamin STADA 8mg, 16mg, 24mg depotkapsler, hårde
Spanien Galantamina STADA 8mg, 16mg, 24mg cápsulas de liberación prolongada EFG
Finland Galantamin STADA 8mg, 16mg, 24mg depotkapseli, kova
Frankrig Galantamine EG 8mg, 16mg, 24mg gélule à liberation prolongée
Irland Galantax XL 8mg, 16mg, 24mg prolonged-release capsules
Holland Galantamine retard CF 8mg, 16mg, 24mg harde capsules met verlengde afgigte
Sverige Galantamin STADA 8mg, 16mg, 24mg depotkapslar, hårda

  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2013.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...