Losartankalium "Nordic Prime"

filmovertrukne tabletter 100 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Losartankalium Nordic Prime 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter  

losartankalium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Losartankalium Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Losartankalium Nordic Prime tilhører en gruppe af lægemidler, der er kendt som angiotensin II-receptorantagonister. Angiotensin II er et stof, der dannes i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodkarrene og får dem til at trække sig sammen. Dette medfører en stigning i blodtrykket. Losartankalium Nordic Prime forhindrer, at angiotensin II binder sig til disse receptorer, hvilket får blodkarrene til at slappe af og dermed sænker blodtrykket 

 

Losartankalium Nordic Prime anvendes til: 

 • at behandle voksne samt børn og unge i alderen 6-18 år med forhøjet blodtryk (hypertension)
 • at behandle voksne patienter med kronisk nedsat hjertefunktion, når lægen finder behandling med særlige lægemidler, der kaldes angiotensinkonverterende enzymhæmmere uegnet (ACE-hæmmere, medicin til at sænke blodtrykket). Hvis din nedsatte hjertefunktion er blevet stabiliseret med ACE-hæmmere, behøver du ikke at skifte til losartan
 • voksne patienter med både højt blodtryk og en fortykkelse af hjertevæggen. Losartankalium Nordic Prime kan nedsætte risikoen for slagtilfælde ("LIFE"-indikationen).

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Losartankalium Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for losartankalium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Losartankalium Nordic Prime (angivet i afsnit 6)
 • hvis din leverfunktion er alvorligt nedsat
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå brug af Losartankalium Nordic Prime tidligere i graviditeten. Se afsnittet omhandlende graviditet)
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Losartankalium Nordic Prime 


Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Losartankalium Nordic Prime tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”).
Kontakt lægen, før du tager Losartankalium Nordic Prime, 

 • hvis du tidligere har haft angioødem (hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge) (se også afsnit 4 "Bivirkninger")
 • hvis du kaster voldsomt op eller har kraftig diarré, som fører til stort tab af væske og/eller salt fra kroppen
 • hvis du får diuretika (vanddrivende medicin som øger mængden af vand, der passerer ud gennem nyrerne), eller hvis du er på saltbegrænset diæt, som medfører stort tab af væske og salt fra kroppen (se afsnit 3 "Dosering til særlige patientgrupper")
 • hvis du har forsnævring eller blokering af de blodkar, der fører til nyrerne, eller hvis du for nylig har fået nyretransplantation
 • hvis din leverfunktion er nedsat (se afsnit 2 "Tag ikke Losartankalium Nordic Prime" og afsnit 3 "Dosering til særlige patientgrupper")
 • hvis du har nedsat hjertefunktion, med eller uden nedsat nyrefunktion, eller samtidig alvorlige livstruende rytmeforstyrrelser i hjertet. Det er nødvendigt at være særlig forsigtig, hvis du samtidig er i behandling med en beta-blokker
 • hvis du har problemer med hjerteklapperne eller hjertemusklen
 • hvis du har sygdom i hjertets kranspulsårer (forårsaget af nedsat blodgennemstrømning i hjertets blodkar), eller du har sygdom i hjernens blodkar (forårsaget af nedsat blodcirkulation i hjernen)
 • hvis du har primær hyperaldosteronisme (et syndrom der er forbundet med øget udskillelse af hormonet aldosteron fra binyrerne, som skyldes en abnormitet i kirtlen)
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.
Se også information under overskriften ” Tag ikke Losartankalium Nordic Prime”. 

Børn og unge

Losartankalium er blevet undersøgt hos børn.
Losartankalium Nordic Prime bør ikke gives til børn under 6 år, eller børn med nedsat nyre- eller leverfunktion. Kontakt lægen for yderligere information. 

Brug af anden medicin sammen med Losartankalium Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

 • Andre blodtrykssænkende lægemidler, da denne type medicin kan sænke dit blodtryk yderligere.
  Blodtrykket kan også sænkes med en af følgende typer/slags medicin: Tricyklisk antidepressiv medicin, medicin til behandling af psykotiske tilstande, baclofen, amifostin.
 • Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:
  Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Losartankalium Nordic Prime” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”.
 • Medicin som holder på kalium eller som kan øge indholdet af kalium (f.eks. kaliumtilskud, salterstatninger, der indeholder kalium eller kaliumbesparende medicin som visse vanddrivende lægemidler [amilorid, triamteren, spironolacton] eller heparin).
 • NSAID’er som f.eks. indomethacin, herunder COX-2-hæmmere (medicin som hjælper på betændelsestilstande, og som også kan bruges til smertelindring), da disse kan nedsætte losartans blodtrykssænkende virkning.
  Hvis din nyrefunktion er nedsat, kan samtidig brug af disse typer medicin føre til forværring af nyrefunktionen.
 • Medicin, der indeholder lithium, bør ikke tages sammen med losartan, uden at lægen overvåger behandlingen nøje. Det kan være hensigtsmæssigt med særlige forholdsregler (f.eks. blodprøver).

Brug af Losartankalium Nordic Prime sammen med mad og drikke

Du kan tage Losartankalium Nordic Prime med eller uden mad. 

Tabletterne bør sluges med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Informer din læge hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid. Din læge vil oftest råde dig til at stoppe behandlingen med Losartankalium Nordic Prime, før du bliver gravid eller så snart du opdager, du er gravid.
Lægen vil råde dig til at tage et andet præparat end Losartankalium Nordic Prime. Det frarådes at tage Losartankalium Nordic Prime tidligt i graviditeten, og Losartankalium Nordic Prime må ikke anvendes, hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det tages efter graviditetens tredje måned. 

 

Amning  

Informer straks din læge hvis du ammer eller skal begynde at amme. Losartankalium Nordic Prime anbefales ikke til mødre, der ammer. Lægen kan vælge en anden behandling, hvis du ønsker at fortsætte amningen, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at køre bil eller arbejde med maskiner.
Det er ikke sandsynligt, at losartankalium vil påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner.
Som det dog er tilfældet med meget anden medicin til behandling af forhøjet blodtryk, kan losartan medføre svimmelhed eller døsighed hos nogle mennesker. Hvis du oplever svimmelhed eller døsighed, bør du tale med din læge, før du foretager lignende aktiviteter. 

Losartankalium Nordic Prime indeholder lactose

Losartankalium Nordic Prime indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Losartankalium Nordic Prime indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Losartankalium Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Den anbefalede dosis er

Patienter med forhøjet blodtryk 

Behandlingen starter normalt med 50 mg losartan (1 tablet Losartankalium Nordic Prime 50 mg) én gang dagligt. Den største blodtrykssænkende virkning bør være nået 3-6 uger efter start af behandling. Hos nogle patienter kan dosis senere øges til 100 mg losartan én gang dagligt (om morgenen). 

 

Patienter med nedsat hjertefunktion 

Behandlingen starter normalt med 12,5 mg losartan én gang dagligt. Dosis bør sædvanligvis øges trinvis en gang om ugen (dvs. 12,5 mg dagligt i den første uge, 25 mg dagligt i den næste uge, 50 mg dagligt i den tredje uge, 100 mg dagligt i den fjerde uge, 150 mg i den femte uge) op til en vedligeholdelsesdosis, som fastsættes af din læge. Der kan anvendes en højeste dosis på 150 mg losartan én gang dagligt (f.eks. 3 tabletter Losartankalium Nordic Prime 50 mg eller 1 tablet Losartankalium Nordic Prime 100 mg og 1 tablet Losartankalium Nordic Prime 50 mg). 

 

Forbyggende mod slagtilfælde hos voksne patienter med højt blodtryk og dokumenteret forstørrelse af hjertet. 

Normal startdosis er 50 mg losartan én gang dagligt. 

En lav dosis hydrochlorthiazid bør tilføjes og/eller dosis af losartan bør øges til 100 mg en gang daglig på basis af blodtryksrespons. 

 

Dosering til særlige patientgrupper  

Lægen kan tilråde en lavere dosis, især for visse patienter i starten af behandlingen, f.eks. patienter som får vanddrivende medicin i høje doser, patienter med nedsat leverfunktion eller patienter over 75 år. Losartan bør ikke gives til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se punktet "Tag ikke Losartankalium Nordic Prime"). 

 

Brug til børn og unge (6 til 18 år)  

Den anbefalede startdosis til patienter, der vejer mellem 20 og 50 kg er 25 mg Losartankalium Nordic Prime én gang dagligt. Til patienter, der vejer mere end 50 kg, er den sædvanlige dosis 50 mg Losartankalium Nordic Prime én gang dagligt. Din læge kan øge dosis, hvis blodtrykket ikke er velkontrolleret. 

 

Losartankalium Nordic Prime anbefales ikke til børn under 6 år. 

 

Ligeledes anbefales Losartankalium Nordic Prime ikke til børn med alvorlig nedsat nyre- eller leverfunktion. Tal med lægen. 

 

Losartankalium Nordic Prime 50 mg: Tabletten kan deles i to lige store doser.  

Losartankalium Nordic Prime 100 mg: Tabletten kan deles i fire lige store doser. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Hvis du har taget for meget Losartankalium Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Losartankalium Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er lavt blodtryk, øget hjerterytme, muligvis nedsat hjerterytme. 

Hvis du har glemt at tage Losartankalium Nordic Prime

Hvis du kommer til at glemme en daglig dosis, skal du blot tage næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Losartankalium Nordic Prime

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du får en af følgende bivirkninger, skal du holde op med at tage Losartankalium Nordic Prime og straks kontakte lægen eller skadestuen:

En alvorlig overfølsomhedsreaktion (hududslæt, kløe, hævelse af ansigtet, læberne, munden eller svælget, der kan give synke- eller vejrtrækningsbesvær). 

 

Dette er en alvorlig, men sjælden bivirkning, der kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede. Du kan have brug for øjeblikkelig lægebehandling eller hospitalsindlæggelse. 

Der er rapporteret om følgende bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel
 • Svimmelhed
 • Lavt blodtryk (især efter stort tab af vand fra blodkarrene i kroppen, f.eks. hos patienter med alvorligt nedsat hjertefunktion eller ved behandling med store doser vanddrivende medicin)
 • Blodtryksfald, der viser sig, når man rejser sig fra liggende eller siddende stilling, og som kan have forbindelse til din dosis
 • Forandringer i nyrefunktion, herunder nyresvigt
 • Kraftesløshed og svaghed
 • Træthed
 • For meget kalium i blodet (hyperkaliæmi)
 • Øget indhold af urinsyre i blodet, serumkreatinin og serumkalium hos patienter med hjertesvigt
 • For lidt sukker i blodet (hypoglykæmi).

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Døsighed
 • Hovedpine
 • Søvnforstyrrelser
 • Følelse af at hjertet slår meget hurtigt (palpitationer)
 • Stærke smerter i brystet (angina pectoris)
 • Åndenød (dyspnø)
 • Hoste
 • Mavesmerter
 • Forstoppelse
 • Diarré
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Nældefeber (urticaria)
 • Kløe (pruritus)
 • Udslæt
 • Lokal hævelse (ødem).

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • Overfølsomhed / Øget følsomhed
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
 • Betændelse i blodkarrene (vasculitis, herunder Schönlein Henochs purpura)
 • Følelsesløshed eller snurrende fornemmelse (paræstesi)
 • Besvimelse (synkope)
 • Meget hurtige og uregelmæssige hjerteslag (atrieflimren)
 • Leverbetændelse (hepatitis)
 • Forhøjet ALAT (alaninaminotransferase i blodet), som sædvanligvis forsvinder, når behandlingen stoppes
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Depression
 • Migræne
 • Ændret smagssans
 • Ringen, summen, brølen eller klikken for ørerne (tinnitus)
 • Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
 • Unormal leverfunktion
 • Øget følsomhed over for solen (lysfølsomhed)
 • Muskel- eller ledsmerter
 • Uforklarlige muskelsmerter med mørk (te-farvet) urin (rhabdomyalyse)
 • Impotens
 • Utilpashed
 • Lave saltniveauer i blodet (hyponatriæmi)
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue
 • Rygsmerter
 • Urinvejsinfektioner
 • Influenzalignende symptomer.

 

Bivirkninger hos børn er de samme som hos voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 25 ºC. 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkort efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Losartankalium Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: Hver filmovertrukken tablet indeholder 50 eller 100 mg af det aktive stof, losartankalium.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, povidon K 25, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglycolat (type A).
 • Filmovertræk: Opadry hvid (lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 4000.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Losartankalium Nordic Prime 50 mg er hvide, ovale, filmovertrukne tabletter med en delekærv på begge sider og præget med ”3” på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Losartankalium Nordic Prime 100 mg er hvide, aflange, filmovertrukne tabletter med tre delekærve på begge sider og præget med ”5” på den ene side. Tabletten kan deles i fire lige store doser. 

 

Pakningsstørrelser  

Losartankalium Nordic Prime 50 mg fås i pakningsstørrelser af 28 og 98 filmovertrukne tabletter.  

Losartankalium Nordic Prime 100 mg fås i pakningsstørrelser af 28 og 98 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime 

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...