Diamox®

tabletter 250 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diamox® 250 mg tabletter
acetazolamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox
 3. Sådan skal du tage Diamox
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diamox indeholder det aktive stof acetazolamid. Det anvendes til behandling af grøn stær (glaukom). 

Det virker ved at sænke trykket i øjet ved at mindske produktionen af væske i øjet. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Diamox

 • hvis du er allergisk over for acetazolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diamox (angivet i afsnit 6)
 • hvis du er allergisk over for medicin, der især bruges mod blærebetændelse (sulfonamider)
 • hvis du har syreforgiftning (hyperchloræmisk acidose)
 • hvis du har for lidt kalk, kalium eller natrium i blodet
 • hvis du har dårlig funktion af binyrebarken (f.eks. Addisons sygdom)
 • hvis du har for meget kalk i urinen
 • hvis du har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion
 • hvis du har en bestemt type grøn stær (snævervinklet glaukom)
 • hvis du har skrumpelever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diamox 

 • hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • hvis du har for store lunger (emfysem), kronisk bronkitis (rygerlunger) eller nedsat lungefunktion
 • hvis du har haft nyresten
 • hvis du har diabetes
 • hvis du har syre-baseforstyrrekser i blodet
 • hvis du har nedsat glucosetolerance.


Vær opmærksom på 

 • Så længe du får Diamox, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diamox. Det kan have betydning for prøveresultaterne
 • Hvis du får usædvanligt hududslæt, skal du snakke med din læge
 • Hvis der opstår selvmordstanker og -adfærd. Kontakt lægen.


Når du tager Diamox, skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet: 

 • hvis du har tanker om at gøre skade på dig selv eller begå selvmord.

Brug af anden medicin sammen med Diamox

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Tal med din læge hvis du tager 

 • Medicin mod epilepsi (phenytoin, topiramat, carbamazepin eller primidon)
 • Medicin mod diabetes (tabletter)
 • Andre carbonanhydrasehæmmere (dvs. midler mod grøn stær)
 • Såkaldte folinsyreantagonister (f.eks. midler mod reumatiske sygdomme og kræft)
 • Blodfortyndende midler
 • Smertestillende medicin, der indeholder acetylsalicylsyre
 • Hjerteglykosider (digitalis)
 • Medicin mod for højt blodtryk
 • Medicin mod urinvejsinfektion (methenamin)
 • Medicin som indeholder amfetamin eller kinidin
 • Medicin mod maniodepressiv sygdom (litium)
 • Medicin mod reumatiske sygdomme (ciclosporin)
 • Natriumbicarbonat.


Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Diamox og Diamox kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Diamox sammen med mad og drikke

Du skal tage Diamox med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid skal du normalt ikke tage Diamox. Tal med lægen.

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Diamox efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diamox kan give bivirkninger som f.eks. svimmelhed, døsighed, desorientering, forbigående nærsynethed, myrekryb og forstyrrelser i koordinationen af bevægelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Diamox

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. 

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Voksne:

Den anbefalede dosis 1-4 tabletter på 250 mg (i alt 250-1000 mg) fordelt på 2-4 doser. 


Brug til patienter med alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion

Du må ikke ta Diamox hvis du har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion. 

Hvis du har taget for meget Diamox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Diamox, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer på overdosering kan være døsighed, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, usikre bevægelser, dobbeltsyn, sløret syn, kvalme, opkastning, forøget urinmængde, tørst, hovedpine, metabolisk acidose (træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet), for lidt kalk i blodet, feber, udslæt, blod i urinen, leukopeni (lavt antal hvide blodlegemer), anæmi (blodmangel), nyresten og nyresvigt. 

Hvis du har glemt at tage Diamox

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Hvis du holder op med at tage Diamox

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Du skal stoppe med at tage lægemidlet og straks kontakte lægen eller nærmeste skadestue, hvis du oplever noget af følgende: 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).  

 • Smerter, ofte anfaldsvise i siden og hen over lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt lægen.
 • Lammelse og muskeltrækninger.
 • Unormalt stor urinmængde, nyresvigt.
 • Unormal leverfunktion.
 • Leverbetændelse
 • Gulsot, vævshenfald i leveren.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden. Kontakt læge.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
 • Almen sløjhed, træthed og bleghed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer eller alvorlig blodmangel). Kontakt straks læge.
 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).  

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
 • Kvalme, opkastning.
 • Diarré, sort eller mørkfarvet afføring.
 • Kløe.
 • Rødmen.
 • Nyrepåvirkning
 • Feber.
 • Kraftløshed, svaghed.
 • Tørst.
 • Hovedpine.
 • Irritabilitet.
 • Slappe pareser.
 • Nedsat libido.
 • Lejlighedsvis søvnlignende sløvhedstilstand
 • Forvirring.
 • Kramper.
 • For højt og for lavt blodglukose


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt indhold af kalk i blodet.
 • Nærsynethed.
 • Appetitløshed.
 • Svimmelhed.
 • Smagsforandring.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Udslæt.
 • Nældefeber.
 • Øget mandlig behåring hos kvinder.
 • Nedsat hørelse.
 • Træthed.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data)  

 • Lavt blodtryk
 • Højt blodsukker (blodglukose)
 • Lysfølsomhed.


Diamox kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i elektrolytter (salte) og mængden af urinsyre i blodet. Tal med lægen. 


Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis du oplever en alvorlig hudreaktion: 

rødt, skællende hududslæt med buler under huden og blærer (eksantematøs pustulose). Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Diamox utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Tag ikke Diamox efter den udløbsdato, der står på æsken. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diamox indeholder:

 • Aktivt stof: acetazolamid. 1 tablet indeholder 250 mg acetazolamid.
 • Øvrige indholdsstoffer: calciumhydrogenphosphatdihydrat, majsstivelse, natriumstivelsesglycolat, polyvidon, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Diamox 250 mg er hvide tabletter med delekærv på den ene side og præget med ”FW 147” på den anden side.  


Pakningsstørrelse
Diamox fås i blisterpakninger med 100 tabletter. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 


Diamox® er et registreret varemærke, der tilhører Mercury Pharma Group Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...