Nutrineal® PD4

peritonealdialysevæske

Baxter

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer, peritonealdialysevæske

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du bliver behandlet med Nutrineal 

 3. Sådan bliver du behandlet med Nutrineal 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Nutrineal er en peritonealdialysevæske, som ikke indeholder glucose. Den fjerner vand og affaldsprodukter fra blodet og retter ubalance mellem blodets bestanddele.  

 

Nutrineal kan ordineres til dig: 

 • hvis du har nyresvigt, der nødvendiggør peritonealdialyse 

 • specielt hvis du er fejlernæret. 

2. Det skal du vide, før du bliver behandlet med Nutrineal

Din læge vil vurdere, om Nutrineal er en passende væske til din peritonealdialysebehandling. Lægen vil tage hensyn til alle faktorer i din sygehistorie, der kan udelukke brugen af peritonealdialysevæsker. 

Du må ikke få Nutrineal

 • hvis du er allergisk over for aminosyrer eller et andet af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i pkt. 6).
 • hvis dit blods urinstofniveau er over 38 mmol/l.
 • hvis du lider af en sygdom, der påvirker aminosyreomsætningen.
 • hvis dit blods kaliumniveau er for lavt.
 • hvis du har symptomer på urinforgiftning i blodet. Sådanne symptomer kan være appetitløshed, kvalme eller opkastning.
 • hvis dit blods bicarbonat-niveau er for lavt.
 • hvis din lever fungerer dårligt.
 • hvis du allerede har svær lactatacidose (for meget syre i dit blod).
 • hvis du har en defekt, der påvirker din bugvæg eller bughule, og som ikke kan udbedres eller som øger risikoen for infektion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Nutrineal

 • hvis du mister appetitten, får kvalme eller opkastning. Din læge må muligvis nedsætte antallet af Nutrineal skift eller stoppe behandlingen med Nutrineal. 

 • hvis du får mavesmerter eller bemærker uklar eller grumset udløbsvæske, eller hvis der er partikler i udløbsvæsken. Dette kan være et tegn på betændelse i bughinden (peritonitis) eller infektion. Du skal straks kontakte din læge. Notér batchnummeret og tag det med til lægen sammen med posen med dræn. Lægen vil afgøre, om behandlingen skal standses, eller om der skal startes en korrigerende behandling. Hvis du for eksempel har en infektion, kan lægen tage nogle prøver for at finde ud af, hvilket antibiotikum der er bedst. Indtil din læge ved, hvilken infektion du har, kan lægen give dig antibiotika, som virker mod en lang række forskellige bakterier. Dette kaldes bredspektret antibiotika. 

 • hvis du får en overfølsomhedsreaktion (en allergisk reaktion) kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen med Nutrineal, se også pkt. 4

 • under peritonealdialyse kan din krop miste protein, aminosyrer og vitaminer. Din læge vil vide, om det er nødvendigt at erstatte disse. 

 • hvis du har problemer med din bugvæg eller bughule. For eksempel hvis du har brok, eller en kronisk infektion eller en betændelsestilstand der påvirker dine tarme. 

 • hvis du har fået en transplantation af hovedpulsåren. 

 • hvis du lider af en svær lungesygdom, f.eks. emfysem. 

 • hvis du lider af åndedrætsbesvær. 

 • hvis du bruger insulin eller andre behandlinger til at justere for højt blodsukkerindhold. Det kan være nødvendigt, at din læge ændrer doseringen. 

 • hvis du er i behandling for sekundær hyperparatyroidisme, vil din læge afgøre, om du kan bruge en dialysevæske med lavt calciumindhold. 

 • du skal også tage i betragtning, at en sygdom, kaldet indkapslende peritoneal sklerose (EPS), er en kendt, sjælden komplikation til peritonealdialysebehandling. Du skal - evt. sammen med din læge - være opmærksom på denne mulige komplikation. EPS giver: 

  • betændelse i din mave 

  • fremkomst af et lag væv, som dækker og binder dine organer og påvirker deres normale bevægelse. Dette har i sjældne tilfælde været dødeligt. 

 • din læge vil regelmæssigt kontrollere mængden af kalium i dit blod. Hvis det bliver for lavt kan din læge give dig kaliumchlorid. 

 • din læge vil rådgive dig med hensyn til særlige forsigtighedsregler, som er relevante for dig. Han vil overvåge dine blodtal med regelmæssige intervaller. Han vil sørge for, at de er passende under din behandling. 

 • du bør - eventuelt sammen med din læge - føre regnskab over dit indtag af proteiner gennem kosten, din væskebalance og din legemsvægt. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Brug af anden medicin sammen med Nutrineal

 • Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Hvis du bruger anden medicin, kan det være nødvendigt at øge dosis. Dette skyldes, at peritonealdialysebehandling øger udskillelsen af noget medicin. 

 • Vær forsigtig, hvis du bruger hjertemedicin, såsom hjerteglykosider (f.eks. digoxin). Din hjertemedicin kan virke dårligere eller giftigheden kan øges. Du kan: 

  • have brug for tilskud af kalium og calcium 

  • udvikle uregelmæssigt hjerterytme (arytmi). 

Din læge vil overvåge dig nøje under behandlingen, specielt dit kalium-, calcium- og magnesiumniveau. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet 

Du vil normalt ikke blive behandlet med Nutrineal, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt. 

  

Amning 

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Nutrineal er nødvendig. Tal med lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Denne behandling kan forårsage svaghed, utilpashed eller nedsat mængde kropsvæske (hypovolæmi). Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du er påvirket. 

3. Sådan bliver du behandlet med Nutrineal

Nutrineal skal indgives i din bughule. Bughulen er hulrummet i din mave mellem din hud og bughinden. Bughinden er den membran, som omgiver dine indre organer som dine tarme og lever. Nutrineal er ikke til intravenøs brug. 

  

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som anvist af personalet på dialyseafdelingen, der er specialiseret i peritonealdialyse. Spørg dem, hvis du er i tvivl. 

  

Hvis posen er beskadiget, skal du kassere den. 

Hvor meget og hvor ofte

Din læge vil ordinere det antal poser, som du skal bruge. Sædvanligvis varierer det fra en pose med 2,0 liter til en pose med 2,5 liter hver dag. 

Brug til børn og unge

Hvis du er under 18 år, vil din læge omhyggeligt vurdere, hvor meget Nutrineal der skal ordineres. 

  

Din læge vil vurdere din behandling igen efter 3 måneder, hvis der ikke er nogen forbedring i din ernæringstilstand. 

Anvendelsesmåde

Før brug, 

 • Opvarm posen til 37 ºC. Brug den varmeplade, der er specielt beregnet til dette formål. Posen må aldrig opvarmes ved nedsænkning i vand. Brug aldrig mikrobølgeovn til opvarmning af posen. 

 • Fjern yderposen og brug straks væsken. 

 • Må kun bruges hvis opløsningen er klar, og posen er ubeskadiget. 

 • Brug kun hver pose én gang. 

 • Kassér ubrugt opløsning. 

Brug bakteriefri teknik under hele indløbet af væsken i overensstemmelse med den undervisning, du har fået.  

Forligelighed med anden medicin

Din læge kan ordinere anden medicin til indsprøjtning, der tilsættes direkte i Nutrineal-posen. I sådan en situation tilsættes medicinen via medicinporten. Brug produktet straks efter at medicinen er tilsat. Spørg lægen, hvis du er i tvivl. 

Hvis du bruger mere end én pose Nutrineal i løbet af 24 timer

Hvis du bruger for meget Nutrineal, kan du opleve:
 

 • udspiling af maven 

 • en fornemmelse af mæthed 

Kontakt straks din læge. Han vil vejlede dig med hensyn til, hvad du skal gøre.  

  

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har brugt mere Nutrineal end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Hvis du stopper med behandlingen, kan det have livstruende konsekvenser. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du får en af følgende bivirkninger, skal du straks kontakte din læge eller dialyseafdeling: 

 • Mavesmerter 

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede (flere end 10 %) 

 • Kvalme, opkastning 

 • Anoreksi (forlænget spiseforstyrrelse på grund af manglende appetit) 

 • Mavekatar (betændelse i maven) 

 • Følelse af svaghed 

 • Forøget mængde kropsvæske (hypervolæmi) 

 • Forhøjet indhold af syre i kroppen (acidose) 

 • Forøget mængde urinstof i blodet 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede (1-10 %). 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel 

 • Depression 

 • Vejrtrækningsbesvær 

 • Mavesmerter 

 • Nedsat mængde kropsvæske (hypovolæmi) 

 • Lavere niveau af kaliumsalt (hypokaliæmi) i blodet. 

 • Infektion 

Rapporterede bivirkninger (set hos et ukendt antal patienter behandlet med Nutrineal) 

 • Bughindebetændelse (peritonitis) 

 • Uklar udløbsvæske 

 • Ubehag i maven 

 • Feber 

 • Utilpashed 

 • Kløe 

 • Overfølsomhedsreaktion (en allergisk reaktion) 

 • Alvorlig allergisk reaktion med hævelse af ansigt og svælg (angioødem) 

 • Indkapslende peritoneal sklerose 

Andre bivirkninger forbundet med peritonealdialyse: 

 • Betændelse omkring kateteret 

 • Komplikationer i forbindelse med kateteret 

 • Lavere niveau af calcium i blodet (hypocalciæmi) 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar dette lægemiddel i den originale yderpakning. 

 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Bortskaf Nutrineal på den måde, som du har fået at vide i undervisningen.

  

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Denne indlægsseddel indeholder ikke alle oplysninger om denne medicin. Spørg din læge, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget. 

Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer indeholder

Sammensætningen er: 

Sammensætning i mg/l:
Blanding af aminosyrer:  
Alanin 951
Arginin 1071
Glycin 510
Histidin 714
Isoleucin 850
Leucin 1020
Lysin, HCl 955
Methionin 850
Phenylalanin 570
Prolin 595
Serin 510
Threonin 646
Tryptophan 270
Tyrosin 300
Valin 1393
Natriumchlorid 5380
Calciumchloriddihydrat 184
Magnesiumchloridhexahydrat 51
Natriumlactat 4480
Sammensætning i mmol/l
Aminosyrer 87,16
Natrium 132
Calcium 1,25
Magnesium 0,25
Lactat 40
Chlorider 105

Øvrige indholdsstoffer: 

 • Vand til injektionsvæsker 

 • Saltsyre, koncentreret 

Udseende og pakningsstørrelser

 • Nutrineal er emballeret i en PVC plastpose, der indeholder 2,0 eller 2,5 liter. 

 • Hver pose er indpakket i en yderpose og leveres i papkasser. 

Indhold Antal poser pr. kasse Posetype Koblingstype
2,0 l 5 Duopose Skruekobling
2,0 l 6 Duopose Skruekobling
2,0 l 8 Duopose Skruekobling
2,5 l 4 Enkeltpose Skruekobling
2,5 l 4 Duopose Skruekobling

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Baxter A/S  

Tobaksvejen 2A  

2860 Søborg  

Danmark 

Fremstiller

Baxter Healthcare S.A.  

Moneen Road  

Castlebar 

County Mayo - Irland 

 

Du kan finde produktresuméet (information til fagpersonale) for Nutrineal på www.produktresume.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...