Buscopan®

injektionsvæske, opl. 20 mg/ml

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Buscopan® 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning  

Hyoscinbutylbromid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Buscopan
 3. Sådan bliver du behandlet med Buscopan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det virksomme stof i Buscopan er hyoscinbutylbromid. Hyoscinbutylbromid blokerer bestemte nervebaner, blandt andet i fordøjelseskanalen, galdevejene og urinvejene, og virker krampeløsende her. 


Buscopan bruges ved kramper eller bevægelsesforstyrrelser i mave, tarm eller galdevejen  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide om Buscopan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Buscopan:

 • hvis du er allergisk over for hyoscinbutylbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buscopan (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en eller flere af følgende sygdomme eller symptomer:
  • forstørret prostata med besvær med vandladningen
  • indsnævringer i fordøjelseskanalen
  • hurtig hjerterytme
  • tarmslyng
  • udvidet tyktarm (megakolon)
  • muskelsvaghed på grund af en sygdom som kaldes myastenia gravis
  • ubehandlet grøn stær (snævervinklet glaukom)
  • spiserørsbrok
  • forsinket mavetømning

Hvis du tager blodfortyndende medicin, vil du ikke få Buscopan indsprøjtet i en muskel, men kun under huden eller i en blodåre. 

 

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Buscopan 

 • hvis du har eller har haft alvorlige og uforklarlige mavesmerter som vedvarer eller forværres, eller som optræder sammen med andre symptomer som for eksempel feber, kvalme, opkast, besvimelse eller blod i afføringen,
 • hvis du får øjensmerter eller røde øjne med synstab efter en Buscopan-indsprøjtning,
 • hvis du har hjertesygdomme eller
 • hvis du går i shock.

Brug af anden medicin sammen med Buscopan

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 


Hvis du sammen med Buscopan tager visse andre typer medicin, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Tal med lægen hvis det drejer sig om følgende: 

 • dopamin-antagonister - virkningen på mavetarmkanalen kan ophæves ved samtidig brug af disse lægemidler
 • β-adrenerge stoffer - Buscopan kan medvirke til for hurtig hjerterytme forårsaget af β-adrenerge stoffer
 • lægemidler med antikolinerg virkning kan forstærkes af Buscopan

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Der foreligger kun begrænset information om brug af Buscopan under graviditet. Brugen af antikolinerge lægemidler på tidspunktet for fødsel kan påvirke fosterets hjerterytme. Du vil normalt ikke blive behandlet med Buscopan, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere dette for hver enkelt. 

 

Amning  

Det er ikke klart om ammende børn kan påvirkes. Rådfør dig derfor med lægen, før du får Buscopan, hvis du ammer. Lægen vil vurdere, om du må amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buscopan kan give problemer med fokusering af synet. Buscopan kan også give svimmelhed.
Hvis du får sådanne symptomer, bør du undgå at køre og bruge maskiner. 

Buscopan indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan bliver du behandlet med Buscopan

Buscopan gives som injektion af læge eller sygeplejer. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne: Ved akutte, spastiske smertetilstande indsprøjtes én ampul (20 mg) enten under huden, ind i en muskel eller langsomt intravenøst flere gange daglig. Den maksimale daglig dosis på 100 mg bør ikke overskrides. 


Buscopan bør ikke bruges over længere tid, uden at årsagen til mavesmerterne undersøges. 


Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

Hvis du tror at du har fået for meget Buscopan

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du tror at du har fået for meget af Buscopan, og du føler dig utilpas.
Symptomer på overdosering er : Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop, mundtørhed, hurtig puls, følelse af at fordøjelsen går i stå, synsforstyrrelser. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • Nedsat evne til at se skarpt.
 • Hurtig hjerterytme - kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed.
 • Mundtørhed.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød.
 • Hudreaktioner (inkluderet nældefeber, udslæt, rødme i huden og kløe).
 • Andre overfølsomhedsreaktioner.
 • Store pupiller.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Rødmen.
 • Unormal svedtendens.
 • Vandladningsbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares over 25 °C.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på ampullen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buscopan indeholder:

 • Aktivt stof: Hyoscinbutylbromid 20 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid 6 mg og vand til injektionsvæsker til 1 ml.

Udseende og pakningsstørrelser

Én pakning indeholder 6 ampuller á 1 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

 

Buscopan® er et registreret varemærke, der tilhører Sanofi Aventis Deutschland GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...