Burinex®

tabletter 2 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Burinex® 2 mg tabletter  

bumetanid 

 

Burinex® er et registreret varemærke, der tilhører Karo Pharma Aktiebolag. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Burinex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Burinex
 3. Sådan skal du tage Burinex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virking og anvendelse

Burinex er et kraftigt og hurtigvirkende vanddrivende middel (diuretikum). Burinex øger udskillelsen af urin. 

Du kan tage Burinex til behandling af ødemer forårsaget af hjertesvigt (hjerteinsufficiens), skrumpelever og nyresygdomme. Lægen kan have givet dig Burinex for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge BURINEX

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Burinex:

 • Hvis du er allergisk over for bumetanid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Burinex (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har alvorlige forstyrrelser i væske- og saltbalancen.
 • Hvis du har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.
 • Burinex må ikke gives til patienter med hjernelidelse inklusiv koma forårsaget af svær leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Burinex, hvis du: 

 • har alvorlig nedsat leverfunktion.
 • har for lavt blodtryk.
 • har blokering af urinvejene, eller der er mistanke herom.
 • har alvorlig eller fremadskridende nedsat nyrefunktion.
 • har forhøjet urinstof eller kreatinin.
 • er overfølsom over for midler mod urinvejs-infektioner (sulfonamider), da der kan være risiko for, at du så også vil være overfølsom over for Burinex.
 • har sukkersyge (diabetes), eller der er mistanke herom.

 

Så længe du er i behandling med Burinex, skal du regelmæssigt have undersøgt dit blod for indhold af kalium. Hvis du samtidig er i behandling med protonpumpehæmmere, skal du regelmæssigt have undersøgt dit blod for indhold af magnesium. Som andre vanddrivende midler (diuretika) kan bumetamid forårsage en stigning af urinsyremængden i blodet. Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Påvisning af bumetanid i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation af sportsudøveren. 

Børn

Børn må normalt ikke få Burinex 2 mg tabletter. På grund af begrænset dokumentation for dosis, sikkerhed og virkning er det ikke sikkert at bruge Burinex til børn. 

Brug af anden medicin sammen med Burinex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler samt vitaminer og mineraler. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Hjertemedicin (digoxin og medicin mod uregelmæssig hjerterytme).
 • Medicin mod for højt blodtryk (angiotensin II receptor-antagonister, ACE-hæmmere).
 • Smertestillende medicin (NSAID).
 • Medicin, der nedsætter mængden af kalium i blodet (kaliumudskillende midler inkl. korti-kosteroider, ACTH og tetracosactid).
 • Medicin mod mani (lithium).
 • Antibiotika (aminoglykosider), der kan give høreskader.
 • Probenecid (middel mod urinsur gigt, kombination til penicillinkur).

 

Hvis du skal røntgenundersøges eller lignende, skal du fortælle hospitalspersonalet, at du er i behandling med Burinex. 

Brug af Burinex sammen med mad og drikke

Du kan tage Burinex sammen med mad og drikke. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke tage Burinex, hvis du er gravid, da det kan skade fosteret eller det nyfødte barn. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Burinex. Tal med lægen. 


Amning
Du må ikke tage Burinex, hvis du ammer. Tal med lægen. 


FertilitetErfaring med brug af Burinex savnes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Burinex kan give svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Burinex indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager Burinex, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage BURINEX

Tag altid Burinex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne
1 tablet (2 mg) 2-3 gange daglig. 

Ved behandlingsstart anvendes 0,5 mg - 1 mg daglig. Her kan Burinex 1 mg tabletter anvendes, som kan deles, og derfor kan anvendes i doser på 0,5 mg og 1 mg. 

 

Ældre
Følg lægens anvisninger. 

 

Børn
Børn må normalt ikke få Burinex 2 mg tabletter. 

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge Burinex 2 mg til alle de anførte doseringer. 

 

Brugsanvisning: 

Tag Burinex sammen med et glas vand. Du kan tage Burinex sammen med maden. Du skal ikke tage Burinex lige før sengetid. 

Hvis du har taget for mange Burinex tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Burinex, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Hvis du har taget for meget Burinex, kan du: 

 • få kraftig forøget vandladning.
 • få væskemangel.
 • føle tørst og mundtørhed.
 • føle dig afkræftet.
 • føle sløvhed, døsighed og forvirring.
 • få fordøjelsesbesvær, rastløshed, muskelsmerter og krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Burinex

Tag aldrig dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med din sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Burinex

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Burinex.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, træthed, bleghed og/eller blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker evt. tendens til betændelse især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Brystsmerter og ubehag. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Nedsat nyrefunktion (herunder nyresvigt). Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse (pga. akut nyresvigt). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Forstyrrelser i væske- og saltbalancen, herunder:
  • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne.
  • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
  • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Svimmelhed, evt. kun ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling.
 • Træthed, herunder sløvhed, døsighed, kraftesløshed og svaghed eller utilpashed.
 • Hovedpine.
 • Kvalme, mavesmerter og ubehag.
 • Muskelkramper.
 • Smerter og muskelsmerter.
 • Vandladningsforstyrrelser.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse pga. forandringer i blodet. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, kontakt straks lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring (dehydrering). Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Forstyrrelser i sukkerstofskiftet.
 • For højt indhold af urinsyre i blodet og gigt.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Mundtørhed og tørst.
 • Høreforstyrrelser.
 • Åndenød eller åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hoste.
 • Opkastning, diarré eller forstoppelse.
 • Øget hudfølsomhed overfor lys, nældefeber, forskellige former for hududslet, eksem og irritation af huden, kløe.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Burinex utilgængeligt for børn.
 • Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys.
 • Brug ikke Burinex efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningssstørrelser og yderligere oplysninger

Burinex indeholder:

 • Aktivt stof: Bumetanid 2 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Pregelatineret majsstivelse, kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Burinex 2 mg er hvide, runde, flade tabletter, præget med nummer 155 på den ene side og logo på den anden side. 


Burinex 2 mg findes i pakningsstørrelsen 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...