Fluoxetin "Nordic Prime"

hårde kapsler 20 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluoxetin Nordic Prime 20 mg hårde kapsler
fluoxetin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Fluoxetin Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel hedder Fluoxetin Nordic Prime, det indeholder det aktive stof fluoxetin. 


Fluoxetin Nordic Prime er en medicin mod depression, der tilhører gruppen af selektive serotonigenoptagshæmmere (SSRI-præparater). 


Fluoxetin Nordic Prime anvendes til behandling af: 


Voksne:  

 • Svære depressive episoder
 • Symptomerne på tvangstanke- og handlingssygdom (OCD)
 • Spiseforstyrrelsen bulimi. Dette lægemiddel anvendes sideløbende med samtaleterapi til nedsættelse af spiseanfald og tvangsopkastninger.


Børn og unge fra 8 år og opefter:
 

 • Moderate til svære depressive episoder, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange samtaleterapi. Fluoxetin Nordic Prime bør kun tilbydes børn og unge med moderat til svær depression i kombination med sideløbende samtaleterapi.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Fluoxetin Nordic Prime

 • hvis du er allergisk over for fluoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluoxetin Nordic Prime (angivet i punkt 6). Hvis du får udslæt eller andre allergiske reaktioner (såsom kløe, hævelse af læber eller ansigt eller åndenød), skal du straks stoppe med at tage kapslerne og omgående kontakte din læge.
 • hvis du tager medicinen metoprolol til behandling af hjertesvigt.
 • hvis du tager medicin specifikt kendt som irreversible ikke-selektive monoaminoxidase- hæmmere (MAO-hæmmere), idet der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger. Et eksempel på en sådan medicin er iproniazid, som anvendes til behandling af depression.

Behandling med fluoxetin må først starte to uger efter, at du er holdt op med at tage en irreversibel MAO-hæmmer (f.eks. tranylcypromin). 


Du må ikke tage nogen MAO-hæmmer før 5 uger efter, at du er stoppet med at tage Fluoxetin Nordic Prime. Hvis du har fået Fluoxetin Nordic Prime i en længere periode og/eller i høje doser, kan din læge overveje, om du skal holde en længere pause mellem behandlingerne.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fluoxetin Nordic Prime: 

 • hvis du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald. Hvis du får et krampeanfald eller oplever en stigning i hyppigheden af anfald, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Nordic Prime
 • hvis du tidligere har haft en manisk episode eller hvis du oplever en manisk episode, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Nordic Prime
 • hvis du har en leversygdom/nedsat leverfunktion (det kan blive nødvendigt, at din læge justerer din dosis)
 • hvis du har en nyresygdom/nedsat nyrefunktion
 • hvis du har en lav hvilepuls og/eller ved, at du kan have saltmangel som følge af længerevarende, alvorlig diarré og opkastning eller brug af diuretika (vanddrivende lægemidler)
 • hvis du er ved at komme dig efter et hjerteanfald
 • hvis du har en hjertesygdom
 • hvis du behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT)
  hvis du har sukkersyge (diabetes), kan det være nødvendigt, at din læge justerer dosis af din diabetesmedicin
 • hvis du tidligere har haft en psykisk sygdom
 • hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser, får blå mærker eller usædvanlige blødninger, eller hvis du er gravid (se ”Graviditet”)
 • hvis du har glaukom (forhøjet tryk i øjet)
 • hvis du i forvejen tager visse andre typer medicin. Se “Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin Nordic Prime” i nedenstående.
 • hvis du begynder at føle dig rastløs og ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). En øget dosis af fluoxetin kan forværre denne tilstand
 • hvis du begynder at få feber, muskelstivhed eller -rystelser, ændringer i din psykiske tilstand som forvirring, irritabilitet og voldsom uro, kan du have fået det, man kalder ”serotoninsyndrom” eller ”neuroleptisk malignt syndrom”. Selvom dette syndrom sjældent forekommer, kan det være livsfarligt. Kontakt din læge omgående, da du muligvis bliver nødt til at holde op med at tage fluoxetin.

Lægemidler som Fluoxetin Nordic Prime (såkaldte SSRI/SNRI’er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se afsnit 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen.

Du skal kontakte din læge, hvis du er i tvivl om hvilken medicin, du allerede er i behandling med.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst
Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du omgående kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

Brug til børn og unge fra 8 til 18 år:

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggression, modvillig adfærd og vrede), når de får denne type medicin. Fluoxetin Nordic Prime bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til behandling af svære depressive episoder (i kombination med samtaleterapi), og bør ikke anvendes til behandling af andre tilstande.

I denne aldersgruppe er der kun begrænset information om sikkerheden på lang sigt af behandlingen med Fluoxetin Nordic Prime, hvad angår vækst, pubertet, mental, følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling. På trods af dette, og selvom du er en patient under 18 år, kan din læge udskrive Fluoxetin Nordic Prime mod svære depressive episoder i kombination med samtaleterapi, hvis lægen beslutter, at det er i din bedste interesse. Hvis din læge har udskrevet Fluoxetin Nordic
Prime til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør fortælle din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller bliver værre, når patienter under 18 år tager Fluoxetin Nordic Prime.

Fluoxetin Nordic Prime bør ikke anvendes til børn under 8 år. 

Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin Nordic Prime

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

Du må ikke tage Fluoxetin Nordic Prime sammen med:

 • visse irreversible, ikke-selektive monoaminoxidase-hæmmere (MAOI), hvoraf nogle bruges til behandling af depression. Irreversible, ikke-selektive MAOI’er bør ikke bruges sammen med Fluoxetin Nordic Prime, da der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger (serotoninsyndrom) (se ”Tag ikke Fluoxetin Nordic Prime” i afsnit 2). Behandling med Fluoxetin Nordic Prime må tidligst påbegyndes 2 uger efter, at du er ophørt med at tage en irreversibel, ikke-selektiv MAOI (f.eks. tranylcypromin). Du må ikke tage nogen irreversibel, ikke-selektiv MAOI før 5 uger efter, at du er stoppet med at tage Fluoxetin Nordic Prime. Hvis du har fået Fluoxetin Nordic Prime i en længere periode og/eller i høje doser, kan din læge overveje, om du skal holde en længere pause mellem behandlingerne.
 • metoprolol når det bruges til behandling af hjertesvigt; der er en øget risiko for at dit hjerte vil slå for langsomt.


Denne medicin kan påvirke den måde, hvorpå anden medicin virker (interaktion). Interaktioner kan ske med følgende: 

 • en vis type medicin, der hedder monoaminoxidase-hæmmere type A (MAOI-A), til behandling af lidelser som f.eks. depression og Parkinsons sygdom, herunder moclobemid, linezolid (antibiotika) og methylthioniniumchlorid (også kaldet methylenblåt (til behandling af forhøjet methæmoglobin i blodet)): pga. risiko for alvorlige til livstruende bivirkninger (serotoninsyndrom).
 • lithium, tryptophan, tramadol, selegilin, naturlægemidlet perikon eller medicin kaldet ”triptaner” (f.eks. sumatriptan, zolmitriptan); der er en øget risiko for serotoninsyndrom, når disse lægemidler gives sammen med fluoxetin. Din læge vil jævnligt undersøge dig.
 • phenytoin (mod epilepsi); fordi fluoxetin kan påvirke niveauet af denne medicin i blodet, kan det være nødvendigt, at din læge starter din phenytoin-behandling forsigtigt og derefter følger behandlingen, når du samtidig får fluoxetin.
 • flecainid, propafenon eller nebivolol (mod hjerteproblemer), atomoxetin (mod ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder)), carbamazepin (mod epilepsi), risperidon (mod psykisk sygdom), tricykliske antidepressiva (f.eks. imipramin, desipramin og amitriptylin). Din læge kan blive nødt til at nedsætte dosis af disse lægemidler, når du samtidig får fluoxetin, fordi fluoxetin kan ændre koncentrationen af disse lægemidler i blodet.
 • tamoxifen (til behandling af brystkræft). Din læge kan blive nødt til at overveje en anden antidepressiv behandling, da fluoxetin kan ændre koncentrationen af dette lægemiddel i blodet. En nedsat virkning af tamoxifen kan derfor ikke kan udelukkes.
 • lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen (antiarytmika), f.eks. procainamid, disopyramid, sotalol, lægemidler mod psykiske sygdomme (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin indgivet gennem en vene, pentamidin), malariabehandling især halofantrin, visse antihistaminer til behandling af allergi (astemizol, mizolastin), da samtidig brug af et eller flere af disse lægemidler og Fluoxetin Nordic Prime kan øge risikoen for ændringer i hjertets elektriske aktivitet.
 • mequitazin eller cyproheptadin, som anvendes til behandling af allergi.
 • warfarin, NSAID og andre blodfortyndende lægemidler (herunder clozapin til behandling af visse psykiske lidelser, og acetylsalicylsyre); fluoxetin kan ændre disse lægemidlers påvirkning af blodet. Hvis fluoxetin-behandlingen startes eller stoppes, mens du er i behandling med warfarin, vil din læge være nødt til at udføre visse prøver, justere din dosis og kontrollere dig hyppigere.
 • lægemidler, der sænker natriumkoncentrationen i blodet som f.eks. oxcarbazepin til behandling af epilepsi
 • desmopressin, som anvendes til behandling af visse hormonproblemer, diuretika (vanddrivende midler).
 • medicin, som kan øge risikoen for krampeanfald som f.eks. andre SSRI’er mod depression (f.eks. sertralin, citalopram, paroxetin), en bestemt type medicin mod psykiske sygdomme, der hedder butyrophenon (f.eks. benperidol, haloperidol), mefloquin eller chloroquin (mod malaria) eller bupropion (mod depression eller nikotinafhængighed).

Brug af Fluoxetin Nordic Prime sammen med alkohol

Du bør undgå alkohol, mens du tager denne medicin. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet

Der er set tilfælde af medfødte hjertefejl hos spædbørn født af mødre, som tog fluoxetin gennem de første måneder af graviditeten, hvilket tyder på en øget risiko. I den almindelige befolkning fødes omkring 1 ud af 100 spædbørn med hjertefejl. Dette øgedes til omkring 2 ud af 100 spædbørn født af mødre, som tog fluoxetin.

Lægemidler som fluoxetin kan, når de tages under graviditet og særligt i de sidste 3 måneder, forøge risikoen for en alvorlig lidelse hos spædbørn kaldet persisterende pulmonær hypertension hos nyfødte (PPHN), hvilket gør barnet blåligt i huden og får det til at trække vejret hurtigere. Symptomerne opstår som regel inden for de første 24 timer efter, at barnet er født. Du skal omgående kontakte din jordemoder og/eller læge, hvis dette sker for dit
barn.

Det anbefales ikke at tage fluoxetin under graviditet, medmindre det potentielle gavn opvejer den potentielle risiko. Derfor vil du og din læge måske beslutte gradvist at stoppe behandlingen med fluoxetin før eller under din graviditet. Afhængig af dine omstændigheder, kan lægen måske vurdere, at det er bedst for dig at fortsætte med behandlingen med fluoxetin.

Der bør udvises forsigtighed under graviditet, specielt sent i graviditeten og lige op til fødslen, da der ser set følgende bivirkninger hos det nyfødte barn: irritabilitet, rystelser, muskelsvaghed, vedvarende gråd, vanskelighed ved at die eller ved at sove.
Hvis du tager Fluoxetin Nordic Prime tæt på slutningen af din graviditet, kan det øge risikoen for kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen, navnlig hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser. Lægen eller jordemoderen bør få at vide, at du tager Fluoxetin Nordic Prime, så de kan rådgive dig.

Amning  

Fluoxetin udskilles i modermælken og kan give bivirkninger hos barnet. Du bør kun amme, hvis det er højst nødvendigt. Hvis amningen fortsættes, kan din læge evt. nedsætte dosis af fluoxetin. 


Frugtbarhed
Fluoxetin har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluoxetin Nordic Prime kan påvirke din dømmekraft og koordinationsevne. Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du kører bil eller betjene maskiner. 

Fluoxetin Nordic Prime indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Fluoxetin Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Synk kapslen med et glas vand. Du må ikke tygge kapslen. 


Voksne

Den anbefalede dosis er: 


Svære depressive episoder

Den anbefalede dosis er 1 kapsel (20 mg) dagligt. 3-4 uger efter, at du er startet i behandling, vil din læge vurdere din dosis og hvis nødvendigt justere den. Dosis kan gradvist sættes op til maksimalt 3 kapsler (60 mg) dagligt, hvis det er nødvendigt. Dosis bør øges varsomt for at sikre, at du får den laveste effektive dosis. Det er ikke sikkert, at du får det bedre lige med det samme, når du starter med at tage medicin mod depression. Dette er almindeligt, da en bedring i de depressive symptomer først sker et par uger efter, at man er startet i behandling med medicin. Patienter med depression bør behandles i mindst 6 måneder. 


Tvangstanke- og handlingssygdom (OCD)

Den anbefalede dosis er 1 kapsel (20 mg) dagligt. Din læge vil efter 2 ugers behandling vurdere og eventuelt justere din dosis, hvis det er nødvendigt. Dosis kan gradvist sættes op til maksimalt 3 kapsler (60 mg) dagligt, hvis det er nødvendigt. Hvis der ingen forbedring er efter 10 uger, bør behandlingen med Fluoxetin Nordic Prime tages op til fornyet overvejelse. 


Bulimi

Den anbefalede dosis er 3 kapsler (60 mg) dagligt. 


Ældre

Din læge vil øge dosis med større forsigtighed, og den daglige dosis bør generelt ikke overstige 2 kapsler (40 mg). Maksimal anbefalet dosis er 3 kapsler (60 mg) dagligt. 

 

Patienter med leverproblemer
Hvis du har en leversygdom eller bruger medicin, der kan påvirke fluoxetin, kan din læge beslutte, at du skal have en lavere dosis eller kun tage Fluoxetin Nordic Prime hver anden dag. 


Børn og unge fra 8 til 18 år med moderat til svær depression

Behandling bør startes og overvåges under vejledning af en speciallæge. 

Startdosis er 10 mg dagligt. Efter en til to uger kan din læge øge dosis til 20 mg dagligt. Dosis bør øges varsomt for at sikre, at du får den laveste effektive dosis. Børn med lav vægt skal muligvis have lavere dosis. Hvis behandlingen virker tilfredsstillende, bør din læge overveje, om det er nødvendigt at fortætte behandlingen udover 6 måneder. Hvis du ikke får det bedre i løbet af 9 uger, bør behandlingen overvejes igen. 

Hvis du har taget for mange Fluoxetin Nordic Prime

 • Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluoxetin Nordic Prime end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 • Tag Fluoxetin Nordic Prime-pakken med dig, hvis du kan.

Tegn på overdosering er: kvalme, opkastning, kramper, hjerteproblemer (såsom uregelmæssig puls og hjertestop), problemer med lungerne og ændring i din mentale tilstand, som kan strække sig fra uro til koma. 

Hvis du har glemt at tage Fluoxetin Nordic Prime

 • Hvis du glemmer en dosis, skal du tage din næste dosis ved sædvanlig tid næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte kapsel.
 • Hvis du tager Fluoxetin Nordic Prime på samme tidspunkt hver dag, er det lettere at huske.

Hvis du holder op med at tage Fluoxetin Nordic Prime

 • Du må ikke stoppe med at tage Fluoxetin Nordic Prime, uden at det sker i samråd med din læge. Selvom du begynder at få det bedre, er det er vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin.
 • Sørg for at du ikke løber tør for kapsler.

Du kan opleve følgende, når du stopper med at tage Fluoxetin Nordic Prime: Svimmelhed, prikkende følelse som når noget sover, søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), rastløshed eller uro, usædvanlig træthed eller svaghed, angst, kvalme/opkastning, rystelser og hovedpine. 


De fleste mennesker synes, at symptomerne ved at stoppe med at tage Fluoxetin Nordic Prime er milde og forsvinder af sig selv inden for et par uger. Hvis du oplever symptomer, når du stopper behandlingen, så kontakt din læge. 


Når du skal stoppe med Fluoxetin Nordic Prime, vil din læge hjælpe dig med at nedsætte din dosis langsomt over en eller to uger. Dette skulle hjælpe med at nedsætte risikoen for gener, når du stopper med behandlingen. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Fortæl det straks til lægen, eller tag straks til nærmeste skadestue, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:
 


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv (se afsnit 2 ”Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst”).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

 • En alvorlig allergisk reaktion. En sådan reaktion kan opstå i form af anafylaksi (en alvorlig slags allergisk reaktion). Symptomerne er:
  • udslæt
  • hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller hals (angioødem)
  • pludselig hvæsende/besværet vejrtrækning, besvimelse eller besvær med at synke.
 • Feber, hævelse af vævet omkring halsen, ansigtet, munden og/eller svælget, hududslæt, hævede lymfekirtler (serumsyge).
 • Hvis du føler dig rastløs, og det føles som om, du ikke kan sidde eller stå stille, kan det være, du har noget, der kaldes akatisi. Du kan få det værre af at øge din dosis.
 • Hududslæt, muligvis med blærer, der ligner små målskiver (mørke pletter omgivet af et lysere område med en mørk ring udenom) (Erythema multiforme).
 • Udbredt udslæt med blæredannelse og hudafskalning, særlig på kroppen, mund, næse, øjne og kønsdele (toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnssons syndrom).
 • Kramper.
 • Lavere indhold af natrium i blodet, som kan få dig til at føle dig svag og forvirret med muskelsmerter. Dette kan skyldes uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon (ADH), et hormon, der medfører væskeophobning i kroppen og fortynding af blodet. Derved bliver indholdet af natrium i kroppen nedsat.
 • Hyppige infektioner med feber, kulderystelser, ondt i halsen eller sår i munden (nedsat antal af hvide blodlegemer).
 • Lungeproblemer, ardannelse og fortykkelse af lungerne med åndenød.
 • Leversygdom med følgende symptomer: kvalme eller opkastning, appetitmangel, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og øjnene, lys afføring, mørkfarvet urin.
 • En kombination af symptomer (kalder serotoninsyndrom) inklusive uforklarlig feber med hurtig vejrtrækning eller puls, svedtendens, muskelstivhed eller rystelser, forvirring, irritabilitet og udtalt uro eller søvnighed.
 • Længerevarende og smertefuld rejsning.
 • Hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, besvimelse, kollaps eller svimmelhed efter at have rejst sig, hvilket kan tyde på unormal funktion af hjertets slagsfrekvens.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.


Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos flere end til 1 ud af 10 personer)  

 • Søvnløshed.
 • Hovedpine.
 • Diarre, kvalme.
 • Træthed, ualmindelig svaghedsfølelse.


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Nedsat appetit, vægttab.
 • Nervøsitet, angst.
 • Rastløshed.
 • Nedsat koncentrationsevne.
 • Anspændthed.
 • Nedsat sexlyst eller seksuelle problemer (herunder rejsningsbesvær i forbindelse med samleje og problemer med udløsning).
 • Søvnforstyrrelser, usædvanlige drømme (herunder mareridt).
 • Træthed eller søvnighed.
 • Svimmelhed.
 • Smagsforvrængning.
 • Ukontrollerede rystelser.
 • Sløret syn.
 • Følelse af hurtige og uregelmæssige hjerteslag, andre ændringer i hjertets elektriske aktivitet, som kaldes forlænget QT og kan ses på et ekg (elektrisk optagelse i hjertet).
 • Rødmen.
 • Gaben.
 • Fordøjelsesbesvær, opkastning.
 • Mundtørhed.
 • Udslæt, nældefeber, kløe.
 • Øget svedtendens.
 • Ledsmerter.
 • Hyppigere vandladning.
 • Uforklarlig blødning fra skeden.
 • Kulderystelser.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Fremmedfølelse.
 • Nedsat hukommelse.
 • Unormal tankevirksomhed.
 • Unormal opstemthed.
 • Ringen for ørerne.
 • Næseblod.
 • Problemer med orgasme.
 • Tænderskæren.
 • Muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser og balance- og koordinationsproblemer.
 • Forstørrede (udvidede) pupiller.
 • Lavt blodtryk.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær.
 • Synkebesvær.
 • Blødning i mave og tarm.
 • Hårtab.
 • Øget tendens til blå mærker.
 • Koldsved.
 • Smerter og svien ved vandladning.
 • Kulde- eller varmefølelse.
 • Generelt utilpashed/ubehag.
 • Forhøjet mængde leverenzymer, som ses i blodprøver.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer)  

 • Se, føle og høre ting, der ikke er der (hallucinationer).
 • Rastløs uro.
 • Ophidselse/opstemthed.
 • Panikanfald.
 • Aggression.
 • Forvirring.
 • Stammen.
 • Vaskulitis (årebetændelse).
 • Udvidelse af blodårer.
 • Smerter i spiserøret.
 • Lysfølsomhed.
 • Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens.
 • Problemer med at lade vandet.
 • Ondt i halsen og ubehag ved synkning.
 • Muskelsmerter.
 • Uforklarlige blå mærker eller blødning.
 • Vandladningsbesvær.
 • Blødning fra slimhinderne omkring munden og næsen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Gentagne ufrivillige kæbe-, tunge- og tyggebevægelser.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen (postpartum blødning), se nærmere under "Graviditet" i punkt 2.


Knoglebrud
En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Fortæl din egen læge eller apotekspersonalet, hvis du oplever en af de nævnte bivirkninger, der bliver ved og er gerende.

De fleste af disse bivirkninger vil sandsynligvis forsvinde ved fortsat behandling.

Bivirkninger hos børn og unge (8-18 år):
Følgende bivirkninger er kun set hos børn og unge 

 • Hæmmet vækst eller mulig forsinket kønsmodning.


Følgende bivirkninger er almindelige bivirkninger hos børn og unge: 

 • Adfærdsmæssige ændringer som f.eks. tankeløse handlinger, vrede og irritation.
 • Humørsvingninger herunder aggressivitet og uro.
 • Tanker om at skade sig selv eller selvmordstanker eller selvmordsforsøg.
 • Næseblod.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Tag ikke Fluoxetin Nordic Prime efter den udløbsdato, der står på æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluoxetin Nordic Prime indeholder:

Aktivt stof: Fluoxetin. Hver kapsel indeholder fluoxetinhydrochlorid svarende til 20 mg fluoxetin. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse, kolloid vandfri silica, talcum, magnesiumstearat, gelantine, shellac, natriumlaurylsulfat, macrogol, ammoniumhydroxid, brilliant blue (E133), quinolingul (E104), erythrosin (E127), indigocarmin (E132), titandioxid (E171) og sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Fluoxetin Nordic Prime hård kapsel er en hård gelantinekapsel. Nederste halvdel af kapslen er lysegrøn og uigennemsigtig, og øverste halvdel af kapslen er violet og uigennemsigtig. På den nederste halvdel er der med sort blæk trykt ”FL20”, mens der på øverste halvdel er trykt ”α”. 


Pakningsstørrelser

Fluoxetin Nordic Prime fås i pakningsstørrelser af 30 og 100 hårde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime
Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.
Smetanovo nabrezi 1238/20a
500 02 Hradec Kralove
Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...