Busilvex®

konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/ml

Pierre Fabre

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Busilvex 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

busulfan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, De vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Busilvex
 3. Sådan skal De bruge Busilvex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Busilvex indeholder den aktive substans busulfan, som hører til en lægemiddelgruppe, der kaldes alkylerende midler. Busilvex ødelægger Deres egen knoglemarv før transplantationen. 


Til voksne, spædbørn, børn og unge anvendes Busilvex som behandling før transplantation.  

Til voksne anvendes Busilvex i kombination med cyclophosphamid eller fludarabin.
Til spædbørn, børn og unge anvendes Busilvex i kombination med cyclophosphamid eller melphalan. 


De vil få denne medicin som forbehandling, før De skal have foretaget en transplantation med enten knoglemarv eller hæmatopoietiske progenitorceller. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Busilvex

Brug ikke Busilvex

 • hvis De er allergisk over for busulfan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Busilvex (angivet i punkt 6).
 • hvis De er gravid eller har mistanke om, at De kan være gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Busilvex er en kraftig cellegift (et cytostatikum), som medfører et voldsomt fald i antallet af blodlegemer. I den anbefalede dosis er det den ønskede virkning. Behandlingen vil derfor finde sted under omhyggelig overvågning. Det er muligt, at anvendelse af Busilvex øger risikoen for at få en anden ondartet sygdom i fremtiden. 

 

De skal oplyse Deres læge: 

 • om De har lever-, nyre-, hjerte- eller lungeproblemer.
 • om De tidligere har haft krampeanfald.
 • om De tager andre lægemidler.

Der kan forekomme tilfælde af blodpropdannelse i de små blodkar efter hæmatopoietisk celletransplantation (HCT), hvis De får højdosis-behandling i kombination med andre lægemidler. 

Brug af anden medicin sammen med Busilvex

Fortæl altid lægen hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Busilvex kan reagere med andre lægemidler. 

 

Der skal iagttages særlig forsigtighed, hvis De anvender itraconazol og metronidazol (anvendes til visse infektioner) eller ketobemidon (anvendes til at behandle smerter), fordi det kan forøge bivirkningerne. 

 

Anvendelse af paracetamol skal undgås i 72 timer før administration af Busilvex. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De bruger dette lægemiddel. Kvinder skal undgå at blive gravide under behandling med Busilvex og op til 6 måneder efter endt behandling.
Kvinder skal stoppe med at amme, inden behandlingen med Busilvex påbegyndes. 


Hvis den ene part i et forhold får Busilvex, skal parret anvende sikker prævention. 


Det kan være, at det ikke længere er muligt for dig at opnå en graviditet (ufrugtbarhed) efter behandling med busulfan.
Hvis De spekulerer på at få børn, skal De tale med Deres læge før behandlingen. Busilvex kan også give symptomer på overgangsalder, og hos præ-teenagepiger kan det forhindre, at puberteten indtræder. 


Mænd, der bliver behandlet med Busilvex, rådes til ikke at få børn under og i op til 6 måneder efter behandlingen. 

3. Sådan skal De bruge Busilvex

Dosis og indgivelse:

Dosen af Busilvex beregnes ud fra Deres legemsvægt. 

 

Til voksne:  

Busilvex i kombination med cyclophosphamid:  

 • Den anbefalede dosis af Busilvex er 0,8 mg/kg .
 • Hver infusion varer 2 timer
 • Busilvex gives hver 6. time 4 dage i træk forud for transplantationen

 

Busilvex i kombination med fludarabin  

 • Den anbefalede dosis af Busilvex er 3,2 mg/kg
 • Hver infusion varer 3 timer
 • Busilvex gives én gang dagligt 2 eller 3 dage i træk forud for transplantationen

 

Til spædbørn, børn og unge (0 til 17 år):  

Den anbefalede dosis Busilvex i kombination med cyclophosphamid eller melphalan afhænger af Deres legemsvægt og varierer fra mellem 0,8 og 1,2 mg/kg. 

 • Hver infusion varer 2 timer.
 • Busilvex gives hver 6. time 4 dage i træk forud for transplantationen.

Medicin før De får Busilvex:

Før De får Busilvex, vil De blive behandlet med 

 • krampestillende lægemidler for at forebygge krampeanfald (phenytoin eller benzodiazepiner)
  og
 • lægemidler mod kvalme for at forebygge opkastning.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

De alvorligste bivirkninger ved behandlingen med Busilvex eller transplantationen kan omfatte et fald i antallet af blodlegemer i blodcirkulationen (ønsket effekt af lægemidlet for at forberede Dem til transplantationsinfusionen), betændelse, leversygdomme omfattende blokering af en vene i leveren, graft-versus-host-disease (hvor donorcellerne angriber organismen) og lungekomplikationer. Lægen vil løbende kontrollere Deres blodstatus og leverenzymer for at opdage og behandle disse bivirkninger. 

Andre bivirkninger kan indbefatte:

Meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer): 

Blodet: nedsættelse af antallet af cirkulerende blodceller (røde og hvide) og blodplader. Infektioner

Nervesystemet: søvnløshed, angst, svimmelhed og depression. 

Ernæring: appetitløshed, tab af blodets indhold af magnesium, calcium, kalium, fosfat og albumin samt stigning i blodsukker. 

Hjertesymptomer: øgning af hjertefrekvens, stigning eller fald af blodtrykket, vasodilatation (en tilstand, hvor blodkarrene udvides) og blodpropper. 

Åndedrætssymptomer: kortåndethed, snue (rhinitis), ondt i halsen, hoste, hikke, næseblod, unormale åndedrætslyde. 

Mave-tarmsymptomer: kvalme, betændelse af mundslimhinden, opkastning, mavesmerter, diarre, forstoppelse, halsbrand, ubehag ved endetarmsåbningen, væske i maven. 

Lever: forstørret lever, gulsot, blokering af vene i leveren.  

Hud: udslæt, kløe, hårtab. 

Muskler og knogler: smerter i ryg, muskler og led. 

Nyrer: øgning i kreatininudskillelsen, ubehag ved vandladning, nedsættelse af urinmængden og blod i urinen. 

Generelt: feber, hovedpine, slaphed, kulderystelser, smerter, allergiske reaktioner, væskeansamlinger, generelle smerter eller betændelse ved injektionsstedet, brystsmerter, infektion i slimhinder.  

Undersøgelser: forhøjede leverenzymer og vægtøgning. 

 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

Nervesystemet: konfusion, sygdomme i nervesystemet.  

Ernæring: lavt natriumindhold i blodet. 

Hjertesymptomer: ændringer og abnormaliteter i hjerterytmen, tilbageholdelse af væske eller betændelse omkring hjertet, fald i hjertets arbejde. 

Åndedrættet: hurtigere åndedræt, åndedrætssvigt, alveolære blødninger, astma, sammenfald af små dele af lungerne, væske omkring lungerne. 

Mavetarmsymptomer: betændelse af slimhinden i spiserøret, lammelse af tarmen, opkastning af blod. 

Hud: ændret hudfarve, rødmen, hudafskalning. 

Nyrer: øgning af kvælstofskomponenter i blodet, moderat nyreinsufficiens, nyresygdom. 

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

Nervesystemet: delirium, nervøsitet, hallucinationer, agitation, abnorm hjernefunktion, hjerneblødning og krampeanfald. 

Hjertesymptomer: blodpropper i femoralarterien (pulsåren, der fører blodet til benene og fødderne), ekstra hjerteslag, fald i hjertefrekvensen, diffus udsivning af væske fra kapillærerne (de små blodkar).  

Åndedrættet: fald af ilt i blodet. 

Mavetarmsymptomer: mave- og/eller tarmblødning. 

 

Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data) 

Nedsat funktion af kønskirtlerne.
Sygdomme i øjets linse, herunder uklarhed af øjets linse (grå stær) og sløret syn (hornhinden bliver tyndere).
Symptomer på overgangsalder og ufrugtbarhed hos kvinder.
Byld i hjernen, betændelseslignende tilstand i huden, generaliseret infektion.  

Leversygdomme.
Forhøjet laktatdehydrogenase i blodet.  

Forhøjet urinsyre og urinstof i blodet. 

Ufuldstændig udvikling af tænder. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og pakningen efter Exp. 

 

Uåbnede hætteglas  

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). 

 

Fortyndet opløsning:  

Det er påvist, at den kemiske og fysiske holdbarhed er 8 timer (inklusive infusionstid) efter fortynding med 5 % isotonisk glucoseinjektionsvæske eller med 9 mg/ml (0,9 %) isotonisk natriumchloridinjektionsvæske, hvis opbevaring sker ved 20 °C ± 5ºC. Holdbarheden er 12 timer efter fortynding, hvis opbevaring sker ved 2 °C - 8 °C efterfulgt af 3 timers opbevaring ved 20 °C ± 5 °C (inklusive infusionstid).
Må ikke nedfryses. 


Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Busilvex indeholder:

 • Aktivt stof: Busulfan. En ml koncentrat indeholder 6 mg busulfan (60 mg i et hætteglas). Efter fortynding: Én ml opløsning indeholder cirka 0,5 mg busulfan.
 • Øvrige indholdsstoffer: Dimethylacetamid og macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser:

Busilvex består af et koncentrat til infusionsopløsning og leveres i farveløse hætteglas. Et hætteglas indeholder 60 mg busulfan.
Busilvex fås i multipakninger med 2 pakninger, der hver indeholder 4 hætteglas.  

Efter fortynding er Busilvex en klar, farveløs opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pierre Fabre Médicament
45, place Abel Gance
F-92654 Boulogne Billancourt cedex
Frankrig 

Fremstiller:

Pierre Fabre Médicament Production, site Aquitaine Pharm International
Avenue du béarn  

F-64320 Idron  

Frankrig 

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om Busilvex på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale. 

VEJLEDNING I TILBEREDNING

Busilvex 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

Busulfan 


Læs denne vejledning før tilberedning og indgift af Busilvex. 

1. PAKNING

Busilvex leveres som klar, farveløs opløsning i 10 ml klart hætteglas af type I-glas. Busilvex skal fortyndes før indgift. 

2. ANBEFALET FREMGANGSMÅDE FOR SIKKER HÅNDTERING

Der bør fastlægges procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse af cytotoksiske lægemidler. 

 

Alle procedurer for overførsel kræver nøje overholdelse af aseptiske forhold, idet overførsel fortrinsvis skal udføres i en vertikal LAF-bænk. 


Som for andre cytostatika skal der udvises forsigtighed ved håndtering og tilberedning af Busilvex- opløsningen: 

 • Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker og -tøj.
 • Hvis Busilvex eller den fortyndede Busilvex-opløsning kommer i kontakt med hud eller slimhinder, skal de berørte områder omgående skylles med rigeligt vand.

 

Beregning af mængden af Busilvex, der skal fortyndes, og af infusionsvæsken  

Busilvex skal fortyndes før brug med enten 9 mg/ml (0,9 %) isotonisk natriumchloridinjektionsvæske eller 5 % isotonisk glucoseinjektionsvæske. 

For at sikre, at den endelige koncentration af busulfan er ca. 0,5 mg/ml, skal mængden af infusionsvæske være 10 gange 


Mængden af Busilvex og infusionsvæske til administration beregnes som følger:
til en patient, der vejer Y kg: 

 

 • Mængde Busilvex

 

Y (kg) x D (mg/kg) 

______________________ = A ml Busilvex, der skal fortyndes
6 (mg/ml) 

 

Y: patientens legemsvægt i kg
D: Busilvex-dosis (se produktresumeet, pkt. 4.2) 

 

 • Mængde infusionsvæske:

 

(A ml Busilvex)x(10) = B ml infusionsvæske 


Til tilberedning af den endelige infusionsopløsning tilsættes (A) ml Busilvex til (B) ml infusionsvæske (9 mg/ml (0,9 %) isotonisk natriumchloridinjektionsvæske eller 5 % isotonisk glucoseinjektionsvæske): 

 

Fremstilling af infusionsopløsningen  

Busilvex skal tilberedes af sundhedspersonale under anvendelse af steril overførelsesmetode. 

 

 • Der anvendes en sprøjte, der ikke er af polycarbonat, og med isat kanyle:
  • den beregnede mængde Busilvex skal tages ud af hætteglasset.
  • sprøjtens indhold skal overføres til en infusionspose (eller -sprøjte), som allerede indeholder den beregnede mængde af den valgte infusionsvæske. Busilvex skal altid tilsættes til infusionsvæsken, ikke infusionsvæsken til Busilvex. Busilvex må ikke overføres til en infusionspose, som ikke indeholder 9 mg/ml (0,9 %) isotonisk natriumchloridinjektionsvæske eller 5 % isotonisk glucoseinjektionsvæske.
 • Den fortyndede opløsning blandes grundigt ved at vende op og ned på posen flere gange.

 

Efter fortynding: 1 ml infusionsopløsning indeholder 0,5 mg busulfan.  

 

Efter fortynding udgør Busilvex en klar, farveløs opløsning. 

 

Vejledning i brug  

Før og efter hver infusion gennemskylles den indlagte kateterslange med ca. 5 ml 9 mg/ml (0,9 %) isotonisk natriumchloridinjektionsvæske eller 5 % isotonisk glucoseinjektionsvæske. 


Evt. lægemiddelrest i droppet må ikke skylles ind i venen, da hurtig infusion af Busilvex ikke er afprøvet, og derfor ikke anbefales. 


Hele den ordinerede dosis Busilvex skal indgives i løbet af 2 eller 3 timer, afhængigt af det konditionerende regime. 

 

Små mængder kan administreres i løbet af 2 timer med anvendelse af elektriske sprøjter. I det tilfælde skal der anvendes infusionssæt med minimal volumen (dvs. 0,3-0,6 ml), som primes med lægemiddelopløsningen, inden den egentlige infusion med Busilvex iværksættes, og derefter skylles med 9 mg/ml (0,9 %) isotonisk natriumchloridinjektionsvæske eller 5 % isotonisk glucoseinjektionsvæske. 


Busilvex må ikke infunderes samtidig med anden intravenøs opløsning.  

 

Injektionssprøjter af polycarbonat må ikke anvendes til Busilvex. 


Kun til engangsbrug. Opløsningen skal være klar og uden partikelindhold. 


Opbevaringsforhold 

Uåbnede hætteglas:  

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). 

Fortyndet opløsning:  

Kemisk og fysisk stabilitet efter fortynding i glucose 5 % eller natriumchlorid 9 mg / ml (0,9 %)
injektionsvæske er påvist i 8 timer (inklusive infusionstid) efter fortynding, når det opbevares ved 20 °C ± 5 °C, og 12 timer efter fortynding, når det opbevares ved 2 °C-8 °C efterfulgt af 3 timer ved 20 °C ± 5 °C (inklusive infusionstid).
Fra et mikrobiologisk synspunkt bør den fortyndede opløsning anvendes straks. 

3 PROCEDURE FOR KORREKT BORTSKAFFELSE

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for cytotoksiske lægemidler. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...