Azarga®

øjendråber, suspension 10+5 mg/ml

Novartis

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Azarga® 10 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, suspension

Brinzolamid/Timolol 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Azarga
 3. Sådan skal du bruge Azarga
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Azarga indeholder 2 aktive indholdsstoffer brinzolamid og timolol, som arbejder sammen for at sænke trykket i øjet.
 

Azarga bruges til at behandle for højt tryk i øjnene, også betegnet som glaukom eller okulær hypertension, hos voksne patienter over 18 år, som har højt tryk i øjnene, der ikke kan bringes effektivt under kontrol med et enkelt lægemiddel alene. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Azarga.

Brug ikke Azarga

 • hvis du er allergisk over for brinzolamid, en type lægemidler, der hedder sulfonamider (herunder lægemidler til behandling af diabetes (sukkersyge), infektioner og diuretika (vanddrivende tabletter), timolol, betablokkere (lægemidler til at sænke forhøjet blodtryk eller behandle hjertesygdomme) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Azarga (angivet i punkt 6).
 • hvis du har eller tidligere har haft luftvejsproblemer som f.eks. astma, alvorlig, kronisk, obstruktiv bronkitis (alvorlig sygdom i lungerne, der kan give hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær og/eller længerevarende hoste) eller andre former for vejrtrækningsproblemer.
 • hvis du lider af alvorlig høfeber.
 • hvis du har en langsom puls, hjertesvigt eller forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmæssig puls).
 • hvis du lider af for høj surhedsgrad i blodet (en tilstand kaldet ”hyperkloræmisk acidose”).
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Azarga må kun bruges til at dryppe i øjnene.
 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du bruger Azarga, hvis du har eller tidligere har haft: 

 • koronarsklerose (symptomer kan være brystsmerter eller trykken for brystet, åndenød eller kvælning), hjertesvigt, lavt blodtryk
 • forstyrrelser i hjerterytmen såsom langsom puls
 • vejrtrækningsbesvær, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • dårlig blodcirkulation (Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom (hvide, "døde" fingre og tæer))
 • sukkersyge (diabetes), idet timolol kan skjule symptomer på lavt blodsukker
 • overaktiv skjoldbruskkirtel, idet timolol kan skjule symptomer på skjoldbruskkirtelsygdom
 • muskelsvaghed (myastenia gravis)
 • hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du bruger Azarga, idet timolol kan ændre virkningen af visse lægemidler, der bruges ved anæstesi (bedøvelse).
 • hvis du har eller tidligere har haft atopi (en tendens til at udvikle en allergisk reaktion) og alvorlige allergiske reaktioner, kan du have øget risiko for at udvikle en allergisk reaktion, mens du bruger Azarga, og adrenalin vil muligvis ikke være effektiv til at behandle en allergisk reaktion. Hvis du får anden form for behandling, skal du derfor fortælle din læge eller sygeplejerske, at du bruger Azarga
 • hvis du har leverproblemer
 • hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer
 • hvis du har nyreproblemer

Børn og unge

Det frarådes, at børn og unge under 18 år bruger Azarga. 

  

Brug af anden medicin sammen med Azarga

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Azarga kan påvirke eller påvirkes af andre lægemidler, som du tager, herunder andre øjendråber til behandling af glaukom (grøn stær).
Fortæl det til lægen, hvis du bruger eller overvejer at bruge lægemidler til sænkning af blodtrykket, såsom parasympatomimetika og guanetidin, eller anden hjertemedicin, som indeholder quinidin (bruges til behandling af hjertesygdomme og nogle typer malaria), amaiodaron eller andre lægemidler til at behandle hjerterytmeforstyrrelser og glykosider til at behandle nedsat hjertefunktion. Fortæl det også til lægen, hvis du bruger eller overvejer at bruge lægemidler til behandling af diabetes, mavesår, midler mod svampe-, virus- eller bakterieinfektioner, eller midler mod depression, som hedder fluoxetin eller paroxetin.
 

Hvis du anvender andre karboanhydrasehæmmere (acetazolamid eller dorzolamid), tal med din læge. 

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, eller hvis du kan blive gravid, må du ikke bruge Azarga, medmindre din læge vurderer, at det er nødvendigt. Tal med din læge, før du begynder at bruge Azarga.
 

Brug ikke Azarga, hvis du ammer. Timolol kan gå over i mælken.
Hvis du ammer, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen. Dit syn kan blive midlertidigt sløret lige efter, at du har brugt Azarga.
Et af de aktive stoffer kan forringe evnen til at udføre opgaver, der kræver mental årvågenhed og/eller fysisk koordination. Hvis du bliver påvirket, skal du udvise forsigtighed, når du kører bil eller arbejder med maskiner. 

  

Azarga indeholder benzalkoniumchlorid

Tag kontaktlinserne ud (hårde eller bløde), inden du bruger Azarga og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
Azarga indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid), som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. 

3. Sådan skal du bruge Azarga

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Hvis du skifter til Azarga fra en anden type øjendråber til behandling af glaukom, skal du holde op med at bruge den anden medicin og begynde at bruge Azarga næste dag. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Følgende råd er nyttigt til at begrænse mængden af medicin, som overføres til blodbanen, efter at du har dryppet øjnene. 

 • Hold øjenlåget lukket, mens du forsigtigt trykker ind mod øjenkrogen med fingeren i mindst 2 minutter.

  

Den anbefalede dosis er 1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange dagligt. 

  

Brug kun Azarga i begge øjne, hvis lægen har anvist det. Brug Azarga så længe, som din læge har anvist. 

  

Anvendelse

Azarga® Alcon Laboratories (UK) Ltd., øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 

 • Hent flasken og et spejl.
 • Vask dine hænder.
 • Ryst flasken grundigt inden brug.
 • Skru hætten af flasken. Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løst, når du åbner flasken, skal den fjernes, inden præparatet tages i brug.
 • Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommelfinger og de øvrige fingre.
 • Læn hovedet tilbage. Træk ned i det nederste øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en ”lomme” mellem øjenlåget og øjet. Dråben skal placeres der (billede 1).
 • Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug spejlet, hvis det gør det nemmere.
 • Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene dråberne.
 • Tryk let på flaskens bund for at frigøre 1 dråbe Azarga ad gangen.
 • Tryk ikke på siden af flasken: den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af den er alt, der skal til (billede 2).
 • Efter du har dryppet med Azarga, skal du trykke en finger mod øjenkrogen ind mod næsen i 2 minutter (billede 3). Det forhindrer, at Azarga optages i resten af kroppen.
 • Hvis du bruger dråber i begge øjne, gentages trinnene for det andet øje.
 • Skru hætten godt fast på flasken umiddelbart efter brug.
 • Brug hele flasken, inden du åbner en ny.

  

Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen.

Hvis du bruger andre øjenlægemidler, så vent mindst 5 minutter mellem Azarga og de andre øjenlægemidler. Øjensalve skal påføres sidst. 

  

Hvis du har brugt for meget Azarga, så skyl dit øje med varmt vand. Dryp ikke flere dråber i øjet før næste planlagte dosis. 

  

Du kan opleve lav puls, lavt blodtryk, hjertesvigt, besvær med at trække vejret, og dit nervesystem kan blive påvirket. 

  

Hvis du har glemt at bruge Azarga, skal du fortsætte med den sædvanlige doseringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Brug ikke mere end 1 dråbe i det/de pågældende øje/øjne 2 gange dagligt. 

  

Hvis du holder op med at bruge Azarga uden at tale med din læge, vil trykket i øjet ikke blive holdt nede, hvilket kan medføre tab af synet. 

  

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Ophør med at bruge dette lægemiddel, og søg straks læge, hvis du udvikler hududslæt, alvorlig hudreaktion eller kraftig rødme eller kløe i øjet. Dette kan være tegn på en allergisk reaktion (hyppigheden er ikke kendt).
 

Du kan oftest fortsætte med at bruge dine øjendråber, hvis bivirkningerne ikke er alvorlige. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må ikke holde op med at bruge Azarga, uden at du har talt med din læge først.
 

Almindelige bivirkninger 

(forekommer hos mellem 1 og 10 behandlede) 

 • Reaktioner i øjet: Sløret syn, symptomer på øjenirritation (f.eks. brænden, svien, kløen, røde øjne), øjensmerter.
 • Øvrige bivirkninger: smagsforstyrrelser.

  

Ikke almindelige bivirkninger 

(forekommer hos mellem 1 og 100 behandlede) 

 • Reaktioner i øjet: hornhindeerosion (skade på øjeæblets yderste lag) betændelse indvendigt i øjet, lysfølsomhed, unormal fornemmelse i øjet, tåreflåd, øjentørhed, trætte øjne, skorper omkring øjenlåget.
 • Øvrige bivirkninger: nedsat blodtryk, hoste, søvnbesvær,

  

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data):
 

Reaktioner i øjet: Synsforstyrrelser,beskadigelse af synsnerven, øget tryk i øjet, aflejringer på øjets overflade, hornhindelidelse, nedsat øjenfølsomhed, betændelseslignende tilstand (inflammation eller infektion) af øjets overflade (konjunktiva), unormalt syn, dobbeltsyn, nedsat syn, øget pigmentering i øjet, vækst på øjets overflade (pterygium), øget tåreproduktion, hævelse i øjet, lysfølsomhed, nedsat vækst af øjenvipper eller nedsat antal øjenvipper, hængende øvre øjenlåg (halvlukket øje), betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjenlåget og øjenlågskirtlerne, betændelseslignende tilstand (inflammation) i hornhinden og løsning af årehinden (hinden med blodkar under nethinden) efter filtrationskirurgi, hvilket kan give synsforstyrrelser, nedsat følsomhed i hornhinden, ).

Hjerte og kredsløb: Ændringer i antallet af pulsslag, ændringer i hjerterytmen, langsom puls, hjertebanken, en slags forstyrrelse i hjerterytmen, brystsmerter, nedsat hjertefunktion, hjerteanfald, forhøjet blodtryk, nedsat blodtilførsel til hjernen, slagtilfælde, ødem (væskeophobning), hjertesvigt (hjertesygdom med åndenød og hævede fødder og ben på grund af væskeophobning), hævede arme og ben, lavt blodtryk, misfarvning af fingre, tæer og sommetider også andre legemsdele, (Raynauds fænomen - hvide, ”døde” fingre og tæer), kolde hænder og fødder.
 

Luftveje: Indsnævring af luftvejene i lungerne (især hos patienter med eksisterende sygdom), åndenød eller vejrtrækningsproblemer, forkølelsessymptomer, åndedrætsbesvær, bihulebetændelse, nysen, tilstoppet næse, tørhed i næsen, rindende næse, næseblod, astma, halsirritation.
 

Nervesystemet og almene symptomer og reaktioner: Depression, mareridt, hukommelsestab, hovedpine, nervøsitet, irritabel adfærd, træthed, rysten, unormal følelse, besvimelse, svimmelhed, døsighed, generel eller alvorlig svaghed, unormal følelse af prikken og stikken.
 

Mave: Kvalme, opkastning, diarré, luft i maven, mavesmerter, halsbetændelse, tør eller unormal følelse i munden, fordøjelsesbesvær, mavesmerter.
 

Blod: Unormale leverfunktionsværdier, øget klorinindhold i blodet eller nedsat antal røde blodlegemer, hvilket kan ses ved en blodprøve
 

Allergi: Øgede allergiske symptomer, generelle allergiske reaktioner herunder hævelse under huden, der kan forekomme på områder såsom ansigt og lemmer, og som kan blokere luftvejene og gøre det svært at synke og trække vejret, nældefeber, lokalt og generelt udslæt, kløe, pludselige alvorlige livstruende allergiske reaktioner.
 

Øre: Ringen for øret, følelse af snurren i hovedet eller svimmelhed
 

Hud: Hudrødme eller betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden, udslæt, unormal eller nedsat følelse i huden, hårtab, hvidligt, sølvfarvet (psoriasis-agtigt) udslæt eller forværring af psoriasis.
 

Muskler: Almene ryg-, led-, eller muskelsmerter, der ikke skyldes anstrengelse, muskelspasmer, smerter i arme og ben, muskesvaghed/træthed, stigning i symptomerne på myasthenia gravis (en muskelsygdom).
 

Nyre: Nyresmerter så som smerter i den nederste del a ryggen, hyppig vandladning
 

Forplantning: Seksuelle problemer, nedsat sexlyst (libido), nedsat potens
 

Stofskifte: Lavt blodsukkerniveau. Indberetning af bivirkninger
 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du og dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem: Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Azarga efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter (EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 

Flasken skal smides ud 4 uger efter åbning for at forhindre, at du får en betændelseslignende tilstand (infektion) i øjet. Tag en ny flaske i brug. Når du åbner en ny flaske, skal du skrive datoen, hvor der er gjort plads til det på flaskens etiket og på kartonen.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Azarga indeholder:

Aktive stoffer: brinzolamid og timolol. 1 ml suspension indeholder 10 mg brinzolamid og 5 mg timolol (som maleat).
 

Øvrige indholdsstoffer er benzalkoniumchlorid (se pkt. 2 ‘Azarga indeholder benzalkoniumchlorid’), carbopol 974P, dinatriumedetat, mannitol (E421), renset vand, natriumchlorid, tyloxapol, saltsyre og/eller natriumhydroxid.
 

Små mængder saltsyre og/eller natriumhydroxid er tilsat for at bevare en normal surhedsgrad (pH-værdi). 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Azarga er en væske (hvid til råhvid ensartet suspension), der fås i 5 ml plasticflasker med skruelåg eller i en pakning med 3 x 5 ml flasker. Begge pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis i alle lande. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Alcon Laboratories (UK) Ltd.  

Frimley Business Park  

Frimley 

Camberley
Surrey, GU16 7SR  

Storbritannien 

  

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.  

Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgien
 

Azarga® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG 

  

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Azarga, skal du henvende dig til den lokale repræsentant: 

  

Danmark  

Alcon Nordic A/S  

+ 45 3636 4300 

  

Du kan finde yderligere information om Azarga på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2015.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...