Hypernix

filmovertrukne tabletter 50 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hypernix 12,5 mg filmovertrukne tabletter Hypernix 50 mg filmovertrukne tabletter  

Losartankalium  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hypernix
 3. Sådan skal du tage Hypernix
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hypernix tilhører en gruppe af lægemidler, der er kendt som angiotensin II-receptorantagonister. Angiotensin II er et stof, der dannes i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodkarrene og får dem til at trække sig sammen. Dette medfører en stigning i blodtrykket. Hypernix forhindrer, at angiotensin II binder sig til disse receptorer, hvilket får blodkarrene til at slappe af og dermed sænker blodtrykket. Hypernix forsinker nedgang i nyrefunktionen hos patienter med forhøjet blodtryk og type II-diabetes. 

 

Hypernix anvendes til: 

 • behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) hos voksne og børn og unge i alderen 6-18 år.
 • at beskytte nyrerne hos type 2-diabetikere med forhøjet blodtryk, hvor laboratorieprøver viser nedsat nyrefunktion og proteinuri ≥0,5 g pr. dag (en tilstand hvor urinen indeholder en unormal mængde protein).
 • at behandle patienter med kronisk nedsat hjertefunktion, når lægen finder behandling med særlige lægemidler, der kaldes angiotensinkonverterende enzymhæmmere uegnet (ACE-hæmmere, medicin til at sænke blodtrykket). Hvis din nedsatte hjertefunktion er blevet stabiliseret med ACE-hæmmere, behøver du ikke at skifte til losartan.
 • patienter med både højt blodtryk og en fortykkelse af hjertevæggen, hvor losartan kan nedsætte risikoen for slagtilfælde (”LIFE”-indikationen).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hypernix

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Hypernix

 • hvis du er allergisk over for losartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hypernix (angivet i afsnit 6);
 • hvis din leverfunktion er alvorligt nedsat;
 • hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Det er også bedst at undgå brug af Hypernix i starten af graviditeten - se afsnittet om graviditet);
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Hypernix. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Hypernix frarådes i de første 3 måneder af graviditeten og må ikke tages hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet, da det kan medføre alvorlig skade på din barn, hvis det anvendes i dette stadie (se afsnittet ”Graviditet og amning”). 

 

Kontakt lægen, før du tager Hypernix, 

 • hvis du tidligere har haft angioødem (hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge) (se også afsnit 4 ”Bivirkninger”),
 • hvis du kaster voldsomt op eller har kraftig diarré, som fører til stort tab af væske og/eller salt fra kroppen,
 • hvis du får diuretika (vanddrivende medicin som øger mængden af vand, der passerer ud gennem nyrerne), eller hvis du er på saltbegrænset diæt, som medfører stort tab af væske og salt fra kroppen (se afsnit 3 ”Dosering til særlige patientgrupper”),
 • hvis du har forsnævring eller blokering af de blodkar, der fører til nyrerne,
 • hvis din leverfunktion er nedsat (se afsnit 2 ”Tag ikke Hypernix” og afsnit 3 ”Dosering til særlige patientgrupper”),
 • hvis din nyrefunktion er nedsat,
 • hvis du har nedsat hjertefunktion, med eller uden nedsat nyrefunktion, eller samtidige alvorlige livstruende rytmeforstyrrelser i hjertet. Det er nødvendigt at være særligt forsigtig, hvis du samtidig er i behandling med en beta-blokker,
 • hvis du har problemer med hjerteklapperne eller hjertemusklen,
 • hvis du har sygdom i hjertets kranspulsårer (forårsaget af nedsat blodgennemstrømning i hjertets blodkar), eller du har sygdom i hjernens blodkar (forårsaget af nedsat blodcirkulation i hjernen),
 • hvis du har primær hyperaldosteronisme (et syndrom der er forbundet med øget udskillelse af hormonet aldosteron fra binyrerne, som skyldes en abnormitet i kirtlen),
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.  

 

Se også information under overskriften ”Tag ikke Hypernix”. 

Børn

Hypernix bør ikke gives til børn under 6 år, eller børn med nedsat nyre- eller leverfunktion. Kontakt lægen for yderligere information. 

Brug af anden medicin sammen med Hypernix

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Vær særlig forsigtig, hvis du får den medicin, der nævnes nedenfor, mens du er i behandling med Hypernix: 

 • anden blodtrykssænkende medicin, da denne kan sænke dit blodtryk yderligere. Blodtrykket kan også sænkes med en af følgende typer/slags medicin: Tricyklisk antidepressiv medicin, medicin til behandling af psykotiske tilstande, baclofen, amifostin,
 • medicin som holder på kalium eller som kan øge indholdet af kalium (f.eks. kaliumtilskud, salterstatninger, der indeholder kalium eller kaliumbesparende medicin som visse vanddrivende lægemidler [amilorid, triamteren, spironolacton] eller heparin),
 • NSAID’er (medicin som hjælper på betændelsestilstande, og som også kan bruges til smertelindring), da disse kan nedsætte losartans blodtrykssænkende virkning.

Hvis din nyrefunktion er nedsat, kan samtidig brug af disse typer medicin føre til forværring af nyrefunktionen, 

 • medicin, der indeholder lithium, bør ikke tages sammen med losartan, uden at lægen overvåger behandlingen nøje. Det kan være hensigtsmæssigt med særlige forholdsregler (f.eks. blodprøver),
 • det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler: Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Hypernix” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Brug af Hypernix sammen med mad og drikke

Du kan tage Hypernix med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er gravid (eller kunne blive gravid). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Hypernix, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid, og lægen vil anbefale dig at tage et andet lægemiddel i stedet for Hypernix. Hypernix bør ikke anvendes i starten af graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, fordi det kan give alvorlige fosterskader, hvis det tages efter de første 3 måneder af graviditeten. 

Amning 

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at begynde at amme. Hypernix bør ikke anvendes af mødre, som ammer, og din læge kan udvælge en anden behandling til dig, hvis du gerne vil amme, specielt hvis dit barn er nyfødt eller blev født for tidligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at køre bil eller arbejde med maskiner. 

 

Det er ikke sandsynligt, at Hypernix vil påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Som det dog er tilfældet med megen anden medicin til behandling af forhøjet blodtryk, kan losartan medføre svimmelhed eller døsighed hos nogle mennesker, især i starten af behandlingen eller ved dosisøgning. Hvis du oplever svimmelhed eller døsighed, bør du tale med din læge, før du foretager lignende aktiviteter. 

Hypernix indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Hypernix

Tag altid Hypernix nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Lægen bestemmer, hvilken dosis af Hypernix der er hensigtsmæssig for dig, afhængigt af din tilstand, og om du tager anden medicin. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Hypernix, så længe lægen foreskriver det, det vil sikre en jævn kontrol af dit blodtryk. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne patienter med forhøjet blodtryk 

Behandlingen starter normalt med 50 mg losartan (1 tablet Hypernix 50 mg) én gang dagligt. Den største blodtrykssænkende virkning bør være nået 3-6 uger efter start af behandling. Hos nogle patienter kan dosis senere øges til 100 mg losartan (2 tabletter Hypernix 50 mg) én gang dagligt. 

Hvis du har indtryk af, at virkningen af losartan er for stærk eller for svag, skal du tale med din læge eller apoteket. 

 

Anvendelse til børn og unge i alderen 6-18 år 

Den anbefalede startdosis til patienter, som vejer mellem 20 og 50 kg er 25 mg losartan 

(2 tabletter Hypernix 12,5 mg) én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til 50 mg losartan (1 tablet Hypernix 50 mg) én gang dagligt, hvis blodtrykket ikke er under kontrol. 

Den anbefalede startdosis til patienter, som vejer over 50 kg er 50 mg losartan (1 tablet Hypernix 50 mg) én gang dagligt. Lægen kan øge dosis, hvis blodtrykket ikke er under kontrol. 

 

Voksne patienter med forhøjet blodtryk og type 2- diabetes 

Behandlingen starter normalt med 50 mg losartan (1 tablet Hypernix 50 mg) én gang dagligt. Dosis kan senere øges til 100 mg losartan (2 tabletter Hypernix 50 mg) én gang dagligt, afhængigt af hvordan dit blodtryk reagerer på behandlingen. 

 

Losartan tabletter kan gives sammen med anden blodtrykssænkende medicin (f.eks. diuretika, kalciumkanalblokkere, alfa- eller beta-blokkere og centralt virkende lægemidler) og også sammen med insulin og anden medicin, som bruges til at nedsætte blodglucosen (f.eks. sulfonylurinstoffer, glitazoner og glucosidasehæmmere). 

 

Voksne patienter med nedsat hjertefunktion 

Behandlingen starter normalt med 12,5 mg losartan (1 tablet Hypernix 12,5 mg) én gang dagligt. Dosis bør sædvanligvis øges trinvis en gang om ugen (dvs. 12,5 mg dagligt i den første uge, 25 mg dagligt i den næste uge, 50 mg dagligt i den tredje uge, 100 mg dagligt i den fjerde uge, 150 mg i den femte uge) op til en vedligeholdelsesdosis, som fastsættes af din læge. Der kan anvendes en højeste dosis på 150 mg losartan én gang dagligt (3 tabletter Hypernix 50 mg). 

 

I behandlingen af nedsat hjertefunktion er losartan normalt kombineret med et diuretikum (medicin som øger mængden af vand, der passerer ud gennem nyrerne) og/eller digitalis (medicin som er med til at gøre hjertet stærkere og mere effektivt) og/eller beta-blokkere. 

 

Forbyggelse af slagtilfælde (”LIFE”-indikationen) hos voksne patienter med højt blodtryk og dokumenteret forstørrelse af hjertet 

Behandlingen starter normalt med 50 mg losartan (1 tablet 50 mg Hypernix) én gang dagligt. En lav dosis hydrochlorthiazid bør tilføjes og/eller dosis af losartan bør øges til 100 mg (2 tabletter Hypernix 50 mg) én gang dagligt baseret på blodtryksrespons. 

 

Dosering til særlige patientgrupper 

Lægen kan tilråde en lavere dosis, især for visse patienter i starten af behandlingen, f.eks. patienter som får vanddrivende medicin i høje doser, patienter med nedsat leverfunktion eller patienter over 75 år. Losartan bør ikke gives til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se afsnittet ”Tag ikke Hypernix”). 

 

Indgivelse 

Tabletterne bør sluges sammen med et glas vand. Du bør forsøge at tage din daglige dosis på samme tid hver dag om morgenen. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Hypernix, indtil lægen siger noget andet. 

Hvis du har taget for mange Hypernix

Hvis du kommer til at tage for mange tabletter, eller et barn sluger nogle tabletter, skal du straks kontakte lægen. Symptomer på overdosering er lavt blodtryk, øget hjerterytme, muligvis nedsat hjerterytme. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hypernix, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Hypernix

Hvis du kommer til at glemme en daglig dosis, skal du blot tage næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Hypernix

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Hypernix og straks fortælle det til lægen eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital: 

 • En alvorlig allergisk reaktion (udslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, mund eller svælg, som kan gøre det svært at synke eller trække vejret).

Dette er en alvorlig men sjælden bivirkning, som forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 patienter men færre end 1 ud af 1.000 patienter. Du kan få brug for hurtig lægehjælp eller indlæggelse på hospital. 


Følgende bivirkninger er set for Hypernix: 


Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

 • svimmelhed
 • lavt blodtryk (især efter stort tab af vand fra blodkarrene i kroppen, f.eks. hos patienter med alvorligt nedsat hjertefunktion eller ved behandling med store doser vanddrivende medicin)
 • blodtryksfald, der viser sig, når man rejser sig fra liggende eller siddende stilling, og som kan have forbindelse til størrelsen af dosis
 • svækkelse
 • træthed
 • for lidt sukker i blodet (hypoglykæmi)
 • for meget kalium i blodet (hyperkaliæmi)
 • forandringer i nyrefunktionen, herunder nyresvigt
 • træthed og bleghed pga. nedsat antal røde blodlegemer (anæmi)
 • øget indhold af urinstof i blodet, øget indhold af kreatinin og kalium i blodet hos patienter med hjertesvigt.

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • døsighed
 • hovedpine
 • søvnforstyrrelser
 • følelse af at hjertet slår meget hurtigt (palpitationer)
 • stærke smerter i brystet (angina pectoris)
 • åndenød (dyspnø)
 • mavesmerter
 • forstoppelse
 • diarré
 • kvalme
 • opkastning
 • nældefeber (urticaria)
 • kløe (pruritus)
 • udslæt
 • lokal hævelse (ødem)
 • hoste.

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • overfølsomhed
 • angioødem (alvorlig allergisk reaktion med hævelse af ansigtet, svælget og tungen)
 • betændelse i blodkarrene (vasculitis, herunder Schönlein Henochs purpura)
 • følelsesløshed eller snurrende fornemmelse (paræstesi)
 • besvimelse (synkope)
 • meget hurtige og uregelmæssige hjerteslag (atrieflimren), slagtilfælde (hjernen)
 • leverbetændelse (hepatitis)
 • forhøjet ALAT (alaninaminotransferase i blodet), som sædvanligvis forsvinder, når behandlingen stoppes.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data): 

 • blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (nedsat antal blodplader)
 • migræne
 • unormal leverfunktion
 • muskel- eller ledsmerter
 • influenzalignende symptomer
 • rygsmerter
 • urinvejsinfektion
 • øget følsomhed over for sollys (fotosensitivitet)
 • uforklarlige muskelsmerter med mørk (te-farvet) urin (rhabdomyolyse)
 • impotens
 • betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)
 • lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi)
 • depression
 • generel utilpashed
 • ringen, summen, drønen eller klikken i ørerne (tinnitus)
 • smagsforstyrrelser.

Bivirkninger hos børn svarer til de, der ses hos voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hypernix indeholder:

 • Aktivt stof: losartankalium. 1 filmovertrukken tablet indeholder 12,5 mg eller 50 mg losartankalium, ækvivalent med henholdsvis 11,4 mg og 45,8 mg losartan.
 • Øvrige indholdsstoffer i Hypernix 12,5 mg er følgende: Majsstivelse, pregelatineret majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, cellactose (cellulose og lactosemonohydrat) i tabletkernen og hypromellose, talcum, propylenglycol, titandioxid (E171) og farvestoffet quinolingult (E104) i filmovertrækket.
 • Øvrige indholdsstoffer i Hypernix 50 mg er følgende: Majsstivelse, pregelatineret majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, cellactose (cellulose og lactosemonohydrat) i tabletkernen og hypromellose, talcum, propylenglycol og titandioxid (E171) i filmovertrækket.

Udseende og pakningsstørrelser

Hypernix 12,5 mg: Ovale, konvekse, gule filmovertrukne tabletter. 

 

Hypernix 50 mg: Runde, konvekse, hvide filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over. 

 

Pakningsstørrelser 

Hypernix 12,5 mg: 28 eller 98 filmovertrukne tabletter. 

 

Hypernix 50 mg: 28 eller 98 filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markeds- føringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Hypernix svarer til Losartankalium Krka. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...