Opdivo

konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/10 ml, 40 mg/4 ml og 240 mg / 24 ml

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

OPDIVO 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning  

nivolumab 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Det er vigtigt, at du altid har patient-informationskortet på dig, så længe du er i behandling med OPDIVO.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge OPDIVO
 3. Sådan skal du bruge OPDIVO
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

OPDIVO er en medicin, der anvendes til behandling af:  

 • fremskredent melanom (en bestemt type hudkræft, modermærkekræft) hos voksne
 • melanom efter komplet resektion hos voksne (behandling efter en operation kaldes adjuverende behandling)
 • fremskreden ikke små-cellet lungekræft (en bestemt type lungekræft) hos voksne
 • fremskredent renalcellekarcinom (fremskreden nyrekræft) hos voksne
 • klassisk Hodgkins lymfom, som er vendt tilbage, eller som ikke har reageret på tidligere behandlinger, herunder autolog stamcelletransplantation (transplantation af dine egne bloddannende celler) hos voksne
 • fremskreden hoved-halskræft hos voksne.
 • fremskredent urothelialt karcinom (blære- og urinvejskræft) hos voksne.
 • fremskredent øsofageal cancer (spiserørskræft) hos voksne.

 

OPDIVO indeholder det aktive stof nivolumab, som er et monoklonalt antistof, en type protein, der er designet til at genkende og binde sig til et bestemt målstof i kroppen. 


Nivolumab kobler sig til et målprotein kaldet programmeret celledød-1 (PD-1), som kan slukke for aktiviteten af T-cellerne (en type hvide blodlegemer, der udgør en del af immunsystemet, kroppens naturlige forsvarssystem). Ved at binde sig til PD-1 blokerer nivolumab PD-1’s aktivitet og hindrer det i at slukke for aktiviteten af dine T-celler. Dette medvirker til at øge T-cellernes aktivitet mod kræftceller ved melanom, lungekræft, nyrekræft, lymfekræft, hoved-halskræft, blærekræft eller spiserørskræft. 


Du får muligvis OPDIVO sammen med andre lægmidler mod kræft. Det er vigtigt, at du også læser indlægssedlen for disse andre lægemidler. Spørg lægen, hvis du har nogen spørgsmål om disse lægemidler. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge OPDIVO

Du må ikke få OPDIVO:

 • hvis du er allergisk over for nivolumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i OPDIVO (angivet i afsnit 6). Tal med lægen, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger OPDIVO, da det kan medføre: 

 • Problemer med hjertet som f.eks. ændringer i rytmen eller hastigheden af hjerteslag eller en unormal hjerterytme.
 • Problemer med lungerne som f.eks. vejrtrækningsbesvær eller hoste. Det kan være tegn på en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne (pneumonitis eller interstitiel lungesygdom).
 • Diarre (vandig, løs eller blød afføring) eller symptomer på en betændelseslignende reaktion i tarmene (colitis), som f.eks. mavesmerter og slim eller blod i afføringen.
 • Leverbetændelse (hepatitis). Tegn og symptomer på hepatitis kan være unormale prøveresultater for leverfunktionen, gulfarvning af øjnene eller huden (gulsot), smerter i den højre side af maven eller træthed.
 • Betændelseslignende reaktion i nyrerne eller problemer med nyrerne. Tegn og symptomer kan være unormale prøveresultater for nyrefunktionen eller nedsat urinmængde.
 • Problemer med hormonproducerende kirtler (herunder hypofysen, skjoldbruskkirtlen, biskjoldbruskkirtlerne og binyrerne), som kan påvirke, hvordan disse kirtler fungerer. Tegn og symptomer på, at disse kirtler ikke virker korrekt, kan være voldsom træthed, vægtændringer, hovedpine, nedsat mængde kalcium i blodet og synsforstyrrelser.
 • Sukkersyge (diabetes). Symptomer omfatter overdreven tørst, kraftigt øget urinproduktion, øget appetit med vægttab, træthed, sløvhed, svaghedsfølelse, nedtrykthed, irritabilitet og generel utilpashed eller diabetisk ketoacidose (syrestoffer i blodet som følge af diabetes).
 • Betændelseslignende reaktion (inflammation) i huden, som kan medføre alvorlige hudreaktioner (kendt som toksisk epidermal nekrolyse og Stevens-Johnsons syndrom). Tegn og symptomer på en alvorlig hudreaktion kan være udslæt, kløe og afskalning af huden (kan være dødelig).
 • Betændelseslignende reaktion i musklerne såsom myocarditis (inflammation i hjertemusklen), myositis (inflammation i musklerne) og rabdomyolyse (stivhed i muskler og led, muskelkramper). Tegn og symptomer kan være muskelsmerter, muskelstivhed, muskelsvaghed, brystsmerter eller voldsom træthed.
 • Afstødning af et transplanteret fast organ
 • Graft-versus-host sygdom (en sygdom, hvor transplanterede celler fra doner angriber kroppen).
 • Hæmofagocytisk lymfohistiocytose. En sjælden sygdom, hvor kroppens immunsystem producerer for mange celler af typen histiocytter og lymfocytter, der er normale infektionsbekæmpende celler. Symptomerne kan omfatte forstørret lever og/eller milt, hududslæt, forstørrede lymfeknuder, vejrtrækningsbesvær, tendens til blå mærker, nyreproblemer og hjerteproblemer.

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse tegn eller symptomer, eller hvis de bliver værre. Du må ikke forsøge selv at behandle dine symptomer med anden medicin. Din læge vil muligvis 

 • give dig anden medicin for at forebygge komplikationer og mildne dine symptomer,
 • udsætte den næste dosis OPDIVO, eller
 • helt stoppe din behandling med OPDIVO.

Du skal være opmærksom på, at disse tegn og symptomer nogle gange er forsinkede og kan opstå uger eller måneder efter din sidste dosis. Inden behandlingen vil lægen undersøge din almene helbredstilstand. Du vil også få taget blodprøver i løbet af behandlingen. 

 

Tal med lægen eller sygeplejersken, inden du får OPDIVO, hvis: 

 • du har en autoimmun sygdom (en tilstand, hvor kroppen angriber sine egne celler);
 • du har melanom i øjet;
 • du tidligere har fået ipilimumab, en anden medicin til behandling af melanom, og du fik alvorlige bivirkninger på grund af denne medicin;
 • du har fået at vide, at kræften har spredt sig til hjernen;
 • du tidligere har haft en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne;
 • du har taget medicin, som hæmmer dit immunforsvar.

 

Komplikationer ved stamcelletransplantation, hvor der anvendes stamceller fra en donor (allogen transplantation) efter behandling med OPDIVO. Disse komplikationer kan være alvorlige og medføre døden. Lægen vil overvåge dig nøje for tegn på komplikationer, hvis du gennemgår en allogen stamcelletransplantation. 

Børn og unge

OPDIVO må ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med OPDIVO

Fortæl det til lægen, inden du får OPDIVO, hvis du tager medicin, der hæmmer immunsystemet, som f.eks. kortikosteroider, da denne type medicin kan påvirke OPDIVOs virkning. Når du først er i behandling med OPDIVO, kan lægen imidlertid godt give dig kortikosteroider for at dæmpe de bivirkninger, du kan få under behandlingen. Dette vil ikke påvirke virkningen af medicinen.
Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du må ikke tage anden medicin under behandlingen uden først at tale med lægen. 

Graviditet og amning

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. 

 

Du må ikke bruge OPDIVO, hvis du er gravid, medmindre lægen specifikt beder dig om det. Man kender ikke OPDIVOs virkning hos gravide kvinder, men det er muligt, at det aktive stof nivolumab kan skade det ufødte barn. 

 • Du skal anvende sikker prævention, mens du er i behandling med OPDIVO og i mindst 5 måneder efter, du har fået den sidste dosis OPDIVO, hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder.
 • Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du bruger OPDIVO.

 

Man ved ikke, om OPDIVO udskilles i mælk. Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for det ammede barn. Spørg lægen, om du kan amme under eller efter behandlingen med OPDIVO. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

OPDIVO eller OPDIVO i kombination med ipilimumab kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Du skal imidlertid være forsigtig, når du udfører disse aktiviteter, indtil du er sikker på, hvordan OPDIVO påvirker dig. 

OPDIVO indeholder natrium

Fortæl det til lægen, inden du får OPDIVO, hvis du er på en diæt med lavt natriumindhold (lavt saltindhold). Dette lægemiddel indeholder 2,5 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) i hver ml koncentrat. OPDIVO indeholder 10 mg natrium i hvert 4 ml hætteglas, 25 mg natrium i hvert 10 ml hætteglas eller 60 mg natrium i hvert 24 ml hætteglas. Dette svarer til henholdsvis 0,5 %, 1,25 % eller 3 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 


Hovedbudskaberne fra denne indlægsseddel står også i det patient-informationskort, som du har fået af din læge. Det er vigtigt, at du har patient-informationskortet på dig og viser det til din partner eller omsorgsperson. 

3. Sådan skal du bruge OPDIVO

Så meget OPDIVO skal du have 

Når OPDIVO gives alene, er den anbefalede dosis enten 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge, alt afhængig af indikationen. 


Hvis OPDIVO gives sammen med ipilimumab til behandling af hudkræft, er den anbefalede dosis OPDIVO 1 mg nivolumab pr. kilogram kropsvægt for de første 4 doser (kombinationsfasen). Herefter er den anbefalede dosis OPDIVO 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge (enkeltstoffasen). 


Hvis OPDIVO gives sammen med ipilimumab til behandling af fremskreden nyrekræft, er den anbefalede dosis OPDIVO 3 mg nivolumab pr. kilogram kropsvægt for de første 4 doser 87 (kombinationsfasen). Herefter er den anbefalede dosis OPDIVO 240 mg hver 2. uge eller 480 mg hver 4. uge (enkeltstoffasen). 

 

Når OPDIVO gives i kombination med ipilimumab og kemoterapi til behandling af fremskreden ikkesmåcellet lungekræft, er den anbefalede dosis OPDIVO 360 mg hver 3. uge. Efter afslutning af 2 cyklusser af kemoterapi, gives OPDIVO i kombination med ipilimumab, den anbefalede dosis af OPDIVO er 360 mg hver 3. uge. 


Afhængigt af din dosis vil den ønskede mængde OPDIVO blive fortyndet med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske før brug. Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas OPDIVO for at opnå den nødvendige dosis. 

 

Sådan får du OPDIVO  

Du vil få OPDIVO på et hospital eller en klinik under opsyn af en erfaren læge. 

 

Du vil få OPDIVO af en læge eller sygeplejerske ved intravenøs infusion (som drop i en vene) over en periode på 30 eller 60 minutter. Du skal have en dosis hver 2. eller 4. uge, alt afhængig af den dosis du modtager. Lægen vil fortsætte med at give dig OPDIVO, så længe du har gavn af det, eller indtil du ikke længere tåler behandlingen. 

 

Hvis du får OPDIVO sammen med ipilimumab, vil du få de første 4 doser som en infusion over en periode på 30 minutter med 3 ugers mellemrum (kombinationsfasen). Herefter vil du få OPDIVO som en infusion over en periode på 30 eller 60 minutter hver 2. eller 4. uge, alt afhængig af den dosis du modtager (enkeltstoffasen). 

 

Når OPDIVO gives i kombination med ipilimumab og kemoterapi til behandling af fremskreden ikkesmåcellet lungekræft, vil du få en infusion over en periode på 30 minutter hver 3. uge. 

Hvis du har glemt at få OPDIVO

Det er meget vigtigt, at du overholder alle dine aftaler om behandling med OPDIVO. Hvis du glemmer en aftale, skal du bede lægen om at få en ny aftale. 

Hvis du holder op med at få OPDIVO

Hvis du stopper behandlingen, kan virkningen af medicinen ophøre. Du må ikke stoppe behandlingen med OPDIVO, medmindre du har aftalt det med lægen. 

 

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du får OPDIVO i kombination med ipilimumab eller i kombination med ipilimumab og kemoterapi, vil du få OPDIVO først efterfulgt af ipilimumab og derefter kemoterapi..Du skal læse indlægssedlen for de andre komponenter i kombinationen, så du også kender til brugen af disse lægemidler. Kontakt lægen, hvis du har spørgsmål til disse andre lægemidler. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lægen vil tale med dig om disse bivirkninger og forklare dig om risikoen og fordelen ved behandlingen. 

 

Vær opmærksom på vigtige symptomer på inflammation (betændelseslignende reaktion). OPDIVO virker på dit immunsystem og kan forårsage inflammation i dele af kroppen. Inflammation kan give alvorlige skader i din krop, og nogle inflammationstilstande kan være livstruende og kræve behandling eller ophør med OPDIVO.  

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med OPDIVO alene:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Fald i antallet af nogle hvide blodceller
 • Diarre (vandig, løs eller blød afføring), kvalme
 • Hududslæt, undertiden med blærer, kløe
 • Træthed eller svaghedsfølelse

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Infektioner i de øvre luftveje
 • Allergisk reaktion, reaktioner i forbindelse med infusion af medicinen
 • Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (som kan medføre træthed eller vægtstigning), øget funktion af skjoldbruskkirtlen (som kan medføre hurtig hjerterytme [puls], svedudbrud og vægttab)
 • Appetitløshed
 • Betændelseslignende reaktion i nerverne (som medfører følelsesløshed, svaghed, snurrende fornemmelse eller brændende smerter i arme og ben), hovedpine, svimmelhed
 • Forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Betændelseslignende reaktion i lungerne (pneumonitis med hoste og vejrtrækningsbesvær), åndenød (dyspnø), hoste
 • Betændelseslignende reaktion i tarmene (colitis), mundsår og forkølelsessår (stomatitis), opkastning, mavesmerter, forstoppelse, mundtørhed
 • Pletvise farveændringer af huden (vitiligo), tør hud, hudrødme, unormalt hårtab eller udtynding af håret
 • Smerter i muskler og knogler (muskuloskeletale smerter) og led (artralgi)
 • Feber, væskeansamlinger (hævelse)

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Alvorlig lungeinfektion (lungebetændelse), bronkitis
 • Øget mængde af bestemte typer hvide blodlegemer
 • Nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne), nedsat funktion af eller betændelseslignende reaktion i hypofysen (sidder nederst i hjernen), hævelse af skjoldbruskkirtlen, diabetes
 • Væskemangel, forhøjet syreindhold i blodet
 • Nerveskade, som medfører følelsesløshed og svaghed (polyneuropati), betændelseslignende reaktion i nerverne som skyldes at kroppen angriber sig selv, som medfører følelsesløshed, svaghed, snurrende fornemmelse eller brændende smerter (autoimmun neuropati)
 • Øjenbetændelse (med rødme og smerter), sløret syn, tørre øjne
 • Hurtig hjerterytme (puls), betændelseslignende reaktion i sækken der ligger omkring hjertet og ophobning af væske omkring hjertet (sygdomme i perikardiet)
 • Væske omkring lungerne
 • Betændelseslignende reaktion i bugspytkirtlen (pankreatitis), betændelseslignende reaktion i maven (gastritis)
 • Leverbetændelse (hepatitis)
 • Alvorlig hudsygdom med røde, ofte kløende knopper, som ligner mæslingeudslæt, og som begynder på arme og ben, og nogle gange i ansigtet og på resten af kroppen (erythema multiforme), hudsygdom med fortykkede røde områder på huden, ofte med sølvagtige skæl (psoriasis), hudsygdom i ansigtet med usædvanlig rødme af næse og kinder (rosacea), nældefeber (kløende, hævet udslæt)
 • Betændelseslignende reaktion (inflammation) i musklerne med smerter og stivhed (polymyalgia rheumatica), betændelseslignende reaktion i led (artritis)
 • Nyrebetændelse, nyresvigt (inklusive pludseligt tab af nyrefunktion)
 • Smerter, brystsmerter

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • En sygdom, der forårsager betændelseslignende reaktion (inflammation) i lymfeknuder eller forstørrede lymfeknuder (Kikuchi lymfadenitis)
 • Livstruende allergisk reaktion
 • Syreforgiftning i blodet som følge af sukkersyge (diabetisk ketoacidose)
 • Midlertidig betændelseslignende reaktion i nerverne, der medfører smerter, svaghed og lammelse af arme og ben (Guillain-Barré syndrom), tab af den beskyttende skede rundt om nerverne (demyelinisering), en tilstand, hvor musklerne bliver svage og hurtigere bliver trætte (myastenisk syndrom)
 • Betændelse i hjernen
 • Ændret hjerterytme eller hjertefrekvens, unormal hjerterytme, en betændelseslignende reaktion (inflammation) i hjertemusklen
 • Betændelseslignende sygdom i blodkar
 • Væske i lungerne
 • Sår på tyndtarmen
 • Blokerede galdegange
 • Alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse eller Stevens-Johnsons syndrom)
 • Sygdom hvor immunsystemet angriber kirtlerne der laver væsker til kroppen, f.eks. tåre og spyt (Sjögrens syndrom), muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myopati), betændelseslignende reaktion i musklerne (myositis), stivhed i muskler og led, muskelkramper (rabdomyolyse)

Andre bivirkninger, som er blevet rapporteret med hyppigheden ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):   

 • Midlertidig og reversibel ikke-infektiøs betændelse i de beskyttende membraner, der dækker hjernen og rygmarven (aseptisk meningitis) 
 • Afstødning af et transplanteret solidt organ 
 • Kroniske sygdomme forbundet med ophobning af betændelsesceller i forskellige organer og væv, mest almindeligt i lungerne (sarkoidose) 
 • Nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlerne 
 • En gruppe af stofskiftekomplikationer, som sker efter kræftbehandling, karakteriseret ved høje blodniveauer af kalium og phosphat, og lave blodniveauer af calcium (tumorlysesyndrom) 
 • En betændelsessygdom (højst sandsynligt af autoimmun oprindelse), der påvirker øjnene, huden og membranerne i ørerne, hjernen og rygmarven (Vogt-Koyanagi-Harada syndrom) 
 • En tilstand, hvor immunsystemet producerer for mange infektionsbekæmpende celler af typen histiocytter og lymfocytter, der kan give forskellige symptomer (hæmofagocytisk lymfohistiocytose)

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med OPDIVO i kombination (hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkningerne kan variere med den modtagne behandling og kombinationen af lægemidler mod kræft): 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med OPDIVO i kombination med ipilimumab:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (som kan medføre træthed eller vægtstigning), øget funktion af skjoldbruskkirtlen (som kan medføre hurtig hjerterytme (puls), svedudbrud og vægttab)
 • Appetitløshed
 • Hovedpine
 • Åndenød (dyspnø)
 • Betændelseslignende reaktion i tarmene (colitis), diarre (vandig, løs eller blød afføring), opkastning, kvalme, mavesmerter
 • Hududslæt, undertiden med blærer, kløe
 • Ledsmerter (artralgi), smerter i muskler og knogler (muskuloskeletale smerter)
 • Træthed eller svaghedsfølelse, feber

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Alvorlig lungeinfektion (lungebetændelse), infektioner i de øvre luftveje, øjenbetændelse (konjunktivitis)
 • Øget mængde af bestemte typer hvide blodlegemer, fald i neutrofiler emd feber
 • Allergisk reaktion, reaktioner i forbindelse med infusion af medicinen
 • Nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne), nedsat funktion af hypofysen eller betændelseslignende reaktion (hypofysitis) i hypofysen (sidder nederst i hjernen), hævelse af skjoldbruskkirtlen, sukkersyge (diabetes)
 • Dehydrering, nedsat niveau af albumin og phosphat i blodet
 • Betændelseslignende reaktion i nerverne (som medfører følelsesløshed, svaghed, snurrende fornemmelse eller brændende smerter i arme og ben), svimmelhed
 • Øjenbetændelse (med rødme og smerter), sløret syn, tørre øjne
 • Hurtig hjerterytme (puls)
 • Forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Betændelseslignende reaktion i lungerne (pneumonitis, med hoste og vejrtrækningsbesvær), væske omkring lungerne, blodpropper, hoste
 • Mundsår og forkølelsessår (stomatitis), betændelseslignende reaktion i bugspytkirtlen (pankreatitis), forstoppelse, mundtørhed
 • Betændelseslignende reaktion i leveren
 • Pletvise farveændringer af huden (vitiligo), tør hud, hudrødme, unormalt hårtab eller udtynding af håret, nældefeber (kløende udslæt)
 • En betændelseslignende reaktion (inflammation) i led (artritis), muskelkramper, muskelsvaghed
 • Nyresvigt (inklusive pludseligt tab af nyrefunktion)
 • Væskeansamlinger (hævelse), smerter, brystsmerter, kulderystelser

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Bronkitis
 • Midlertidig og reversibel ikke-infektiøs betændelse i de beskyttende membraner, der dækker hjernen og rygmarven (aseptisk meningitis)
 • Kroniske sygdomme forbundet med ophobning af betændelsesceller i forskellige organer og væv, oftest i lungerne (sarkoidose)
 • Forhøjet syreindhold i blodet
 • Syrestoffer i blodet som følge af sukkersyge (diabetisk ketoacidose)
 • Nedsat funktion af biskjoldbrusskirtlerne
 • Midlertidig betændelseslignende reaktion i nerverne, der medfører smerter, svaghed og lammelse af arme og ben (Guillain-Barré syndrom); nerveskade, som medfører følelsesløshed og svaghed (polyneuropati); betændelseslignende reaktion i nerverne; dropfod (peroneusparese); betændelseslignende reaktion i nerverne, som skyldes, at kroppen angriber sig selv, og som medfører følelsesløshed, svaghed og en stikkende eller brændende smerte (autoimmun neuropati), svaghed i muskulaturen og øget træthed uden svind af muskelvæv (myasthenia gravis)
 • Betændelse i hjernen
 • Ændret hjerterytme eller hjertefrekvens, unormal hjerterytme, en betændelseslignende reaktion (inflammation) i hjertemusklen, langsom hjerterytme
 • Perforering af tarmene, betændelseslignende reaktion i maven (gastritis), betændelseslignende reaktion i tolvfingertarmen
 • Hudsygdom med fortykkede røde områder på huden, ofte med sølvagtige skæl (psoriasis), alvorlig hudsygdom med røde, ofte kløende knopper, som ligner mæslingeudslæt, og som begynder på arme og ben, og nogle gange i ansigtet og på resten af kroppen (erythema multiforme)
 • Alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse eller Stevens-Johnsons syndrom)
 • Kronisk sygdom i leddene (spondylartropati), sygdom, hvor immunsystemet angriber de kirtler, der producerer kropsvæsker som tårer og spyt (Sjögrens syndrom), muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myopati), en betændelseslignende reaktion i musklerne (myositis), stivhed i muskler og led, muskelkramper (rabdomyolyse), betændelseslignende reaktion (inflammation) i musklerne med smerter og stivhed (polymyalgia rheumatica)
 • Nyrebetændelse

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse)

Andre bivirkninger, som er blevet rapporteret (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Afstødning af et transplanteret fast organ (solidt organ)
 • En gruppe af stofskiftekomplikationer, som sker efter kræftbehandling, karakteriseret ved høje blodniveauer af kalium og phosphat, og lave blodniveauer af calcium (tumorlysesyndrom)
 • En betændelsessygdom (højst sandsynligt af autoimmun oprindelse), der påvirker øjnene, huden og membranerne i ørerne, hjernen og rygmarven (Vogt-Koyanagi-Harada syndrom)
 • Betændelseslignende reaktion i sækken der ligger omkring hjertet og ophobning af væske omkring hjertet (sygdomme i perikardiet)
 • En tilstand, hvor immunsystemet producerer for mange infektionsbekæmpende celler af typen histiocytter og lymfocytter, der kan give forskellige symptomer (hæmofagocytisk lymfohistiocytose)

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. Du må ikke forsøge selv at behandle dine symptomer med anden medicin. ' 

 

Ændringer i prøveresultater 

OPDIVO alene eller i kombination kan ændre resultaterne af de prøver, som lægen tager. Disse kan være: 

 • Unormale prøveresultater for leverfunktionen (øget mængde af leverenzymerne aspartat-aminotransferase, alanin-aminotransferase, gamma-glutamyltransferase eller alkalisk phosphatase i blodet, øget indhold af nedbrydningsproduktet bilirubin i blodet)
 • Unormale prøveresultater for nyrefunktionen (øget mængde kreatinin i blodet)
 • Højt (hyperglykæmi) eller lavt (hypoglykæmi) blodsukkerniveau
 • Nedsat antal røde blodlegemer (som transporterer ilt), hvide blodlegemer (som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (der hjælper blodet med at størkne)
 • Øget mængde af enzymet, der nedbryder fedtstoffer, og af enzymet, der nedbryder stivelse
 • Forhøjet eller nedsat mængde calcium eller kalium i blodet
 • Forhøjet eller nedsat mængde magnesium eller natrium i blodet
 • Vægttab
 • Forøget mængde af tyroidstimulerende hormon

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se nedenstående oplysninger). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S‌‌‌
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). 

Må ikke nedfryses. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

Det uåbnede hætteglas kan opbevares ved stuetemperaturer på op til 25 °C og rumbelysning i op til 48 timer. 

 

Eventuelle rester af infusionsvæsken må ikke gemmes til senere brug. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

OPDIVO indeholder:

 • Aktivt stof: Nivolumab.
  En ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 10 mg nivolumab.
  Et hætteglas indeholder enten 40 mg (i 4 ml), 100 mg (i 10 ml) eller 240 mg (i 24 ml) nivolumab.

 

 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitratdihydrat, natriumchlorid (se afsnit 2 ”OPDIVO indeholder natrium”), mannitol (E421), diethylentriaminpentaeddikesyre, polysorbat 80 (E433), natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

OPDIVO koncentrat til infusion, opløsning (sterilt koncentrat) er en klar til opaliserende, farveløs til lysegul væske, der kan indeholde få lyse partikler. 


Det fås i æsker med enten 1 hætteglas med 4 ml, 1 hætteglas med 10 ml eller 1 hætteglas med 24 ml.  

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG  

Plaza 254  

Blanchardstown Corporate Park 2  

Dublin 15, D15 T867  

Irland 

Fremstiller

Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics  

Cruiserath Road, Mulhuddart  

Dublin 15, D15 H6EF  

Irland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Belgique/België/Belgien 

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva 

Bristol-Myers Squibb Kft. 

Tel: + 370 52 369140 

България 

Bristol-Myers Squibb Kft. 

Teл.: + 359 2 4942 480 

Luxembourg/Luxemburg 

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 

Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 

Bristol-Myers Squibb Kft. 

Tel.: + 36 1 808 9433 

Danmark 

Bristol-Myers Squibb Danmark 

Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Tel: + 356 23976333 

Deutschland 

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 

Tel: 0800 0752002 (+49 (0)89 121 42-350) 

Nederland 

Bristol-Myers Squibb B.V. 

Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti 

Bristol-Myers Squibb Kft. 

Tel: + 372 640 1030 

Norge 

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd. 

Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα 

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 

Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich 

Bristol-Myers Squibb GesmbH 

Tel: + 43 1 60 14 30 

España 

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 

Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska 

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 

Tel.: + 48 22 2606400 

France 

Bristol-Myers Squibb SARL 

Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96 

Portugal 

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A. 

Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
TEL: +385 1 2078 508 

România 

Bristol-Myers Squibb Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

Ireland 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc 

Tel: + 353 (0)1 483 3625 

Slovenija 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Tel: + 386 1 2355 100 

Ísland 

Bristol-Myers Squibb AB hjá Vistor hf 

Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Tel: + 421 2 20833 600 

Italia 

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland 

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος 

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige 

Bristol-Myers Squibb Aktiebolagg 

Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija 

Bristol-Myers Squibb Kft.
Tel: + 371 66164750 

United Kingdom 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 

Tel: + 44 (0800) 731 1736 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

Klargøring og administration af OPDIVO

Klargøring af lægemidlet skal foretages af uddannet personale i overensstemmelse med god praksis, især med henblik på aseptik. 

Beregning af dosis

Mere end 1 hætteglas OPDIVO-koncentrat kan være nødvendigt for at give patienten den totale dosis. 


Nivolumab-monoterapi:  

Den ordinerede dosis for patienten er 240 mg eller 480 mg uanset kropsvægt, alt afhængig af indikation. 


Nivolumab i kombination med ipilimumab:  

Den ordinerede dosis til patienten angives i mg/kg. Totaldosis beregnes på baggrund af den ordinerede dosis. 

 • Den totale nivolumab dosis i mg = patientens vægt i kg × den ordinerede dosis i mg/kg.
 • Volumen (ml) af OPDIVO-koncentrat til klargøring af dosis = den totale dosis i mg, divideret med 10 (styrken af OPDIVO-koncentratet er 10 mg/ml).

Nivolumab i kombination med ipilimumab og kemoterapi:  

Den ordinerede dosis til patienten er 360 mg uanset kropsvægt. 

Klargøring af infusion

Vær opmærksom på aseptisk håndtering, mens infusionen forberedes. 

 

OPDIVO kan gives som intravenøs administration enten: 

 • ufortyndet efter overførsel til en infusionsbeholder ved brug af en passende steril sprøjte;
  eller
 • efter fortynding ifølge disse instruktioner:
  • den færdige koncentration i infusionsvæsken bør være fra 1 til 10 mg/ml.
  • den totale infusionsvolumen må ikke overstige 160 ml. For patienter der vejer mindre end 40 kg, må den totale infusionsvolumen ikke overstige 4 ml per kilogram af patientens vægt.
 • Til fortynding af OPDIVO-koncentrat kan der anvendes enten:
  • natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske; eller
  • glucose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske.

TRIN 1 

 • Kontroller OPDIVO-koncentratet for partikler eller misfarvning. Hætteglasset må ikke rystes. OPDIVO-koncentrat er en klar til opaliserende, farveløs til lysegul væske. Kasser hætteglasset, hvis koncentratet er grumset, misfarvet eller indeholder andre partikler end nogle få delvist gennemsigtige eller hvidlige partikler.
 • Udtag det nødvendige volumen OPDIVO-koncentrat ved brug af en passende steril sprøjte.

 

TRIN 2 

 • Overfør koncentratet til en steril, tom glasflaske eller intravenøs beholder (PVC eller polyolefin).
 • Hvis det er relevant, udføres fortynding med det påkrævede volumen natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske. For lettere klargøring kan koncentratet også overføres direkte til en brugsklar pose, der indeholder den ønskede mængde natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske.
 • Blandes forsigtigt ved at bevæge beholderen manuelt. Må ikke rystes.

Administration

OPDIVO-infusion må ikke administreres som intravenøs bolus- eller push-injektion. 

OPDIVO-infusion administreres intravenøst over en periode på 30 eller 60 minutter alt afhængig af dosis

 

OPDIVO-infusion må ikke infunderes samtidig med andre lægemidler i samme infusionsslange. Der skal anvendes en separat infusionsslange. 


Der skal anvendes et infusionssæt og et sterilt, pyrogenfrit, minimalt proteinbindende in-line filter (porestørrelse 0,2 μm til 1,2 μm). 

 

OPDIVO-infusionsvæske er kompatibel med: 

 • PVC-infusionssæt
 • Polyolefin-beholdere
 • Glasflasker
 • PVC-infusionssæt
 • In-line filtre af polyethersulfonmembraner med en porestørrelse på 0,2 μm til 1,2 μm.

 

Efter administration af nivolumab gennemskylles i.v.-slangen med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske. 

Opbevaringsbetingelser og holdbarhed

Uåbnet hætteglas 

OPDIVO skal opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Hætteglassene skal opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. OPDIVO må ikke nedfryses.
Det uåbnede hætteglas kan opbevares ved stuetemperaturer på op til 25°C og rumbelysning i op til 48 timer. 


Brug ikke OPDIVO efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


OPDIVO-infusion 

Kemisk og fysisk holdbarhed fra klargøringstidspunktet er blevet påvist som følgende (tiderne er inklusive administrationsperioden): 

 

Klargøring af infusion 

Brugsstabilitet 

Opbevaring ved 2 ºC til 8 ºC  

beskyttet mod lys 

Opbevaring ved stuetemperatur  

(≤ 25 °C) og dagslys 

Ufortyndet eller fortyndet med  

natriumchlorid  

9 mg/mL (0,9 %) injektionsvæske 

30 dage 

24 timer (ud af sammenlagt 30 dages opbevaring) 

Fortyndet med 50 mg/mL (5 %)  

glucose injektionsvæske 

24 timer 

8 timer (ud af sammenlagt 24 timers opbevaring) 

 

Ud fra en mikrobiologisk betragtning bør den klargjorte infusionsopløsning, uanset fortyndingsmiddel, anvendes straks.
Hvis OPDIVO ikke anvendes straks, vil opbevaringstid og opbevaringsforhold inden brug være brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2 °C til 8 °C eller 8 timer (ud af de sammenlagte 24 timers opbevaring) ved stuetemperatur (≤ 25 °C), medmindre klargøring af infusionsvæsken har været fortaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. 

Bortskaffelse

Eventuelle rester af infusionsvæsken må ikke gemmes til senere brug.
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...