Brentan®

creme 20 mg/g

McNeil Denmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Brentan 20 mg/g creme  

Miconazolnitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Tag altid Brentan creme nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Brentan creme på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentan creme
 3. Sådan skal du bruge Brentan creme
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Brentan er et svampemiddel. Du kan bruge Brentan creme mod svamp på fødder og andre steder på huden f.eks. omkring skedeåbningen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Brentan creme for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentan creme

Brug ikke Brentan creme:

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof, andre tilsvarende svampemidler eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Brentan kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner. Du skal være opmærksom på tegn på en allergisk reaktion, mens du bruger Brentan. Se afsnit 4.
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Brentan creme.
Du må ikke bruge Brentan creme mod svamp i hårbund, skæg eller negle uden lægens anvisning. 

 

Undgå kontakt med øjnene. Du bør stoppe behandlingen, hvis du får tegn på allergi eller irritation. Kontakt lægen.
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Brentan, hvis du er i behandling med et af følgende lægemidler 

 • blodfortyndende medicin (warfarin)
 • medicin mod type 2 diabetes
 • medicin mod epilepsi (phenytoin).

Brug af anden medicin sammen med Brentan creme

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tal med din læge hvis du tager: 

 • blodfortyndende medicin (warfarin)
 • medicin mod type 2 diabetes
 • medicin mod epilepsi (phenytoin).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Brentan creme. 

 

Graviditet 

Du kan bruge Brentan creme, når du er gravid. 

 

Amning 

Erfaringer med Brentan creme er endnu begrænsede. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brentan creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Brentan creme indeholder butylhydroxyanisol (E320) og benzoesyre (E210)

Butylhydroxyanisol (E320) kan give hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.
Dette lægemiddel indholder 2 mg/g benzoesyre. Benzoesyre (E210) kan medføre lokal irritation og øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til 4 uger). 

3. Sådan skal du bruge Brentan creme

Brug altid Brentan creme nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn 

Du skal smøre Brentan creme på og omkring det angrebne hudområde 2 gange daglig. Massere cremen ind i huden med en finger, indtil den er trængt helt ind. Behandlingsperioden varierer fra 2 til 6 uger afhængigt af lokaliseringen og alvorligheden af det inficerede område. Du skal fortsætte med at bruge Brentan creme i mindst 1 uge, efter at symptomerne er væk. 

 

Du må kun bruge Brentan creme til børn under 2 år efter aftale med en læge. 

 

Ældre 

Dokumentationen er utilstrækkelig med hensyn til anvendelsen af Brentan creme i ældre (>65 år). 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Dokumentationen er utilstrækkelig med hensyn til anvendelsen af Brentan creme i patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion. 

Hygiejniske forholdsregler

 1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører Brentan creme på.
 2. Du skal sørge for, at de ting, der kommer i kontakt med det angrebne hudområde (håndklæde, børste, vaskeklud, negleklipper), ikke bliver brugt af andre.

Behandling af fødderne

 1. Vask fødderne med sæbe og fjern afskallet hud. Tør fødderne omhyggeligt - også mellem tæerne - med et håndklæde, der kun bliver brugt til det.
 2. Smør Brentan creme på og omkring det angrebne hudområde - også imellem tæerne og på fodsålen.
 3. Tag rene strømper på efter hver behandling.

Hvis du har brugt for meget Brentan creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Brentan creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du bruger for meget Brentan creme, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op med at bruge Brentan creme. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge. 

Hvis du har glemt at bruge Brentan creme

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Brentan creme

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Brentan creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at bruge Brentan og kontakt straks din læge, hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger: 

 • Hævelse af ansigt, tunge eller svælg, synkebesvær, nældefeber og åndedrætsbesvær (angioødem, anafylaktisk reaktion (ukendt hyppighed)).

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt(sandsynligvis sjælden): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Lokale hævelser af hud og slimhinder. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

 • Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):
  Overfølsomhed, udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):
  Kontakteksem, brændende fornemmelse i huden, nældefeber, udslæt, rødmen af huden, inflammation i huden, lyse pletter på huden (mindre pigment), og følgende symptomer, der hvor du smører cremen på: irritation, brændende fornemmelse, kløe, varmefølelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Brentan creme utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Brentan creme ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Brentan creme efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apotket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brentan 20 mg/g creme indeholder:

 • Det aktive stof er miconazolnitrat. 1 g creme indeholder 20 mg miconazolnitrat.
 • De øvrige indholdsstoffer er: Pegoxol-7-stearat, peglicol-5-oleat, paraffinolie, benzoesyre (E 210), butylhydroxyanisol (E 320), renset vand.

Pakningsstørrelser

Tube med 15 g, 30 g eller 50 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød. 

Fremstiller

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., B-2340 Beerse, Belgien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...