pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE, 1 sæt
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE, 1 sæt
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1500 IE, 1 sæt
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IE, 1 sæt
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IE, 1 sæt

Esperoct®

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE

Novo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Esperoct® 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
Esperoct® 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
Esperoct® 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
Esperoct® 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
Esperoct® 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

turoctocog alfa pegol (pegyleret human koagulationsfaktor VIII (rDNA))

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Esperoct®
 3. Sådan skal du bruge Esperoct®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Esperoct®

Esperoct® indeholder det aktive stof turoctocog alfa pegol, som er et langtidsvirkende rekombinant koagulationsfaktor VIII-præparat. Faktor VIII er et protein, som findes i blodet, og som hjælper med at forebygge og stoppe blødning. 

Hvad anvendes Esperoct® til

Esperoct® anvendes til at behandle og forebygge blødning hos personer i alderen 12 år og derover med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). 

 

Hos patienter med hæmofili A mangler eller fungerer faktor VIII ikke ordentligt. Esperoct® erstatter denne defekte eller manglende faktor VIII og hjælper blodet til at størkne på blødningsstedet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Esperoct®

Brug ikke Esperoct®

 • Hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)
 • Hvis du er allergisk over for hamsterproteiner.

 

Brug ikke Esperoct® hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så kontakt lægen før du bruger dette lægemiddel. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tidligere brug af faktor VIII-medicin 

Fortæl lægen, hvis du tidligere har brugt faktor VIII-medicin, især hvis du udviklede inhibitorer (antistoffer) over for medicinen, da der kan være en risiko for, at dette sker igen. 

 

Allergiske reaktioner  

Der er risiko for, at du kan få en alvorlig og pludselig allergisk reaktion (f.eks. en anafylaktisk reaktion) over for Esperoct®


Hvis du får tidlige tegn på en allergisk reaktion, skal injektionen stoppes med det samme, og du skal omgående søge læge eller tage på skadestuen. Disse tidlige tegn kan være udslæt, nældefeber, blærer, kløe på store områder af huden, rødme og/eller hævelse af læber, tunge, ansigt eller hænder, synke- eller vejrtrækningsbesvær, hvæsende vejrtrækning, trykken for brystet, bleg og kold hud, hurtig hjerterytme (puls) eller svimmelhed, hovedpine, kvalme og opkastning. 

 

Udvikling af 'FVIII-inhibitorer' (antistoffer)  

Der kan udvikles inhibitorer (antistoffer) under behandling med alle former for faktor VIII-medicin 

 • Disse inhibitorer, specielt ved høje koncentrationer, forhindrer, at behandlingen virker korrekt
 • Du vil blive overvåget nøje for udvikling af disse inhibitorer
 • Fortæl det straks til lægen, hvis din blødning ikke er under kontrol med Esperoct®
 • Den samlede dosis Esperoct® må ikke øges for at få din blødning under kontrol, uden at du har talt med lægen først.

 

Problemer ved brug af kateter  

Hvis du har kateter, hvor medicin kan indsprøjtes i blodet (centralt venekateter), kan du få infektioner eller blodpropper på kateterstedet. 

 

Hjertesygdom  

Tal med din læge eller apotekspersonalet hvis du har en hjertesygdom, eller du har en risiko for at få en hjertesygdom. 

Børn

Esperoct® kan ikke anvendes til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Esperoct®

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Esperoct® påvirker ikke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Esperoct® indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 30,5 mg natrium (hovedkomponenten i køkken-/bordsalt) pr. opblandet hætteglas. Det svarer til 1,5% af det anbefalede maksimale daglige indtag af natrium for voksne. 

3. Sådan skal du bruge Esperoct®

Behandlingen med Esperoct® bliver igangsat af en læge, der har erfaring med at behandle patienter med hæmofili A. 

 

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, om hvordan Esperoct® skal bruges, så spørg lægen. 

Sådan gives Esperoct®

Esperoct® gives som en injektion i en blodåre (intravenøst), se "Esperoct® brugervejledning" for yderligere oplysninger. 

Så meget skal du bruge

Lægen vil beregne din dosis. Dosis afhænger af din legemsvægt og om Esperoct® bruges til at forebygge eller til at behandle en blødning. 

 

Forebyggelse af blødning  

Voksne og unge (børn i alderen 12 år og derover): Den anbefalede dosis er 50 IE Esperoct® pr. kg legemsvægt hver 4. dag. Din læge kan vælge en anden dosis eller hvor ofte injektionerne skal indgives afhængigt af dine behov. 

 

Behandling af blødning  

Dosis af Esperoct® beregnes ud fra din legemsvægt, og det niveau af faktor VIII, der skal opnås. Det nødvendige niveau af faktor VIII afhænger af, hvor alvorlig blødningen er, og hvor den er. Hvis du oplever, at Esperoct® har utilstrækkelig virkning, skal du tale med lægen. 

 

Brug til børn og unge  

Unge (i alderen 12 år og derover) kan bruge samme dosis som voksne. 

Hvis du har brugt for meget Esperoct®

Hvis du har brugt for meget Esperoct®, skal du straks kontakte lægen. 

 

Hvis du er nødt til at bruge betydeligt mere Esperoct® for at stoppe en blødning, skal du straks kontakte lægen. For yderligere oplysninger, se "Udvikling af 'FVIII-inhibitorer' (antistoffer)" i punkt 2

Hvis du har glemt at bruge Esperoct®

Hvis du har glemt en dosis, skal du injicere den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke injicere en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste injektion som planlagt, og fortsæt derefter som anvist af lægen. Spørg lægen, hvis du er i tvivl. 

Hvis du holder op med at bruge Esperoct®

Du må ikke holde op med at bruge Esperoct® uden først at have talt med lægen om det. 

Hvis du holder op med at tage Esperoct®, er du måske ikke længere beskyttet mod blødning, eller en aktuel blødning vil måske ikke stoppe. Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Allergiske reaktioner (overfølsomhed)  

Stop injektionen med det samme, hvis du får alvorlige og pludselige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner). Du skal omgående søge læge eller tage på skadestuen, hvis du får tegn på en allergisk reaktion, såsom: 

 • synke- eller vejrtrækningsbesvær
 • hvæsende vejrtrækning
 • trykken for brystet
 • rødme og/eller hævelse af læber, tunge, ansigt eller hænder
 • udslæt, nældefeber, blærer eller kløe
 • bleg og kold hud, hurtig hjerterytme (puls) eller svimmelhed (lavt blodtryk)
 • hovedpine, kvalme eller opkastning.

 

Udvikling af 'FVIII-inhibitorer' (antistoffer) 

Hvis du tidligere har fået behandling med faktor VIII i over 150 dage, kan der udvikles inhibitorer (antistoffer) (kan forekomme hos 1 ud af 100 patienter). Hvis dette sker for dig, kan medicinen holde op med at virke korrekt, og du kan opleve vedvarende blødning. Kontakt straks lægen, hvis dette sker. Se "Udvikling af 'FVIII-inhibitorer' (antistoffer)" i punkt 2

Følgende bivirkninger er observeret med Esperoct®

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • hudreaktioner på injektionsstedet
 • kløe (pruritus)
 • hudrødme (erytem)
 • udslæt.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • allergiske reaktioner (overfølsomhed). Disse kan blive alvorlige og eventuelt livstruende, se "Allergiske reaktioner (overfølsomhed)" ovenfor for yderligere oplysninger
 • faktor VIII-inhibitorer (antistoffer) hos patienter, som tidligere har fået behandling med faktor VIII.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står efter 'EXP' på kartonen, på hætteglasset og den fyldte sprøjte. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Før opblanding (før pulveret blandes med solvensen):  

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Esperoct® må opbevares 

 • ved stuetemperatur (op til 30°C) i én sammenhængende periode i op til 12 måneder inden for produktets udløbsdato eller
 • over stuetemperatur (over 30°C op til 40°C) i én sammenhængende periode på højst 3 måneder inden for produktets udløbsdato.

 

Når du tager Esperoct® ud af køleskabet for opbevaring, notér da datoen, og sæt kryds i boksen for opbevaringstemperatur på kartonen.
Når først produktet er taget ud af køleskabet for opbevaring, må det ikke sættes tilbage i køleskabet.  

Må ikke fryses. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. 

 

Efter opblanding (efter pulveret er blandet med solvensen):  

Brug Esperoct® straks efter opblanding. Hvis du ikke anvender den opblandede opløsning med det samme, skal den bruges inden for 

 • 24 timer hvis den opbevares i køleskab (2°C - 8°C) eller
 • 4 timer ved temperaturer op til 30°C eller
 • 1 time ved temperaturer mellem 30°C og 40°C, men kun hvis produktet har været opbevaret over stuetemperatur (over 30°C op til 40°C) før opblanding i højst 3 måneder.

 

Pulveret i hætteglasset fremstår som et hvidt eller off-white pulver. Brug ikke pulveret hvis farven er ændret. 

 

Den opblandede injektionsvæske skal være klar og farveløs. Brug ikke injektionsvæsken, hvis du kan se partikler eller misfarvning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Esperoct® indeholder

 • Aktivt stof: Turoctocog alfa pegol (pegyleret human koagulationsfaktor VIII (rDNA)). Hvert hætteglas med Esperoct® indeholder nominelt 500, 1000, 1500, 2000 eller 3000 IE turoctocog alfa pegol.
 • Øvrige indholdsstoffer: L-histidin, saccharose, polysorbat 80, natriumchlorid, L-methionin, calciumchloriddihydrat, natriumhydroxid og saltsyre.
 • Indholdsstoffer i solvensen: Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske, opløsning samt vand til injektionsvæsker.

 

Efter opblanding med den medfølgende solvens (natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske, opløsning), indeholder den klargjorte injektionsvæske henholdsvis 125, 250, 375, 500 eller 750 IE turoctocog alfa pegol pr. ml (baseret på styrken af turoctocog alfa pegol dvs. 500, 1000, 1500, 2000 eller 3000 IE). 

Udseende og pakningsstørrelser

Esperoct® fås i pakninger med 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE eller 3000 IE. Hver pakning med Esperoct® indeholder et hætteglas med hvidt eller off-white pulver, en 4 ml fyldt sprøjte med en klar, farveløs solvens, en stempelstang og en hætteglasadapter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S Novo Allé 

DK-2880 Bagsværd,  

Danmark 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

 

Esperoct® er et varemærk ejet af Novo Nordisk Health Care AG, Schweiz. 


© 2020 

Novo Nordisk A/S 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Esperoct® brugervejledning

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger Esperoct®. 

 

Esperoct® leveres som pulver. Før injektion skal det opblandes med den solvens, der medfølger i sprøjten. Solvensen er en natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske, opløsning. Det opblandede præparat skal injiceres i en vene (intravenøs (i.v.) injektion). Udstyret i denne pakning er beregnet til opblanding og injektion af Esperoct®. 

 

Du skal også bruge: 

 • et infusionssæt (sommerfuglenål med slange)
 • sterile alkoholservietter
 • gazestykker og plastre.

 

Disse dele medfølger ikke i pakken med Esperoct® 

 

Brug ikke udstyret uden grundig undervisning fra lægen eller sygeplejersken. 

 

Vask altid dine hænder og sørg for at området omkring dig er rent. 

 

Når du klargør og injicerer lægemidlet direkte ind i en vene, er det vigtigt at bruge en ren og bakteriefri (aseptisk) metode. En forkert fremgangsmåde kan forårsage en bakterieinfektion i blodet. 

 

Udstyret må ikke åbnes, før du er klar til at bruge det. 

 

Anvend ikke udstyret, hvis det har været tabt, eller det er beskadiget. Tag i stedet en ny pakning i brug. 


Anvend ikke udstyret, hvis udløbsdatoen er overskredet. Tag i stedet en ny pakning i brug. Udløbsdatoen står på den ydre karton, på hætteglasset, på hætteglasadapteren og på den fyldte sprøjte. 


Anvend ikke udstyret, hvis du har mistanke om, at det er forurenet. Tag i stedet en ny pakning i brug. 


Smid ikke nogen af tingene ud, før du har injiceret den opblandede opløsning.
 


Udstyret er kun til engangsbrug.
 

Indhold

Pakningen indeholder: 

 • 1 hætteglas med Esperoct® pulver
 • 1 hætteglasadapter
 • 1 fyldt sprøjte med solvens
 • 1 stempelstang (placeret under sprøjten)

Oversigt

Hætteglas med Esperoct® pulver 

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 

Hætteglasadapter 

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 

Fyldt sprøjte med solvens 

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 

Stempelstang 

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 

1. Klargøring af hætteglas og sprøjte  

 

 • Tag det antal af pakninger med Esperoct® som du har brug for.
 • Kontrollér udløbsdatoen.
 • Kontrollér navnet, styrken og farven på pakningen for at sikre, at den indeholder det rigtige produkt.
 • Vask dine hænder og tør dem af i et rent håndklæde eller lad dem lufttørre.
 • Tag hætteglasset, hætteglasadapteren og den fyldte sprøjte ud af kartonen. Lad stempelstangen være urørt i kartonen.
 • Lad hætteglas og den fyldte sprøjte opnå stuetemperatur. Du kan gøre dette ved at holde dem i dine hænder, indtil de føles ligeså varme som dine hænder, se figur A.

  Anvend ikke andre metoder til at opvarme
  hætteglasset og den fyldte sprøjte.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 • Fjern plastikhætten fra hætteglasset. Brug ikke hætteglasset, hvis plastikhætten sidder løst eller mangler.
 • Tør gummiproppen af med en steril alkoholserviet, og lad den lufttørre i nogle sekunder før brug, for at sikre at den er så fri for bakterier som muligt.

  Rør ikke ved gummiproppen med dine fingre, da dette kan overføre bakterier.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

2. Påsæt hætteglasadapteren 

 

 • Fjern beskyttelsespapiret fra hætteglasadapteren.

  Brug ikke hætteglasadapteren, hvis beskyttelsespapiret ikke er helt forseglet, eller hvis det er ødelagt.

  Tag ikke hætteglasadapteren ud af beskyttelseshætten med dine fingre.
  Hvis du rører spidsen på hætteglasadapteren, kan der blive overført bakterier fra dine fingre.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 • Anbring hætteglasset på en flad og solid overflade.
 • Drej beskyttelseshætten, og klik hætteglasadapteren fast på hætteglasset.

  Fjern ikke hætteglasadapteren fra hætteglasset, efter den er påsat.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 • Tryk let på beskyttelseshætten med tommel- og pegefinger som vist på figuren.
 • Fjern beskyttelseshætten fra hætteglasadapteren.

  Løft ikke hætteglasadapteren op fra hætteglasset, når du fjerner beskyttelseshætten.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

3. Påsæt stempelstangen og sprøjten  

 

 • Tag fat i stempelstangen i den brede ende og tag den ud af kartonen. Rør ikke ved siderne eller gevindet på stempelstangen. Hvis du rører ved siderne eller gevindet, kan der blive overført bakterier fra dine fingre.
 • Påfør straks stempelstangen til sprøjten ved at dreje den med urets retning ind i stemplet indeni den fyldte sprøjte, indtil der mærkes modstand.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 • Fjern sprøjtehætten fra den fyldte sprøjte ved at bøje den ned, indtil perforeringen knækker.

  Rør ikke ved sprøjtens spids under sprøjtehætten.
  Hvis du rører ved sprøjtens spids, kan der blive overført bakterier fra dine fingre.

  Brug ikke den fyldte sprøjte, hvis hætten er løs eller mangler.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 • Skru den fyldte sprøjte stramt på hætteglasadapteren, indtil der mærkes modstand.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

4. Opblanding af pulveret med solvensen  

 • Hold den fyldte sprøjte en smule skråt med hætteglasset nedad.
 • Pres stempelstangen ned for at injicere al solvensen ind i hætteglasset.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 • Hold stempelstangen nede, mens hætteglasset hvirvles forsigtigt rundt, indtil alt pulveret er opløst.

  Ryst ikke hætteglasset, da dette vil medføre skumdannelse.
 • Kontrollér den opblandede opløsning. Den skal være klar og farveløs, og der må ikke være nogen synlige partikler. Brug den ikke, hvis der er partikler eller misfarvning. Tag i stedet en ny pakning i brug.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

Det anbefales, at Esperoct® bruges straks efter opblanding. 


Hvis du ikke kan bruge den opblandede opløsning med Esperoct® med det samme, skal den bruges inden for  

 • 24 timer når den opbevares i køleskab (2°C - 8°C) eller
 • 4 timer (op til 30°C) eller
 • 1 time ved temperaturer mellem 30°C og 40°C, men kun hvis produktet har været opbevaret over stuetemperatur (over 30°C op til 40°C) før opblanding i højst 3 måneder.

 

Opbevar det opblandede produkt i hætteglasset. 


Opblandet opløsning må ikke fryses eller opbevares i sprøjter.
 


Opblandet opløsning må ikke opbevares i direkte lys.
 

 

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE
Hvis din dosis kræver mere end ét hætteglas, gentages trinene A til J med yderligere hætteglas, hætteglasadapterer og fyldte sprøjter, indtil du opnår den nødvendige dosis. 

 

 • Hold stempelstangen presset helt i bund.
 • Vend sprøjten med hætteglasset på hovedet.
 • Giv slip på stempelstangen og lad den trække sig tilbage af sig selv, mens den opblandede opløsning fyldes i sprøjten.
 • Træk stempelstangen lidt nedad for at trække den opblandede opløsning ind i sprøjten.
 • Hvis du ikke skal bruge al den opblandede medicin fra hætteglasset, benyttes skalaen på sprøjten for at se, hvor meget opblandet opløsning du trækker op, som anvist af lægen eller sygeplejersken.

  Hvis der på noget tidspunkt er luft i sprøjten, skal luften injiceres tilbage i hætteglasset.
 • Med hætteglasset vendt på hovedet bankes der let på sprøjten, for at lade eventuelle luftbobler stige til tops.
 • Pres forsigtigt på stempelstangen, indtil alle luftbobler er væk.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

 • Skru hætteglasadapteren af hætteglasset.

  Rør ikke ved sprøjtens spids. Hvis du rører ved sprøjtens spids, kan der blive overført bakterier fra dine fingre.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

5. Injicér den opblandede opløsning  

 

Esperoct® er nu klar til at blive injiceret i en vene. 

 • Injicér injektionsvæsken som anvist af lægen eller sygeplejersken.
 • Injicér langsomt over en periode på ca. 2 minutter.

 

Bland ikke Esperoct® med andre intravenøse injektionsvæsker eller lægemidler. 


Injektion af Esperoct® via forbindelser uden nål til intravenøse (i.v.) katetre
 

 

Advarsel: Den fyldte sprøjte er lavet af glas og er designet til at kunne passe sammen med standard luer-lock forbindelser. Nogle forbindelser uden nål har en indvendig spids, og passer ikke sammen med den fyldte sprøjte. Når forbindelse og sprøjte ikke passer sammen, kan det forhindre indgivelsen af lægemidlet og resultere i, at forbindelsen uden nål beskadiges. 


Injektion af opløsningen gennem et udstyr til central venøs adgang (CVAD), såsom et centralt venekateter eller en subkutan port: 

 • Anvend en ren og bakteriefri (aseptisk) metode. Følg instruktionen i brug af din forbindelse og CVAD i samråd med lægen eller sygeplejersken.
 • Injektion ind i et CVAD kræver muligvis en steril 10 ml plastiksprøjte til udtræk af den opblandede opløsning. Dette skal gøres lige efter trin J.
 • Hvis slangen til CVAD skal skylles igennem enten før eller efter injektion af Esperoct®, skal du bruge natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske, opløsning.

Bortskaffelse  

 

 • Efter injektion kasseres alt ikke anvendt opløsning med Esperoct®, sprøjten med infusionssættet, hætteglasset med hætteglasadapteren samt andet affald forsvarligt, som anvist af apotekspersonalet.

  Bortskaf det ikke med husholdningsaffaldet.

Esperoct Novo Nordisk A/S pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE 

Skil ikke udstyret fra hinanden før bortskaffelse. 


Genbrug ikke udstyret.
 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...