Stelara®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 45 mg

Janssen-Cilag

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

STELARA 45 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte
ustekinumab 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Denne indlægsseddel er skrevet til den person, der tager medicinen. Forældre eller omsorgspersoner, som skal give Stelara til et barn, skal læse indlægssedlen grundigt. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara
 3. Sådan skal du bruge Stelara
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Virkning

Stelara indeholder det aktive stof ustekinumab, et antistof, der er fremstillet ud fra en enkelt klonet celle (monoklonalt). Monoklonale antistoffer er proteiner, som genkender og bindes specifikt til visse proteiner i kroppen.

Stelara tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes immunsuppressiva. Disse lægemidler virker ved at svække dele af immunsystemet. 

Anvendelse

Stelara bruges til at behandle følgende betændelseslignende tilstande: 

 • Plaque-psoriasis hos voksne og børn på 6 år og derover
 • Psoriasisartrit hos voksne
 • Moderat til svær Crohns sygdom hos voksne
 • Moderat til svær colitis ulcerosa hos voskne


Plaque-psoriasis
Plaque-psoriasis er en hudsygdom, der giver en betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden og neglene. Stelara mindsker inflammationen og andre tegn på sygdommen.

Stelara bruges til voksne med moderat til svær plaque-psoriasis, der ikke kan bruge ciclosporin, methotrexat eller lysbehandling, eller i tilfælde, hvor disse behandlinger ikke virker.

Stelara bruges til børn og unge på 6 år og derover med moderat til svær plaque-psoriasis, som ikke tåler lysbehandling eller andre systemiske behandlinger, eller hvis disse behandlinger ikke virker. 


Psoriasisartrit
Psoriasisartrit er en betændelseslignende tilstand i leddene, der sædvanligvis ledsages af psoriasis. Hvis du har aktiv psoriasisartrit, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke opnår tilstrækkelig virkning af disse lægemidler, kan du få Stelara: 

 • for at reduceret symptomerne på sygdommen
 • for at forbedre din fysiske funktion
 • for at forhale ledskader.


Crohns sygdom
Crohns sygdom er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af Crohns sygdom, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom. 

 

Colitis ulcerosa 

Colitis ulcerosa er en betændelseslignende (inflammatorisk) sygdom i tarmen. Hvis du lider af colitis ulcerosa, vil du først få andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på disse lægemidler, eller hvis du ikke kan tåle dem, kan du få Stelara for at reducere symptomerne på din sygdom. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Stelara

Brug ikke Stelara

 • hvis du er allergisk over for ustekinumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Stelara (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en aktiv infektion, som din læge anser for at være betydningsfuld.

 

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med din læge eller apotekspersonalet, før du begynder at bruge Stelara. 

Advarsler og forsigtighedsregler‌

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Stelara. Lægen vil tjekke dit helbred før hver behandling. Sørg for at fortælle lægen om enhver sygdom, du måtte have, før hver behandling. Kontakt også lægen, hvis du for nylig har været i nærheden af en person, der kunne have tuberkulose. Lægen vil så undersøge dig og teste dig for tuberkulose, før du får Stelara. Hvis din læge mener, at du har risiko for at få tuberkulose, kan du få medicin til at behandle det. 

Vær opmærksom på alvorlige bivirkninger

Stelara kan give alvorlige bivirkninger, der kan omfatte allergiske reaktioner og infektioner. Vær opmærksom på visse tegn på sygdom, mens du bruger Stelara. Se listen over alle disse bivirkninger under " Alvorlige bivirkninger" i afsnit 4

 

Kontakt lægen, før du bruger Stelara:  

 • Hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på Stelara. Er du i tvivl, så spørg din læge.
 • Hvis du har haft kræft. Immunsuppressiva som Stelara svækker dele af immunsystemet. Dette kan øge risikoen for kræft.
 • Hvis du har eller for nylig har haft en infektion.
 • Hvis du har fået nye skader i huden eller forandringer i områder med psoriasis eller på normal hud.
 • Hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion over for latex eller Stelara injektion - lægemidlets beholder indeholder latex, som kan give alvorlige allergiske reaktioner hos personer, der er overfølsomme over for denne gummi. Se symptomerne på en allergisk reaktion i afsnit 4 under ‘Vær opmærksom på alvorlige bivirkninger’.
 • Hvis du får anden behandling for psoriasis og/eller psoriasisartrit - såsom et andet immunsuppressivum eller lysbehandling (når kroppen behandles med en type ultraviolet (UV) lys). Disse behandlinger kan også svække dele af immunsystemet. Samtidig brug af disse behandlinger og Stelara er ikke undersøgt. Det er muligt, at det øger risikoen for sygdomme, der forbindes med et svækket immunsystem.
 • Hvis du får eller tidligere har fået injektionsbehandling mod allergi - det vides ikke, om Stelara kan påvirke disse behandlinger.
 • Hvis du er over 65 år - i så fald kan du være mere tilbøjelig til at få infektioner.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du begynder at bruge Stelara, hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig. 

Børn og unge

Det frarådes at give Stelara til børn under 6 år med psoriasis eller børn under 18 år med psoriasisartrit, Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, da det ikke er undersøgt hos denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin eller vacciner sammen med Stelara

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet:  

 • Hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.
 • Hvis du er blevet vaccineret for nylig eller skal have en vaccination. Visse typer vaccine (levende vacciner) må ikke gives, mens du er i behandling med Stelara.

Graviditet og amning

 • Det er bedst at lade være med at bruge Stelara under graviditet. Stelaras virkning på gravide kendes ikke. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, rådes du til at undgå at blive gravid, og du skal bruge sikker prævention, mens du bruger Stelara og i mindst 15 uger efter den sidste behandling med Stelara.
 • Tal med din læge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid.
 • Ustekinumab kan passere over i modermælken. Tal med din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Sammen med din læge skal du beslutte, om du skal amme eller bruge Stelara - du må ikke gøre begge dele.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Stelara påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Stelara

Stelara er beregnet til brug under vejledning og tilsyn af en læge med erfaring i at behandle de sygdomme som Stelara er beregnet til. 


Brug altid Stelara nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Tal med lægen om, hvornår du skal have dine injektioner og opfølgende kontrol. 

Hvor meget Stelara skal du have

Lægen beslutter, hvor meget Stelara du har brug for og i hvor lang tid. 

 

Voksne på 18 år og derover  

Psoriasis og/eller psoriasisartrit 

 • Den anbefalede startdosis er 45 mg Stelara. Patienter, som vejer mere end 100 kilogram (kg), kan starte på en dosis på 90 mg i stedet for 45 mg.
 • Efter startdosen skal du have den næste dosis 4 uger senere og dernæst hver 12. uge. De efterfølgende doser er sædvanligvis de samme som startdosen.


Crohns sygdom eller colitis ulcerosa 

 • Under behandlingen gives den første dosis på ca. 6 mg/kg Stelara af din læge gennem et drop i en blodåre i armen (intravenøs infusion). Efter den indledende dosis få du den næste dosis på 90 mg Stelara efter 8 uger og derefter hver 12. uge som en injektion under huden ('subkutant’).
 • Efter den første injektion under huden vil visse patienter muligvis få 90 mg Stelara hver 8. uge. Din læge beslutter, hvornår du skal have din næste dosis.

 

Børn og unge på 6 år og derover 

Psoriasis 

 • Lægen vil fastlægge den rigtige dosis til dig, herunder den mængde (det volumen) af Stelara, der skal injiceres for at give den rigtige dosis. Den rigtige dosis til dig afhænger af din kropsvægt på det tidspunkt, hvor den enkelte dosis gives.
 • Der findes et 45 mg hætteglas, hvis du har behov for mindre end den fulde dosis på 45 mg.
 • Hvis du vejer under 60 kg, er den anbefalede dosis 0,75 mg Stelara pr. kg kropsvægt.
 • Hvis du vejer mellem 60 kg og 100 kg, er den anbefalede dosis 45 mg Stelara.
 • Hvis du vejer over 100 kg, er den anbefalede dosis 90 mg Stelara.
 • Efter startdosen skal du have den næste dosis 4 uger senere og derefter hver 12. uge.

Sådan får du Stelara

 • Stelara gives som indsprøjtning (injektion) under huden (subkutant). I begyndelsen af behandlingen kan Stelara indsprøjtes (injiceres) af en læge eller sygeplejerske.
 • Du og din læge kan beslutte, at du selv injicerer Stelara. I så fald vil du få undervisning i, hvordan du skal gøre dette.
 • Nærmere instruktioner i at give Stelara finder du under "Vejledning i injektion" sidst i denne indlægsseddel.

Tal med din læge, hvis du har spørgsmål i forbindelse med at give dig selv en injektion. 

Hvis du har brugt for meget Stelara

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt eller fået for meget Stelara. Tag æsken med, selv hvis den er tom. 

Hvis du har glemt at bruge Stelara

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du glemmer en dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Stelara

Det er ikke farligt at holde op med at bruge Stelara. Hvis du stopper behandlingen, kan dine symptomer dog komme tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Nogle patienter kan få alvorlige bivirkninger, der kan kræve omgående behandling. 

 

Allergiske reaktioner - kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen eller skadestue, hvis du bemærker nogle af følgende tegn.  

 • Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) er sjældne hos personer, der bruger Stelara (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 brugere). Tegnene omfatter:
  • besvær med at trække vejret eller synke
  • lavt blodtryk, som kan give svimmelhed eller omtågethed
  • hævelser i ansigt, læber, mund eller svælg.
 • Almindelige tegn på en allergisk reaktion omfatter hududslæt og nældefeber (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere).

 

I sjældne tilfælde er der blevet indberettet allergiske lungereaktioner og lungebetændelse hos patienter, der fik ustekinumab. Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer som for eksempel hoste, åndenød og feber. 

 

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, vil lægen måske beslutte, at du ikke må få Stelara igen. 

 

Infektioner - kan kræve omgående behandling. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker nogle af følgende tegn.  

 • Næse- og halsinfektioner og forkølelser er almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere).
 • Brystinfektioner er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere)
 • Betændelse i vævet under huden (cellulitis) er ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere)
 • Helvedesild (et smertefuldt udslæt med blærer) er ikke almindeligt (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere).


Stelara kan nedsætte din evne til at bekæmpe infektioner. Nogle infektioner kan blive alvorlige og kan omfatte infektioner, der skyldes virusser, svampe eller bakterier, herunder infektioner, som hovedsagelig forekommer hos personer med svækket immunforsvar (opportunistiske infektioner).
Vær opmærksom på tegn på infektion, når du bruger Stelara. De kan omfatte: 

 • feber, influenzalignende symptomer, nattesved
 • træthedsfølelse, kortåndethed, vedvarende hoste
 • varm, rød eller smertefuld hud eller et smertefuldt udslæt med blærer
 • svien ved vandladning
 • diarré.


Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker et af disse tegn på infektion. De kan være tegn på infektioner, hudinfektioner eller helvedesild, som kan medføre alvorlige komplikationer. Fortæl det til lægen, hvis du får en infektion, der ikke vil gå væk eller bliver ved med at vende tilbage. Din læge kan beslutte, at du ikke må få Stelara, før infektionen er væk. Fortæl også din læge, hvis du har åbne rifter eller sår, da der kan gå betændelse i dem. 


Hudafskalning - øget rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen kan være symptomer på sygdommene erytroderm psoriasis eller eksfoliativ dermatitis, som er alvorlige hudsygdomme. Kontakt straks lægen, hvis du bemærker et af disse tegn. 

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):  

 • Diarré
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Kløe
 • Ryg-, muskel- eller ledsmerter
 • Ondt i halsen
 • Rødme og smerter på injektionsstedet
 • Bihulebetændelse


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):  

 • Infektion i tænderne
 • Svampeinfektion i skeden
 • Depression
 • Tilstoppet næse
 • Blødning, blå mærker, hård hud, hævelser og kløe på injektionsstedet
 • Følelse af svaghed
 • Hængende øjenlåg og slappe muskler i den ene side af ansigtet (ansigtslammelse eller Bells parese), sædvanligvis forbigående.
 • Forandringer i psoriasis med rødme og nye bittesmå gule eller hvide blærer i huden, somme tider med feber (pustuløs psoriasis)
 • Hudafskalning (hudeksfoliation)
 • Acne


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 brugere):  

 • Rødme og afskalning af huden på et større område af kroppen, som kan klø eller gøre ondt (eksfoliativ dermatitis). Somme tider udvikles der lignende symptomer som en naturlig ændring i symptomerne på psoriasis (erytroderm psoriasis).
 • Betændelse i små blodkar, hvilket kan føre til et hududslæt med små røde eller lilla knopper, feber eller ledsmerter (vaskulitis).


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 000 brugere):  

 • Blærer på huden, som kan være røde, kløende og smertefulde (bulløs pemphigoid).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.
 • Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte det mod lys.
 • Hvis det er nødvendigt, kan den enkelte fyldte Stelara-injektionssprøjte også opbevares ved stuetemperatur op til 30 °C i en enkelt periode på maksimalt 30 dage i den oprindelige karton for at beskytte mod lys. Anfør den dato, hvor den fyldte sprøjte tages ud af køleskabet første gang, og den dato, hvor den skal kasseres, i felterne på den ydre karton. Datoen, hvor sprøjten skal kasseres, må ikke være senere end den oprindelige udløbsdato, der er trykt på kartonen. Når en sprøjte har været opbevaret ved stuetemperatur (op til 30 °C), må den ikke anbringes i køleskabet igen. Kasser sprøjten, hvis den ikke bruges inden for 30 dage ved opbevaring ved stuetemperatur, eller hvis den oprindelige udløbsdato er nået, afhængigt af hvilken dato, der kommer først.
 • Ryst ikke den fyldte Stelara-injektionssprøjte. Langvarig, voldsom rysten kan ødelægge lægemidlet.

 

Brug ikke Stelara  

 • efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • hvis væsken er misfarvet, uklar, eller der flyder fremmedlegemer i den (se afsnit 6 "Udseende og pakningsstørrelser").
 • hvis du ved eller tror, at Stelara er blevet udsat for ekstreme temperaturer ved en fejltagelse (f.eks. frost eller varme).
 • hvis produktet er blevet rystet voldsomt.

 

Stelara er kun til engangsbrug. Eventuelt ikke anvendt medicin, der er tilbage i sprøjten, skal bortskaffes. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Stelara indeholder:

 • Aktivt stof: Ustekinumab. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 45 mg ustekinumab i 0,5 ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: L-histidin, L-histidin-monohydrochlorid-monohydrat, polysorbat 80, saccharose og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Stelara er en klar til let opaliserende (med perlemorsskær), farveløs til lys gul injektionsvæske. Opløsningen kan indeholde enkelte små gennemsigtige eller hvide proteinpartikler. Den udleveres i en karton, der indeholder 1 dosis i en 1 ml fyldt injektionssprøjte af glas. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 45 mg ustekinumab i 0,5 ml injektionsvæske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgien  

Fremstiller

Janssen Biologics B.V.
Einsteinweg 101
2333 CB Leiden
Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Danmark
Janssen-Cilag A/S
Tlf: +45 4594 8282 

jacdk@its.jnj.com

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/. 

Vejledning i injektion

Når behandlingen påbegyndes, vil din læge eller sygeplejerske hjælpe dig med den første injektion (indsprøjtning). Men du og din læge kan beslutte, at du selv injicerer (indsprøjter) Stelara. Hvis dette er tilfældet, vil du få undervisning i, hvordan du injicerer Stelara. Tal med din læge, hvis du har spørgsmål i forbindelse med at give dig selv en injektion. 

 • Bland ikke Stelara med andre væsker til injektion
 • Ryst ikke den fyldte Stelara-injektionssprøjte. Voldsom rysten kan ødelægge medicinen. Brug ikke medicinen, hvis den er blevet rystet voldsomt.

 

Figur 1 viser, hvordan den fyldte injektionssprøjte ser ud. 

 

Stelara® Janssen-Cilag International NV, injektionsvæske, opl. i sprøjte 45 mg 

Figur 1 

 

1. Kontrollér antallet af fyldte injektionssprøjter og forbered udstyret:
Forberedelse til anvendelse af den fyldte injektionssprøjte 

 • Tag de(n) fyldte injektionssprøjte(r) ud af køleskabet. Lad den fyldte injektionssprøjte stå uden for kartonen i ca. en halv time. Derved får væsken en passende temperatur til injektion (stuetemperatur). Fjern ikke sprøjtens nålebeskyttelseshætte, mens væsken får lov til at få stuetemperatur.
 • Hold om kappen på den fyldte injektionssprøjte med den beskyttede nål opad.
 • Hold ikke om stempelhovedet, stemplet, nålebeskyttelsesafskærmningen eller nålebeskyttelseshætten.
 • Træk ikke tilbage i stemplet på noget tidspunkt.
 • Fjern ikke nålebeskyttelseshætten fra den fyldte injektionssprøjte, før du bliver instrueret om det.
 • Rør ikke nålebeskyttelsesaktiveringstappene (som er markeret med * på figur 1) for at undgå for tidlig tildækning af nålen med nålebeskyttelsesafskærmningen.


Kontrollér de(n) fyldte injektionssprøjte(r) for at sikre  

 • at antallet af fyldte injektionssprøjter og styrken er korrekt.
  • Hvis din dosis er 45 mg, skal du have én 45 mg fyldt Stelara-injektionssprøjte.
  • Hvis din dosis er 90 mg, skal du have to 45 mg fyldte Stelara-injektionssprøjter, og du skal give dig selv to injektioner. Vælg to forskellige steder for disse injektioner (f.eks. en injektion i det højre lår og den anden injektion i det venstre lår), og foretag injektionerne lige efter hinanden.
 • at det er den rigtige medicin
 • at udløbsdatoen ikke er overskredet
 • at den fyldte injektionssprøjte ikke er beskadiget
 • at opløsningen i den fyldte injektionssprøjte er klar til svagt opaliserende (har et perlemorsagtigt skær), og at den er farveløs til svagt gul
 • at opløsningen i den fyldte injektionssprøjte ikke er misfarvet eller uklar, og at den ikke indeholder fremmede partikler
 • at opløsningen i den fyldte injektionssprøjte ikke er frosset.


Find alt det frem, som du har brug for, og læg det ud på en ren overflade. Det omfatter desinficerende servietter, en vattot eller et stykke gaze og en affaldsbeholder til skarpe genstande.

2. Vælg og forbered injektionsstedet:
Vælg et injektionssted (se figur 2).  

 • Stelara gives som injektion under huden (subkutant).
 • Gode steder til injektionen er øverste del af låret eller omkring maven (abdomen) mindst 5 cm fra navlen.
 • Hvis det er muligt, skal du undgå at bruge hudområder med tegn på psoriasis.
 • Hvis der er en, der vil hjælpe med at give dig injektionen, kan han eller hun også vælge overarmene som injektionssted.
  Stelara® Janssen-Cilag International NV, injektionsvæske, opl. i sprøjte 45 mg
  Figur 2

 

Forbered injektionsstedet  

 • Vask dine hænder grundigt med sæbe og varmt vand.
 • Tør injektionsstedet af med en desinficerende serviet.
 • Rør ikke dette område igen, før du har taget injektionen.


3. Fjern nålebeskyttelseshætten (se figur 3): 

 • Nålebeskyttelseshætten må ikke fjernes, før du er klar til at injicere dosis.
 • Tag den fyldte injektionssprøjte op. Hold om sprøjtens kappe med én hånd.
 • Træk nålebeskyttelseshætten lige af og smid den væk. Rør ikke ved stemplet, mens du gør det.
  Stelara® Janssen-Cilag International NV, injektionsvæske, opl. i sprøjte 45 mg
  Figur 3

 

 • Du vil måske bemærke en luftboble i den fyldte injektionssprøjte eller en dråbe væske ved spidsen af nålen. Begge dele er normalt, og de behøver ikke fjernes.
 • Rør ikke nålen, og lad den ikke berøre nogen overflade.
 • Brug ikke den fyldte injektionssprøjte, hvis den tabes, uden at nålebeskyttelseshætten er på. Hvis det sker, så kontakt din læge eller apotekspersonalet.
 • Foretag injektionen straks efter at have fjernet nålebeskyttelseshætten.


4. Injicer dosis: 

 • Hold den fyldte sprøjte mellem langfingeren og pegefingeren på den ene hånd, og placér tommelfingeren på toppen af stempelhovedet. Brug den anden hånd til forsigtigt at klemme den rengjorte hud mellem tommel- og pegefinger. Du skal ikke presse hårdt.
 • Træk ikke tilbage i stemplet på noget tidspunkt.
 • Tryk nålen igennem huden så langt, som den kan, med en enkelt, hurtig bevægelse (se figur 4).
  Stelara® Janssen-Cilag International NV, injektionsvæske, opl. i sprøjte 45 mg
  Figur 4

 

 • Injicer al medicinen ved at trykke stemplet ind, indtil stempelhovedet er helt nede mellem nålebeskyttelsesafskærmningsvingerne (se figur 5).
  Stelara® Janssen-Cilag International NV, injektionsvæske, opl. i sprøjte 45 mg
  Figur 5

 

 • Når stemplet er trykket så langt ind, som det kan, fortsæt da med at holde trykket på stempelhovedet, tag nålen ud og slip huden (se figur 6).
  Stelara® Janssen-Cilag International NV, injektionsvæske, opl. i sprøjte 45 mg
  Figur 6

 

 • Fjern langsomt tommelfingeren fra stempelhovedet, og lad den tomme sprøjte bevæge sig op, indtil hele nålen er dækket af nålebeskyttelsesafskærmningen, som vist på figur 7.
  Stelara® Janssen-Cilag International NV, injektionsvæske, opl. i sprøjte 45 mg
  Figur 7


5. Efter injektionen: 

 • Tryk en desinficerende serviet på injektionsstedet i et par sekunder efter injektionen.
 • Der kan være en lille smule blod eller væske på injektionsstedet. Det er normalt.
 • Du kan presse en vattot eller et stykke gaze på injektionsstedet og holde det der i 10 sekunder.
 • Gnid ikke huden på injektionsstedet. Du kan dække injektionsstedet med et lille plaster, hvis det er nødvendigt.

 

6. Bortskaffelse: 

 • Brugte sprøjter skal anbringes i en punktérfri beholder beregnet til skarpe ting (se figur 8). Genbrug aldrig en sprøjte for din sikkerheds og dit helbreds skyld og af hensyn til andres sikkerhed. Beholderen med brugte sprøjter bortskaffes i henhold til lokale myndighedskrav.
 • Desinficerende servietter og andre artikler kan bortskaffes gennem dagrenovationen.
  Stelara® Janssen-Cilag International NV, injektionsvæske, opl. i sprøjte 45 mg
  Figur 8

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...