Seroquel®

filmovertrukne tabletter 100 mg

ChemVet

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Seroquel® 100 mg filmovertrukne tabletter 

quetiapin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Seroquel® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonale, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Seroquel®
 3. Sådan skal du tage Seroquel®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Seroquel® indeholder det aktive stof quetiapin. 

Dette tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes antipsykotika.  

Seroquel® kan bruges til at behandle forskellige sygdomme, som f.eks.: 

 • Bipolar depression og depressive episoder ved unipolar depression: Du føler dig ked af det, eller du kan føle dig deprimeret, have skyldfølelse, mangle energi, miste appetitten eller have svært ved at sove.
 • Mani: Du kan føle dig meget opstemt, opløftet, ophidset, begejstret eller hyperaktiv eller have en dårlig dømmekraft, eller du kan have en aggressiv eller destruktiv opførsel.
 • Skizofreni: Du kan høre eller fornemme ting, som ikke er der, tro på ting, der ikke er sande, eller føle dig usædvanligt mistroisk, nervøs, forvirret, have skyldfølelse, være anspændt eller deprimeret.

 

Hvis Seroquel® tages mod depressive episoder ved unipolar depression, skal det tages sammen med anden medicin, som gives mod denne sygdom. 


Din læge vil muligvis fortsat ordinere Seroquel®, selvom du får det bedre. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Seroquel®

Tag ikke Seroquel® hvis:

 • du er overfølsom (allergisk) over for quetiapin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se pkt. 6: Yderligere oplysninger).
 • du tager et af følgende lægemidler:
  • visse lægemidler mod HIV.
  • lægemidler som indeholder azoler (mod svampeinfektioner).
  • erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner).
  • nefazodon (mod depression).

Tag ikke Seroquel®, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal altid med din læge eller apoteket, inden du tager Seroquel®

Advarsler og forsigtighedsregler:

Kontakt lægen eller apotekspersonale, før du tager Seroquel® hvis: 

 • du eller nogen i din familie har eller har haft hjerteproblemer f.eks. problemer med hjerterytmen, eller hvis du tager medicin, der kan påvirke måden, hvorpå dit hjerte slår.
 • du har lavt blodtryk.
 • du har haft et slagtilfælde, specielt hvis du er ældre.
 • du har problemer med leveren.
 • du har haft krampeanfald.
 • du har øget intraokulært tryk.
 • du har risiko for aspirationspneumoni.
 • du har sukkersyge, eller har risiko for at få det. Hvis dette er tilfældet, kan det være at din læge checker dit blodsukkerniveau, mens du tager Seroquel®.
 • du ved, at du tidligere har haft et lavt antal hvide blodlegemer (som måske eller måske ikke har været forårsaget af andre lægemidler).
 • du har eller har haft en sygdom, hvor du holder op med at trække vejret i korte perioder i din normale nattesøvn (kaldet ”søvnapnø”), og du tager medicin, der gør den normale hjerneaktivitet langsommere (”depressiva”).
 • du har eller har haft en sygdom, hvor du ikke kan tømme blæren helt (urinretention), har forstørret prostata, en blokering i tarmene eller øget tryk i dit øje. Disse sygdomme skyldes sommetider medicin (kaldet ”antikolinergika”), som påvirker den måde, hvorpå nervecellerne fungerer, for at kunne behandle visse sygdomme.
 • du er en ældre person med Parkinsons sygdom/parkinsonisme.
 • du er en ældre, dement person (nedsat hjernefunktion). Seroquel® må ikke tages af ældre demente personer, fordi Seroquel® kan øge risikoen for slagtilfælde, og i nogle tilfælde dødsfald, hos disse personer.
 • du eller nogen i din familie har haft blodpropper, da denne type medicin har været forbundet med dannelsen af blodpropper.
 • du tidligere har haft et alkohol- eller stofmisbrug.
 • du drikker for meget alkohol

 

Tal med din læge med det samme, hvis du oplever følgende efter at have taget Seroquel® : 

 • en kombination af feber, alvorlig muskelstivhed, svedtendens eller nedsat bevidsthed (en lidelse, som hedder ”malignt neuroleptikasyndrom”). Dette kræver omgående medicinsk behandling.
 • får ufrivillige bevægelser, specielt i ansigtet eller tungen.
 • bliver svimmel eller pludseligt føler dig meget søvnig. Dette kan øge risikoen for ulykker (fald) hos ældre patienter.
 • krampeanfald (anfald).
 • en langvarig og smertefuld erektion (priapisme).
 • hurtigt og uregelmæssigt hjerteslag, selv når du er i hvile, hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, smerter i brystet eller uforklarlig træthed. Lægen skal kontrollere dit hjerte, og vil straks henvise dig til en hjertelæge, om nødvendigt

Disse tilstande kan skyldes denne type lægemidler.  

 

Tal med din læge hurtigst muligt, hvis du har: 

 • feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen, eller enhver anden infektion, da dette kan resultere i et meget lavt antal hvide blodceller. Dette kan medføre behandlingsstop med Seroquel® og /eller at der skal gives behandling.
 • Forstoppelse sammen med vedholdende mavesmerter, eller forstoppelse, som ikke har reageret på behandling, da dette kan medføre en mere alvorlig blokering af tarmene.

 

Selvmordstanker og forværring af din depression
Hvis du er deprimeret, kan det være, at du ind imellem tænker på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan øges, når du starter med at tage din medicin, da denne type lægemidler alle tager lidt tid, før de virker, normalt omkring to uger, men nogle gange først efter lidt længere tid.
Det kan også godt være, at du får flere af disse tanker, hvis du pludselig stopper med at tage din medicin. Det er sandsynligt, at du vil have lettere ved at få sådanne tanker, hvis du er en yngre voksen. Information fra kliniske forsøg viser, at der er en øget risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsadfærd hos yngre voksne under 25 år med depression.
Hvis du på noget tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte din læge eller tage på hospitalet. Det kan være en hjælp at fortælle en slægtning eller en god ven, at du er deprimeret og bede dem læse denne information. Du kan bede dem fortælle dig, hvis de mener, at din depression bliver værre, eller hvis de er bekymrede over en ændring i din opførsel.  


Svære kutane bivirkninger (SCAR)
Der er i sjældne tilfælde rapporteret svære kutane bivirkninger (SCAR), som kan være livstruende eller fatale, ved behandling med dette lægemiddel. Det viser sig normalt ved:  

 • Steven-Johnson syndrom (SJS), et udbredt udslæt med blærer og afskallende hud, særligt omkring munden, næsen, øjnene og kønsorganerne
 • Toksisk epidermal nekrolyse (TEN), en mere alvorlig form, der forårsager omfattende afskalning af huden
 • Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), der består af influenzalignende symptomer med udslæt, feber, hævede kirtler og unormale blodprøveresultater (herunder forhøjet antal hvide blodlegemer (eosinofili) og leverenzymer)
 • Akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), små blærer fyldt med pus
 • Erythema multiforme (EM), udslæt på huden med kløende, røde uregelmæssige pletter

Stop med at bruge Seroquel®, hvis du udvikler disse symptomer, og kontakt straks din læge eller søg straks lægehjælp  


vægtøgning

Der er observeret vægtøgning hos patienter, der tager Seroquel®. Du og din læge bør regelmæssigt kontrollere din vægt. 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år skal normalt ikke have Seroquel®. 

Brug af anden medicin sammen med Seroquel®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin, da det kan påvirke den måde, medicinen virker på. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept og naturmedicin. 


Du må ikke tage Seroquel®, hvis du tager et af følgende lægemidler: 

 • Visse lægemidler mod HIV.
 • Lægemidler som indeholder azoler (mod svampeinfektioner).
 • Erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner).
 • Nefazodon (mod depression).

 

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler: 

 • Epilepsi lægemidler (f.eks. phenytoin eller carbamazepin).
 • Lægemidler mod forhøjet blodtryk.
 • Barbiturater (mod søvnbesvær).
 • Thioridazin eller lithium (andre antipsykotika).
 • Medicin, der påvirker din hjerterytme (puls), f.eks. lægemidler, som kan forårsage ubalance i elektrolytterne (lave niveauer af kalium eller magnesium i blodet). Dette gælder for eksempel diuretika (vanddrivende medicin) eller bestemte typer antibiotika (medicin mod infektioner).
 • Medicin, der kan medføre forstoppelse.
 • Medicin med antikolinerg (muskarin) virkning.

 

Tal med din læge, før du eventuelt stopper hvilken som helst medicinsk behandling. 

Brug af Seroquel® sammen med mad og drikke

 • Du kan tage Seroquel® sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt.
 • Du bør ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Seroquel®, da det kan påvirke den måde, medicinen virker.
 • Vær forsigtig med, hvor meget alkohol du indtager. Dette skyldes, at den samlede virkning af Seroquel® og alkohol kan gøre dig søvnig.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Hvis du er gravid, forsøger at blive gravid eller ammer, bør du tale med din læge, før du tager Seroquel®. Du bør ikke tage Seroquel® under graviditet, medmindre du har aftalt det med din læge. Du må ikke tage Seroquel®, mens du ammer. 


Følgende abstinenssymptomer kan opstå hos nyfødte børn, hvis mødre har taget Seroquel® i det sidste trimester (sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og eller/svaghed, døsighed, ophidselse, åndedrætsbesvær og problemer med at tage føde til sig. Søg læge, hvis dit nyfødte barn udvikler nogen af disse symptomer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dine tabletter kan gøre dig søvnig. Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før du ved, hvordan tabletterne påvirker dig. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Seroquel®  

Seroquel® indeholder lactose

Seroquel® indeholder lactose, som er en sukkerart.
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Seroquel® indeholder natrium

Seroquel® indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. de er i det væsentlige natriumfri. 

Indvirkning på narkotikatestning af urin

Hvis du skal havet taget en urinprøve til narkotikatestning, kan behandling med Seroquel® kombineret med bestemte testmetoder medføre, at prøven testes positiv for metadon samt nogle stoffer til behandling af depression, som hedder tricykliske antidepressiva (TCA), selvom du hverken tager metadon eller TCA’er. Skulle dette ske, kan der foretages en mere specifik test. 

3. Sådan skal du tage Seroquel®

Tag altid Seroquel® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Din læge vil bestemme hvilken dosering, du skal starte med. Vedligeholdelsesdosis (daglig dosis) vil afhænge af din sygdom og dit behov, men vil normalt være mellem 150 mg og 800 mg. 

 

 • Du skal tage tabletten én gang dagligt ved sengetid eller to gange dagligt afhængig af din sygdom.
 • Synk tabletterne hele med et glas vand.
 • Du kan tage tabletterne med eller uden samtidig fødeindtagelse.
 • Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Seroquel®, da det kan påvirke den måde, medicinen virker.
 • Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage tabletterne uden at have talt med din læge.

 

Nedsat nyrefunktion
Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Nedsat leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Ældre
Det er normalt nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Seroquel®

Hvis du tager flere Seroquel® end lægen har anbefalet, kan du føle dig søvnig, svimmel og få en unormal hjerterytme (puls). Kontakt straks din læge eller nærmeste hospital. Tag Seroquel® tabletterne med dig. 

Hvis du har glemt at tage Seroquel®

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent bare indtil da. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Seroquel®

Hvis du pludselig stopper med at tage Seroquel®, kan det være, at du får svært ved at sove, får kvalme eller hovedpine, diarré, opkastning, bliver svimmel eller irritabel. Din læge kan derfor foreslå, at du mindsker dosis gradvist, før du stopper behandlingen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Seroquel® kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Svimmelhed (kan medføre fald), hovedpine, tør mund.
 • Søvnighed (forsvinder oftest med tiden, når du fortsætter med at tage Seroquel®) (kan medføre fald).
 • Seponeringssymptomer (symptomer som forekommer, når du stopper med at tage Seroquel®) inkluderer søvnløshed, kvalme, hovedpine, diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet. Gradvis nedtrapning over en periode på mindst 1 til 2 uger tilrådes.
 • Vægtøgning.
 • Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være problemer med at få gang i musklerne, rysten, rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.
 • Nedsat hæmoglobin.
 • Ændring i indholdet af visse typer fedt (triglycerider og totalkolesterol) i blodet.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Hurtig hjerterytme (puls).
 • Fornemmelse af, at hjertet banker, slår hurtigt eller springer slag over.
 • Forstoppelse, irriteret mave (fordøjelsesbesvær).
 • Svaghedsfølelse.
 • Væskeansamlinger i arme og ben.
 • Fald i blodtryk når du rejser dig op. Du kan føle dig svimmel eller besvime (kan medføre fald).
 • Øget blodsukkerniveau.
 • Sløret syn.
 • Abnorme drømme og mareridt.
 • Øget sultfornemmelse.
 • Irritation.
 • Tale- og sprogforstyrrelser.
 • Selvmordstanker og forværring af depression.
 • Stakåndethed.
 • Opkastning (fortrinsvis hos ældre).
 • Feber.
 • Ændring i indholdet af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet.
 • Nedsat antal af visse typer blodlegemer.
 • Stigning i indholdet af leverenzymer i blodet.
 • Stigning i indholdet af hormonet prolaktin i blodet. Stigning i prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre:
  • Brysthævelse og uventet dannelse af brystmælk hos mænd og kvinder.
  • Udebleven eller uregelmæssig menstruation hos kvinder.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Krampeanfald.
 • Overfølsomhedsreaktioner med f.eks. hævelse af huden, hals, ansigt og læber.
 • Uro i benene.
 • Synkebesvær.
 • Ufrivillige bevægelser, hovedsageligt ansigt og tunge.
 • Funktionsforstyrrelser i relation til seksuel lyst, ophidselse eller udløsning.
 • Diabetes.
 • Ændring af hjertets elektriske impulser, set på hjertekardiogram (forlængelse af QT-intervallet).
 • Nedsat hjerterytme, der kan forekomme ved behandlingsstart og som kan være forbundet med lavt blodtryk og besvimelse.
 • Vandladningsbesvær.
 • Besvimelse (kan medføre fald).
 • Tilstoppet næse.
 • Forværring af eksisterende diabetes.
 • Nedsat antal røde blodlegemer.
 • Nedsat antal hvide blodlegemer.
 • Nedsat indhold af natrium i blodet.
 • Hypothyroidisme.
 • Synkope.
 • Forvirring.

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • En kombination af feber, svedeture, muskelstivhed, følelse af stærk døsighed eller besvimelse (en lidelse, der hedder malignt neuroleptikasymptom).
 • Gulfarvning af hud og øjne (gulsot).
 • Leverbetændelse (hepatitis).
 • En langvarig og smertefuld erektion (priapismus).
 • Øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré).
 • Menstruationsforstyrrelse.
 • Blodpropper i venerne specielt i benene (symptomer på dette er hævelse, smerte og rødmen af benet), som gennem blodårerne kan transporteres til lungerne og forårsage smerter i brystet og problemer med at trække vejret. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du straks søge læge.
 • Går, taler eller spiser i søvne.
 • Nedsat kropstemperatur (hypothermi).
 • Betændelse i bugspytkirtlen (pancreas).
 • En tilstand (kaldet metabolisk syndrom), hvor du kan have en kombination af 3 eller flere af følgende bivirkninger: Øget fedt rundt omkring maven, et nedsat indhold af ”godt kolesterol” (HDL-C). Øget fedtindhold i blodet (triglycerider), højt blodtryk og et højt indhold af blodsukker.
 • En kombination af feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller enhver anden infektion med meget lavt antal hvide blodceller, en tilstand der kaldes agranulocytose.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen, kontakt læge eller skadestue.
 • Forhøjet kreatinfosfokinase (et stof fra musklerne) i blodet.

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Alvorligt udslæt, blærer eller røde pletter på huden.
 • En alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi), som kan medføre åndedrætsbesvær og shock.
 • Pludselig hævelse af huden, som regel omkring øjnene, læber og hals (angioødem).
 • Alvorligt blæreformet udslæt på huden, omkring munden, i øjne og omkring kønsdelene (Stevens-Johnson syndrom). Se afsnit 2.
 • Uhensigtsmæssig sekretion af et hormon, der kontrollerer mængden af urin.
 • Nedbrydning af muskelfibre og smerter i musklerne (rhabdomyolyse).

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke bedømmes ud fra eksisterende data): 

 • Uregelmæssigt hududslæt med røde prikker (Mangeformet udslæt).
 • Hurtig forekomst af områder med rød hud fyldt med små pustler (små blærer fyldt med hvid/gul væske), som kaldes akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP). Se punkt 2.
 • Pludselig alvorlig allergisk reaktion med symptomer såsom feber, blærer på huden og hudafskalning (toksisk epidermal nekrolyse). Se afsnit 2.
 • Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), som består af influenzalignende symptomer med udslæt, feber, hævede kirtler og unormale blodprøveresultater (herunder forhøjet antal hvide blodlegemer (eosinofili) og leverenzymer). Se punkt 2.
 • Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte, hvor mødrene har anvendt Seroquel® under graviditeten.
 • Slagtilfælde.
 • Sygdom i hjertemusklen (kardiomyopati).
 • Betændelse i hjertemusklen (myokarditis).
 • Betændelse i blodkarrene (vaskulitis), ofte med udslæt på huden med små røde eller lilla buler.

 

Den gruppe af lægemidler, som Seroquel® tilhører, kan give problemer med hjerterytmen, som kan være alvorlig, og i værste fald medføre døden. 


Nogle bivirkninger kan kun ses, når der bliver taget en blodprøve. Det kan være ændringer i mængden af visse fedttyper (triglycerider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, ændringer i mængden af thyreoideahormoner i blodet, forhøjede leverenzymer, fald i mængden af visse typer blodlegemer, fald i antallet af røde blodlegemer, forhøjet blod-kreatinin-fosfokinase (et stof i musklerne),fald i mængden af natrium i blodet og stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende: 

 • Mænd og kvinder kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré).
 • Kvinder kan få manglende eller uregelmæssig menstruation.

 

Det kan være, at din læge tager blodprøver ind imellem. 

Børn og unge

De samme bivirkninger, der indtræder hos voksne, kan også forekomme hos børn og unge. 


Følgende bivirkninger er set oftere hos børn og unge eller er ikke set hos voksne: 


Meget almindelig
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende:
  • Drenge og piger kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk.
  • Piger kan få manglende eller uregelmæssig menstruation.
 • Øget appetit.
 • Opkastning.
 • Unormale muskelbevægelser. Disse omfatter vanskeligheder med at starte muskelbevægelser, rysten, følelse af rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.
 • Øget blodtryk.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Følelse af svaghed, besvimelse (kan medføre fald).
 • Tilstoppet næse.
 • Følelse af irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Seroquel® utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Seroquel® efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Seroquel® 100 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Quetiapin som quetiapinfumarat.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Povidon, calciumhydrogenphosphatdihydrat,mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, natriumstivelseglycolat type A, magnesiumstearat.
  Tabletovertræk: hypromellose, macrogol, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Seroquel® 100 mg: Runde, bikonvekse, gule filmovertrukne tabletter mærket med ”SEROQUEL 100” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

For Seroquel® 100 mg findes der pakningsstørrelser på 10,20, 30, 50, 60,90 og 100 tabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6  

8600 Silkeborg 

Ompakning og frigivelse

ChemVet PharmaApS, A.C.Illums Vej 6, DK-8600 Silkeborg 

 

Seroquel®er et registreret varemærke, som tilhører Astra Zeneca koncernen. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...