Desmopressin "Paranova"

frysetørrede tabletter 60 mikrogram

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Desmopressin Paranova 60 mikrogram frysetørrede tabletter  

desmopressin 

 

Desmopressin Paranova svarer til lægemidlet Minirin®. Minirin® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Desmopressin Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom du har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin Paranova
 3. Sådan skal du tage Desmopressin Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Desmopressin Paranova frysetørret tablet lægges under tungen, hvor den opløses. 

Desmopressin Paranova er et lægemiddel, der virker ved at nedsætte dannelsen af urin. 

 

Du kan bruge Desmopressin Paranova frysetørrede tabletter mod: 

 • meget stor dannelse af urin (diabetes insipidus).
 • ufrivillig natlig vandladning hos børn (enuresis nocturna).
 • hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Desmopressin Paranova, hvis du:

 • er allergisk over for desmopressin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Desmopressin Paranova (angivet i punkt 6).
 • har unormal stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer.
 • er i behandling med vanddrivende medicin, fx på grund af dårligt hjerte eller andre sygdomme.
 • har moderat eller alvorligt nedsat nyrefunktion.
 • har kendt lavt natrium i blodet.
 • lider af tilstanden SIADH, som er en tilstand med meget høj produktion af antidiuretisk hormon (ADH).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du tager Desmopressin Paranova mod ufrivillig eller hyppig natlig vandladning, skal du begrænse dit væskeindtag fra 1 time før indtag af den frysetørrede tablet til næste morgen (mindst 8 timer efter du har taget Desmopressin Paranova). 


Du skal stoppe behandlingen og opsøge lægen, hvis du får: 

 • væskeophobninger i kroppen.
 • hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning og i alvorlige tilfælde, kramper. Dette kan være tegn på for lavt natrium i blodet.
 • infektioner, feber eller betændelse i mavetarm kanalen.

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Desmopressin Paranova, hvis: 

 • du er ældre eller har lavt indhold af natrium i blodet.
 • du er i behandling med medicin mod
  • depression (fx tricykliske antidepressiva, SSRI-præparater), psykoser (chlorpromazin), epilepsi (carbamazepin) eller smertestillende medicin af NSAID-typen.
 • dine nyrer ikke fungerer normalt.
 • du har kendt risiko for forhøjet tryk i hjernen.
 • du har væske- og/eller elektrolytubalance.

 

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Desmopressin Paranova. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Desmopressin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin mod depression (f.eks. tricykliske anti-depressiva, SSRI-præparater).
 • Medicin mod psykoser (chlorpromazin).
 • Medicin mod epilepsi (carbamazepin).
 • Smertestillende medicin af NSAID-typen.
 • Medicin mod diarré (loperamid).
 • Medicin mod sukkersyge (medicin i sulfonylurin-gruppen, især chlorpropamid).

Brug af Desmopressin Paranova sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Desmopressin Paranova i forbindelse med et måltid.
Samtidig indtagelse af mad kan nedsætte virkningen af Desmopressin Paranova. 


Vigtigt : Du skal drikke så lidt væske som muligt i perioden 1 time før og 8 timer efter, at du har taget Desmopressin Paranova. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Desmopressin Paranova efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Du kan tage Desmopressin Paranova, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desmopressin Paranova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Desmopressin Paranova

Tag altid Desmopressin Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 


Desmopressin Paranova er en frysetørret tablet, som du skal lægge under tungen, hvorved den opløses.
Samtidig indtagelse af vand er unødvendig. 


Undgå at tage den frysetørrede tablet med mad, da det kan nedsætte virkningen af desmopressin. 


Hvis du får symptomer på væsketilbageholdelse og/eller for lavt natrium i blodet, bør du stoppe med at tage Desmopressin Paranova og kontakte lægen. Symptomer på væsketilbageholdelse og lavt natrium i blodet er væskeophobning i kroppen, hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning, og i alvorlige tilfælde krampe. 


Når du starter behandlingen igen, er det vigtigt, at du overholder begrænset væskeindtag fra 1 time før du tager Desmopressin Paranova til 8 timer efter.
Hvis du ikke har fået den ønskede virkning efter 4 ugers behandling, bør du kontakte lægen. 

Den sædvanlige dosis er:

Meget stor urindannelse (diabetes insipidus) 

Voksne og børn: Dosis er individuel og fastsættes af lægen. Normal startdosis er 1 frysetørret tablet på 60 mikrogram 3 gange dagligt. Oftest er den daglige vedligeholdelsesdosis 1 frysetørret tablet på enten 60 mikrogram eller 120 mikrogram 3 gange dagligt.  

 

Ufrivillig natlig vandladning (enuresis nocturna) 

Børn fra 5 år: Normal startdosis er 1 frysetørret tablet på 120 mikrogram ved sengetid. Hvis denne dosis ikke er effektiv, kan lægen vælge at sætte dosis op til 240 mikrogram.  

Du bør holde øje med dit barns væskeindtag. Ved længere tids behandling skal der holdes en pause på 1 uge hver 3. måned for at vurdere, om der er sket spontan helbredelse. 

 

Hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi) 

Voksne: Normal startdosis er 1 frysetørret tablet på 60 mikrogram ved sengetid. Hvis denne dosis ikke er effektiv, kan lægen efter en uge vælge at sætte dosis op til 120 mikrogram og efterfølgende 240 mikrogram. 

 

Ældre: Ældre skal normalt ikke have Desmopressin Paranova. Følg lægens anvisning.  

 

Nedsat nyrefunktion: Du må ikke tage Desmopressin Paranova, hvis du har moderat til alvorlig nedsat nyrefunktion. Tal med lægen.  

 

Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

 

Vær opmærksom på at du ikke nødvendigvis kan bruge Desmopressin Paranova 60 mikrogram til alle de anførte doseringer. 

BRUGSANVISNING

Desmopressin "Paranova" Paranova Danmark A/S frysetørret tablet 60 mikrogram 

 

Fig. 1 

Fjern endestykket helt. Start fra det hjørne med symbolet af en hånd. 

 

Fig. 2 

Bræk blisterenheden fri langs den lodrette stiplede linje. 

 

Desmopressin "Paranova" Paranova Danmark A/S frysetørret tablet 60 mikrogram 

 

Fig 3. 

Træk folien af. Start i hjørnet med den printede pil. Fjern herefter den frysetørrede tablet fra pakningen. NB! Tag ikke på tabletten med fugtige fingre, da den frysetørrede tablet let går i stykker. 

 

Fig. 4 

For at få fat i næste frysetørret tablet: Bræk blisterenheden fra langs den vandrette stiplede linje. 

Hvis du har taget for mange Desmopressin Paranova frysetørrede tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Desmopressin Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du af den grund føler dig utilpas). Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er væskeophobninger i kroppen, lavt natriumindhold i blodet, kvalme/opkastning og i alvorlige tilfælde kramper og bevidstløshed. 

Hvis du har glemt at tage Desmopressin Paranova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Desmopressin Paranova

Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Voksne: 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Svimmelhed.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse, opkastninger.
 • Symptomer fra blære og urinveje.
 • Vand i kroppen. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):  

 • Søvnløshed.
 • Døsighed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Synsforstyrrelser.
 • Hjertebanken.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Åndenød, åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Sure opstød, halsbrand, luftafgang fra tarmen, oppustethed.
 • Svedtendens, kløe, udslæt, nældefeber.
 • Muskelspasmer, muskelsmerter.
 • Utilpashed, influenzalignende symptomer, brystsmerter.
 • Vægtøgning.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer).Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Forvirring.
 • Allergisk eksem.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Tørst pga. for højt natrium i blodet. Forhøjet natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med kramper, bevidstløshed og koma. Tal med lægen.
 • Kraftesløshed og svaghed.

 

Børn og unge: 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):  

 • Humørsvingninger.
 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Kvalme, mavesmerter, diarré, opkastninger.
 • Symptomer fra blære og urinveje.
 • Træthed.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Angstsymptomer, mareridt, humørsvingninger.
 • Irritation.
 • Døsighed.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Unormal adfærd, følelsesmæssige forstyrrelser.
 • Depression. Kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Søvnløshed.
 • Koncentrationsforstyrrelser, uro og rastløshed.
 • Næseblod.
 • Allergisk eksem, svedtendens, udslæt, nældefeber.

 

Desmopressin Paranova kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Desmopressin Paranova utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.
 • Brug ikke Desmopressin Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desmopressin Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Desmopressin 60 mikrogram.
 • Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, mannitol (E421) og vandfri citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser:

Desmopressin Paranova 60 mikrogram er en hvid, rund frysetørret tablet med en dråbe præget på den ene side. 

 

Desmopressin Paranova findes i pakningsstørrelserne 30 stk, 60 stk og 100 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. Vijzelweg 32,  

8243 PM Lelystad Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...