Benysine

syrup 20 mg/ml

McNeil

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN

Benysine 20 mg/ml Syrup
guaifenesin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af en uge.

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Benysine
 3. Sådan skal du tage Benysine
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Benysine anvendes til at lindre slimholdig hoste.
Det indeholder: 

guaifenesin (et slimløsende middel), der medvirker til at løsne slimen i lungerne og gøre det lettere at hoste den op. 

Dette er en formulering, der ikke er sløvende. Lægemidlet et til brug hos voksne og unge i alderen 12 år og derover. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Benysine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Benysine

 • hvis du er allergisk over for guaifenesin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Benysine (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du: 

 • har hostet i mere end en uge, eller din hoste kommer tilbage eller ledsages af feber, udslæt eller vedvarende hovedpine.
 • har haft vedvarende hoste, der kan skyldes astma.
 • har hoste, der medfører en masse slim.
 • lider af alvorlige lever- eller nyreproblemer.
 • drikker alkohol.

Brug af andre lægemidler sammen med Benysine

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept. Du bør ikke tage dette lægemiddel sammen med anden hostemedicin beregnet til at stoppe din hoste (antitussiva eller hostenedsættende midler), da de kan påvirke virkningen af dette lægemiddel. Der kan ske påvirkning af nogle urinprøver, hvis de tages inden for 24 timer efter indtagelse af lægemidlet. Fortæl den læge eller sygeplejerske, der tager urinprøven, at du tager dette lægemiddel. 

Brug af Benysine sammen med mad og drikke

Du kan tage dette lægemiddel med eller uden mad eller drikke. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Benysine. Benysine bør ikke anvendes under graviditeten. Tag ikke dette lægemiddel, hvis du ammer, før du har talt med din læge eller apotekspersonalet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at dette lægemiddel vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Men hvis du føler dig utilpas, skal du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Benysine indeholder:

 • 4,7 vol % ethanol (alkohol), dvs. op til 400 mg pr. dosis, hvilket omtrent svarer til

10 ml øl, 4 ml vin pr. 10 ml dosis. Dette kan være skadeligt for personer, der lider af alkoholisme. Indholdet af ethanol bør tages i betragtning hos gravide eller ammende kvinder, børn og højrisikogrupper såsom patienter med leversygdom eller epilepsi. 

 • 41,1 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) i hver 10 ml dosis. Dette svarer til 2,054% af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.
 • cirka 2 g saccharose og 7 g glucose i hver 10 ml dosis. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Diabetespatienter skal tage hensyn hertil. Saccharose og glucose kan være skadelige for tænderne.
 • 20 mg natriumbenzoat i hver 10 ml dosis.
 • 57,7 mg propylenglycol i hver 10 ml dosis.

3. Sådan skal du tage Benysine

Tag altid Benysine nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Denne syrup er udelukkende til indtagelse gennem munden. 

Anvend ikke mere end den viste angivne dosis.  

 

Alder

 

Dosis  

Voksne og unge i alderen 12 år og derover 

En 10 ml dosis 4 gange om dagen afmålt i det medfølgende målebæger med 10 ml gradueringsmærke. 

Børn under 12 år  

Gives ikke  

Patienter med lever- eller nyreproblemer  

Tal med lægen eller apotekspersonalet 


Tag IKKE flere end 4 doser (40 ml) i døgnet. 

Kontakt en læge, hvis dine symptomer bliver værre eller ikke bliver bedre inden for en uge. 

Hvis du har taget for meget Benysine

Kontakt lægen eller nærmeste skadestue, hvis du har taget mere Benysine, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag denne indlægsseddel og pakningen med. 


Hvis du tager for meget af dette lægemiddel, kan du udvikle nyresten.

Symptomerne kan bl.a. være: mavebesvær, kvalme og døsighed. 

Hvis du har glemt at tage Benysine

Du skal følge dosisvejledningen omhyggeligt, når du tager dette lægemiddel. Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den næste dosis efter behov. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må ikke tage flere end 4 doser (40 ml) i døgnet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hvis du oplever noget af følgende, skal du stoppe med at bruge Benysine og omgående søge lægehjælp:

Allergiske reaktioner, herunder hududslæt (som kan være alvorligt og omfatte blærer og afskalning af huden) og kløe. 


Andre bivirkninger kan omfatte:  

 • mavesmerter
 • kvalme
 • opkastning
 • diarré
 • mavebesvær

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Opbevares i den originale flaske for at beskytte mod lys.
Må ikke bruges, hvis flaskens forsegling er brudt ved køb. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flasken og den ydre karton. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Anvendes inden for 6 måneder efter åbning. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Benysine indeholder:

 • Aktivt stof: guaifenesin. Dette produkt indeholder 100 mg guaifenesin i hver 5 ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumcitrat, citronsyremonohydrat, carbomer, glycerol (E422), ethanol 96%, glucose, flydende, saccharose, sucralose, natriumbenzoat (E211), karamel (E150), smagsstoffer: honning, citron, smag med kølende effekt, levomenthol, smag med prikkende effekt, smag med varmende effekt, smagsforstærker, bitterhedsblokerende smag og vand. (Se punkt 2 for yderligere oplysninger om nogle af indholdsstofferne.)

Udseende og pakningsstørrelser

Benysine er en gulbrun syrup, udelukkende til indtagelse gennem munden.
Benysine findes i en 150 ml og 300 ml flaske forsynet med et børnesikret plastlåg.
Der medfølger et plastic målebæger mærket med en 10 ml graduering. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Danmark ApS
Bregnerødvej 133 

3460 Birkerød 

Fremstiller:

Delpharm Orléans, 5 avenue de Concyr, Orléans Cedex 2, 45071, Frankrig

eller 


Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B- 2340, Beerse, Belgien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Belgien 

Bronchosedal Mucus Honing & Citroen 20 mg/ml siroop 

Cypern 

Benylin Mucus Cough Honey & Lemon Flavour 20 mg/ml 

Danmark 

Benysine 

Grækenland 

Hexacough Warm Honey and Lemon 

Luxembourg 

Bronchosedal Mucus Miel & Citron 20 mg/ml sirop 

Sverige 

Nipenesin 20 mg/ml sirap 

UK (Nordirland) 

Benylin Mucus Cough Max Honey & Lemon Flavour 100 mg/5 ml Syrup 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...