Grepid

filmovertrukne tabletter 75 mg

Pharmathen

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Grepid® 75 mg filmovertrukne tabletter 

clopidogrel  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Grepid til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Grepids virkning, og hvad du skal bruge det til
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Grepid
 3. Sådan skal du tage Grepid
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer du Grepid
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Grepid indeholder clopidogrel og tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes blodfortyndende medicin. Blodplader er meget små bestanddele i blodet, mindre end de røde og hvide blodlegemer, og de klumper sig sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre denne sammenklumpning nedsætter et blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes blodpropper (en proces, der kaldes trombose). 

 

Grepid tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper (trombi) i blodårer (arterier), som er blevet stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks. apopleksi, hjerteanfald og død (aterotrombotiske hændelser). 

 

Du har fået recept på Grepid til forebyggelse af blodpropper og nedsættelse af risikoen for disse alvorlige hændelser, fordi: 

 • du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) og
 • du tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben eller
 • du har haft en alvorlig form for smerter i brystet, som kaldes hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald (myokardieinfarkt). Til behandling af denne tilstand kan din læge have indsat en stent i den blokerede eller forsnævrede arterie for at genoprette en effektiv blodgennemstrømning. Du bør også få acetylsalicylsyre (et stof, som indgår i mange lægemidler, og som anvendes til at afhjælpe smerter og sænke feber såvel som til at forebygge dannelse af blodpropper).
 • du har uregelmæssig hjerterytme (en sygdom kaldet ”atrieflimren”) og ikke må tage medicin kendt som orale antikoagulantia (vitamin K- antagonister), der kan forebygge dannelsen af nye blodpropper og forhindre eksisterende blodpropper i at vokse. Du bør være blevet informeret om, at ”orale antikoagulantia” er mere effektive mod denne sygdom end acetylsalicylsyre eller kombinationen af Grepid og acetylsalicylsyre. Din læge bør have udskrevet Grepid plus acetylsalicylsyre, hvis du ikke må tage ”orale antikoagulantia”, og du ikke har risiko for alvorlig blødning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Grepid

Tag ikke Grepid

 • hvis du er allergisk over for clopidogrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (se afsnit 6).
 • hvis du har en aktiv blødning såsom et mavesår eller en blødning i hjernen.
 • hvis du lider af alvorlig leversygdom.

Hvis du mener, at ovenstående gælder for dig, eller hvis du overhovedet er i tvivl, så rådfør dig med din læge, inden du tager Grepid. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis nogen af følgende situationer gælder for dig, skal du oplyse det til din læge, før du tager Grepid: 

 • hvis du har risiko for blødninger f.eks. på grund af:
  • en medicinsk lidelse, der medfører risiko for indre blødninger (såsom et mavesår)
  • en blødningslidelse, der giver dig tendens til indre blødning (blødning inde i et af kroppens væv, organer eller led)
  • en nylig alvorlig kvæstelse
  • et nyligt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer)
  • et planlagt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer) inden for de næste 7 dage
 • hvis du har haft en blodprop i en åre (arterie) i hjernen (iskæmisk apopleksi), inden for de seneste 7 dage
 • hvis du lider af en nyre- eller leversygdom
 • hvis du har haft allergi over for eller en reaktion på et lægemiddel, der anvendes til at behandle din sygdom
 • hvis du er allergisk over for andre thienopyridiner (såsom prasugrel, ticlopidin) Mens du er i behandling med Grepid:
 • Skal du fortælle din læge, at du er i behandling med Grepid hvis du skal have foretaget en planlagt operation (også hos tandlægen).
 • Skal du også fortælle det til din læge med det samme, hvis du udvikler en medicinsk tilstand (trombocytisk trombocytopenisk purpura eller TTP), der giver feber og blå mærker under huden, der kan fremstå som små røde prikker, med eller uden uforklarlig ekstrem træthed, forvirring, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot) (se afsnit 4 ’Bivirkninger’)
 • Kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper, hvis du skærer dig eller kommer til skade. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis du f.eks. skærer dig under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis du er bekymret over din blødning, skal du omgående kontakte din læge (se afsnit 4 ’Bivirkninger’).
 • Kan din læge bede om blodprøver

Børn og unge

Anvend ikke dette lægemiddel til børn, da det er uden effekt på dem. 

Brug af anden medicin sammen med Grepid:

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nyligt. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Visse andre lægemidler kan påvirke brugen af Grepid eller omvendt. 

 

Det er særlig vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du tager: 

 • medicin, der kan øge risikoen for blødning, såsom:
  • blodfortyndende medicin, der tages gennem munden for at nedsætte dannelse af blodpropper
  • en type smertestillende medicin (nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler, NSAID’er), som normalt gives til behandling af smertefulde og/eller betændelseslignende tilstande i muskler eller led
  • heparin eller anden medicin til indsprøjtning for at nedsætte dannelse af blodpropper
  • ticlopidin, der er anden medicin mod blodpropper
  • selektive serotoningenoptagelseshæmmere (inklusive, men ikke begrænset til fluoxetin og fluvoxamin), der normalt anvendes mod depression
 • omeprazol eller esomeprazol til behandling af for meget mavesyre
 • fluconazol eller voriconazol, der anvendes til behandling af svampeinfektioner
 • efavirenz, der anvendes til behandling af HIV- (humant immundefektvirus) infektion
 • carbamazepin, der anvendes mod bestemte former for epilepsi
 • moclobemid, medicin mod depression
 • repaglinid, medicin til behandling af diabetes - paclitaxel, medicin til behandling af kræft. Hvis du har haft alvorlige smerter i brystet (hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller hjerteanfald), kan din læge ordinere Grepid i kombination med acetylsalicylsyre, som er et stof, der indgår i mange typer medicin til smertelindring og febersænkning. Lejlighedsvis brug af acetylsalicylsyre (højst 1000 mg i løbet af et døgn) skulle generelt ikke give problemer. Under andre omstændigheder skal langvarig brug overvejes i samråd med din læge.

Graviditet og amning

Det er bedst ikke at tage denne medicin under graviditet og amning. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Grepid. Hvis du bliver gravid, mens du tager Grepid, skal du omgående kontakte din læge, da det frarådes at tage Grepid under graviditet. 


Du må ikke amme, når du tager denne medicin. Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du tale med din læge, før du tager denne medicin.
Spørg din læge eller apoteket til råds, inden du tager nogen form for medicin. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Grepid vil påvirke din evne til at køre eller betjene maskiner. 

Grepid indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Grepid

Tag altid dette lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisninger. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis, herunder også til patienter med ”atrieflimmer” (uregelmæssig hjerterytme), er 1 Grepid-tablet på 75 mg dagligt på samme tidspunkt hver dag. Tabletten indtages gennem munden med eller uden mad. 

 

Hvis du har haft alvorlige brystsmerter (ustabil angina pectoris eller hjertetilfælde), vil din læge måske indlede behandlingen med at give dig 300 mg Grepid på en gang (4 tabletter på 75 mg). 

Derefter er den anbefalede dosis 1 Grepidtablet på 75 mg dagligt som beskrevet ovenfor. 

 

Du skal fortsætte med at tage Grepid, så længe din læge udskriver det til dig. 

Hvis du har taget for mange Grepid:

Kontakt din læge eller tag på den nærmeste skadestue på grund af den øgede blødningsrisiko. 

Hvis du har glemt at tage Grepid:

Hvis du glemmer at tage en dosis Grepid til sædvanlig tid, men kommer i tanke om det i løbet af 12 timer, skal du omgående tage tabletten og dernæst tage den næste tablet til sædvanlig tid. 

 

Hvis du glemmer at tage en tablet i over 12 timer, skal du blot tage den næste enkeltdosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Grepid:

Du må ikke ophøre med behandlingen, medmindre din læge fortæller dig, at du skal gøre det. Kontakt din læge eller på apoteket, før du holder op. 

 

Spørg din lægen eller apoteksperonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever:

 • fald i visse blodlegemer: feber, tegn på infektion eller alvorlig kraftesløshed (asteni).
 • leverproblemer: gulfarvning af huden og/ eller øjnene (gulsot), uanset om det sker i forbindelse med blødninger, som viser sig under huden som små røde prikker og/ eller forvirring (se afsnit 2 ’Advarsler og forsigtighedsregler’)
 • allergiske reaktioner: hævelser i munden eller hudproblemer såsom udslæt og kløe, blærer på huden.

 

Den almindeligste bivirkning, der er set med Grepid, er blødning 

Blødning kan forekomme i form af blødninger fra mave eller tarm, blå mærker, hæmatom (usædvanlig blødning eller blodudtrædning i underhuden), næseblod, blod i urinen, i nogle enkelte tilfælde er der indberettet blødning i øjne, hoved, lunger eller led. 

 

Hvis du får langvarige blødninger, mens du tager Grepid 

Hvis du skærer dig eller kommer til skade, kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis du f.eks. skærer dig under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis du er bekymret over din blødning, skal du omgående kontakte din læge (se afsnit 2 ’Advarsler og forsigtighedsregler’). 

Øvrige bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter): 

diarré, mavesmerter, fordøjelsesbesvær eller halsbrand. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter): hovedpine, mavesår, opkastninger, kvalme, forstoppelse, luft i maven eller tarmene, udslæt, kløe, svimmelhed, prikkende fornemmelse og følelsesløshed. 

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter): svimmelhed (fornemmelse af at snurre rundt), forstørrede bryster hos mænd. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter): Gulsot; alvorlige mavesmerter med eller uden rygsmerter; feber, åndedrætsbesvær ind imellem i ledsaget af hoste; generelle allergiske reaktioner (f.eks. varmefølelse over hele kroppen med pludselig almen utilpashed og eventuel besvimelse); hævelse i munden; blærer på huden; allergi på huden; ømhed i munden (stomatitis); blodtryksfald; forvirring; hallucinationer; ledsmerter; muskelsmerter; smagsforstyrrelser eller mangel på smagssans. 

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra eksisterende oplysninger): Overfølsomhedsreaktioner med bryst- eller mavesmerter. 

 

I øvrigt kan din læge eventuelt finde ændringer i resultaterne af dine blod- eller urinprøver. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Se opbevaringsbetingelserne på pakningen. 

Hvis Grepid er pakket i blisterkort af PVC/ PE/PVDC/aluminium, skal det opbevares ved temperaturer under 25 ºC. Hvis Grepid er pakket i blisterkort af ren aluminium kræves ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Der kræves ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Grepid indeholder

Det aktive stof er clopidogrel. Hver tablet indeholder 75 mg clopidogrel (besilat). 

 

De øvrige indholdsstoffer er (se afsnit 2 ”Grepid indeholder lactose”): Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421), crospovidone (type A), citronsyremonohydrat, macrogol 6000, stearinsyre, talcum Tabletovertræk: hypromellose (E464), rød jernoxid (E172), lactose monohydrat, triacetin (E1518), titandioxid (E171) 

Udseende og pakningsstørrelse

Grepid filmovertrukne tabletter er lyserøde, runde og bikonvekse. De udleveres i blisterpakninger af PVC/PE/ PVDC/aluminiumblister eller i PA/ALL/PVC/ aluminium blisterpakninger, der indeholder 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 og 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion 

15351 Pallini Attiki 

Grækenland 

Fremstiller:

Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes, 

Rodopi Prefecture, Block No 5, 

Rodopi 69300, 

Grækenland 

Paralleldistribueret og ompakket af:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V 

 

Grepid® er et registreret varemærke, der tilhører Pharmathen S.A. 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark 

Orifarm Generics A/S 

Tlf: +45 63 95 27 00 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...