Bydureon

pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bydureon® 2 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension i fyldt pen  

exenatid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bydureon
 3. Sådan skal du bruge Bydureon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bydureon indeholder det aktive stof exenatid. Medicinen er til indsprøjtning, og bruges til at forbedre blodsukkerkontrollen hos voksne med type 2-diabetes mellitus.  

 

Dette lægemiddel bruges sammen med følgende typer diabetesmedicin: metformin, sulfonylurinstoffer, thiazolidindioner, SGLT2-hæmmere og/eller en langtidsvirkende insulin. Din læge har ordineret dette lægemiddel som et ekstra lægemiddel til kontrol af dit blodsukker. Du skal fortsætte med at følge din diæt og motionsplan. 

 

Du har diabetes, fordi din krop ikke producerer tilstrækkelig insulin til at kontrollere niveauet af sukker i blodet, eller fordi din krop ikke kan bruge insulinet ordentligt. Dette lægemiddel hjælper kroppen med at lave mere insulin, når dit blodsukker bliver for højt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bydureon

Brug ikke Bydureon

 • Hvis du er allergisk over for exenatid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken om følgende, før du bruger Bydureon: 

 • Hvis du bruger dette lægemiddel i kombination med et sulfonylurea-produkt, da der kan opstå for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Kontrollér jævnligt dine blodsukkerniveauer. Spørg lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din anden medicin indeholder et sulfonylurea-produkt.
 • Hvis du har type 1-diabetes eller diabetisk ketoacidose, da dette lægemiddel ikke må anvendes.
 • Hvordan lægemidlet skal injiceres. Det skal injiceres ind i huden og ikke ind i en vene eller muskel.
 • Hvis du har alvorlige problemer med tømning af din mave (herunder også gastroparese) eller med at fordøje maden, da anvendelse af dette lægemiddel frarådes. Det aktive stof i dette lægemiddel nedsætter hastigheden af mavetømning, så maden passerer langsommere gennem maven.
 • Hvis du nogensinde har haft betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) (se punkt 4).
 • Du skal tale med din læge, hvis du taber dig for hurtigt (mere end 1,5 kg om ugen), da dette kan give dig problemer, såsom galdesten.
 • Hvis du har en alvorlig nyresygdom eller er i dialyse, da anvendelse af dette lægemiddel frarådes.

Bydureon er ikke et insulinpræparat og bør derfor ikke anvendes som erstatning for insulin. 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke få dette lægemiddel, da der ikke er nogen erfaring med dette lægemiddel til denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Bydureon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin, især: 

 • anden medicin mod type 2-diabetes, medicin, der virker ligesom Bydureon (f.eks. liraglutid eller andre produkter, der indeholder exenatid), da det frarådes at tage disse lægemidler sammen med Bydureon.
 • blodfortyndende medicin (antikoagulantia), f.eks. warfarin, da du vil have brug for ekstra overvågning af ændringerne i INR (måling af blodfortynding) under behandlingsstarten med dette lægemiddel.
 • et lægemiddel, der indeholder et sulfonylurinstof, da du kan få for lavt blodsukker (hypoglykæmi), når det kombineres med Bydureon.
 • hvis du anvender insulin, vil din læge fortælle dig, hvordan du skal reducere insulindosen, og vil anbefale, at du overvåger dit blodsukkerniveau hyppigere med henblik på at undgå hyperglykæmi (for højt blodsukkerniveau) og diabetisk ketoacidose (en komplikation til diabetes, der forekommer, når kroppen ikke er i stand til at nedbryde glukose, fordi der ikke er nok insulin).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Det vides ikke, om dette lægemiddel kan skade dit ufødte barn, og derfor må du ikke anvende detunder graviditeten og i mindst 3 måneder før en planlagt graviditet. 

 

Det vides ikke, om exenatid udskilles i modermælken. Du må ikke tage dette lægemiddel mens du ammer. 

 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Du skal bruge prævention, hvis det er muligt, at du kunne blive gravid under behandlingen med dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du bruger dette lægemiddel i kombination med et sulfonylurea-produkt, kan der opstå for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Hypoglykæmi kan nedsætte din koncentrationsevne. Husk det i alle situationer, hvor du kan udsætte dig selv og andre for risiko (for eksempel i forbindelse med bilkørseleller brug af maskiner). 

Bydureon indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du bruge Bydureon

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller diabetessygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken. 

 

Du skal indsprøjte dette lægemiddel én gang om ugen på et vilkårligt tidspunkt af dagen med eller uden et måltid. 

 

Du skal sprøjte dette lægemiddel ind under huden (subkutan injektion) på maveområdet, øverst på benene (lårene) eller på bagsiden af overarmen. Du må ikke sprøjte lægemidlet ind i en blodåre eller en muskel. 

 

Du kan bruge samme område på kroppen hver uge. Du skal sørge for at vælge et andet sted til indsprøjtningen i området. 

 

Du må aldrig blande insulin og Bydureon sammen i den samme injektion. Hvis du skal tage begge dele samtidig, skal du bruge to forskellige injektioner. Du kan tage begge injektioner i samme område på kroppen (for eksempel maveområdet), men du må ikke tage injektionerne direkte ved siden af hinanden. 

 

Kontrollér jævnligt dine blodsukkerniveauer. Det er især vigtigt, hvis du også bruger et sulfonylureaprodukt. 

 

Følg den “Brugervejledning”, som er vedlagt i æsken, når Bydureon skal indsprøjtes 

 

Tag en pen ud af køleskabet, og lad den stå ved stuetemperatur i mindst 15 minutter. Det anbefales, at din læge eller diabetessygeplejerske viser dig, hvordan du indsprøjter dette lægemiddel, inden du bruger det første gang. Du skal følge brugervejledningen, som er vedlagt i pakningen, omhyggeligt. 

 

Kontrollér, at væsken i pennen er klar og fri for partikler, inden du går i gang. Efter blanding af pulver og opløsningsmiddel må suspensionen kun bruges, hvis blandingen er hvid til offwhite og uklar. Hvis du kan se klumper af tørt pulver på siderne af pennen, betyder det, at medicinen IKKE er blandet godt nok. Slå pennen hårdt mod din håndflade, indtil suspensionen er blandet godt. 

 

Du skal indsprøjte dette lægemiddel straks efter blanding af pulver og opløsningsmiddel. 

 

Brug en ny kanyle til hver indsprøjtning og kassér kanylen sikkert efter hver brug, som din læge eller diabetessygeplejerske har fortalt dig. 

Hvis du har brugt for meget Bydureon

Hvis du har brugt for meget af dette lægemiddel, skal du først kontakte lægen, da du kan have brug for medicinsk behandling. For meget af dette lægemiddel kan medføre kvalme, opkastning, svimmelhed eller symptomer på lavt blodsukker (se punkt 4). 

Hvis du har glemt at bruge Bydureon

Det er en god idé at vælge en bestemt ugedag, hvor du altid giver dig selv indsprøjtningen med Bydureon. 

 

Hvis du glemmer en dosis, og der er 3 dage eller mere indtil næste dosis, skal du tage den glemte dosis så snart, det er muligt. Den næste indsprøjtning kan du tage på den ugedag, som du plejer. Hvis du glemmer en dosis, og der kun er 1 eller 2 dage indtil næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og tage den næste som normalt på den planlagte dag. Du kan også ændre den valgte indsprøjtningsdag, så længe der er 3 dage eller mere siden sidste dosis. 

 

Du må ikke tage to doser Bydureon inden for 3 dage. 

Hvis du er i tvivl om, du har fået hele din dosis Bydureon

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået hele din dosis, må du ikke indsprøjte en ny dosis af dette lægemiddel. Du skal blot tage næste dosis ugen efter som planlagt. 

Hvis du holder op med at bruge Bydureon

Spørg først din læge til råds, hvis du mener, at du bør holde op med at bruge dette lægemiddel. Det kan påvirke dine blodsukkerniveauer, hvis du holder op med at bruge dette lægemiddel. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller diabetessygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) er blevet indberettet i sjældne tilfælde (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter). 

 

Du skal straks søge læge, hvis du får symptomer såsom 

 • Hævelse af ansigt, tunge eller hals (angioødem)
 • Overfølsomhed (udslæt, kløe og hurtig hævelse af huden i hals, ansigt, mund eller svælg)
 • Synkebesvær
 • Nældefeber og åndedrætsbesvær

 

Tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) er indberettet for patienter, der fik dette lægemiddel med hyppigheden ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 bruger ud af 100). Pancreatitis kan være en alvorlig og potentielt livstruende tilstand. 

 • Fortæl det til din læge, hvis du har lidt af pancreatitis, galdesten eller alkoholisme eller har haft et meget højt niveau af triglycerider. Disse sygdomstilstande kan forhøje risikoen for at få pancreatitis eller for at få det igen, uanset om du får dette lægemiddel eller ej.
 • STOP med at tage dette lægemiddel og kontakt din læge omgående, hvis du får kraftige og vedvarende mavesmerter med eller uden opkastning, da det kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis).

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 bruger ud af 10) 

 • kvalme (kvalme opstår oftest, når behandling med dette lægemiddel lige er begyndt, men svinder med tiden hos de fleste patienter)
 • diaré
 • hypoglykæmi (lavt blodsukker) ved indtagelse sammen med et lægemiddel, der indeholder et sulfonylurinstof.

Hvis dette lægemiddel bruges samtidig med medicin, som indeholder et sulfonylurea, kan der opstå episoder med lavt blodsukker (hypoglykæmi, som oftest er let til moderat). Dosis af sulfonylureamedicinen skal muligvis nedsættes, mens du bruger dette lægemiddel. Tegnene og symptomerne på lavt blodsukker kan være hovedpine, døsighed, svækkelse, svimmelhed, forvirring, irritabilitet, sult, hurtig hjerterytme, øget svedafsondring og en følelse af nervøsitet. Din læge bør fortælle dig, hvordan et lavt blodsukkerniveau skal behandles. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 bruger ud af 10) 

 • hypoglykæmi (lavt blodsukker) ved indtagelse sammen med insulin
 • svimmelhed
 • hovedpine
 • opkastning
 • manglende energi og styrke
 • træthed
 • forstoppelse
 • mavepine
 • oppustethed
 • fordøjelsesbesvær
 • luft i maven (luftafgang fra tarmen)
 • halsbrand
 • nedsat appetit

Dette lægemiddel kan nedsætte din appetit og dermed den mængde mad, som du spiser, og din vægt. Tal med din læge, hvis du taber dig for hurtigt (mere end 1,5 kg pr. uge), da det kan give dig problemer, såsom galdesten. 

 

 • reaktioner på indstiksstedet

Hvis du får en reaktion på indstiksstedet (rødme, udslæt eller kløe) kan du spørge lægen, om du kan få noget til at afhjælpe symptomerne. Du kan se eller føle en lille bule under huden efter din injektion; den burde gå væk efter 4 til 8 uger. Det bør ikke være nødvendigt at stoppe behandlingen. 

 

Ikke almindelige bivirkninger 

 • nedsat nyrefunktion
 • dehydrering, sommetider med nedsat nyrefunktion
 • forstoppelse i tarmen (tarmobstruktion)
 • øget tendens til at bøvse
 • usædvanlig smag i munden
 • øget svedtendens
 • hårtab
 • søvnighed
 • forsinket mavetømning

 

Sjældne bivirkninger  

 • nervøsitet

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

Derudover er der indberettet andre bivirkninger:  

 • blødninger eller blå mærker der opstår lettere end normalt på grund af lavt niveau af blodplader.
 • der er indberettet ændringer i INR (måling af blodfortynding) i forbindelse med anvendelse samtidig med warfarin.
 • hudreaktioner på indstiksstedet efter injektion af exenatid. De omfatter: pus i hulrum (bylder) og hævede eller røde områder på huden, der føles varme og ømme (cellulitis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Må ikke nedfryses. 

Pennen kan opbevares i op til 4 uger ved temperaturer under 30 ºC før brug.  

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

Kasser alle Bydureon-penne, som har været nedfrosset. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bydureon indeholder:

 • Aktivt stof: exenatid. Hver fyldt pen indeholder 2 mg exenatid. Efter suspension er den afgivne dosis 2 mg/0,65 ml.
 • Øvrige indholdsstoffer:
 • I pulveret: poly (D,L-laktid-coglycolid) og saccharose.
 • I opløsningsmidlet: carmellosenatrium, natriumchlorid, polysorbat 20, natriumdihydrogenphosphat monohydrat, dinatriumphosphat-heptahydrat, vand til injektionsvæsker og natriumhydroxid (til justering af pH-værdien (surhed)).

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel udleveres som pulver og opløsningsmiddel (væske) til suspension til injektion i en fyldt pen. I pennen er der 2 kamre, hvor der i det ene kammer er et hvidt til offwhite pulver (2 mg), og i det andet kammer er der 0,65 ml opløsningsmiddel, som er en klar, farveløs til svagt gullig til svagt brunlig opløsning. Hver fyldt pen medenkeltdosis er forsynet med en egnet kanyle. Hver pakning indeholder også en ekstra kanyle i tillæg. 

 

Dette lægemiddel fås i pakningsstørrelser med 4 fyldte penne med enkeltdosis og en multipakning med 12 (3 pakninger a 4) fyldte penne med enkeltdosis. Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen‌ og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje 

Sverige 

Fremstiller

AstraZeneca AB  

Gärtunavägen  

SE-151 85 Södertälje  

Sverige 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

 

Danmark 

AstraZeneca A/ S 

Tlf: +45 43 66 64 62 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Brugervejledning

Læs disse instruktioner omhyggeligt inden brug  

 

Bydureon 2 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension, i fyldt pen 

Sådan bruger du Bydureon fyldt pen

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

Det anbefales, at du trænes af en læge eller sygeplejerske i korrekt brug inden brug af pennen. 

 

Patienter, der er blinde eller har nedsat syn, anbefales kun at bruge pennen, hvis en trænet person kan hjælpe med at indsprøjte medicinen. 

Trin 1: Klargør pennen

A. Lad pennen varme op.
Tag en pen ud af køleskabet og lad den stå ved stuetemperatur i mindst 15 minutter. Brug IKKE en pen, der har overskredet holdbarhedsdatoen. 

Vask dine hænder, mens pennen varmer op. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

B. Åbn indpakningen, 

ved at hive i hjørnefligen. Tag derefter pen og kanyle ud. Brug IKKE pennen eller kanylen, hvis nogle dele mangler eller er gået i stykker. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

C. Kontroller væsken, 

i inspektionsvinduet. Den skal være klar og fri for partikler. Det er normalt, at du kan se luftbobler i væsken. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

D. Træk papirfligen, 

af kanylehætten. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

E. Sæt kanylen fast på pennen, 

ved at skubbe og skrue den på pennens top, indtil den sidder stramt på. Fjern IKKE kanylehætten endnu. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

Bydureon Orifarm A/S pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension i fyldt pen 2 mg 

Trin 2: Bland din dosis

A. Kombiner din medicin.  

Mens du holder pennen lodret, skal du dreje håndtaget langsomt mod uret. STOP, når du hører et klik, og den grønne mærkat forsvinder. 

 

Bydureon Orifarm A/S pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension i fyldt pen 2 mg 

 

B. Slå hårdt på pennen for at blande medicinen. 

 • Hold pennen i den ende, hvor der er en orange mærkat, og slå pennen hårdt mod din håndflade.
 • UDEN at dreje på håndtaget skal pennen DREJES, hver gang du har slået nogle få gange.
 • Slå hårdt på den fyldte pen, indtil der opnås en ensartet uklar suspension uden klumper.
 • Det kan være nødvendigt at slå 80 gange eller mere.

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

C. Kontroller suspensionen.
Hold pennen op mod lyset og se gennem begge sider af blandingsvinduet. Der må IKKE VÆRE KLUMPER i injektionsvæsken, og den skal være ensartet uklar.  

Bydureon Orifarm A/S pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension i fyldt pen 2 mg 

For at du får hele din dosis, skal medicinen blandes godt. 


Hvis den ikke er blandet tilstrækkeligt, skal du slå hårdere og i længere tid.
 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mgFORTSÆT IKKE, med mindre din medicin er blandet godt. 

 

For at få din fulde dosis, skal medicinen blandes tilstrækkeligt. Hvis den ikke er blandet godt, skal du slå hårdere og i længere tid. Det er normalt at kunne se luftbobler i væsken, og de er uskadelige. 

 

D. Sammenlign begge sider af blandingsvinduet med billederne nedenfor,  

ved at holde pennen op mod papiret. Læg mærke til bundens overflade. Hvis du ikke kan se klumper, er du klar til indsprøjtning. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Trin 3: Indsprøjt dosen

VIGTIGT Når medicinen er blandet godt, skal du straks indsprøjte din dosis. Du må ikke gemme den til senere brug. 

 

A. Vælg injektionssted,  

i enten maven, låret eller på bagsiden af armen.
Du kan bruge samme område på kroppen hver uge, men vælg forskellige injektionssteder i det pågældende område. Vask området forsigtigt med sæbe og vand eller med en alkoholserviet. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

B. Drej håndtaget for at frigive injektionsknappen.
Mens pennen holdes lodret med kanylehætten øverst, drejes håndtaget mod uret, indtil den orange mærkat forsvinder, og injektionsknappen frigives. Tryk IKKE injektionsknappen ind endnu. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

C. Fjern kanylehætten,  

ved at hive den lige af. Drej IKKE. Det kan ske, at der er nogle få dråber væske på kanylen eller i hætten. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

D. Indsprøjt medicinen.
Stik kanylen ind i huden (subkutant). Tryk på injektionsknappen med din tommelfinger, indtil du hører et klik. Hold den sådan i 10 sekunder for at være sikker på, at du får hele dosis. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

 

E. Kasser pennen korrekt,  

med kanylen påsat i en beholder til spidse genstande. Forsøg IKKE at sætte hætten på igen eller at genbruge kanylen. 

 

Bydureon Orifarm A/S, pulver & solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 

Ofte stillede spørgsmål og svar

 1. Hvordan ved jeg, hvornår medicinen er blandet tilstrækkeligt?
  Medicinen er blandet tilstrækkeligt, når væsken ser uklar ud fra begge sider af vinduet. Der må ikke være nogen klumper i væsken. Det kan hjælpe at holde pennen op mod lyset, når du kigger i vinduet. Hvis du ser klumper, uanset størrelse, skal du slå pennen hårdt mod din håndflade, indtil medicinen er blandet.
 2. Jeg har problemer med at blande min dosis. Hvad skal jeg gøre?
  Husk, at pennen skal være ude af køleskabet i mindst 15 minutter, inden du blander din dosis. På denne måde kan pennen varme op til stuetemperatur. Det er lettere at blande medicinen, hvis pennen har stuetemperatur.

  Vær sikker på, at du holder pennen i enden med håndtaget og den orange mærkat. På den måde kan du holde bedre fast i pennen og slå den hårdere mod din håndflade.

  Det kan også hjælpe at slå blandingsvinduet på begge sider mod din håndflade. Hvis du ser nogen klumper, skal du blive ved med at slå.
 3. Hvor længe kan jeg vente med at tage min indsprøjtning, efter jeg har blandet medicinen?
  Du skal indsprøjte dosen med det samme, når du har blandet den. Hvis du ikke indsprøjter dosen med det samme, kan der dannes små klumper af medicin i pennen, hvilket betyder, at du måske ikke får den fulde dosis.
 4. Jeg er klar til at tage min dosis. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser luftbobler i pennen?
  Det er normalt, at der er luftbobler i pennen. Medicinen indsprøjtes i huden (subkutant). Luftbobler vil ikke skade dig eller påvirke din dosis ved denne type indsprøjtning.
 5. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan trykke injektionsknappen helt ind, når jeg prøver at indsprøjte min dosis?
  Tjek, at du har skruet kanylen helt på. Kontroller også, at du har drejet håndtaget, indtil det stoppede, at den orange mærkat er forsvundet, og at injektionsknappen er kommet frem.

  Hvis du stadig ikke kan trykke knappen ind, kan det betyder, at kanylen er tilstoppet. Tag kanylen ud af huden og erstat den med reservekanylen fra æsken. Læs igen, hvordan man sætter kanylen på. Vælg derefter et nyt injektionssted og tag indsprøjtningen.

  Hvis du stadig ikke kan trykke knappen helt ind, skal du tage kanylen ud af huden. Kasser pennen med kanylen på i en beholder til skarpe genstande.
 6. Hvordan ved jeg, om jeg har indsprøjtet hele dosis?
  For at være sikker på at du får hele din dosis, skal du trykke på injektionsknappen med din tommelfinger, indtil du hører et klik. Efter klikket skal du stadig holde kanylen inde i huden i 10 sekunder. Dette vil give medicinen tid nok til at komme fra pennen og ind under din hud.
 7. Hvordan kasserer jeg min Bydureon pen?
  Du har brug for en beholder til spidse genstande, som er stor nok til at rumme hele pennen med den brugte kanyle påsat. Sørg for, at beholderen har låg på. Du kan bruge en beholder til miljøfarligt affald, en anden beholder af hård plastik eller en metalbeholder. Der følger ikke en beholder med i æsken.

  Spørg apotekspersonalet, hvordan beholderen med brugte penne og kanyler skal bortskaffes. Beholderen må ikke smides i skraldespanden.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...