Adenosin "Paranova"

injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adenosin Paranova 5 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning  

adenosin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Adenosin Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adenosin Paranova
 3. Sådan skal du bruge Adenosin Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adenosin Paranova er et lægemiddel mod arytmi. 

Det anvendes til at diagnosticere og behandle rytmeforstyrrelser i hjertet. Det anvendes også som hjælp til at stille diagnoser, hvor det udvider blodkarrene i hjertet i forbindelse med en stresstest (fotografering af hjertet). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adenosin Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Du vil få Adenosin Paranova enten som injektion eller som infusion (drop). Før du får Adenosin Paranova, vil din læge spørge til din sygehistorie. 

Brug ikke Adenosin Paranova:

 • hvis du er allergisk over for adenosin, mannitol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Adenosin Paranova (angivet i punkt 6)
 • hvis du har lidt af alvorlige hjerteproblemer
 • hvis du skiftevis har hurtig og langsom hjerterytme og ikke har en velfungerende pacemaker
 • hvis du har lavt blodtryk
 • hvis du somme tider har en trykkende smerte midt i brystet
 • hvis du har haft hjertesvigt.

 

Du må ikke få Adenosin Paranova som infusion, hvis: 

 • du har forhøjet tryk i hjernen
 • du har nedsat væskemængde i kroppen (hypovolæmi)
 • du får dipyridamol (til at forebygge blodpropper).

 

Du bør fortælle det til din læge, hvis et af disse punkter passer på dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Adenosin Paranova. 


På grund af lægemidlets virkemåde kan det påvirke hjertefunktionen.
Din læge vil kontrollere, hvordan dit hjerte reagerer på behandling med dette lægemiddel. 


Du bør fortælle lægen: 

 • hvis du har fået en hjertetransplantation, da du i så fald kan være mere følsom over for lægemidlets virkning
 • hvis du har haft hjerteproblemer, herunder hjerteanfald
 • hvis du lider af kortåndethed, hvæsende vejrtrækning eller sygdom, der påvirker lungerne
 • hvis du tager theophyllin (mod astma eller bronkitis)
 • hvis du tager anden medicin, der påvirker hjerterytmen.

Brug af anden medicin sammen med Adenosin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Brug af Adenosin Paranova sammen med mad og drikke

Fortæl lægen, hvis du inden for de sidste 12 timer har indtaget mad eller drikke, der indeholder koffein. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Fortæl lægen hvis du har mistanke om, at du er gravid. Der foreligger begrænsede oplysninger om brug af Adenosin Paranova under graviditet. 

 

Amning  

Adenosin Paranova kan anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ingen særlige forholdsregler. 

3. Sådan skal du bruge Adenosin Paranova

Adenosin Paranova indgives direkte i en vene af en speciallæge. 

 

Når Adenosin Paranova anvendes til at stille diagnosen og behandle rytmeforstyrrelser i hjertet, gives det som hurtig injektion, og den sædvanlige dosis er: 

 

Voksne: Startdosis er normalt 5 mg, og hvis den ikke virker, kan 10 mg og dernæst 15 mg gives.  

 

Spædbørn, børn og unge: Dosis afhænger af legemsvægten, og der gives en startdosis på 50 mikrogram pr. kg legemsvægt.  

 

Når Adenosin Paranova anvendes til at stille diagnoser (stresstest), gives det som infusion (drop), og den normale infusionshastighed er 140 mikrogram pr. kg pr. minut i løbet af 4-6 minutter. Under indgift af Adenosin Paranova kontrolleres din hjertefrekvens. 

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Adenosin Paranova er for kraftig eller for svag, bør du tale med din læge herom. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De fleste bivirkninger er milde og fortager sig hurtigt. 

 

Når Adenosin Paranova gives som injektion, aftager symptomerne normalt i løbet af 30 sekunder. 

 • Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):
  Åndedrætsbesvær, rødmen, ubehag i brystet, hovedpine, svimmelhed, smerter i brystet, hurtig puls, kvalme, unormal snurrende fornemmelse.
 • Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):
  Øget svedtendens, palpitationer (kraftig hjertebanken), lavt blodtryk, metalagtig smag i munden, trykken i lysken, hurtig vejrtrækning, ophidselse, uskarpt syn.
 • Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):
  Astmatisk bronkitis kan blive forværret, og der kan opstå forandringer i hjertefunktionen. Udtalt hypotension og ventrikelflimren. Ventrikulær ekstrasystoler og atrie-flimren.

 

Når lægemidlet gives som intravenøs infusion, er bivirkninger hyppigere, men de er stadig af mild grad og fortager sig i løbet af nogle minutter.  

Bivirkningerne kan mindskes, hvis infusionen kombineres med lettere motion. 

 • Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):
  Hovedpine, smerter i bryst og kæbe, svimmelhed, rødmen, rytmeforandringer i hjertet i form af oversprungne eller ekstra slag, uregelmæssig eller langsom hjerterytme, kvalme, mavepine, åndedrætsbesvær.
 • Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):
  Palpitationer (kraftig hjertebanken), lavt blodtryk, hurtig vejrtrækning.
 • Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):
  Bronkospasme selv hos patienter, der ikke lider af astmatisk bronkitis eller obstruktiv lungesygdom. Udtalt hypotension og ventrikulære arytmier,
  herunder ventrikelflimren. Ventrikulær ekstrasystoler og atrieflimren.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Adenosin Paranova utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
 • Efter åbning eller rekonstitution: Anvendes umiddelbart. Til engangsbrug.
 • Brug ikke Adenosin Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
 • Kan blandes med 0,9 % NaCl opløsning. Før indgift bør opløsningen inspiceres visuelt for partikler og misfarvning. Må ikke anvendes, hvis indholdet er uklart eller der ses bundfald. Ved udkrystallisering af substans opløses denne ved opvarmning til stuetemperatur. Opløsningen skal være klar på anvendelsestidspunktet. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet bruges straks efter anbrud. Hvis præparatet ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstiden og betingelserne forud for anvendelsen brugerens ansvar.
 • Rester af præparatet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale regler.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adenosin Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Adenosin 5 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Adenosin Paranova er en opløsning af adenosin, der gives som injektion eller infusion (drop). 

Den udleveres som en klar og farveløs opløsning i hætteglas (50 ml). Et hætteglas indeholder 5 mg adenosin pr. ml. 

 

Adenosin Paranova 5 mg/ml findes i pakningsstørrelsen 10 hætteglas á 50 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...