Oramorph®

oral opløsning 2 mg/ml

L. Molteni

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oramorph 2 mg/ml oral opløsning  

Morphinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Oramorph til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonaleet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Oramorph
 3. Sådan skal De tage Oramorph
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oramorph er et smertestillende middel, som påvirker de områder i hjernen, der registrerer smerter. De kan bruge Oramorph til behandling af stærke smerter. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Oramorph

Tag ikke Oramorph:

 • hvis De er allergisk over for morphin, andre stærke smertestillende midler (opioider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oramorph (angivet i afsnit 6)
 • hvis De er i behandling med anden morphinlignende medicin.
 • hvis De har tarmproblemer eller hvis De har forstoppelse.
 • hvis De har vejrtrækningsproblemer eller svær astma.
 • hvis De har alvorlig leversygdom.
 • hvis De har eller får pludselige mavesmerter.

Advarsler og forsigtighedsregler

De skal være opmærksom på, at De kan blive fysisk og psykisk afhængig af Oramorph, og at virkningen af Oramorph kan være nedsat efter lang tids brug. 


Kontakt lægen, før De tager Oramorph: 

 • hvis De er i eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling for depression eller Parkinsons sygdom.
 • hvis De skal opereres eller er blevet opereret inden for de sidste 24 timer.
 • hvis De har åndedrætsbesvær.
 • hvis De har akutte mavesmerter.
 • hvis De har kronisk forstoppelse eller anden tarmsygdom.
 • hvis De har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag i hovedet eller af anden årsag).
 • hvis De har krampeanfald.
 • hvis De har epilepsi, da morphin øger risikoen for anfald.
 • hvis De har galdevejssygdomme.
 • hvis De har betændelse i bugspytkirtlen.
 • hvis De har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom).
 • hvis De har forstørret blærehalskirtel.
 • hvis De har for lavt stofskifte (myxødem).
 • hvis De får andre smertestillende midler (opioider).
 • hvis De har tendens til at blive svimmel og besvime på grund af for lavt blodtryk.
 • hvis De har hjerte- eller lungesygdom.
 • hvis De har nyre- eller urinvejssygdomme.
 • hvis De har en svulst i binyrerne (fæokromocytom).

 

Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, er skadelig for alkoholikere.
Da Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun tage Oramorph efter aftale med lægen. 


Oplys altid ved operation, blod- eller urinprøvekontrol, at De er i behandling med Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever et af følgende symptomer, mens du tager Oramorph: 

 • Øget smertefølsomhed, selv om du tager større doser (hyperalgesi). Lægen vil afgøre, om du behøver ændring i dosis eller skift til et andet stærkt smertestillende middel (se afsnit 2).
 • Svaghed, træthed, appetitløshed, kvalme, opkastning eller lavt blodtryk. Dette kan være et symptom på, at binyrerne danner for lidt af hormonet kortisol, og at du muligvis behøver hormontilskud.
 • Nedsat sexlyst, impotens, ophør af menstruation. Dette kan skyldes nedsat dannelse af kønshormoner.
 • Hvis du tidligere har været afhængig af stoffer eller alkohol. Fortæl også, hvis du mærker, at du ved at blive afhængig af Oramorph, når du får det. Du er måske begyndt at tænke meget på, hvornår du kan få den næste dosis, selvom du ikke behøver den mod smerterne.
 • Abstinenssymptomer eller afhængighed. De almindeligste afhængighedssymptomer er nævnt i afsnit 3. Hvis dette forekommer, kan lægen ændre typen af lægemiddel eller intervallet mellem doserne.

Brug af anden medicin sammen med Oramorph

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis De tager: 

 • anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider).
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere).
 • medicin mod Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere).
 • medicin mod sindssygdomme.
 • medicin mod opkastninger (antiemetika).
 • muskelafslappende medicin.
 • beroligende medicin.
 • medicin mod epilepsi.
 • medicin mod allergi.
 • medicin mod infektion (rifampicin mod f.eks. tuberkulose).
 • visse lægemidler, der bruges til at behandle blodpropper (f.eks. clopidogrel, prasugrel, ticagrelor), kan få en forsinket og nedsat virkning, når de tages sammen med morphin.
 • medicin mod for megen mavesyre (cimetidin, antacida). Der bør gå 2 timer mellem De tager medicin mod for megen mavesyre og Oramorph.

 

De må ikke tage Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, sammen med alkohol, da det forstærker virkningen af Oramorph. 

 

Samtidig brug af Oramorph og beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression) og bevidstløshed og kan være livstruende. Derfor bør samtidig brug kun overvejes, når der ikke er andre behandlingsmuligheder. Men hvis lægen alligevel ordinerer Oramorph sammen med beroligende medicin, bør lægen begrænse dosis og varighed af samtidig behandling. Fortæl lægen om alle beroligende lægemidler, du får, og overhold nøje lægens anbefaling om dosis. Det kan være nyttigt at bede venner eller familie om at være opmærksom på ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt lægen, hvis du får sådanne symptomer. 


Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, indeholder ethanol (alkohol). De må ikke tage Oramorph, hvis De er i behandling med antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen. 

Brug af Oramorph sammen med mad, drikke og alkohol

De kan tage Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, ufortyndet eller De kan blande det i et glas vand eller saft og drikke det med det samme. 


De må ikke drikke alkohol, når De er i behandling med Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager Oramorph 

 

Graviditet 

De skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention. 


Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, indeholder alkohol. Hvis De er gravid, må De kun tage Oramorph efter aftale med lægen. 

 

Hvis Oramorph bruges i lang tid under graviditet, er der risiko for, at det nyfødte barn får abstinenssymptomer, som bør behandles af en læge. 

 

Amning  

Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, indeholder alkohol. Hvis De ammer, må De kun tage Oramorph efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

De må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og De må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oramorph, især i begyndelsen af behandlingen, ved øgning af dosis eller ved overgang fra behandling med anden medicin, kan virke sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Oramorph indeholder saccharose, flydende glucose, propyl- og methylparahydroxybenzoat og ethanol

Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, indeholder saccharose og flydende glucose. Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, indeholder propyl- og methylparahydroxybenzoat, som kan give allergiske reaktioner efter behandlingen med Oramorph er stoppet og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.

Dette lægemiddel indeholder 80 mg alkohol (ethanol) pr. 1 ml svarende til 8% w/v. Mangden i 5 ml af dette lægemiddel svarer til mindre end 10 ml ol eller 4 ml vin.

Mangden af alkohol i dette lægemiddel forventes ikke at pavirke voksne og unge, og dets virkning pa born forventes ikke at vare navnevardig. Det kan muligvis pavirke mindre born, som fx kan blive sovnige.
Alkoholen i dette lægemiddel kan pavirke andre lægemidlers virkning. Kontakt lagen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler.
Hvis du er gravid eller ammer, skal du kontakte lagen eller apotekspersonalet, for du tager dette lægemiddel.
Hvis du er afhangig af alkohol, skal du kontakte lagen eller apotekspersonalet, for du tager dette lægemiddel.
De må ikke tage Oramorph, hvis De er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen. 

3. Sådan skal De tage Oramorph

Tag altid Oramorph nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne: Den sædvanlige dosis er mellem 5 - 15 ml (dvs. fra 10 - 30 mg) hver 4. time. Lægen kan vælge at øge dosis, alt efter hvor stærk smerten er. 

 

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Den sædvanlige dosis er 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt/dosis. Hvis barnet vejer: 

10 kg: vil dosis normalt være 1 - 2 ml. 20 kg: vil dosis normalt være 2 - 4 ml. Følg lægens anvisning. 

 

Ældre (75 år eller derover) eller svækkede patienter: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, skal tages gennem munden. De kan bruge den vedlagte pipette til at måle dosis. De kan tage Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, ufortyndet eller De kan blande det i en væske (f.eks. et glas vand, frugtsaft eller sød drik) og drikke det med det samme. 

Sådan skal De udtage en dosis fra 100 ml flasken:

 1. Hold flasken oprejst, åben den og indsæt den medfølgende pipette fra æsken fast ned i adapteren.
 2. Vend flasken med pipetten på hovedet og træk stemplet langsomt ned til det ønskede volume svarende til Deres dosis.
 3. Vend flasken med pipetten tilbage til oprejst stilling og fjern pipetten fra flasken.
 4. Hvis en overskydende mængde opløsning er taget op i pipetten, skal denne hældes tilbage i flasken ved at holde flasken oprejst, således at spild undgås.

Hvis De har taget for meget Oramorph

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis De har taget mere Oramorph, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og De af den grund føler Dem utilpas. Tag flasken med. 

 

De kan få meget små pupiller, åndedrætsbesvær, og åndedrætsforstyrrelser, ekstrem søvnighed, som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben, kold og klam hud, smerter, feber, nyresvigt, langsom puls og lavt blodtryk. Personer, der har taget en overdosis, kan få lungebetændelse ved at indånde opkast eller fremmedlegemer, med symptomer bestående af åndenød, hoste og feber. Ved alvorlig overdosering kan De få vejrtrækningsbesvær, der fører til bevidstløshed eller død. 

Hvis De har glemt at tage Oramorph

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage Oramorph

Hold ikke op med at tage Oramorph uden at have aftalt det med lægen. Hvis du vil stoppe behandlingen med Oramorph, så spørg lægen, hvordan du langsomt skal nedsætte dosis, så du undgår 5 abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan omfatte smerter i kroppen, rysten, diarré, mavesmerter, kvalme, influenzalignende symptomer, hurtigt hjerteslag og store pupiller. Psykiske symptomer omfatter intens utilfredshedsfølelse, angst og irritabilitet.
Fortæl det straks til lægen, hvis De føler Dem syg igen, efter behandlingen med Oramorph er stoppet. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsom hovedpine, besvimelse eller bevidstløshed pga. øget tryk i kraniet. Ring 112.
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Astmaanfald, hvis De er overfølsom over for Oramorph. Kontakt læge eller skadestue.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (i løbet af minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet på grund af vand i lungerne. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Humørsvingninger, opstemthed eller depression.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og10 ud af 100 behandlede):  

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Tal med lægen.
 • Sløvhed, døsighed, hovedpine, svimmelhed,
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Små pupiller.
 • Forstoppelse ved lang tids behandling.
 • Kvalme, opkastning især i begyndelsen af behandlingen.
 • Sure opstød og smagsforandringer.
 • Svedtendens.
 • Overfølsomhedsreaktioner som f.eks. nældefeber og kløe.
 • Appetitløshed.
 • Søvnløshed, rastløshed.
 • Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.
 • Forvirring.
 • Urinvejsinfektion.
 • Øget ADH udskillelse

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Urinvejskramper.
 • Galdevejskramper.
 • Hjertebanken.
 • Uklarhed.
 • Anfaldsvise mavesmerter (kolik).
 • Mundtørhed, ansigtsrødme.
 • Nedsat virkning af medicinen ved lang tids brug.
 • Fald eller stigning i blodtrykket.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Abstinenssymptomer eller afhængighed (vedrørende symptomer, se afsnit 3: Hvis du holder op med at tage Oramorph).

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):  

 • Svimmelhed, når De rejser Dem op.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Høje doser kan medføre øget smertefølsomhed og kramper, der kan være alvorlige. Tal med lægen.
 • Rysten.
 • Rykvise muskelsammentrækninger, krampeanfald, muskelkramper, muskelstivhed.
 • Sløret syn, dobbeltsyn, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Udslæt.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Utilpashed, kulderystelser.
 • Hævede fødder, ankler og hænder, som forsvinder igen, når behandlingen ophører.
 • Psykisk og fysisk afhængighed af morphin.
 • Manglende sexlyst, impotens.
 • Manglende menstruation
 • Forhøjede levertal (leverprøver)

 

Oramorph 2 mg/ml, oral opløsning, kan desuden give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det er ændringer i visse laboratorieprøver, som øget udskillelse af hormoner (ADH) og forhøjede levertal (leverprøver). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Oramorph utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

 

Tag ikke Oramorph efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Efter første åbning: Oramorph kan anvendes i 3 måneder. 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oramorph indeholder:

 • Aktivt stof: Morphinsulfat. 1 ml opløsning indeholder 2 mg morphinsulfat.
 • Øvrige indholdsstoffer: saccharose, flydende glucose, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), ethanol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Oramorph er en klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning til oral brug, i en ravfarvet glasflaske a 100 ml med et børnesikret låg af HDPE. Pakningen indeholder desuden en 5 ml målepipette inddelt fra 0,25 ml til 5 ml med 0,25 ml mærker. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A 

Strada Statale 67, Fraz. Granatieri 

50018 Scandicci (Firenze), Italia 

Tel. +3905573611 

Repræsentant i Danmark:

Abcur AB  

Bergaliden 11  

252 23 Helsingborg  

Sverige  

Tel. +46 (0)42 13 57 70 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 15. september 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...