Adalat LA

depottabletter 30 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adalat® LA 20, 30 og 60 mg depottabletter  

Nifedipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat LA
 3. Sådan skal du tage Adalat LA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adalat LA virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet ud i kredsløbet, og hjertets arbejde lettes. 

Du kan bruge Adalat LA mod: 

 • kramper i hjertet (angina pectoris).
 • forhøjet blodtryk.
 • kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer (Raynaud’s syndrom).

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat LA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Adalat LA, hvis du 

 • er allergisk over for nifedipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Adalat LA (angivet i afsnit 6).
 • har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet og nedsat blodtryk).
 • har for lavt blodtryk.
 • har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris).
 • for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).
 • bruger rifampicin (antibiotikum).
 • har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Adalat LA, hvis du 

 • har meget lavt blodtryk.
 • har dårligt hjerte.
 • har en alvorlig forsnævring af aorta hjerteklappen (aortastenose).
 • har dårlig lever.
 • er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du har forhøjet blodtryk og nedsat blodmængde.
 • er gravid.
 • tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller tarm.

Brug af anden medicin sammen med Adalat LA 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • anden medicin mod forhøjet blodtryk og for hjertet (f.eks. betablokkere, vanddrivende middel, ACE-hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme, bremser omdannelsen af stoffet angiotensin i kroppen, så blodtrykket sænkes), andre calciumantagonister (medicin, der hindrer cellernes optagelse af calcium), digoxin, chinidin).
 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin, carbamazepin, valproat, phenobarbital).
 • medicin mod for meget mavesyre eller mavesår (cimetidin).
 • medicin mod infektion (f.eks. rifampicin, erythromycin, quinupristin, dalfopristin).
 • medicin mod svamp (f.eks. ketokonazol).
 • medicin mod depression (fluoxetin, nefazodon).
 • medicin mod HIV (f.eks. ritonavir).
 • medicin til brug efter transplantation (tacrolimus).
 • medicin for at fremme tarmens bevægelse (cisaprid).

Brug af Adalat LA sammen med mad og drikke 

Du kan tage Adalat LA sammen med mad og drikke. Dog ikke grapefrugt eller grapefrugtjuice, da dette kan forstærke virkningen af Adalat LA. 

Graviditet, amning og frugtbarhed 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du bør kun bruge Adalat LA under graviditeten, hvis lægen mener, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til dit helbred. Brug af Adalat LA under graviditet kan medføre bivirkninger for det ufødte såvel som det nyfødte barn.
Hvis du tager Adalat LA, er det vigtigt, at dit blodtryk bliver tjekket under behandlingen. 

 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat LA, da Adalat LA går over i modermælken. Tal med lægen. 

 

Frugtbarhed
Adalat LA kan påvirke sædfunktionen hos mænd. Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig befrugtning, kan brugen af Adalat LA hos manden være en mulig årsag. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Adalat LA kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Det gælder især i starten af behandlingen, ved skift af lægemiddel eller i kombination med alkohol. 

Adalat LA indeholder natriumchlorid 

Adalat-tabletterne indeholder natrium i form af natriumchlorid.
En tablet på 20 mg indeholder 21,2 mg natriumchlorid, en tablet på 30 mg indeholder 23,9 mg natriumchlorid og en tablet på 60 mg indeholder 47,8 mg natriumchlorid. Dette bør tages med i betragtning, hvis du er på saltfattig diæt. 

3. Sådan skal du tage Adalat LA

Tag altid Adalat LA nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er 

20-120 mg dagligt. 

Tag depottabletten ud af blisterpakningen umiddelbart før brug, da depottabletterne ikke tåler luftfugtighed i længere tid. 

Du skal synke tabletterne hele med ½ glas vand eller anden væske. 

Tag ikke tabletterne med grapefrugtjuice. Du må ikke tygge eller dele tabletten. 

Depottabletten består af en skal, der indeholder lægemidlet. Den tomme skal bliver ikke optaget i kroppen, og du kan derfor observere skallen i afføringen. 

 

Børn og unge 

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Adalat LA. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Adalat LA depottabletter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Adalat LA, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer på overdosering er blodtryksfald, forstyrrelser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls), unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet, ubalance i kroppens væskebalance, iltmangel i kroppens væv, påvirkning af hjertet og vand i lungerne samt nedsat bevidsthedsniveau. 

Hvis du har glemt at tage Adalat LA 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Adalat LA 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Hovedpine
 • Væskeansamlinger
 • Varmefølelse eller rødmen pga. udvidelse af blodkarrene
 • Utilpashed

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Allergisk reaktion
 • Lokale væskeansamlinger i f.eks. slimhinder, hænder, ankler eller fødder
 • Væskeansamlinger omkring strubehovedet (kan være livstruende)
 • Angstreaktioner
 • Søvnforstyrrelser
 • Svimmelhed
 • Migræne
 • Skælven og rysten
 • Synsforstyrrelser
 • Hurtig puls
 • Hjertebanken
 • Nedsat blodtryk
 • Besvimelse
 • Næseblod
 • Tilstoppet næse
 • Mavesmerter
 • Kvalme
 • Dårlig fordøjelse
 • Luft i tarmene
 • Mundtørhed
 • Forbigående øgning i leverenzymer
 • Rødmen
 • Muskelkramper
 • Hævede led
 • Hyppig vandladning
 • Vandladningbesvær
 • Potensproblemer
 • Uspecifikke smerter
 • Kulderystelser

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Hududslæt, nældefeber, kløe
 • Snurrende eller prikkende fornemmelse og følelsesløshed i hud/fingre/tæer
 • Overvækst af tandkød

 

Ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer (agranulocytose, leukopeni)). Kontakt lægen.
 • Kraftig allergisk reaktion, som viser sig ved pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse, hævet tunge, læber og ansigt, brystsmerter og blodtryksfald
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose (hyperglykæmi))
 • Nedsat følelse ved berøring (hypoæstesi)
 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse (somnolens). Kontakt lægen.
 • Øjensmerter
 • Smerter i brystet (angina pectoris)
 • Åndedrætsbesvær
 • Klump i maven (klumper af den ikke-nedbrydelige tabletskal)
 • Synkebesvær
 • Forstoppelse
 • Mavesår
 • Opkastning
 • Svækket funktion af lukkemusklen mellem spiserør og mavesæk (gastroøsofageal sfinkterinsufficiens)
 • Gulsot
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Allergisk overfølsomhed i huden over for lys
 • Betændelsesagtigt rødligt udslæt i huden (purpura)
 • Smerter i leddene (artralgi)
 • Muskelsmerter (myalgi)

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Adalat LA utilgængeligt for børn. 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adalat LA indeholder: 

Aktivt stof: 20, 30 og 60 mg nifedipin.  

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, natriumchlorid, celluloseacetat, hypromellose, rød jernoxid (E 172), polyethylenoxid, macrogol 3350, hydroxypropylcellulose, propylenglycol, sort blæk, titandioxid (E171).  

 

Adalat LA 30 mg og 60 mg indeholder desuden sort jernoxid (E 172).  

Udseende og pakningsstørrelse 

Udseende  

Adalat LA 20 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter med et laserhul på den ene side og Adalat 20 påtrykt på den anden side.  

Adalat LA 30 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter med et laserhul på den ene side og Adalat 30 påtrykt på den anden side.  

Adalat LA 60 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter med et laserhul på den ene side og Adalat 60 påtrykt på den anden side. 

 

Pakningsstørrelse 

Adalat LA 20 mg: 28, 112 depottabletter. 

Adalat LA 30 mg: 28, 98 depottabletter. 

Adalat LA 60 mg: 98 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 Tømrervej 9

6710 Esbjerg V. 

Adalat® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Aktiengesellschaft. 

Adalat® LA svarer til Adalat® OROS®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...