Artelac®

øjendråber, endosis 3,2 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Artelac® 3,2 mg/ml, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder  

Hypromellose 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Artelac nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Artelac
 3. Sådan skal du bruge Artelac
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Artelac øjendråber er et middel til behandling af tørre øjne, hvis tårevæsken har ændret sig eller der dannes for lidt tårevæske. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Artelac

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Artelac

 • hvis du er allergisk over for hypromellose eller et af de øvrige indholdsstoffer i Artelac (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Artelac. 

Brug af anden medicin sammen med Artelac

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du kan bruge Artelac under graviditeten. 

 

Amning 

Du kan bruge Artelac, når du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Artelac kan give sløret syn lige efter drypning. Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykel samt arbejde med værktøj eller maskiner, indtil dit syn bliver klart igen. 

Artelac indeholder phosphater

Dette lægemiddel indeholder 0,068 mg phosphater pr. dråbe, svarende til 1,84 mg/ml. 


Hvis du har alvorlige skader på det forreste, klare lag i øjet (hornhinden), kan phosphater i meget sjældne tilfælde forårsage, at der dannes uklare pletter på hornhinden. Pletterne skyldes kalkophobning under behandlingen. 

3. Sådan skal du bruge Artelac

Brug altid Artelac nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Artelac er kun til brug i øjnene. 

Den anbefalede dosis er

1 dråbe 3 - 5 gange daglig eller efter behov. 

 

Brug til børn og unge 

Du må kun bruge Artelac til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

Brugsanvisning

 1. Vask hænderne.
 2. Vrid 1 enkeltdosisbeholder fra enkeltdosisbeholderkortet.
 3. Sørg for at opløsningen er i beholderens nederste del. Vrid beholderens ”vinge” af for at åbne den.
 4. Bøj hovedet bagover.
 5. Træk det nederste øjenlåg forsigtigt ned, så der dannes en lomme.
 6. Dryp 1 dråbe ned i lommen.
 7. Slip det nederste øjenlåg og blink nogle gange så dråben fordeler sig over hele øjet.
 8. Indholdet i en beholder rækker til begge øjne.
 9. Kassér herefter beholderen og evt. indhold.

Hvis du har brugt for meget Artelac

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Artelac, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Artelac

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Artelac

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Umiddelbart efter drypning kan du midlertidigt få tågesyn, mild stikken eller lokal irritation. 

 

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlige skader på den klare hinde forrest på øjet (hornhinden) udviklet uklare pletter på hornhinden på grund af kalkaflejringer (forkalkning) under behandlingen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Artelac utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Åbnede enkeltdosisbeholdere skal bruges med det samme og evt. overskydende væske skal smides væk. 

 

Brug ikke Artelac efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Artelac indeholder:

 • Aktivt stof: Hypromellose.
 • Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumphosphatdodecahydrat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, sorbitol (E420) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Artelac er klar væske i enkeltdosisbeholdere. 

 

Pakningsstørrelser 

Artelac fås i en pakningsstørrelse á 60 enkeltdosisbeholdere á 0,5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

 

Artelac® er et registreret varemærke, der tilhører Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...