Vibeden®

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Vibeden 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning 

Hydroxocobalamin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

  

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide om Vibeden 

 3. Sådan bliver du behandlet med Vibeden 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Vibeden indeholder B12-vitamin, som er nødvendigt for dannelsen af røde blodlegemer og nervesystemets funktion.  

Vibeden anvendes til forebyggelse og behandling af perniciøs anæmi, som er en alvorlig form for blodmangel. Du kan også få Vibeden til behandling af andre tilstande med mangel på B12- vitamin. 

Lægen kan give dig Vibeden for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Vibeden

Du må ikke få Vibeden 

Hvis du er allergisk over for hydroxocobalamin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6). 

  

Advarsler og forsigtighedsregler

Læge eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Vibeden, hvis du har en sjælden, arvelig sygdom i synsnerverne kaldet Lebers hereditære synsnerveatrofi. 

  

Brug af anden medicin sammen med Vibeden

Fortæl altid til lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  

Tal med din læge: 

 • hvis du tager p-piller. P-piller kan muligvis mindske mængden af B-12 vitamin i blodet. 

 • hvis du tager medicin mod psoriasis, leddegigt og visse kræftsygdomme (methotrexat).
 • hvis du tager medicin mod infektioner (antibiotika, pyrimethamin, chloramphenicol, aminoglykosider, para-aminosalicylsyre).
 • hvis du tager medicin mod epilepsi (phenytoin, phenobarbital, primidon).
 • hvis du tager medicin mod mavesår (cimetidin, ranitidin, nizatidin, famotidin).
 • hvis du tager medicin mod urinsyregigt (colchicin).
 • hvis du i over en periode på mere end 2 uger indtager store mængder alkohol.

Brug af Vibeden sammen med mad og drikke

Ikke relevant.  

  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

Du kan få Vibeden under graviditet. 

  

Amning: 

Du kan få Vibeden, selvom du ammer. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vibeden påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Vibeden indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan bliver du behandlet med Vibeden

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

  

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Vibeden i en muskel. 

  

Den sædvanlige dosis er:

Begyndelsesdosis: 

1 ml hver 2. dag i alt 5 gange. Herefter 1 ml hver 2. eller 3. måned. 

  

Hvis du har fået for meget Vibeden

Der er normalt ingen symptomer ved overdosering. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Vibeden og du føler dig utilpas. 

  

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis. 

  

Hvis behandlingen bliver stoppet

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Vibeden. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaksi). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden) 

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt læge eller skadestue. Rind evt. 112. 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Feber, udslæt og nældefeber. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden) 

 • Mild forbigående diaré. 

 • Forhøjet antal blodlegemer i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

Opbevar Vibeden i køleskab (2-8 °C). 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vibeden 1 mg/ml, injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Hydroxocobalamin 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid; natriumacetat; svovlsyre; eddikesyre; vand til injektionsvæsker. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Vibeden 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning, er en klar rød væske. 

 

Pakningsstørrelser 

Karton pakket med: 1 ampul á 1 ml, 3 ampuller á 1 ml eller 5 ampuller á 1 ml.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sunhedspersonale:  

 

Vibeden gives som intramuskulær injektion. 

 

Den sædvanlige dosering er:

Begyndelsesdosis: 

1 mg intramuskulært hver 2. dag i alt 5 gange. 

 

Vedligeholdelsesdosis: 

1 mg intramuskulært hver 2.-3. måned 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret December 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...