Condyline®

kutanopløsning 5 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

INFORMATION TIL BRUGEREN

CONDYLINE® 5 mg/ml kutanopløsning

Podophyllotoxin  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Condyline til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel. dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Condyline.  

3. Sådan skal du bruge Condyline. 

4. Bivirkninger.  

5. Opbevaring.  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

 • Condyline er en opløsning til brug på kønsvorter (kondylomer) mod virus.
 • Condyline virker ved at hæmme vækst af de celler, der er virus i og forhindrer at virus trænger ind i raske celler. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Condyline

Brug ikke Condyline

 • hvis du er allergisk over for podophyllotoxin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Condyline (angivet i punkt 6). 

 • hvis du har et betændt eller blødende sår nær vorten. 

 • hvis du har et åbent sår ved vorten efter f.eks. et kirurgisk indgreb. 

 • hvis du bruger anden medicin, der indeholder podophyllin (Wartec creme eller Wartec kutanopløsning). 

 • hvis du er gravid eller ammer. 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Condyline 

 • Tal med lægen, hvis du er i behandling med disulfiram (antabus) eller metronidazol) (antibiotika). Condyline indeholder en lille mængde alkohol og der kan være risiko for en reaktion hos særlig følsomme patienter. 

 • Undgå at få Condyline i øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle øjnene grundigt med rindende vand. 

 • Undgå kontakt med rask hud eller ansigtet. 

 • Undgå behandling af større områder over længere tid, behandling af sarte, blødende vorter eller vorter der for nyligt er blevet fjernet. Du må kun pensle vorten, da der er større risiko for bivirkninger når du pensler et større område af hud eller slimhinder med Condyline. 

 • Samleje uden kondom frarådes i behandlingsperioden. 

Brug af anden medicin sammen med Condyline

Ingen kendte problemer.
 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

Du må ikke bruge Condyline, hvis du er gravid.
 

Amning: 

Du må ikke bruge Condyline, hvis du ammer. Det vides ikke om Condyline går over i modermælken. Tal med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Condyline påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Condyline

Brug altid Condyline nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er  

Voksne: 

Du skal påføre Condyline på kønsvorterne morgen og aften 3 dage i træk. Du kan gentage behandlingen med 4 dages mellemrum, indtil vorterne er borte. 

Tal med lægen, hvis området der skal behandles er større end 4 cm2. 

 • Rengør vorterne med sæbe og vand før påføring, og tør dem grundigt med f.eks. et stykke køkkenrulle. 

 • Påfør Condyline på vorterne ved hjælp af de vedlagte vatpinde. 

 • Brug en ny vatpind ved hver behandling. 

 • Undgå at smøre uden for vorterne. 

 • Lad opløsningen tørre efter påsmøring. 

 • Vask ikke vorterne efter påsmøring. 

 • Vask hænderne omhyggeligt efter behandlingen. 

Condyline flasken har et sikkerhedslåg, som du åbner ved at trykke låget ned og samtidig vride det den forkerte vej. Luk altid flasken omhyggeligt lige efter brug.

 

 

Børn: 

Bør ikke anvendes til børn.

 

Hvis du har brugt for meget Condyline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Condyline, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Der er ikke indrapporteret tilfælde af overdosering med Condyline, men et overforbrug kan give alvorlige lokale reaktioner på det sted på huden, hvor det bliver anvendt.
Hvis du kommer til at synke Condyline, bør du straks søge lægehjælp. Medbring flasken og denne brugsanvisning. 

Symptomer: 

 • Kvalme, opkastning, mavesmerter og diaré. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader), almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). 

 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. 

 • Kvalme, evt. opkastninger, almen sløjhed og aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. 

 • Akut sindslidelse, hallucinationer, forvirring, svimmelhed. 

 • Sløvhedstilstand, som kan medføre bevidstløshed eller ubevægelighed (stupor). 

 • Usikre bevægelser, nedsat kraft i musklerne. 

 • Slagtilfælde, koma. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, nedsatte reflekser, muskelsvaghed. 

 • Hurtig puls, uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Kvalme, opkastninger og mavesmerter pga. tarmslyng. 

 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. 

Hvis du har glemt at bruge Condyline

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

 

Hvis du holder op med at bruge Condyline

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Lokal irritation af slimhinder herunder kløe, svie, smerter, rødme eller skade på cellevævet (epitelskade). 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Forhudsbetændelse. 

Lokal irritation kan forekomme på anden eller tredje dagen efter påsmøringen. I defleste tilfælde er reaktionerne milde.
 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er med- taget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirknin- ger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

 • Opbevar Condyline utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Condyline efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar ikke Condyline ved temperaturer over 25 °C. 

 • Opbevar Condyline i original emballage, for at beskytte mod lys. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bort- skaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Condyline 5 mg/ml, kutanopløsning indeholder:

Aktivt stof: Podophyllotoxin 5 mg/ml  

Øvrige indholdsstoffer: 

Mælkesyre, natriumlactat og ethanol 96%. 

 

Udseende og pakningsstørrelser:

Condyline er en klar væske. 

Condyline 5 mg/ml kutanopløsning fås i pakninger med 1 flaske á 3,5 ml. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...