Heparin "LEO"

injektionsvæske, opl. 5.000 IE/ml

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Heparin LEO 5.000 IE/ml, injektionsvæske, opløsning  

Heparinnatrium  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Heparin LEO
 3. Sådan bliver du behandlet med Heparin LEO
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Heparin forhindrer, at der dannes blodpropper i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at størkne. Heparin LEO kan også opløse nogle former for blodpropper. Blodpropper opstår især i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje. 

 

Du kan få Heparin LEO til forebyggelse og behandling af blodpropper. 

 

Lægen kan give dig Heparin LEO for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om HEPARIN LEO

Du må ikke få Heparin LEO, hvis du

 • er overfølsom over for heparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • har eller har haft for få blodplader i blodet efter behandling med heparin
 • er gravid og skal have rygmarvsbedøvelse (epidural) under fødslen
 • har stor risiko for blødning. Det kan være, hvis du
  • har mavesår
  • har hjerneblødning
  • har betændelse i hjerteklapperne
  • er gravid og har stor risiko for abort
  • har forstyrrelser i blodets evne til at størkne
  • skal opereres i øjne, ører eller centralnervesystemet
  • har meget forhøjet blodtryk
  • har meget dårlig lever

Fortæl lægen at du er i behandling med Heparin LEO, hvis du skal have en lokalbedøvelse.  

 

For tidligt fødte eller nyfødte må ikke få Heparin LEO, da det indeholder benzylalkohol.  

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Heparin LEO

Tal med lægen, inden du får Heparin LEO, hvis du  

 • har forhøjet blodtryk
 • har dårlig lever eller nyrer
 • har for få blodplader i blodet
 • har diabetes
 • har haft tilfælde af for meget syre i blodet (metabolisk acidose)
 • har for meget kalium i blodet eller tager kaliumbesparende, vanddrivende medicin
 • tager eller skal tage blodfortyndende medicin og anden medicin mod blodpropper

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du har fået rygmarvsbedøvelse og får rygsmerter eller følelsesløshed, stivhed eller svaghed i benene og får problemer med tarm- og blærefunktion.  

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Heparin LEO. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Så længe du er i behandling med Heparin LEO vil din læge rutinemæssigt tage blodprøver.  

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nyligt. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.  

 

Tal med lægen, hvis du tager:  

 • Medicin mod gigt eller smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, NSAID).
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
 • Anden medicin til forebyggelse og behandling af blodpropper.
 • Medicin mod alvorlig blodforgiftning (aktiveret protein C).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.  

 

Graviditet 

Du må ikke få Heparin LEO, hvis du er gravid. Det indeholder benzylalkohol, der kan skade fostret. Husk at informere lægen.  

 

Amning 

Du kan få Heparin LEO, selvom du ammer.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Heparin LEO påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Heparin LEO

 • Indeholder 10 mg benzylalkohol pr. ml. For tidligt fødte og nyfødte må ikke få benzylalkohol. Benzylalkohol kan give forgiftningsreaktioner og allergiske reaktioner hos spædbørn og børn op til 3 år.
 • Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.
 • Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

3. Sådan bliver du behandlet med HEPARIN LEO

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.  

 

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Heparin LEO i en blodåre.  

 

Heparin LEO må aldrig sprøjtes ind i en muskel.  

Hvis du har fået for meget Heparin LEO

Kontakt læge eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Heparin LEO. Du kan få blødninger, f.eks. fra slimhinder, sår på huden, fra mavetarmkanalen og underlivet, hvis du får for meget Heparin LEO.  

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.  

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Heparin LEO kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødninger i indre organer, hjerne, øjne, ører. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader), evt. blodpropper. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Mangel på hormonet aldosteron.
  Symptomerne er:
  • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet (specielt hvis du har diabetes eller dårlige nyrer). I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for meget kalium i blodet. For meget kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Rygsmerter, lammelser og føleforstyrrelser i benene samt vandladningsbesvær pga. blodansamling i rygraden eller omkring rygmarven ved samtidig brug af rygmarvsbedøvelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Irritation, smerter og blodansamling ved stedet for indsprøjtning.

Ikke Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Hududslæt, nældefeber og kløe.
 • Efter langvarig behandling kan der opstå øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Forandringer i huden med sår og vævsdød.
 • Overfølsomhedsreaktioner.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Forbigående hårtab ved langtidsbehandling med Heparin LEO.

Heparin LEO kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, urinprøver etc. herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.  

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Heparin LEO skal opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Heparin LEO ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke Heparin LEO efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

 

Brug ikke Heparin LEO, hvis der er uklarheder eller synlige partikler i hætteglasset.  

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Heparin LEO 5.000 IE/ml, injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Heparinnatrium.  

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, natriumcitratdihydrat, benzylalkohol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), fortyndet saltsyre og vand til injektionsvæsker.  

Udseende og pakningsstørrelser

Heparin LEO er en klar, farveløs eller gul væske, fri for uklarhed og synlige partikler, i hætteglas med 5 ml.  

 

Heparin LEO er i pakninger med 5 hætteglas med 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.  

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Senest revideret marts 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...