Travatan®

øjendråber, opløsning 40 mikrogram/ml

Novartis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

TRAVATAN 40 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 

Travoprost 

Læs denne indlægssedlen grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret TRAVATAN til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge TRAVATAN
 3. Sådan skal du bruge TRAVATAN
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

TRAVATAN indeholder travoprost, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes prostaglandin- analoger. Det virker ved at sænke trykket i øjet. Det kan bruges alene eller sammen med andre øjendråber f.eks. betablokkere, som også sænker trykket i øjet. 

TRAVATAN øjendråber bruges til at sænke forhøjet tryk i øjet hos voksne, unge og børn i alderen fra 2 måneder og opefter. Forhøjet tryk i øjet kan føre til en sygdom kaldet glaukom (grøn stær). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge TRAVATAN

Brug ikke TRAVATAN 

 • Hvis du er allergisk over for travoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6. Spørg din læge, hvis dette er aktuelt for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

 • TRAVATAN kan give længere og/eller tykkere øjenvipper og kan ændre farven og/eller antal hår af dine øjenvipper samt medføre usædvanlig hårvækst på dine øjenlåg. Forandringer af øjenlåg, herunder usædvanlig hårvækst eller hårvækst i huden omkring øjet er også set.
 • TRAVATAN kan ændre din irisfarve (den farvede del af dine øjne). Denne farveændring kan være permanent. En ændring af hudfarven omkring øjet kan også forekomme.
 • Hvis du har gennemgået en operation for katarakt (grå stær), skal du tale med lægen, inden du bruger TRAVATAN. Hvis du tidligere har haft en betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjnene (iritis eller uveitis), skal du tale med lægen, inden du bruger TRAVATAN.
 • TRAVATAN kan i sjældne tilfælde give åndenød eller hvæsen eller forværre astmasymptomer. Hvis du bliver bekymret over eventuelle ændringer ved din vejrtrækning, mens du er i behandling med TRAVATAN, skal du hurtigst muligt kontakte din læge.
 • Travoprost kan optages gennem huden. Hvis øjendråberne kommer i kontakt med huden skylles straks med vand. Det gælder især kvinder, som er gravide eller forsøger at blive det.
 • Hvis du bruger bløde kontaktlinser, skal du ikke bruge dråberne med kontaktlinserne i øjnene. Vent mindst 15 minutter efter, du har dryppet øjet/øjnene, før du sætter linserne i igen.

Børn og unge

TRAVATAN kan anvendes til børn under 18 år i samme doser som til voksne. TRAVATAN anbefales ikke til børn under 2 måneder. 

Brug af anden medicin sammen med TRAVATAN

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Brug ikke TRAVATAN, hvis du er gravid. Hvis du har mistanke om, at du kan være gravid, skal du straks tale med din læge. Hvis du kan blive gravid, skal du bruge passende prævention, mens du bruger TRAVATAN.  

 

Brug ikke TRAVATAN, hvis du ammer. TRAVATAN kan udskilles i mælken. 

 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan opleve, at dit syn bliver midlertidigt sløret lige efter, at du har brugt TRAVATAN. Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.
 

TRAVATAN indeholder hydrogeneret, polyoxyleret ricinusolie og propylenglycol, som kan medføre hudreaktioner og hudirritation. 

3. Sådan skal du bruge TRAVATAN

Brug altid TRAVATAN nøjagtigt efter anvisning fra din eller dit barns læge. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Den anbefalede dosis er: 

en dråbe i det/de pågældende øje/øjne, én gang dagligt - om aftenen. 

Brug kun TRAVATAN i begge øjne, hvis din eller dit barns læge har ordineret det. Brug øjendråberne så længe, som lægen har ordineret det. 

 

TRAVATAN må kun bruges i dine eller dit barns øjne. 

Travatan® Alcon Laboratories (UK) Ltd., øjendråber, opløsning 40 mikrogram/ml 

 

 • Umiddelbart før brug første gang skal du fjerne beskyttelsesfolien og tage flasken ud ( figur 1 ), samt skrive åbningsdatoen, hvor der er gjort plads på kartonen.
 • Vask dine hænder
 • Skru hætten af
 • Hold flasken i hånden med spidsen pegende nedad, mellem din tommelfinger og de andre fingre
 • Læn dit eller dit barns hoved tilbage. Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg, indtil der dannes en “lomme” mellem øjenlåget og øjet. Dråben skal lægge sig der ( figur 2 )
 • Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
 • Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene dråberne
 • Tryk forsigtigt på flasken for at frigøre en dråbe TRAVATAN ad gangen ( figur 3 )
 • Når du har dryppet med TRAVATAN, skal du lukke øjet og forsigtigt trykke en finger mod øjenkrogen ind mod næsen ( figur 4 ) i mindst 1 minut. Det forhindrer, at TRAVATAN kommer ud i resten af kroppen
 • Gentag processen i det andet øje, hvis det er ordineret af din læge
 • Luk flasken omhyggeligt lige efter brug
 • Brug kun én flaske ad gangen. Bryd ikke beskyttelsesfolien på en ny flaske, før du har brug for en ny flaske.

 

Hvis en dråbe ikke rammer øjet, prøv da igen med en ny dråbe. 

Hvis du eller dit barn har fået for meget TRAVATAN 

Skyl alt lægemidlet ud med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i øjnene, før det er tid til næste dosis. 

Hvis du har glemt at bruge TRAVATAN 

Genoptag behandlingen med næste dosis i henhold til planen. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Dosis må ikke overskride 1 dråbe dagligt i det/de pågældende øje/øjne. 

Hvis du holder op med at bruge TRAVATAN 

Du må ikke holde op med at bruge TRAVATAN uden først at tale med din eller dit barns læge. Trykket i dit eller dit barns øje vil ikke blive holdt nede, hvilket kan medføre tab af synet. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du kan oftest fortsætte med at bruge dine øjendråber, hvis bivirkningerne ikke er alvorlige. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må ikke holde op med at bruge TRAVATAN, uden at du har talt med din læge. 

 

Der er set følgende bivirkninger med TRAVATAN 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

Reaktioner i øjet: Røde øjne 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

Reaktioner i øjet: Ændring i irisfarve (den farvede del af øjet), øjensmerter, ubehag i øjet, øjentørhed, øjenkløe, øjenirritation 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

Reaktioner i øjet: Hornhindelidelse, betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet, betændelseslignende tilstand (inflammation) i iris, betændelseslignende tilstand (inflammation) indvendigt i øjet, betændelseslignende tilstand (inflammation) på øjets overflade med/uden beskadigelse af overfladen, lysfølsomhed, sekret fra øjet, betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjenlåget, røde øjenlåg, hævelse omkring øjet, kløende øjenlåg, nedsat syn, sløret syn, øget tåreproduktion, betændelseslignende tilstand (infektion eller inflammation) i bindehinden (det hvide i øjet), udadvendt nedre øjenlåg, uklarhed i øjet, skorper på øjenlåget, vækst af øjenvipper, misfarvede øjenvipper, trætte øjne. 

 

Generelle bivirkninger: Øgede allergiske symptomer, hovedpine, svimmelhed, uregelmæssige hjerteslag, kortåndethed, astma, tilstoppet næse, halsirritation, mørkere hud omkring øjnene, mørkere hud, unormal hårstruktur, øget hårvækst 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

Reaktioner i øjet: Opfattelse af lysglimt, eksem på øjenlåget, hævelse af øjet, lysringe om genstande, nedsat følelse i øjet, inflammation i øjenlågets kirtler, pigmentdannelse indvendigt i øjet, forstørrede pupiller, forandring af øjenvippers struktur 

 

Generelle bivirkninger: Virusinfektion i øjet, dårlig smag i munden, uregelmæssig eller langsom hjerterytme (puls), blodtryksstigning eller blodtryksfald, hoste, stemmeforandring, mavebesvær eller mavesår, forstoppelse, mundtørhed, rødme eller kløe i huden, udslæt, ændret hårfarve, tab af øjenvipper, muskel- og knoglesmerter, svaghedsfølelse. 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data 

Reaktioner i øjet: Betændelseslignende tilstand (inflammation) på bagsiden af øjet, øjnene ser mere indsunkne ud. 

 

Generelle bivirkninger: Depression, angst, falsk fornemmelse af bevægelse, ringen for ørene, brystsmerter, forværring af astma, diarré, mavesmerter, kvalme, kløe, unormal hårvækst, ledsmerter, smertefuld eller ufrivillig vandladning, forhøjet prostatacancer-markør 

 

De hyppigste bivirkninger ved brug af TRAVATAN hos børn og unge er røde øjne og vækst af øjenvipper. Begge bivirkninger er set hyppigere hos børn og unge end hos voksne. 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke TRAVATAN efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

Flasken skal kasseres 4 uger efter åbning for at forhindre øjeninfektioner. Du skal derefter starte på en ny flaske. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på flaskens karton. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TRAVATAN indeholder: 

 • Aktivt stof: Travoprost 40 mikrogram/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Polyquaternium-1, polyoxyleret, hydrogeneret ricinusolie (HCO-40), propylenglycol, natriumchlorid, borsyre, mannitol og renset vand. Der er tilsat små mængder saltsyre/natriumhydroxid for at holde surhedsgraden (pH-niveauet) normal.

Udseende og pakningsstørrelser

TRAVATAN er en væske (en klar, farveløs opløsning), der fås i en pakning med en 4 ml plasticflaske med skruelåg.. Hver flaske indeholder 2,5 ml travoprost-øjendråber, og hver flaske er pakket i en beskyttelsesfolie. 

Pakningsstørrelser: 1 eller 3 flasker 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alcon Laboratories (UK) Ltd. 

Frimley Business Park  

Frimley  

Camberley  

Surrey GU16 7SR  

Storbritannien 

Fremstiller

Alcon - Couvreur N.V  

Rijksweg 14 

B-2870 Puurs 

Belgien 

Fremstiller

Alcon Cusí, S.A 

Camil Fabra 58 

08320 El Masnou 

Spanien 

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om TRAVATAN, skal du henvende dig til den lokale repræsentant: 

 

België/Belgique/Belgien  

Luxembourg/Luxemburg  

Alcon NV 

+ 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien) 

 

Бългapия  

Алкон България ЕООД 

+ 359 2 950 15 65 

 

Česká republika  

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. 

+ 420 225 775 111 

 

Danmark  

Alcon Nordic A/S 

+ 45 3636 4300 

 

Deutschland 

Alcon Pharma GmbH 

+ 49 (0)761 1304-0 

 

Ελλάδα/Κύπρος  

Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ 

+ 30 210 68 78 300 (Ελλάδα) 

 

Eesti  

Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal 

+ 372 6 313 214 

 

España  

Alcon Cusí, S.A.  

+ 34 93 497 7000 

 

France  

Laboratoires Alcon 

+ 33 (0)1 47 10 47 10 

 

Hrvatska  

Alcon Farmaceutika d.o.o. 

+ 385 1 4611 988 

 

Ireland  

Malta  

United Kingdom  

Alcon Laboratories (UK) Ltd 

+ 44 (0) 345 266 9363 (United Kingdom) 

 

Ísland  

Alcon Nordic A/S 

+ 45 3636 4300 

 

Italia  

Alcon Italia S.p.A. 

+ 39 02 81 80 31 

 

Latvija  

Alcon Pharmaceuticals Ltd 

+ 371 67 321 121 

 

Lietuva  

Alcon Pharmaceuticals Ltd atstovybė 

+ 370 5 2 314 756 

 

Magyarország  

Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft  

+ 36-1-463-9080 

 

Nederland  

Alcon Nederland BV 

+ 31 (0) 183 654321 

 

Norge  

Alcon Nordic A/S 

+ 45 3636 4300 

 

Österreich  

Alcon Ophthalmika GmbH 

+ 43 (0)1 596 69 70 

 

Polska  

Alcon Polska Sp. z o.o. 

+ 48 22 820 3450 

 

Portugal  

Alcon Portugal - Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda. 

+ 351 214 400 300 

 

România  

S.C. Alcon Romania S.R.L. 

+ 40 21 203 93 24 

 

Slovenija  

Alcon d.o.o. 

+ 386 1 422 5280 

 

Slovenská republika  

Novartis Slovakia s.r.o. Alcon Division 

+ 421 2 5441 0378 

 

Suomi/Finland  

Alcon Nordic A/S 

+ 45 3636 4300 

 

Sverige  

Alcon Nordic A/S 

+ 45 3636 4300 

 

Du kan finde yderligere information om TRAVATAN på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret den

Du kan finde yderligere information om TRAVATAN på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...