Atenolol "Orifarm"

tabletter 25 mg, 50 mg og 100 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter

atenolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atenolol Orifarm 

 3. Sådan skal du tage Atenolol Orifarm 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Atenolol Orifarm er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker). Atenolol Orifarm virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen.

Atenolol Orifarm anvendes til behandling af: 

 • Forhøjet blodtryk. 

 • Uregelmæssig hurtig hjerterytme. 

 • Forebyggelse af hjertekrampe (angina pectoris). 

 • Blodprop i hjertet. 

 • Forebyggende behandling efter blodprop i hjertet. 

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atenolol Orifarm

Tag ikke Atenolol Orifarm:
 • hvis du er allergisk over for atenolol, andre betablokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atenolol Orifarm (angivet i pkt. 6). 

 • hvis du har en alvorlig sygdom i hjerte og/eller kredsløb. Spørg lægen. 

 • hvis du har meget lav puls (mindre end 50 slag pr. minut). 

 • hvis du har meget dårligt blodomløb, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder 

 • hvis du har lavt blodtryk 

 • hvis du har en øget mængde syre i blodet (metabolisk acidose). 

 • hvis du har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger). 

 • hvis du har højt blodtryk pga. ubehandlet svulst i binyrerne (fæokromocytom). 

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Atenolol Orifarm. 

 • hvis du har meget lav puls. 

 • hvis du har kolde, hvide og følelsesløse fingre og tæer (Raynauds syndrom). 

 • hvis du har smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens). 

 • hvis du får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina). 

 • hvis du har diabetes. 

 • hvis du har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger). 

 • hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner ved, f.eks. insektbid, eller er i gang med et vaccinationsprogram mod allergi, f.eks. mod græspollen (betablokkere kan forstærke allergiske reaktioner). 

 • hvis du har psoriasis eller personer i din nærmeste familie har psoriasis. 

 • hvis du har en sygdom i skjoldbruskkirtlen (tyreotoksikase). 

 • hvis du har svulster i binyrene (fæokromocytom) 

 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion. 

  Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Atenolol Orifarm. 

  Hvis du skal holde op med behandlingen skal det ske gradvist over 1-2 uger. Tal med lægen. 

  Brug af anden medicin sammen med Atenolol Orifarm

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  Hvis flere lægemidler anvendes samtidigt, kan de påvirke effekten af hinanden. Kontakt lægen, hvis du anvender et af følgende lægemidler samtidig med Atenolol Orifarm, da dosis eventuelt skal justeres: 

 • medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedrin, kinidin, amiodaron, methyldopa, hjerteglykosider). 

 • medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin). 

 • andre betablokkere (også øjendråber). 

 • smertestillende medicin (NSAID) (f.eks. ibuprofen, naproxen, indometacin). 

 • insulin eller tabletter mod diabetes. 

 • bedøvelsesmidler. 

 • medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva). 

 • medicin mod epilepsi (barbiturater). 

 • medicin mod psykoser (phenothiaziner). 

 • narkotika herunder kraftigt smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin). 

Brug af Atenolol Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Atenolol Orifarm sammen med mad og drikke. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet 

Du må normalt ikke tage Atenolol Orifarm, hvis du er gravid. Tal med lægen. 

Amning 

Hvis du ammer, må du normalt ikke tage Atenolol Orifarm, da atenolol bliver udskilt i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atenolol Orifarm kan hos enkelte give bivirkninger (f.eks. svimmelhed og træthed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Atenolol Orifarm

Tag altid Atenolol Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosering

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½dl). 

Den anbefalede dosis er: Voksne:

Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris): 

50–100 mg én gang dagligt. 

Akut blodprop i hjertet: 

Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger. 

Forebyggelse efter blodprop i hjertet: 

Dosis er individuel. Normal dosis er 50–100 mg dagligt. Følg lægens anvisninger. 

Brug til børn

Atenolol Orifarm bør ikke anvendes til børn. 

Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Nedsat nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Følg lægens anvisninger. 

Nedsat leverfunktion:

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du skal bedøves, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 1 døgn før. Følg lægens anvisninger. 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Hvis du har taget for meget Atenolol Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atenolol Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering kan være alvorligt blodtryksfald, meget langsom puls, hjertestop, andre hjertelidelser, vejrtrækningsbesvær, koma, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder pga. iltmangel. 

Hvis du har glemt at tage Atenolol Orifarm

Glemmer du at tage en dosis, skal du fortsætte med almindelig dosering. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Atenolol Orifarm

Du må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Atenolol Orifarm, medmindre det er aftalt med lægen. Kontakt lægen hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Atenolol Orifarm. 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):

 • Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Hallucinationer, psykoser. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Forværring af hjerteproblemer. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Leversygdom. Kontakt læge eller skadestue. 

  Ikke alvorlige bivirkninger

  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

 • Langsom puls, kolde hænder og fødder, svimmelhed pga. nedsat blodtryk. 

 • Kvalme, opkastning, diaré, forstoppelse. 

 • Muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens. 

  Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

 • Søvnforstyrrelser. 

 • Forhøjede levertal. 

  Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):

 • Forværring af en ikke kendt diabetes. 

 • Mareridt, depression, forvirring, angst. 

 • Svimmelhed, hovedpine, brændende, kløende og prikkende fornemmelse i huden. 

 • Øjentørhed, synsforstyrrelser. 

 • Svimmelhed evt. besvimelse ved f.eks skift fra siddende til stående stilling pga. meget lavt blodtryk. 

 • Forværring af smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens). 

 • Forværring af kolde hænder og fødder (Raynauds syndrom) 

 • Åndenød hos astmatikere. 

 • Mundtørhed. 

 • Hårtab, udslæt, mindre blødninger i hud og slimhinder, kløe, forværring af psoriasis. 

 • Muskelkramper. 

 • Impotens. 

  Meget sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

 • Nedsat sexlyst. 

  Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

 • For lavt blodsukker, sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Atenolol Orifarm utilgængeligt for børn. Tabletter i blister: Må ikke opbevares over 30 °C. 

Tabletter i plastbeholder: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende 

opbevaringen. 

Brug ikke Atenolol Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atenolol Orifarm indeholder:
 • Aktivt stof: Atenolol 25 mg, 50 mg og 100 mg 

 • Øvrige indholdsstoffer: gelatine, tungt magnesiumcarbonat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, natriumlaurylsulfat og talkum 

Udseende og pakningsstørrelser

Atenolol Orifarm 25 mg: Hvide runde tabletter med delekærv på den ene side. 8 mm i diameter. Atenolol Orifarm 50 mg: Hvide runde tabletter med delekærv på den ene side. 10 mm i diameter. Atenolol Orifarm 100 mg: Hvide runde tabletter med delekærv på den ene side. 12 mm i diameter. 

Pakningsstørrelser

Plastbeholder eller blisterpakning med 30 eller 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S Energivej 15

5260 Odense S Danmark info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...