Aranesp®

injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram

Amgen

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Aranesp 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 15 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 20 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 30 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 40 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 50 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 60 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 80 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 100 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 130 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 150 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 300 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

Aranesp 500 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SureClick) 

 

darbepoetin alfa  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Aranesp til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen 

 • Virkning og anvendelse
 • Det skal De vide, før De begynder at tage Aranesp
 • Sådan skal De tage Aranesp
 • Bivirkninger
 • Opbevaring
 • Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
 • Instruktioner til injektion med den fyldte pen med Aranesp

1. Virkning og anvendelse

Deres læge har ordineret Aranesp (et lægemiddel mod blodmangel) til Dem for at behandle Deres blodmangel. Blodmangel vil sige, at Deres blod ikke indeholder et tilstrækkeligt antal røde blodlegemer. Symptomerne kan være træthed, mathed og åndenød.  

 

Aranesp virker på nøjagtig samme måde som det naturligt forekommende hormon erythropoietin. Erythropoietin produceres i nyrerne og stimulerer Deres knoglemarv til at producere flere røde blodlegemer. Det aktive stof i Aranesp er darbepoetin alfa som er fremstillet ved hjælp af genteknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO-K1).  

Hvis De lider af kronisk nyresvigt

Aranesp bruges til at behandle symptomatisk blodmangel (anæmi) ved kronisk nyresvigt hos voksne og børn. Ved nyresvigt producerer nyrerne ikke nok af det naturlige hormon erythropoietin, hvilket ofte kan forårsage blodmangel. 

 

Fordi det vil tage Deres krop lidt tid at producere røde blodlegemer vil det vare omkring fire uger før De vil mærke nogen effekt. Deres normale dialyserutine vil ikke påvirke Aranesps evne til at behandle Deres blodmangel.  

Hvis De er i kemoterapi

Aranesp bruges til at behandle symptomatisk blodmangel hos voksne cancerpatienter med ikke-myeloid malignitet som er i kemoterapi. 

 

En af hovedbivirkningerne ved kemoterapi er, at den forhindrer knoglemarven i at producere tilstrækkeligt mange røde blodlegemer. Ved slutningen af Deres kemoterapibehandling vil antallet af Deres røde blodlegemer falde, især hvis De har fået meget kemoterapi, og dermed forårsage blodmangel. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Aranesp

Tag ikke Aranesp:  

 • hvis De er allergisk over for darbepoetin alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis De har fået stillet diagnosen forhøjet blodtryk, og blodtrykket ikke kan kontrolleres med anden medicin, der er ordineret af Deres læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før De tager Aranesp. Fortæl Deres læge hvis De lider af eller tidligere har lidt af

 • forhøjet blodtryk, der behandles med anden medicin ordineret af Deres læge,
 • seglcelleanæmi,
 • epileptiske anfald,
 • kramper (krampeanfald),
 • leversygdom,
 • signifikant mangel på effekt af lægemidler, der bruges til behandling af blodmangel,
 • latexallergi (nålehætten på den fyldte pen indeholder et derivat af latex) eller
 • hepatitis C.

Forsigtighedsregler:

 • Hvis De har symptomer, der omfatter unormal træthed og mangel på energi, kan det betyde, at De har pure red cell aplasi (PRCA), der er blevet rapporteret hos patienter. PRCA betyder, at kroppen har standset eller reduceret produktionen af røde blodlegemer, hvilket medfører alvorlig anæmi. Hvis De oplever disse symptomer, skal De kontakte din læge, som vil finde det bedste handlingsforløb til behandling af Deres anæmi.
 • Vær særlig forsigtig med andre produkter, der stimulerer produktionen af røde blodlegemer: Aranesp er ét produkt blandt en gruppe produkter, der stimulerer produktionen af røde blodlegemer, som det humane protein erytropoietin gør. Deres læge bør altid registrere nøjagtig det produkt, De bruger.
 • Lægen vil kontrollere Deres dosis af Aranesp, hvis De har kronisk nyresvigt, og især, hvis De ikke reagerer ordentligt på Aranesp. Det skyldes, at risikoen for at få problemer med hjerte eller blodkar og risikoen for hjerteanfald (myokardieinfarkt), hjerneblødning og død kan blive større, hvis Deres dosis af Aranesp gentagne gange forhøjes.
 • Deres læge skal forsøge at holde Deres hæmoglobinkoncentration på mellem 10 g/dl (6,2 mmol/l) og 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deres læge vil kontrollere, at Deres hæmoglobinkoncentration ikke overskrider et bestemt niveau, da høje hæmoglobinkoncentrationer kan medføre, at De kommer i risikogruppe for at få problemer med hjerte eller blodkar, og øge risikoen for hjerteanfald (myokardieinfarkt), hjerneblødning og død.
 • Hvis De har symptomer, der blandt andet kan være kraftig hovedpine, døsighed, forvirring, synsforstyrrelser, kvalme, opkastning eller kramper (krampeanfald), kan det betyde, at De har et meget højt blodtryk. Kontakt Deres læge, hvis De får disse symptomer.
 • Hvis du er cancerpatient, skal du være opmærksom på, at Aranesp kan fungere som blodcellevækstfaktor og at det under visse omstændigheder kan have en negativ virkning på din cancer. En blodtransfusion kan være at foretrække afhængigt af din individuelle situation. Du bedes tale med din læge om dette.
 • Hos raske mennesker kan ukorrekt anvendelse medføre livstruende problemer med hjerte og kredsløb.

Brug af anden medicin sammen med Aranesp

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Ciclosporin og tacrolimus (lægemidler, der undertrykker immunsystemet) kan påvirkes af antallet af røde blodlegemer i Deres blod. Det er derfor vigtigt, at De fortæller lægen, hvis De får nogle af disse lægemidler. 

Brug af Aranesp sammen med mad og drikke

Mad og drikkevarer påvirker ikke virkningen af Aranesp. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.
Aranesp er ikke blevet testet på gravide kvinder. Det er vigtigt at fortælle Deres læge, hvis De: 

 • er gravid,
 • tror De er gravid eller
 • planlægger at blive gravid.

 

Det vides ikke, om darbepoetin alfa udskilles i mælken hos mennesker. De skal stoppe med at amme, hvis De tager Aranesp. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aranesp påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

Aranesp indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. at det er stort set ‘natriumfrit’. 

3. Sådan skal De bruge Aranesp

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Ud fra blodprøveresultater har Deres læge vurderet, at De har behov for Aranesp, fordi Deres hæmoglobinkoncentration er på 10 g/dl (6,2 mmol/l) eller derunder. Deres læge vil fortælle Dem, hvor meget og hvor ofte De skal tage Aranesp for at opretholde en hæmoglobinkoncentration på mellem 10 g/dl (6,2 mmol/l) og 12 g/dl (7,5 mmol/l). Dette kan variere afhængigt af, om De er voksen eller barn. 

Selv-injektion af Aranesp 

Deres læge har besluttet, at den fyldte pen med Aranesp er den bedste måde for Dem, en sygeplejerske eller andet plejepersonale at injicere Aranesp på. Deres læge, sygeplejerske eller farmaceut vil vise Dem, hvordan De injicerer Dem selv med den fyldte pen. Forsøg ikke at injicere Dem selv, hvis De ikke er blevet instrueret i det. De må aldrig selv injicere Aranesp i en vene. Den fyldte pen er kun konstrueret til injektion i området under huden. 

 

Instruktioner i anvendelse af den fyldte pen findes i afsnittet sidst i denne indlægsseddel. 

Hvis De lider af kronisk nyresvigt 

Hos alle voksne og børn (≥ 1 år) med kronisk nyresvigt gives Aranesp som en enkelt indsprøjtning med den fyldte pen under huden (subkutant). 

 

For at kontrollere Deres anæmi vil initialdosis af Aranesp pr. kilogram legemsvægt være enten: 

 • 0,75 mikrogram én gang hver anden uge eller
 • 0,45 mikrogram én gang ugentligt.

 

Hos voksne patienter, der ikke er i dialyse, kan der også anvendes en initialdosis på 1,5 mikrogram/kg én gang om måneden. 

 

Alle voksne patienter og børn ≥ 1 år med kronisk nyresvigt kan, når deres anæmi er korrigeret, fortsætte med at få Aranesp som en enkelt injektion, enten én gang ugentligt eller én gang hver anden uge. For alle voksne og pædiatriske patienter ≥ 11 år, som ikke er i dialyse, kan Aranesp også gives som en injektion én gang om måneden . 

 

Deres læge vil regelmæssigt tage blodprøver for at måle hvordan, Deres anæmi reagerer på behandlingen og justere Deres dosis hver fjerde uge, hvis det er nødvendigt for at sikre langvarig kontrol af anæmien. 

 

Lægen vil bruge den laveste effektive dosis til kontrol af symptomerne på anæmi. 

 

Hvis De ikke reagerer tilstrækkeligt på Aranesp, vil lægen kontrollere Deres dosis og informere Dem, hvis De skal ændre Deres dosis af Aranesp. 

 

Deres læge vil jævnligt kontrollere Deres blodtryk, hyppigst i begyndelsen af behandlingen. 

 

I nogle tilfælde vil Deres læge anbefale, at De tager et jerntilskud. 

 

Deres læge kan beslutte at ændre administreringsform (enten under huden eller i en vene). Hvis denne ændring sker, vil De starte med den samme dosis som De fik tidligere, og Deres læge vil tage blodprøver for at sikre sig at Deres blodmangel stadig behandles korrekt. 

 

Hvis Deres læge beslutter at skifte Deres behandling fra r-HuEPO (genfremstillet erythropoietin) til Aranesp, vælger lægen også, om De skal have en Aranesp-injektion én gang om ugen eller én gang hver anden uge. Det injiceres på samme måde som r-HuEPO, men Deres læge vil fortælle hvilken dosis De skal tage og hvornår De skal tage den og vil om nødvendigt justere Deres dosis. 

Hvis De er i kemoterapi 

Aranesp gives som en enkeltdosis injektion enten én gang om ugen eller én gang hver tredje uge under huden. 


For at rette op på Deres blodmangel, vil initialdosis være 

 • 500 mikrogram én gang hver tredje uge (6,75 mikrogram Aranesp pr. kilo kropsvægt) eller
 • 2,25 mikrogram Aranesp (én gang ugentligt) pr. kilogram kropsvægt.

 

Deres læge vil regelmæssigt tage blodprøver for at måle, hvorledes effekten på Deres blodmangel er, og vil om nødvendigt tilpasse dosis. Behandlingen skal fortsætte til cirka 4 uger efter endt kemoterapi. Deres læge vil informere Dem om, hvornår De skal stoppe Deres Aranesp-behandling. 

 

I nogle tilfælde vil Deres læge anbefale, at De tager et jerntilskud. 

Hvis De har taget for meget Aranesp 

De kan få alvorlige problemer, for eksempel meget højt blodtryk, hvis De tager mere Aranesp, end De har brug for. Hvis det sker, skal De kontakte Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Hvis De føler Dem utilpas på nogen måde bør De omgående kontakte Deres læge, sygeplejerske eller apotek. 

Hvis De har glemt at tage Aranesp 

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Hvis De har glemt en dosis Aranesp, kontakt da Deres læge for at aftale, hvornår De skal indsprøjte den næste dosis. 

Hvis De holder op med at tage Aranesp 

Hvis De ønsker at holde op med at tage Aranesp, skal De først drøfte det med Deres læge. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger er opstået for nogle patienter, som fik Aranesp: 

Patienter med kronisk nyresvigt 

Meget almindelig: kan ramme mere end 10 ud af 10 personer  

 • Forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Allergiske reaktioner

Almindelig: kan ramme op til 1 ud af 10 personer 

 • Slagtilfælde
 • Smerter på injektionsstedet
 • Udslæt og/eller hudrødmen

Ikke almindelig: kan ramme op til 1 ud af 100 personer 

 • Blodpropper (trombose)
 • Krampeanfald

Ikke kendt: kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data  

 • Pure red cell aplasi (PRCA) - (anæmi, unormal træthed, mangel på energi)

Cancerpatienter 

Meget almindelig: kan ramme mere end 1 ud af 10 personer  

 • Allergiske reaktioner
 • Væskeophobning (ødem)

Almindelig: kan ramme op til 1 ud af 10 personer  

 • Forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Blodpropper (trombose)
 • Smerter på injektionsstedet
 • Udslæt og/eller hudrødmen

Ikke almindelig: kan ramme op til 1 ud af 100 personer 

 • Krampeanfald

Alle patienter 

Ikke kendt: kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data  

 • Alvorlige allergiske reaktioner, som kan omfatte:
  • Pludselig, livstruende overfølsomhedsreaktion (anafylaksi)
  • Opsvulmen af ansigt, læber, mund, tunge eller hals, hvilket kan føre til besvær med at synke eller trække vejret (angioødem)
  • Stakåndethed (allergisk bronkospasme)
  • Hududslæt
  • Nældefeber (urticaria)

 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte (se nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S 

www.meldenbivirkning.dk 

sst@sst.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på etiketten til den fyldte pen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. Brug ikke Aranesp, hvis De tror, at det har været nedfrosset. 

 

Den fyldte pen opbevares i den ydre pakning for at beskytte mod lys. 

 

Når pennen er taget ud af køleskabet og har været opbevaret ved stuetemperatur i ca. 30 minutter før injektionen, skal den anvendes indenfor 7 dage eller bortskaffes. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis indholdet i pennen er grumset, eller der er partikler i det. 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aranesp indeholder 

 • Aktivt stof: darbepoetin alfa, r-HuEPO (erythropoietin, der er produceret ved hjælp af genteknologi).
  Aranesp leveres i fyldte penne som indeholder 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300 eller 500 mikrogram darbepoetin alfa.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumdihydrogenphosphat, dinatriumphosphat, natriumchlorid, polysorbat 80 og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Aranesp er en klar, farveløs eller svagt perlemorsfarvet opløsning i en fyldt pen. 

 

Aranesp (SureClick) findes i pakninger med 1 fyldt pen eller 4 fyldte penne. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amgen Europe B.V. 

Minervum 7061  

NL-4817 ZK Breda 

Holland  

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Amgen Europe B.V.  

Minervum 7061  

NL-4817 ZK Breda  

Holland  

Fremstiller: 

Amgen Technology Ireland (ADL) 

Pottery Road 

Dun Laoghaire 

Co Dublin  

Irland 

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

 

Danmark 

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige  

Tlf: +45 39617500 

 

Andre informationskilder 

De kan finde yderligere oplysninger om Aranesp på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.  

 

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside. 

Instruktioner til injektion med den fyldte pen med Aranesp (SureClick)

Dette afsnit giver information om, hvordan De selv kan foretage indsprøjtning med Aranesp med den fyldte pen. Det er vigtigt, at De ikke selv begynder at give Dem selv indsprøjtning, medmindre De har modtaget undervisning af Deres læge, sygeplejerske eller farmaceut. Hvis De ikke er sikker på, hvordan De skal foretage indsprøjtningen, eller De har andre spørgsmål, så spørg Deres læge, sygeplejerske eller farmaceut om hjælp.  

Hvordan skal De eller den person, der foretager indsprøjtningen bruge den fyldte pen med Aranesp (SureClick)?

Deres læge har bestemt, at De skal foretage indsprøjtningen med den fyldte pen med Aranesp i vævet lige under huden. Deres læge, sygeplejerske eller farmaceut vil fortælle Dem, hvor meget Aranesp De har behov for, og hvor ofte det skal injiceres. Brug kun hver fyldt pen til en enkelt injektion.  

Udstyr

For at foretage injektion skal De bruge: 

 • en ny fyldt pen med Aranesp og
 • afspritningsservietter eller lignende.

Hvad skal jeg gøre før jeg selv foretager subkutan indsprøjtning med Aranesp?

1. Tag pennen ud af køleskabet. Opbevar pennen ved stuetemperatur i cirka 30 minutter. Dette vil gøre injektionen mere behagelig. Aranesp må ikke opvarmes på nogen anden måde (fx i mikrobølgeovn eller varmt vand). Desuden må den fyldte pen ikke efterlades i direkte sollys. 

 

2. Ryst ikke den fyldte pen. 

 

3. Når De er klar til at give indsprøjtningen, skal De fjerne den grå nålebeskyttelseshætte fra den fyldte pen. 

 

4. Kontroller, at det er den korrekte dosis, den som Deres læge har ordineret. 

 

5. Kontroller udløbsdatoen på den fyldte pens etiket (EXP). Brug ikke den fyldte pen, hvis den sidste dag i den påtrykte måned er passeret. 

 

6. Kontroller udseendet af Aranesp via kontrolvinduet. Det skal være en klar, farveløs eller svagt perlemorsfarvet væske. Brug ikke den fyldte pen, hvis: 

 • Opløsningen er uklar, eller der er partikler i den
 • Den fyldte pen eller sprøjten har revner eller er ødelagt:
  • Hvis pennen har været tabt på et hårdt underlagt, kan sprøjten i den fyldte pen være ødelagt. Et brud kan ikke nødvendigvis ses.

7. Vask Deres hænder grundigt. 

 

8. Find et behageligt, godt oplyst og rent sted og læg al det udstyret, De skal bruge, i Deres nærhed. 

Grå nålebeskyttelseshætte 

Rød knap 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Kontrolvindue 

 

7a. Valg og klargøring af et injektionssted 

 

1. Vælg et injektionssted 

 

Injektionsstedet skal være fast, for at pennen kan fungere rigtigt. 

Det foretrukne injektionssted til brug af den fyldte pen med Aranesp er foran på låret. 

 

Skift af injektionssted: 

De kan skifte injektionssted hver gang for at undgå ømhed på et enkelt sted. 

 

Injicer ikke ind i områder, hvor huden er øm, har blå mærker, er rød eller hård. Undgå områder med ar og strækmærker. 

 

2a. Instruktioner til det foretrukne injektionssted 

Foran på låret er det foretrukne injektionssted. 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

 

2b. Instruktioner til forskellige injektionssteder 

 

Hvis De bruger forskellige injektionssteder, er det specielt vigtigt at skabe så meget overfladespænding på stedet, at det er muligt at gennemføre injektionen. 

 

Strækketeknik 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Sørg for, at huden under og omkring den fyldte pen er fast og stram nok til at give tilstrækkelig modstand til, at sikkerhedsanordningen kan trækkes helt ud, og pennen kan “låses op”. 

 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

De kan bruge maven, bortset fra et område på 5 cm omkring navlen. Hvis De bruger maven, anbefales det, at De ligger på ryggen og strækker huden på injektionsstedet, så der skabes en fast og stram overflade. 

 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Hvis en anden personen giver Dem injektionen, kan denne person også bruge det udvendige område på overarmene. Hvis De bruger en overarm, anbefales det, at De strækker huden på injektionsstedet, så der skabes en fast og stram overflade. 

 

3. Klargøring af injektionsstedet 

Ved klargøring af det hudområde, hvor Aranesp skal injiceres, aftørres injektionsstedet med en alkoholserviet. Rør ikke ved dette område igen, før injektionen skal gives. 

 

7b. Injektion af Aranesp med anvendelse af den fyldte pen 

1. Når De er klar til at injicere, skal De trække den grå nålebeskyttelseshætte lige af for at undgå at beskadige nålen inde i den fyldte pen. De må ikke dreje eller bøje den grå nålebeskyttelseshætte, når De fjerner den. De må ikke forsøge at sætte den grå nålebeskyttelseshætte på den fyldte pen igen. 

 

Når De fjerner den grå nålebeskyttelseshætte, kan der være en dråbe væske i nålens ende. Det er normalt. 

 

Træk den grå nålebeskyttelseshætte af 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

 

Drej ikke den grå nålebeskyttelseshætte.
Forsøg ikke at sætte nålebeskyttelseshætte på den fyldte pen igen. 

 

Husk at trække den grå nålebeskyttelseshætte lige af. 

 

2. Rør ikke ved den røde knap. Tryk den fyldte pen ind på huden for at låse sikkerhedsanordningen op. 

 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Tryk ikke på den røde knap, før sikkerhedsanordningen er trukket helt ud. 

 

Husk at holde trykket nedad, så den gule sikkerhedsanordning trækkes helt ud, og den røde knap forbliver ulåst. 

Husk at holde den fyldte pen i en ret vinkel (90o) på injektionsstedet. 

 

3. Tryk kortvarigt på den røde knap og slip den igen. 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogramAranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

Husk at opretholde trykket på huden under injektion. 

 

4. Tæl langsomt til 15 sekunder, så er injektionen færdig. 

Medicinen injiceres automatisk 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

 

Fjern ikke den fyldte pen uder injektionen 

 

Husk at vente til injektionen er færdig, inden trykket løsnes. 

Der lyder muligvis endnu et klik, når den røde knap springer op igen. 

 

5. Kontrollér gennem vinduet, at hele dosis er leveret. 

Husk at kigge efter i kontrolvinduet, at det er blevet gult.  

 

Hvis kontrolvinduet ikke er gult, skal De kontakte Deres læge, sygeplejerske eller farmaceut. 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram 

 

KORREKT! 

Sikkerhedsanordning nede efter brug. 

 

Der kan være lidt blødning på injektionsstedet. De kan trykke med en tot vat eller en serviet på injektionsstedet. 

Gnid ikke på injektionsstedet. De kan om nødvendigt dække det med et plaster. 

 

Husk 

Hvis De har problemer, så vær ikke tilbageholdende med at spørge Deres læge eller sygeplejerske om hjælp og råd. 

 

Bortskaffelse af brugte fyldte penne 

 • Den fyldte pen med Aranesp må ALDRIG genbruges.
 • På grund af beskyttelseshylsteret anbefales det IKKE at sætte den grå nålebeskyttelseshætte på den brugte injektionspen.
 • Bortskaf den fyldte pen i henhold til de lokale bestemmelser. Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Valgfrit separat ekstra indlæg:

 

FORAN - Aranesp startguide: 

 

Dansk 

Aranesp SureClick fyldt pen - Læs indlægsseddel før brug 

Foretrukket sted er forrest på låret. 

Alternative steder 

er abdomen eller på ydersiden af overarmene. 

Stræk huden på de alternative injektionssteder. 

 

Stræk 

 

Injektionsstedet skal være fast og spændt. 

 

 

Se næste side for injektionstrin. 

 

BAGPÅ - Aranesp startguide: 

 

Dansk 

(1) Træk den grå nålebeskyttelses-hætte af. 

 

Ø Lad være med at dreje den grå nålebeskyttelses-hætte 

(2) Lad være med at røre ved den røde knap. Tryk pennen mod huden for at låse op for sikkerhedsanordningen. 


X Låst 

 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram Låst op 

(3) Tryk let og frigør den røde knap. 

 

Klik 

 

Holdes låst op mod huden 

(4) Tæl langsomt til 15 for at afslutte injektionen. 

(5) Kontrollér vinduet. 

 

Aranesp® Amgen Europe BV, injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogramGennemført når gul 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...